جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

 
نوشته‌های تازه
مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 6

دارای مشکلات و تعارضات هیجانی و درونی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی )تکانه‌های برون ریزی، مشکل در ابراز وجود، عزت نفس پایین، احساس بی کفایتی، ضعف روانی واخلاقی و خودمحوری، مهارت‌های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 5

مخدر رابطه معنادار دارد. به این معنی که بازداري هیجانی، کنترل پرخاشگري و نشخوار ذهنی بالاتر در دانش آموزان پسر دبیرستانی با تابآوري پایینتر در برابر مصرف مواد مخدر همراه است. در پژوهش دیگری در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 4

خاصی تصمیم گیری شد، مدار هیپوکامپ مغز، کرتکس حرکتی را فعال میکند، و این به رفتار منجر میشود پژوهش جدید اضافه میکند که سیستم لیمبیک به عضلاتی که جلوه‌های صورت را کنترل میکنند به واکنش‌های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 3

د می‌شود که طبق آمار سازمان بین المللی ارتباطات درحال حاضر 39 درصد از آنها به اینترنت دسترسی دارند. 77 درصد آمار کاربران اینترنت در کشورهاي پیشرفته حضور دارند. اروپا با 75 درصد کاربران بیشترین Read more…

مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری- قسمت 2

منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است. به عقیده گلمن (1995) جمع¬گرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از Read more…

مقالات و پایان نامه ها

نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری

واژه‌های کلیدی: نشانگان اعتیاد به اینترنت، ابرازگری هیجانی، کنترل هیجان، سیستم‌های مغزی رفتاری تقدیروتشکر از خانواده ام و همسرم که با صبرو شکیبایی همواره مشوق من در تمام طول تحصیل بوده اند قدردانی میکنم. از Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 9_Issue 1_Pages 35-60-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Individual level Organizational levels Strategic level مدیریتی، فردی طبقهبندی نمودند. شایستگی اجتمـاعی، مشـتمل بـر شایسـتگی هـای ارتبـاطی،کارتیمی، مدیریت افراد و دانشجومداری اسـت . شایسـتگی مـدیریتی، شایسـتگی هـای اجرایـی،تصمیم گیری، رهبری و ادراکی را دربردارد Read more…