جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

تور تایلند 

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 9_Issue 1_Pages 35-60-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Individual level Organizational levels Strategic level مدیریتی، فردی طبقهبندی نمودند. شایستگی اجتمـاعی، مشـتمل بـر شایسـتگی هـای ارتبـاطی،کارتیمی، مدیریت افراد و دانشجومداری اسـت . شایسـتگی مـدیریتی، شایسـتگی هـای اجرایـی،تصمیم گیری، رهبری و ادراکی را دربردارد Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 307-332-1

دلایل مربوط به ویژگیهای کار نظیر متمایز نبودن سهم کـار هـر فـرد، تعریـف نشـدهبودن کار، نبود استاندار کاری و انگیزشی نبودن اهداف کاری؛ دلایل مربوط به ویژگیهای گروه نظیر بزرگ بودن اندازه گروه، نبود ارزیابی Read more…