ز هفته های آزمایشی مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E بر تغییرات نمره وضعیت بدنی گاوها در تمام هفتههای آزمایشی نیز معنی دار نبود (۰۵/۰P).
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
نمره وضعیت بدنی ( در هفته های مختلف )
معنی داری
۳-
۰
۳
۶
۹
۱۲
اثر زمان
۴
+
۰۵/۰± ۰۲/۴
۰۷/۰± ۷۶/۳
۰۷/۰± ۴۴/۳
۰۷/۰± ۱۷/۳
۰۷/۰± ۲۴/۳
۰۶/۰± ۳۹/۳
۰۰۰۱/۰

۰۵/۰± ۰۵/۴
۰۷/۰± ۷۶/۳
۰۷/۰± ۳۸/۳
۰۸/۰± ۱۱/۳
۰۷/۰± ۲۸/۳
۰۶/۰± ۳۹/۳
۰۰۰۱/۰
۵/۳
+
۰۵/۰± ۵۶/۳
۰۸/۰± ۵۵/۳
۰۷/۰± ۲۱/۳
۰۸/۰± ۳
۰۸/۰± ۱۳/۳
۰۶/۰± ۲۵/۳
۰۰۰۱/۰

۰۵/۰± ۵۱/۳
۰۷/۰± ۴۶/۳
۰۷/۰± ۱۱/۳
۰۸/۰± ۳
۰۷/۰± ۰۱/۳
۰۶/۰± ۲۳/۳
۰۰۰۱/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۴
a04/0± ۰۴/۴
a 06/0± ۷۶/۳
a 05/0± ۴۱/۳
a 06/0± ۱۴/۳
a 06/0± ۲۶/۳
a 05/0± ۳۹/۳
۰۰۰۱/۰
۵/۳
b 04/0± ۵۴/۳
b 06/0± ۵۱/۳
b 06/0± ۱۵/۳
b 06/0± ۳
b 06/0± ۰۷/۳
b 05/0± ۲۴/۳
۰۰۰۱/۰
اثر مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۰۴/۰± ۷۹/۳
۰۶/۰± ۶۵/۳
۰۶/۰± ۳۲/۳
۰۶/۰± ۰۹/۳
۰۶/۰± ۱۸/۳
۰۵/۰± ۳۲/۳
۰۰۰۱/۰

