تبلیغات موبایل

عبارت های تبلیغات موبایلی و بازاریابی موبایلی عبارت های نیستند که صریحا تعریف شده باشند و به نظر می آید این عبارت های متفاوت، به پدیده ای مشابه اشاره دارند. به عنوان مثال کلکوتا و رابینسون عبارت تبلیغات موبایلی را در هنگام اشاره به پخش پیام ها و ترفیعات استفاده نموده اند. (2002(rabinson & kalaktor, در همین راستا استافورد و گیلسون از عبارت تجارت موبایلی (Stafford & Gilleson, 2003) و پورا (Pura,2002) عبارت تبلیغات موبایلی، برای اشاره به همان مفهوم استفاده نموده اند.
علاوه بر تنوع مفهومی و تعدد استفاده ها، روابطی که عبارت های مورد استفاده با سایر مفاهیم دارند روشن نگردیده است. اولا به نظر می آید که در بسیاری از مطالعات، بازاریابی موبایلی به یک عمل محدود اشاره دارد تا به یک مفهوم بازاریابی ‏.(tahtinen,2006‏). به عنوان مثال کلکوتا و رابینسون بازاریابی موبایلی را به عنوان “پخش هر نوع  پیام یا ترفیع که  ارزش را برای مشتری زیاد نماید و همچنین درآمد را برای شرکت تقویت کند” تعریف نمود ((kalakota & rabinso,2002  از نظر مدیریت بازار یابی سنتی، این تعریف، صرفأ توضیح یکی از P4 بازاریابی می باشد؛ یعنی ارتباطات بازاریابی نه تمام آنها.
ثانیاً، تبلیغات به عنوان ارتباطات یک طرفه، از بازاریاب به مشتری، بسیار محدودتر از آنچه است که موبایل، بازاریابان را قادر به آن نموده است. چرا که گیرنده می تواند از طریق تماس گرفتن با بازاریاب یا ارسال پیام کوتاه و یا دیدن سایت شرکت (اگر مو بایل بتوانا در محیط اینترنت کار کند)، واکنش نشان دهد. لذا تبلیغات موبایلی بسیار تعاملی تر و شخصی تر از سایر تبلیغات سنتی می باشد( Tahtinen,2006).
ریچارد و کوران پس از بررسی تعارف مختلف از تبلیغات بیان می دارند که عناصر جوهریی که در تعاریف تبلیغات ظاهر گردیده عبارتند از: پرداخت، غیر شخصی بودن، حامی مشخص داشتن، و رسانه های انبوه را مورد استفاده قرار دادن، و به دنبال تشویق و تحت تاثیر قرار دادن (Richards & Curran,2002). بنا به نظر این دو محقق تعریف تبلیغات عبارت است از:” یک شکل پرداختی و با واسطه ازجانب منبعی مشخص، که برای تشویق گیرنده به انجام عملی –  در زمان کنونی یا در آینده –  طراحی گردیده است.”
علاوه ‏بر تعریف مذکور در پاورقی اضافه گردیده: ارتباطات با واسطه یعنی آنهایی که به یک مخاطب از طریق چاپ، الکترونیک یا هر شیوه دیگری به جزء ارتباطات مستقیم فرد به فرد منتقل می گردد. هر چند که ذکر گردیده که این تعریف حوزه تبلیغ را گسترده کرده و شامل تکنولوژی های جدید نموده است، ولی از تبلیغات موبایلی ذکری نگردیده است.
در ذیل به بررسی تعاریف مختلف بازاربابی موبایلی و تبلیغات موبایلی از منظر صاحب نظران مختلف میپردازیم.