جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ارائه شیرهای هیدرولیک و پنوماتیکی با بهترین کیفیت

هیدرولیک و پنوماتیک حامد با بیش از یک دهه تجربه در زمینه شیرهای هیدرولیک و پنوماتیکی ابزار دقیق و پروفشنال های صنعتی ، اتصالات هیدرولیکی ، پنوماتیکی استنلس استیل ، شیلنگ های فشار قوی تا  PSI بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه درباره CDCl3)، MHz,، ۱H، (۴۰۰.۱۳

) ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶ شکل ۳-۲۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………107 شکل ۳-۲۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ………………………………………………………107 شکل ۳-۲۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه درباره CDCl3)، ایمینها، MHz,، (a4)

………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ شمای ۱-۲۱: کاهش ایمینها به آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال …………………………………………………………………………….۱۴ شمای ۱-۲۲: افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها ………………………………………………………………………………………….۱۵ شمای ۱-۲۳: افزایش هستهدوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال به ایمینها ……………………………………………………………………….۱۵ بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه درباره ایمینها، پارابانیک، N-سینامیلیدن، گرینیارد

و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۴-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](d4) و II(d4)[ ……………………………………41 ۲-۳-۶- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۳-کلروفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](e4) و II(e4)[ …………………………………….43 ۲-۳-۷- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۳-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](f4) و II(f4)[ ……………………………………..45 ۲-۳-۸- خواص فیزیکی و مشخصات بیشتر بخوانید...