۰۴/۰± ۷۸/۳
۰۶/۰± ۶۱/۳
۰۶/۰± ۲۵/۳
۰۶/۰± ۰۵/۳
۰۶/۰± ۱۴/۳
۰۵/۰± ۳۱/۳
۰۰۰۱/۰
__________________________ سطح معنی داری__________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۰۰۱/۰
۰۰۱/۰
۰۰۱/۰
۰۴/۰
۰۰۲/۰
۰۰۴/۰
اثر مکمل سلنیوم-ویتامینE
۷۴/۰
۴۷/۰
۱۹/۰
۶۳/۰
۵۲/۰
۸۸/۰
اثر متقابل
۲۷/۰
۴۵/۰
۷۲/۰
۶۹/۰
۱۸/۰
۸۱/۰
جدول ‏۴-۱- اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع آزمایش بر نمره وضعیت بدنی در هفتههای مختلف پس از زایش با و بدون مصرف مکمل سلنیوم – ویتامینE
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P) بین میانگینها است.
با توجه به نمودار۴-۱ که تغییرات نمره وضعیت بدنی در گاوهای با نمره بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با مصرف و عدم مصرف مکمل آنتی اکسیدانی نشان میدهد،گاوهایی که با نمره وضعیت بدنی بالا وارد طرح شدند ( تیمارهای ۱و۲) نسبت به دو گروه دیگر (تیمارهای ۳ و۴) تغییرات نمره وضعیت بدنی بیشتری داشتند (حدود ۱واحد در برابر ۵/۰ واحد) و به نظر میرسد بالانس منفی انرژی شدیدتری نسبت به گاوهای با نمره وضعیت بدنی۵/۳ را پشت سر گذاشتند. که با نتایج مطالعات قبل [۴۳،۷۴،۸۱ و۱۱۳] مطابقت داشت. گزارش شده است که کاهش بیش از حد نمره بدنی از خشکی تا زایمان با تغییر نامطلوب نمره بدنی در اوایل شیردهی ارتباط دارد و متعاقبا افزایش ابتلا به بیماریهای متابولیک و تولیدمثلی و همچنین افزایش فاصله زایش تا اولین تلقیح میشود.گاوهای چاق به دلیل کاهش مصرف خوراک در انتهای آبستنی، نیاز بالای انرژی برای تولید آغوز و تامین نیازهای جنین ملزم به استفاده از ذخایر بدنی قبل از زایش هستند و بنابراین در مرحله قبل از زایش نیز در بالانس منفی انرژی قرار میگیرند. همچنین گاوهای چاقتر پس از زایش به علت اثر هورمون لپتین که از بافت چربی آزاد شده و بر اشتها تاثیر گذار است مصرف خوراک کمتری داشته و بالانس منفی شدیدتری را متحمل میشوند [۶۹ و۱۰۱]. همچنین در تیمارهایی که مکمل ویتامین E و سلنیوم مصرف کردند (تیمارهای ۱و۳)، شیب کاهش نمره وضعیت بدنی کمتری نسبت به گروهی بدون مصرف مکمل (تیمارهای ۲و۴) بود. گزارشها نشان میدهد گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بیشتری در دوره انتقال و اوایل شیردهی از دست میدهند، در معرض استرس اکسیداتیو شدیدتری قرار میگیرند [۱۶و۴۳]. بنابراین از دست دادن کمتر نمره بدنی در گاوهایی که مکمل آنتی اکسیدانی دریافت کردند میتواند ناشی از تاثیر آنتی اکسیدانها بر جلوگیری از استرس اکسیداتیو و کاهش کمتر نمره وضعیت بدنی پس از زایش باشد. همچنین بوسترا و همکاران در سال ۲۰۰۹ بیان کرد مکمل سلنیوم – ویتامینE باعث کاهش اکسیداسیون چربی شده بنابراین از دست دادن چربی بدن در گاوهایی که مکمل سلنیوم- ویتامین E دریافت کنند کمتر است [۲۶]. همه تیمارها به فاصله هفته ۶ پس از زایش، شروع به جبران نمره بدنی از دست رفته کردند، که نشان دهنده پایان بالانس منفی انرژی و شروع بالانس مثبت انرژی است که مطابق با نتایج گالو و همکاران در سال ۱۹۹۶ و اسمیت و همکاران در سال ۱۹۹۷ [۵۷ و۱۲۰] است بیان کردند که مدت بالانس منفی انرژی در دامنه بین ۵ تا ۱۴ هفته متغیر است. به نظر میرسد که گاوهای مورد آزمایش در وضعیت تغذیهای و انرژتیکی مناسبی قرار داشتهاند که توانستهاند نسبتا سریع از دوره بالانس منفی انرژی بگذرند. گاوهایی که نمره بدنی متوسط داشتند با مصرف مکمل ویتامین E و سلنیوم با سرعت بیشتری ذخایر بدنی خود را جبران کردند و میتوان از تاثیر مکمل سلنیوم- ویتامین E بر بازسازی سریع نمره بدنی در گاوهای بانمره وضعیت بدنی پایینتر(تیمار ۳) اشاره کرد.
نمودار ‏۴-۱ تغییرات نمره وضعیت بدنی گاوهای پرتولید با نمره بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با و بدون مکمل سلنیوم-ویتامین E
تیمار ۱: نمره وضعیت بدنی ۴ با تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم. تیمار ۲: نمره وضعیت بدنی ۴ بدون تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم
تیمار ۳: نمره وضعیت بدنی ۵/۳با تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم. تیمار ۴: نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم
۴-۲- تولید و ترکیب شیر
۴-۲-۱- تولید شیر
جدول ۴-۲ رکورد تولید شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در نمره وضعیت بدنی متفاوت با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی در ماه پنجم و در کل دوره معنیدار بود (۰۵/۰P) و گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بالایی داشتند تولید شیر بیشتری نسبت به نمره وضعیت بدنی نرمال داشتند. نتایج برخی محققیق نشان داد نمره وضعیت بدنی با تولید شیر در ۹۰ روز اول شیردهی [۱۸،۹۳ و۱۲۸] و در کل دوره شیردهی ارتباط مثبت دارد [۱۸]. اما نتایج گارنسوری و همکاران مخالف نتایج آزمایش حاضر بود. آنها بیان کردند نمره وضعیت بدنی با تولید شیر ارتباط منفی دارد [۵۸]. افزایش تولید شیر در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا میتواند به علت مصرف خوراک بیشتر در این گاوها باشد. اثر مکمل سلنیوم – ویتامین E و همچنین اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم – ویتامین E بر رکورد تولید شیر ماهانه معنیدار نشد. اثر زمان بر تولید شیر معنی دار بود و بیشترین تولید شیر در ماه دوم شیردهی اتفاق افتاد.
جدول ‏۴-۲ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E برتولید شیر گاوها در ماههای مختلف شیردهی
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
تولید شیر
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۵۷/۲± ۰۴/۳۷
۰۸/۲± ۱/۴۸
۰۴/۲±۲۳/۴۶
۱۲/۱±۳۰/۴۲
۵۴/۱±۰۳/۴۱
۸/۱±۵۱/۴۰
۲۶/۱±۴/۴۲
۰۰۰۱/۰

۴۶/۲± ۰۴/۳۸
۰۲/۲± ۹/۴۶
۹۸/۱± ۹۴/۴۸
۰۵/۲±۷۵/۴۵
۴۹/۱±۷۳/۴۳
۷۴/۱±۹۶/۴۳
۲۲/۱±۵۴/۴۴
۰۰۰۱/۰
۴
+
۱۵/۲± ۹۳/۴۰
۷۶/۱±۱۷/۵۰
۷۳/۱± ۴/۴۹
۷۹/۱±۴۹/۴۵
۳/۱±۳۳/۴۴
۰۴/۰±۲۲/۴۵
۰۷/۱±۰۸/۴۶
۰۰۰۱/۰

۷۹/۲ ±۵۴/۳۷
۲۸/۲± ۶۴/۴۸
۲۴/۲± ۲۱/۴۹
۳۲/۲±۲۵/۴۶
۶۹/۱±۶۲/۴۶
۹۷/۱±۵۴/۴۴
۳۸/۱±۲۱/۴۵
۰۰۰۱/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
۰۳/۲± ۵۴/۳۷
۶۶/۱± ۵/۴۷
۶۳/۱± ۵۸/۴۷
۶۹/۱± ۰۳/۴۴
b23/1± ۳۸/۴۲
۴۳/۱± ۲۳/۴۲
b01/1± ۴۷/۴۳
۰۰۰۱/۰
۴
۸۵/۱± ۲۴/۳۹
۵۲/۱± ۴/۴۹
۴۹/۱± ۳/۴۹
۵۴/۱± ۸۷/۴۵
a12/1± ۴۷/۴۵
۳۱/۱± ۸۸/۴۴
a92/0± ۶۵/۴۵
۰۰۰۱/۰
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۸۴/۱± ۹۹/۳۸
۵/۱±۱۳/۴۹
۴۷/۱ ± ۸۱/۴۷
۵۳/۱± ۸۹/۴۳
۱۱/۱± ۶۸/۴۲
۳/۱± ۸۷/۴۲
۹۱/۰± ۲۴/۴۴
۰۰۰۱/۰

۰۸/۲± ۷۹/۳۷
۷/۱±۷۷/۴۷
۶۷/۱± ۰۷/۴۹
۷۳/۱± ۰۰/۴۶
۲۵/۱± ۱۷/۴۵
۴۷/۱± ۲۵/۴۴
۰۳/۱± ۸۸/۴۴
۰۰۰۱/۰
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۴۴/۰
۲۹/۰
۳۳/۰
۳۱/۰
۰۲/۰
۰۹/۰
۰۴/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۶/۰
۴۶/۰
۴۸/۰
۲۶/۰
۰۷/۰
۳۸/۰
۵۶/۰
اثر متقابل
۳۲/۰
۹۲/۰
۴۱/۰
۴۶/۰
۸۷/۰
۱۸/۰
۱۷/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P) بین میانگینها است.
۴-۲-۲- چربی شیر
جدول ۴-۳ درصد چربی شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی با نمره وضعیت بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی در ماه اول، پنجم و ششم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P) بود و در ماه اول شیردهی گاوهای نمره وضعیت بدنی بالا چربی شیر بیشتری داشتند. که احتمالا به دلیل از دست دادن بیشتر چربی بدن در اوایل شیردهی و استفاده از آن در سنتز چربی شیر بیشتر در گاوهای چاق میباشد.این نتیجه موافق با نتایج بری و همکاران در سال ۲۰۰۷ بود [۱۸]. در ماههای پنجم و ششم شیردهی درصد چربی شیر گاوهای با نمره وضعیت بدنی متوسط بالاتر بود که میتواند مربوط به تولید شیر کمتر درگاوهای با نمره وضعیت بدنی ۵/۳ در ماههای پنجم و ششم باشد. همچنین اثر مصرف مکمل سلنیوم -ویتامین E در ماه پنجم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P) بود وگاوهایی که مکمل سلنیوم – ویتامین E دریافت کرده بودند درصد چربی شیر بیشتری نسبت به گروه دیگر داشتند. گزارش شده است که مکمل سازی با مواد ویتامینی- معدنی در بهبود بازدهی خوراک نقش دارد [۶۰،۶۷ و۱۱۸]. احتمالا گاوهایی که مکمل دریافت کرده بودند توانستهاند بازدهی بیشتری از مواد مغذی موجود در خوراک داشته باشند و درصد چربی شیر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر داشته باشند. اثر زمان بر درصد چربی شیر در گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۵/۳ و گاوهایی که مکمل سلنیوم – ویتامین E دریافت نکرده بودند معنیدار (۰۵/۰P) بود.
جدول ‏۴-۳ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *