دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E بردرصد چربی شیر در ماههای مختلف پس از زایش
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
چربی شیر
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۲۲/۰±۲۳/۳
۲/۰±۳۸/۲
۱۸/۰±۲۴/۳
۲۸/۰±۰۱/۳
۱۸/۰±۶۵/۳
۱۳/۰±۴۷/۳
۰۹/۰±۱۵/۳
۳۲/۰

۲۲/۰±۰۷/۳
۲۱/۰±۳۱/۲
۱۷/۰±۹۷/۲
۲۲/۰±۷۴/۲
۱۷/۰±۱۰/۳
۱۳/۰±۵۲/۳
۰۸/۰±۹۹/۲
۱۱/۰
۴
+
۱۹/۰±۵۴/۳
۱۹/۰±۵۱/۲
۱۵/۰±۹۵/۲
۱۸/۰±۸۶/۲
۱۲/۰±۳۰/۳
۱۱/۰±۲۴/۳
۰۷/۰±۰۹/۳
۸۲/۰

۲۴/۰±۶۵/۳
۲۳/۰±۴۸/۲
۱۹/۰±۷۱/۲
۲۴/۰±۷۰/۲
۱۸/۰±۹۹/۲
۱۴/۰±۱۲/۳
۰۹/۰±۹۸/۲
۰۰۸/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
b18/0± ۱۵/۳
۱۶/۰± ۳۴/۲
۱۴/۰± ۱۱/۳
۲۱/۰± ۸۷/۲
a14/0± ۳۸/۳
a10/0± ۵۰/۳
۰۷/۰± ۰۷/۳
۰۳/۰
۴
a16/0± ۵۹/۳
۱۵/۰± ۴۹/۲
۱۳/۰± ۸۳/۲
۱۵/۰± ۷۸/۲
b11/0± ۱۴/۳
b09/0± ۱۸/۳
۰۶/۰± ۰۳/۳
۲۵/۰
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۱۶/۰± ۳۸/۳
۱۶/۰± ۴۴/۲
۱۲/۰± ۱۰/۳
۱۸/۰± ۹۴/۲
a11/0± ۴۷/۳
۰۹/۰± ۳۵/۳
۰۶/۰± ۱۲/۳
۴۷/۰

۱۸/۰± ۳۶/۳
۱۸/۰± ۳۹/۲
۱۴/۰± ۸۴/۲
۱۸/۰± ۷۲/۲
b13/0± ۰۵/۳
۱۱/۰± ۳۲/۳
۰۷/۰± ۹۸/۲
۰۰۹/۰
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۰۲/۰
۳۹/۰
۰۹/۰
۶۷/۰
۰۱۵/۰
۰۰۷/۰
۴۱/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۹/۰
۸۱/۰
۱۱/۰
۲۸/۰
۰۰۷/۰
۷۶/۰
۰۹/۰
اثر متقابل
۵۱/۰
۹۴/۰
۹۲/۰
۷۹/۰
۴۴/۰
۴۶/۰
۷۹/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P<) بین میانگینها است. ۴-۲-۳- پروتئین شیر جدول ۴-۴ درصد پروتئین شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در نمره وضعیت بدنی متفاوت با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم - ویتامین E در ماه دوم شیردهی بر درصد پروتئین شیر معنیدار (۰۵/۰P<) شد و تیمار ۳ (نمره وضعیت بدنی متوسط همراه با تزریق مکمل) بیشترین و تیمار ۲ (نمره وضعیت بدنی زیاد بدون تزریق مکمل) کمترین درصد پروتئین شیر را داشتند. برخی محققین تاثیر مثبت مکملهای معدنی - ویتامینی بر پروتئین شیر را گزارش کردهاند [۱، ۱۲، ۶۷ و۱۱۸] و معتقدند که این اثر ناشی ازافزایش ضریب جذب مواد مغذی در اثر مکمل سازی مواد معدنی است. اثر زمان بر درصد پروتئین شیر در گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ و گاوهایی که مکمل سلنیوم- ویتامین E دریافت کرده بودند بیشتر بود و بیشترین درصد پروتئین شیر مربوط به ماه اول شیردهی بود. جدول ‏۴-۴ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E بردرصد پروتئین شیر در ماههای مختلف پس از زایش نمره وضعیت بدنی مکمل سلنیوم - ویتامین E پروتئین شیر کل معنی داری ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم اثر زمان ۵/۳ + ۱۶/۰±۳۴/۳ a06/0± ۸۱/۲ ۰۶/۰±۸۶/۲ ۰۸/۰±۹۵/۲ ۰۵/۰±۷۵/۲ ۰۴/۰±۸۹/۲ ۰۴/۰±۹۴/۲ ۱۸/۰ - ۱۶/۰±۴۳/۳ b06/0± ۵۹/۲ ۰۵/۰±۹۲/۲ ۰۷/۰±۸۶/۲ ۰۴/۰±۷۳/۲ ۰۴/۰±۸۳/۲ ۰۴/۰±۹۱/۲ ۷۷/۰ ۴ + ۱۴/۰±۲۳/۳ ab05/0±۶۸/۲ ۰۵/۰±۸۸/۲ ۰۵/۰±۸۸/۲ ۰۳/۰±۷۸/۲ ۰۳/۰±۸۲/۲ ۰۳/۰±۸۷/۲ ۰۱/۰ - ۱۸/۰±۶۶/۳ ab07/0±۶۷/۲ ۰۶/۰±۸۷/۲ ۰۷/۰±۹۰/۲ ۰۵/۰±۷۸/۲ ۰۴/۰±۸۱/۲ ۰۵/۰±۹۶/۲ ۶۸/۰ اثر نمره وضعیت بدنی ۵/۳ ۱۳/۰± ۳۸/۳ ۰۵/۰± ۷۰/۲ ۰۵/۰± ۸۹/۲ ۰۶/۰± ۹۱/۲ ۰۴/۰± ۷۴/۲ ۰۳/۰± ۸۶/۲ ۰۳/۰± ۹۳/۲ ۵۴/۰ ۴ ۱۲/۰± ۴۵/۳ ۰۴/۰± ۶۸/۲ ۰۴/۰± ۸۳/۲ ۰۴/۰± ۸۹/۲ ۰۳/۰± ۷۸/۲ ۰۳/۰± ۸۲/۲ ۰۳/۰± ۹۲/۲ ۰۲/۰ مکمل سلنیوم - ویتامین E + ۱۲/۰± ۲۹/۳ ۰۴/۰± ۷۵/۲ ۰۴/۰± ۸۷/۲ ۰۵/۰± ۹۱/۲ ۰۳/۰± ۷۷/۲ ۰۳/۰± ۸۶/۲ ۰۳/۰± ۹۱/۲ ۰۰۳۵/۰ - ۱۴/۰± ۵۴/۳ ۰۵/۰± ۶۳/۲ ۰۵/۰± ۸۵/۲ ۰۵/۰± ۸۸/۲ ۰۴/۰± ۷۵/۲ ۰۳/۰± ۸۲/۲ ۰۳/۰± ۹۳/۲ ۲/۰ _______________________________________ سطح احتمال______________________________ اثر نمره وضعیت بدنی ۶۷/۰ ۶۱/۰ ۲۸/۰ ۷۶/۰ ۳۳/۰ ۲۱/۰ ۷۹/۰ اثر مصرف مکمل سلنیوم - ویتامین E ۰۹/۰ ۰۷/۰ ۷۲/۰ ۵۹/۰ ۷۸/۰ ۳۱/۰ ۵۵/۰ اثر متقابل ۲۳/۰ ۰۴/۰ ۱۶/۰ ۴۱/۰ ۷۳/۰ ۴۹/۰ ۱۳/۰ تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ). a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P<) بین میانگینها است. ۴-۲-۴- نسبت چربی به پروتئین شیر جدول۴-۵ نسبت چربی به پروتئین شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در نمره وضعیت بدنی متفاوت با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی بر نسبت چربی به پروتئین شیر در ماه اول و ششم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P<) بود. در ماه اول نمره وضعیت بدنی ۴ نسبت چربی به پروتئین بیشتری داشتند. این موضوع میتواند به دلیل تجزیه چربی بدن در طول بالانس منفی انرژی و استفاده از این چربی در بافت پستان برای سنتز چربی شیر، در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا به دلیل تجزیه بیشترچربی بدن متعاقبا چربی شیر بیشتر باشد [۱۸]. برخی محققین از نسبت چربی به پروتئین شیر به عنوان شاخصی برای وضعیت بالانس انرژی استفاده میکنند و معتقدند که نمره وضعیت بدنی با نسبت چربی به پروتئین شیر همبستگی ژنتیکی منفی دارد [۳۳ و۸۷]. در ماه ششم شیردهی گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ نسبت چربی به پروتئین کمتری داشتند. به دلیل قرار داشتن گاوها در دوره بالانس مثبت انرژی در ماه ششم شیردهی، تولید و ترکیب شیر تحت تاثیر کیفیت خوراک مصرفی میباشد [۱۱۸]. اثر مکمل سلنیوم - ویتامین E بر نسبت چربی به پروتئین شیر در ماه پنجم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P<) شد و گاوهایی که مکمل دریافت کردند نسبت چربی به پروتئین شیر بیشتری نسبت به گاوهای دیگر داشتند. مطابق با نتایج محققین گذشته، احتمالا گاوهایی که مکمل سلنیوم - ویتامینE دریافت کردند توانستهاند با بازدهی بیشتری از منابع خوراک استفاده کنند. و چربی شیر بیشتری نسبت به دیگر گاوها داشتند و بنابراین نسبت چربی به پروتئین بیشتری داشتند [۱۲،۶۷ و۱۱۸]. جدول ‏۴-۵ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E برنسبت چربی به پروتئین شیر در ماههای مختلف پس از زایش نمره وضعیت بدنی مکمل سلنیوم - ویتامین E نسبت چربی به پروتئین کل معنی داری ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم اثر زمان ۵/۳ + ۰۶/۰± ۰۰/۱ ۰۷/۰± ۸۴/۰ ۰۶/۰±۱۴/۱ ۱/۰±۰۲/۱ ۱/۰±۳۲/۱ ۰۴/۰±۲/۱ ۰۳/۰±۰۸/۱ ۹/۰ - ۰۶/۰± ۹۳/۰ ۰۷/۰± ۸۸/۰ ۰۶/۰± ۰۲/۱ ۰۸/۰±۹۶/۰ ۰۵/۰±۱۳/۱ ۰۴/۰±۲۴/۱ ۰۳/۰±۰۳/۱ ۱۱/۰ ۴ + ۰۵/۰± ۱۲/۱ ۰۷/۰± ۹۴/۰ ۰۵/۰± ۰۳/۱ ۰۶/۰±۹۹/۰ ۰۴/۰±۱۸/۱ ۰۴/۰±۱۴/۱ ۰۲/۰±۰۸/۱ ۹۸/۰ - ۰۶/۰ ± ۰۵/۱ ۰۸/۰ ± ۹۲/۰ ۰۷/۰± ۹۹/۰ ۰۸/۰±۹۵/۰ ۰۶/۰±۰۷/۱ ۰۵/۰±۱۱/۱ ۰۳/۰±۰۲/۱ ۰۴/۰ اثر نمره وضعیت بدنی ۵/۳ b05/0± ۹۶/۰ ۰۶/۰± ۸۶/۰ ۰۵/۰± ۰۸/۱ ۰۷/۰± ۹۹/۰ ۰۴/۰± ۲۳/۱ a03/0± ۲۲/۱ ۰۲/۰± ۰۶/۱ ۱۸/۰ ۴ a04/0± ۰۷/۱ ۰۵/۰± ۹۳/۰ ۰۴/۰ ± ۰۱/۱ ۰۵/۰± ۹۷/۰ ۰۳/۰± ۱۳/۱ b03/0± ۱۳/۱ ۰۲/۰± ۰۵/۱ ۳/۰ مکمل سلنیوم - ویتامین E + ۰۴/۰ ± ۰۶/۱ ۰۵/۰±۸۹/۰ ۰۴/۰ ± ۰۸/۱ ۰۶/۰± ۰۱/۱ a04/0± ۲۵/۱ ۰۳/۰± ۱۷/۱ a02/0± ۰۸/۱ ۷۳/۰ - ۰۵/۰ ± ۹۹/۰ ۰۶/۰±۹/۰ ۰۵/۰± ۰۰۴/۱ ۰۶/۰± ۹۶/۰ b04/0± ۱/۱ ۰۳/۰± ۱۸/۱ b02/0± ۰۳/۱ ۰۲/۰ _______________________________________ سطح احتمال______________________________ اثر نمره وضعیت بدنی ۰۲/۰ ۲۹/۰ ۲۱/۰ ۸۱/۰ ۰۷/۰ ۰۱۷/۰ ۷۲/۰ اثر مصرف مکمل سلنیوم - ویتامین E ۲/۰ ۸۲/۰ ۱۴/۰ ۴۶/۰ ۰۰۵۸/۰ ۹۴/۰ ۰۴/۰ اثر متقابل ۹۹/۰ ۵۹/۰ ۵۱/۰ ۸۷/۰ ۴۵/۰ ۳۲/۰ ۷۸/۰ تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ). a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P<) بین میانگینها است. ۴-۲-۵- شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر جدول۴-۶ اسکور سلولهای بدنی ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی در ماه چهارم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P<) شد. گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ دارای اسکور سلولهای بدنی شیر ۰۹/۴ که معادل ۲۷۷۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود بیشتر از نمره وضعیت بدنی ۵/۳ با نمره سلولهای بدنی شیر۲۴/۳ که معادل حدود ۱۵۹۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود. بری و همکاران در سال ۲۰۰۷ گزارش کردند به ازای افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی در اواسط شیردهی، حدود ۲۲/۰ اسکور سلولهای بدنی شیر افزایش مییابد که دلیل این افزایش در اسکور سلولهای بدنی را به افزایش احتمال ابتلا به ورم پستان در گاوهای چاقتر را عنوان کردند [۱۷]. اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم - ویتامین E در ماه پنجم شیردهی معنیدار شد و نمره وضعیت بدنی ۵/۳ همراه با تزریق مکمل سلنیوم - ویتامین E کمترین اسکور سلولهای بدنی شیر برابر با ۸۱/۲ که معادل حدود ۱۱۹۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود. سوردیلو و همکاران گزارش کردند مکمل سازی با سلنیوم باعث کاهش شمار سلولهای بدنی شیر میشود [۱۲۲]. گفته میشود تامین عناصر کم نیاز در دوره خشکی باعث افزایش مقاومت بافت پستان در برابر باکتریها شده وشمار سلولهای بدنی در شیر کاهش مییابد [۹۱].

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *