میشوند با این حال در حال حاضر ۳ موزه خصوصی مهم در ایران وجود دارد (نفیسی،۱۳۸۰: ۷۲). خدمات موزهها عموماً به شیوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار میگیرد. مصرفکننده خدمات باید در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوریهایی نظیر اینترنت، خدمات موزه میتواند از طریق شیوه عبور از مرز نیز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طریق سایتهای خود به شکل متنی و یا چند رسانهای در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.
۴-۷-۴- خدمات کتابخانهای
مهمترین خدمات کتابخانهای امانت و امانت بین کتابخانهای است. امانت بین کتابخانهای فرایندی است که طی آن یک کتابخانه منابع اطلاعاتی مورد نیاز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه دیگری دریافت میکند، زیرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتی مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته میشود و یا به صورت چاپی یا الکترونیکی، نسخهبرداری میگردد (خسروی و عبدالمجید،۱۳۸۶: ۱۲۹). امانت بین کتابخانهای نمونهای از شیوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شیوه مصرف در خارج نیز عرضه میشود.
۴-۸- خدمات زیست محیطی
خدمات زیستمحیطی در میان بخشهای خدماتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخی از بخشهای خدماتی از سال ۲۰۰۰ آغاز گردید اما در مورد بخش خدمات زیستمحیطی، به دنبال اعلامیه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر ۲۰۰۵، گروهی از اعضای سازمان جهانی تجارت، بررسی تعهدات مربوط به خدمات زیستمحیطی را خواستار شدند (گروسو۳۰،۲۰۰۷: ۶).
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موارد ذیل را به عنوان زیر بخش های بخش خدمات زیست محیطی برشمرده است : ۱- خدمات فاضلاب، ۲- خدمات انتقال پسمانده ها، ۳- خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه، ۴- سایر موارد.
به طور کلی میتوان نگهداری از شبکههای جمعآوری فاضلاب را به ترتیب زیر تعریف کرد:
«اقدامات لازم جهت حفظ و احیای وضعیت مطلوب شبکه به کمک تعیین و ارزیابی وضعیت موجود آن.» این امر شامل اقداماتی در خصوص سرویس، بازرسی و رفع آسیبهای موجود از طریق تعمیرات، بازسازی و نوسازی میشود (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،۱۳۸۸: ۵).
فاضلاب، مجموعه آبهای دور ریختنی است که پس از جمعآوری و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده مجدد را دارا باشد. انواع فاضلابها عبارتند از فاضلاب خانگی، فاضلاب مراکز عمومی و اداری، فاضلاب مراکز تجاری، فاضلاب مراکز صنعتی و رواناب یا سیلاب. اجرای هر نوع پروژه فاضلاب در هر جامعهای شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور کنترل فاضلاب در سطح آن جامعه انجام میگیرد که شامل شناسایی، جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب است (میران زاده،۱۳۸۶: ۵۳).
۴-۸-۱- شیوههای عرضه خدمات زیست محیطی
در بخش خدمات زیستمحیطی نیز ۴ شیوه عرضه خدمات بدین شرح مطرح است:
شیوه عبور از مرز: این شیوه چندان مرسوم نیست. شاید بتوان خرید زبالههای یک کشور توسط کشور دیگر را که معمولاً با هدف بازیافت صورت میگیرد در این گروه جای داد.
شیوه مصرف در خارج: این شیوه چندان کاربرد ندارد مگر در مورد خدمات مربوط به امحاء آلودگیهای اتمی که نیاز به دانش بالایی دارد. در این شیوه مصرفکننده برای دریافت خدمات رفع آلودگی، میتواند مواد مورد نظر را به کشور عرضهکننده خدمات مربوط به رفع آلودگیهای هستهای و امحاء آن ارسال کند.
شیوه حضور تجاری: عمدتاً از طریق تاسیس مراکز تفکیک و بازیافت زباله یا انجام پروژههای مربوط به انتقال پسماند صورت میگیرد. نمونه استفاده از این شیوه را میتوان در همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد با یک شرکت ژاپنی در تصفیه فاضلاب و شیرابههای شهر مشهد ملاحظه کرد (ایرنا، ۱۳۹۱).
شیوه انتقال اشخاص حقیقی: در این شیوه ممکن است کارشناسان مربوطه به کشور مقصد جهت خدمات بازرسی فنی، مشاوره یا انجام پروژههای خدمات مربوط به فاضلاب رفع آلودگی اعزام شوند. بازاریابی خدمات زیستمحیطی نیز میتواند از طریق انتقال اشخاص حقیقی صورت گیرد.
۴-۹- خدمات توزیع
ماده یک آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۷ تعریفی از اصطلاحات حوزه توزیع بدین شرح ارائه کرده است:
« الف- شرکت های پخش: شرکت هایی که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا (انواع کالا از جمله مواد غذایی، بهداشت، آرایشی، شوینده ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی)را از مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحد ها تحویل می دهند.
ب- واحد پخش: واحد زیر مجموعه یک شرکت تولیدی یا تأمین کننده کالا که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.
ج – تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی می نماید.
د- شبکه زنجیره ای خرده فروشی: شبکه ای که از ارکان ذیل تشکیل شده است:
۱- فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی: شخصی حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه ای از فروشگاه های عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری(برند) واحد اقدام می نماید.
۲- فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده فروشی اقدام می نماید.
در بحث خدمات توزیع، یکی از مواردی که ممکن است مطرح شود، فرانشیز است، فرانشیز گونه ای از کسب و کار میباشد که بر پایه آن به یک شرکت اختیارداده می‌شود که تولیدات و یا فرآورده‌های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می‌گویند (بینش،۱۳۸۸: ۳۶). در نظام بیمه مانند بیمه درمانی نیز واژه فرانشیز کاربرد دارد و در بند ۷ ماده ۱ قانون بیمه همگانی « قسمتی از هزینه درمان که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید» تعریف گردیده است. در دیگر سیستم‌های بیمه‌ای نیز به سهم و درصدی از خسارت قابل پرداخت که به عهده بیمه‌گذار است گفته می‌شود.
ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح ذیل امکان حضور بیشتر بخش خصوصی را در بخش خدمات توزیع فراهم آورده است:« وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردمی واگذار نماید.»
۴-۹-۱- شیوههای عرضه خدمات توزیع
خدمات توزیع عمدتاً از طریق حضور تجاری و تجارت بین مرزی صورت می گیرد. البته شیوه دوم (مصرف در خارج) نیز در مورد ارائه خدمات فروش به گردشگران به کار گرفته می شود (کمالی اردکانی، ۱۳۸۳: ۹۴-۹۶).
شیوه اول عبور از مرز: برای این شیوه میتوان خدمت حقالعملکاری را مثال زد. به عنوان مثال شخصی کالایی را به یک عرضهکننده خدمات حقالعملکاری میدهد تا به فروش برساند. عرضهکننده کالا را در کشور دیگری به فروش میرساند و مبلغ را به صاحب کالا تحویل میدهد.
شیوه دوم مصرف در خارج: ممکن است یک تولیدکننده، محصولات خود را جهت توزیع در خارج از کشور خود به عرضهکننده خارجی خدمات توزیع بسپارد تا بصورت عمدهفروشی، خردهفروشی یا حقالعملکاری به فروش برساند.
شیوه حضور تجاری: در این شیوه نیاز به تاسیس موسسه توزیع وجود دارد. مثلاً عرضهکننده خارجی در کشور مقصد اقدام به تاسیس شرکت پخش میکند و در قالب آن شرکت به عرضه خدمات میپردازد.
شیوه انتقال اشخاص حقیقی: در این شیوه ممکن است شخص حقیقی که عرضهکننده خدمات توزیع مثل حقالعملکاری است با حضور در کشور مقصد به عرضه خدمات بپردازد. همچنین ممکن است عرضهکننده خارجی که اقدام به تشکیل موسسه توزیع در کشور مقصد کرده است، افرادی را برای فعالیت در این موسسه توزیع به کشور مقصد اعزام کند.
۴-۱۰- خدمات فنی مهندسی
خدمات فنی و مهندسی به هرگونه فعالیت هوشمندانه یا کار خلاقانهای گفته میشود که با بکارگیری دانش، فنون، علوم پایه، مهندسی و اجرای آن زمینههایی مانند مشاوره، ارزیابی، برنامهریزی، طراحی سیستمهای مهندسی، مطالعات مهندسی و امثال آن را فراهم مینماید (اسدی،۱۳۸۲: ۱۴).
۴-۱۰-۱- شیوههای عرضه خدمات فنی و مهندسی
شیوه عبور از مرز: در بخش خدمات فنی و مهندسی استفاده از این شیوه چندان رایج نیست. شاید بتوان طرحها و نقشههایی که مصرفکننده به عرضهکننده خارجی از طریق اینترنت و یا پست و امثال آن سفارش میدهد و پس از تهیه به کشور مقصد ارسال میگردد را در این گروه قرار داد.
مصرف در خارج: استفاده از خدمات مشاوره و برنامه ریزی را ممکن است بتوان برای این شیوه مثال زد اما از آنجا که استفاده از خدمات در این شیوه نیازمند حضور مصرفکننده در کشور دیگری است و این امر ممکن است چندان مقرون به صرفه نباشد، مصرفکنندگان برای کاهش هزینه خویش میتوانند به صورت غیر حضوری سفارش دهند که نتیجه آن عرضه خدمات به شیوه اول خواهد شد.
حضور تجاری: در این شیوه عرضه کننده با ایجاد دفاتر خدمات فنی و مهندسی در کشور مقصد به عرضه خدمات میپردازد. از آنجا که در بسیاری از موارد استفاده از خدمات فنی و مهندسی ممکن است حضور عرضه کننده در محلی که قرار است خدمات در آنجا مورد استفاده قرار گیرد، ضرورت داشته باشد، این شیوه را میتوان مناسبترین شیوه برای عرضه خدمات فنی و مهندسی دانست.
انتقال اشخاص حقیقی: این شیوه از عرضه مناسب عرضهکنندگانی است که قصد ایجاد مرکز ثابت ندارند یا به صورت پیمانکاری در کشورهای مختلف فعالیت میکنند. در این موارد عرضه کننده برای کار معین و برای مدت محدود در کشور مقصد حضور خواهد داشت. بسیاری از طرحهای فنی و مهندسی در حال حاضر توسط شرکتهای بین المللی به این شیوه انجام میشود. در ایران حضور پیمانکاران خارجی برای انجام پروژههای راه آهن و اکتشاف نفت از نمونههای عرضه به شیوه مذکور است. در این مورد موضوع تایید صلاحیت حرفهای عرضهکنندگان نیز مورد توجه است.
زیر بخشهای خدمات ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن در موافقتنامه گاتس شامل کار ساخت عمومی در مورد خانهسازی، کار ساخت عمومی در مورد مهندسی عمران، کار نصب و سوارکردن، کار تکمیل و پایان ساختمان است. با توجه به اینکه دولت ها خریداران عمده خدمات ساختمانی هستند، محدودیت های خریدهای دولتی یکی از مهمترین موانع تجارت خدمات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *