منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است.
به عقیده گلمن (1995) جمع¬گرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از ارزشهای فرهنگی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد. برخلاف اینکه سبک¬های ابراز هیجان بیشتر متأثر از عوامل فرهنگی است، در نظریه زیستی/ عصبی گری یک الگویی تبیینی برای شخصیت مبتنی بر سامانه هاي زیستی و مغزي ارائه می¬شود که افراد را نسبت به برخی اختلالهاي روانی آسیب پذیر میسازد. بر پایه این نظریه، سه سامانه یا سیستم مغزي وجود دارد که رفتارها و هیجانها را کنترل می¬کنند. این سامانه‌ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند (بایجتبیرو همکاران، 2009).
BAS، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می¬کند. فعالیت این سیستم رفتارهاي روي¬آوری به سمت محرك¬ها را افزايش مي¬دهد. BIS، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می¬کند و فعاليت آن رفتارهای روی¬آوری به سوي محرك را كاهش مي¬دهد. این سیستم رفتار اجتناب و احساس اضطراب را نیز افزايش مي¬دهد. برای BIS کارکرد شناختی مقایسه¬گری نیز قایل شده‌اند به این شکل که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می¬کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می¬کند(میتوز و گلی-لند ، 1999).
فعالیت یا حساسیت بالاي سیستم فعال سازی رفتاری در فرد، موجب انجام اعمالی میشود که به احتمال بالا به جاي منتهی شدن به پیامدهاي منفی، به پاداش منجر میگردد. به نظر میرسد این سامانه به دلیل همین ویژگی نقش مهمی در گرایش به وابستگی به مواد دارد، به طوری که برخی از پژوهشگران مفهوم نشانگان نارسایی پاداش را عامل احتمالی مهمی درپدیدآیی مشکل وابستگی به مواد بیان کرده‌اند(بلوم و همکاران، 2000).
با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط سبکهای ابراز گری هیجان و کنترل هیجانی (که متأثر از فرهنگ است) وسیستم‌های مغزی رفتاری (که اساس زیستی دارد) با نشانگان اعتیاد به اینترنت می¬باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
بی شک، اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است و اکنون در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد. بسیاري از روان شناسان در این مسأله تردید دارند که آیا واقعاً واژه اعتیاد براي توصیف زمانی که مردم وقت زیادي را صرف استفاده از اینترنت می‌کنند، واژه مناسبی است. اعتیاد پدیده‌ای است که از زمانهاي گذشته، انسان‌ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بوده اند. در حال حاضر، با تغییر تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت هاي علمی و فن آوري و افزایش غیرقابل تردید سطح آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینه هاي گوناگون به وجود آمده و مشاهده می‌گردد. امروزه، اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات معمول می‌باشد که به صورت استفاده نادرست از کامپیوتر و اطلاعات اینترنت تعریف می‌شود. دسترسی به اینترنت پدیده‌ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتري از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می‌گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید و در بین کاربران اینترنت، جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند (بالن و هري ، 2000).
در ایران پژوهش معیدفر و همکاران (1386) روی کاربران اینترنت 15 تا 25 سال در تهران، نشان داد 8/26 درصد کاربران، معتاد به اینترنت هستند. آقابابایی و همکاران (1387) میزان گرایش جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده¬اند. متخصصان معتقدند که مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بی نظمی روانی اجتماعی با مشخصه‌هایی چون تحمل (نیاز به افزایش زمان لازم براي کسب مطلوبیت برابر با زمان هاي اولیه استفاده)، علایم کناره گیري (به ویژه اضطراب و بی حوصلگی)، اختلالات عاطفی (افسردگی، تندخویی و بدخلقی) و از هم گسیختگی روابط و مناسبات اجتماعی کاهش و یا فقدان روابط اجتماعی به لحاظ کمی یا کیفی) است. علایم اعتیاد اینترنتی عبارت است از مشکلات فردي یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسؤولیت هاي مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسؤولیت هاي فردي، بی حوصلگی پس از ماندن بیش از زمان برنامه¬ریزي شده، دست کشیدن از اینترنت، بد خلقی هنگام تلاش براي دست کشیدن از اینترنت، برخط دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی توجهی به سلامت شخصی و بی خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوي خواب به منظور گذران وقت در اینترنت. از طرفی افراد در صورت استفاده از اینترنت، نه تنها رفتارهایی متفاوت با الگوهاي رایج در جامعه از خود نشان می‌دهند،
بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثر افراد جامعه، متفاوت می‌شود. این افراد اندیشه هاي وسواسی راجع به اینترنت دارند، کنترل چندانی بر وسواس و انگیزه هاي اینترنتی ندارند و حتی فکر می¬کنند، اینترنت تنها دوست آن‌ها است. همچنین، این گونه افراد فکر می¬کنند که اینترنت تنها جایی است که آن‌ها احساس خوبی نسبت به خود و دیگران دارند (ین و همکاران، 2009).
اینترنت به دلیل داشتن فضاهای متعدد می‌تواند بسیاری از نیازهای افراد را برآورده کند و از آنجا که برقراری ارتباط یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده کاربران از اینترنت است، احتمال اعتیاد به آن زیاد است. از این رو ضرورت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در جهت کنترل آن به خوبی احساس می‌شود.

1-4 اهداف پژوهش
1. بررسی رابطه سبک ابرازگری هیجانی با نشانگان اعتیاد به اینترنت
2. بررسی رابطه سبک کنترل هیجانی با نشانگان اعتیاد به اینترنت
3. بررسی رابطه سیستم فعال ساز رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت
4. بررسی رابطه سیستم بازداری رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت
5. بررسی اثر متقابل سبک ابرازگری هیجان و کنترل هیجان و سیستم BAS و BIS در نشانگان اعتیاد به اینترنت

1-5 متغیرهای پژوهش
 نشانگان اعتیاد به اینترنت- سیستم‌های مغزی رفتاری- ابرازگری هیجانی- کنترل هیجانی

1-6 پرسش پژوهش
با توجه به عدم وجود پیشینه کافی به جای طرح فرضیه‌های جهت دار، سوالات زیر مطرح می‌شود.
1. آیا سبک ابرازگری هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
2. آیا سبک کنترل هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
3. آیا میزان فعالیت سیستم BAS با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
4. آیا میزان فعالیت سیستم BIS با نشانگان اعتیاد به اینترنت ارتباط دارد؟
5. متغیرهای ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم های مغزی/رفتاری چند درصد تغییرپذیری نشانگان اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می‌کنند؟
6. اثرمتقابل سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری و کنترل) و فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری (BAS و BIS) در نشانگان اعتیاد به اینترنت چگونه است؟

1-7 تعاریف مفهومی متغیرها
1-7-1 نشانگان اعتیاد به اینترنت
نشانگان اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال، نخستین بار توسط گلدبرگ در سال 1995 مطرح شد و با تحقیقات یانگ در سال‌های بعد توجه بیشتری را به خود جلب کرد (گرینفیلد ، 1999). نشانگان اعتیاد اینترنتی در پنجمین راهنمای تشخیصی وآماری اختلال‎های روانی(DSM5) به عنوان یک اختلال گنجانده و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.
یانگ (1999) نیز معتقد است كه اختلال اعتياد به اينترنت يك اختلال كنترل تكانه است تا نوعي وابستگي، و معيار تشخيص آن شباهت بيشتري به قمار بازي بيمارگون دارد، پس می‌توان آن را به عنوان اختلال تكانه در نظر گرفت که دامنه گسترده‌ای از رفتارها و مشكلات كنترل تكانه را در بر می‌گيرد.

1-7-2 كنترل هيجاني
كنترل هيجاني و ابرازگري هيجاني، دو سبك از سبك هاي ابراز هيجان هستند. کنترل هیجانی گرایش به بازداری در ابراز پاسخهای هیجانی است که به اشکال بازداری هیجانی (یا تمایل به بازداری و سرکوب هیجان تجربه شده)، نشخوار (یا تکرار ذهنی رویدادهای هیجانی ناراحت کننده)، کنترل پرخاشگری و کنترل خوش خیم (کنترل تکانه‌های آشفته کننده در طی انجام کار) می¬باشد(راجر و نجاریان ، 1989).

1-7-3 ابرازگری هیجانی
ابرازگري هيجاني به نمايش بيروني هيجان بدون توجه به ارزش (مثبت يا منفي) يا روش (چهره اي، کلامی و حالت بدني) گفته ميشود(كرينگ و همکاران، 1994(.

1-7-4 سیستم‌های مغزی رفتاری
در نظریه گري (1970) سه سیستم مغزی- رفتاری معرفی شده است که شامل

 سیستم فعال ساز رفتاری(BAS) سیستم فعال ساز رفتاری، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می¬کند. به نشانه¬هاي پاداش و فقدان تنبيه حساس است. فعالیت این سیستم رفتارهاي روي¬آوری به سمت اين محرك¬ها را افزايش مي¬دهد. این سیستم با خلق و تمايلات رفتاري مثبت، برو ن¬گرايي و تكانش¬گري مشخص می-شود.
 سیستم بازدارنده رفتاری(BIS).
سیستم بازداری رفتاری، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می¬کند. به نشانه¬هاي تنبيه و عدم پاداش حساس است. فعاليت آن رفتارهای روی¬آوری به سوي چنين محركي را كاهش مي¬دهد. این سیستم با خلق منفي ارتباط دارد و رفتار اجتناب و احساس اضطراب را نیز افزايش مي¬دهد. گری برای BIS کارکرد شناختی قائل شد و آن را کارکرد مقایسه¬گری نامید. کارکرد شناختی BIS به این شکل است که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می¬کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می¬کند. همچنین این سیستم اطلاعات جدید و قدیمی را مبنای پیش¬بینی¬های بعدی نیز قرار ¬دهد و اگر آنچه پیش¬بینی شده با آنچه در واقعیت اتفاق می¬افتد، تطابق نداشته باشد، اضطراب رخ می¬دهد.
فعالیت بالای این سیستم به وسیله تمایلات رفتاری ترس و انفعال و نیز درونگرایی، افسردگی و اضطراب مشخص می¬شود.

 سیستم جنگ و گریز و بهت
سیستم جنگ و گریز و بهت، رفتار را در حضور محرک فوری تهدید کننده تنظیم می¬کند و باعث رفتار جنگ یا گریز می¬شود.
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش تنها دو سیستم فعال¬ساز رفتاری و بازداری رفتاری مدنظر قرار گرفت.

1-8 تعریف عملیاتی متغیر ها
1-8-1 نشانگان اعتیاد به اینترنت به وسیله پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) ارزیابی می-شود. ماده‌های این آزمون بر اساس ملاک‎های (DSM-IV-TR) طراحی شده و نمره¬های به دست آمده هر فرد را در یکی از سه گروه، کاربر عادی، کاربر با اعتیاد خفیف و کاربر با اعتیاد شدید که استفاده بیش از حد وی را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد طبقه¬بندی می¬کند.

1-8-2 ابرازگری هیجانی از طریق پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) و در سه مولفه شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز هیجان منفی، ابراز صمیمیت ارزیابی می¬شود.

1-8-3 کنترل هیجانی از طریق پرسشنامه کنترل هیجانی راجرز و نشوور (1987) و در چهار مولفه شامل بازداری هیجانی، نشخوار، کنترل پرخاشگری، کنترل خوش خیم ارزیابی می¬شود.

1-8-4 سیستم¬های مغزی رفتاری از طریق پرسشنامه BIS/BAS کارور و وایت (1994) سنجیده شد.

فصل دوم
مروري بر مطالعات انجام‌شده

الف:پیشینه نظری
2-1 مبانی کلی اعتیاد به اینترنت (تعریف، شیوع، عوامل موثر )
تحقيقات علمي بسياري، درباره تأثير تكنولوژيهاي جديد بر سلامت رواني وچگونگي ايجاد علائم اختلال يا پريشانيهاي رواني انجام گرفته است (امیدوار و صارمی، 1381).
اينترنت قبل از آن كه در دسترس عموم قرار گيرد بيشتر به عنوان وسيله‌ای براي مكاتبات محرمانه براي دستيابي به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسيعي رشدكرد و تبديل به وسيله‌ای ضروري در زندگي ما گرديد. (برانی و همکاران، 2009)
با وجود آن که نمی توان، از نظر دور داشت که استفاده از اینترنت در دنیاي امروز یک ضرورت است، اما، این ابزار می‌تواند، علاوه بر به کارگیري درست و بجا به صورت نادرست و نا بجا مورد استفاده قرار بگیرد و شرایطی را فراهم آورد، که ترك آن مشکلاتی را براي کاربر به وجود آورد. اعتیاد اینترنتی یک اعتیاد رفتاری یا غیرشیمیایی است که تعامل انسان-‌ ماشین را در بر می‌گیرد، که مزمن، فراگیر و عود کننده است (ویدیانتو و گریفتس، 2006).
امروزه اعتياد به اينترنت يك اختلال روا نشناختي در علم روانشناسی و پزشكي مطرح شده است به طوري كه متخصصان باليني مواردي از اين اختلال را در كلينيكهاي خود گزارش ميكنند و اين اختلال، به عنوان شكل جديدي از اعتياد در سالهای اخير توجه پژوهشگران را در حوزه‌ی روان شناسي، روان پزشكي، جامعه شناسي و حوزه هاي علمي ديگر به خود جلب كرده است. اعتياد به اينترنت مشكلي است كه در جوامع و فرهنگ هاي مختلف به چشم می‌خورد در جامعه امروز ما استفاده از فضاي مجازي در ميان همه گروههاي اجتماعي اعم از زن و مرد و پير وجوان، با سواد و بي سواد از جذابيت خاصي برخوردار است به گونه‌ای كه استفاده از اين تكنولوژي امري اجتناب ناپذير گرديده و زندگي را براي كساني كه به آن خو گرفته‌اند دشوار می‌سازد. (عبداللهيان، 1384)
شيوع اين مسئله باعث شده است كه شناسايي علل، پيامدها و عوارض آن توسط محققان و متخصصان، پيگيري و مورد پژوهش قرار گيرد. (وانگ ، 2001)
متاسفانه مبتلايان ايراني كمتر حاضرند به مشكل خود اعتراف كنند و محرك اصلي آنها براي مراجعه به متخصصين عمدتاٌ بحران‌هایی است كه در مسايل خانوادگي، تحصيلي و شغلي آنها رخ می‌دهد و دانش آموزان و دانشجويان از مهم ترين اقشار آسيب پذير نسبت به اعتياد اينترنتي هستند(اميدوارو همکاران، 1381).
بى شك، رشد روزافزون اينترنت فوايد و اهمیت غیر قابل انكارى دارد، چندان كه در دوران حاضر، نقش محورى اينترنت چنان اساسى است كه بدون آن امكان برنامه ريزى، توسعه و بهره ورى در زمینه های فرهنگی، اجتماعى، اقتصادى و علمى درجهان آينده امكان پذير نخواهد بود. با وجود اين، نبايد از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ويژه در زمینه های اجتماعى و فرهنگی غافل ماند. از جمله آسیب های اجتماعي عصر حاضر پديده شوم اعتیاد اينترنتي مي باشد که بايد مواظب بود جوانان در عین اشتیاق و علاقه مندي به استفاده از اينترنت دچار آن نشوند که این مهم با آموزشهای لازم از طريق سازمان های ذي صلاح بايد صورت پذيرد. آگاه نمودن والدين وخانواده ها نیز از جمله راهکارهایی است که اغلب خانواده ها بر کار جوانان خود در استفاده از اينترنت دارا نیستند که بايد از طريق سازمان های تبلیغاتي همچون رسانه های گروهی صورت گیرد.(آقابابایی و همکاران،1386)
به نظرمیرسد اینترنت هر روز قسمت بیشتری از زندگی روزانه مردم را اشغال مینماید. در سال ها ی اخیرگزارشهایی مبنی بر اعتیاد کاربران به اینترنت داده میشود . برای بسیاری از مردم مفهوم و تعریف اینترنت قابل قبول نیست و اعتیاد را وابستگی به داروها و الکل میدانند. به تدریج اعتقادات در مورد رفتارهایی که بطور بالقوه اعتیاد آورند ، رشد مینماید که شامل استفاده از سایت های اینترنت ، بازی ها ي کامپیوتری و تلفنهاي همراه مي باشد و به عنوان اعتیاد ارتباطی شناخته میشود ریشه این عمل فرار از مشکلات شخصی است .متنوع بودن قسمت های مختلف اینترنت ، فرصتي برای فرار از مشکلات عاطفي مانند افسردگی ، استرس ،اضطراب، مشکلات ارتباط با دیگران فراهم می آورد ( ویزشفر ، 1384)

شیوع

شیوع اعتیاد اینترنتی معلوم نیست، زیرا از پرسش نامه ها، ملاک ها و آستانه‌های مختلفی استفاده شده است ، اما به نظر میرسد که در کشورهای اسیایی و در نوجوانان پسر 12 تا 20 ساله از همه بالاتر است. شیوع نقطه‌ای در نوجوانان 15 تا 19 ساله در یک تحقیق آسیایی با استفاده از آستانه پنج ملاک، 4/8 درصد در پسرها و 5/4 درصد دردخترها بود. (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2015، سید محمدی، 1393)
محققان بر اين باورند كه امروزه موضوع شيوع اعتياد به اينترنت در جوانان، می‌تواند به منزله بحراني جدي در زندگي فردي و اجتماعي آنان مورد بحث قرار گيرد( علوی و اسلامی 2010).
در ایران آمار کاربران اینترنت افزایش روز افزون داشته است ، به طوری که برپایه گزارش وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ، تنها در چند سال اخیر شمار کاربران اینترنت در کشور بیست و پنج برابر شده است (علوی و همکاران ،1389)
معمولا کاربران وابسته 40 تا80 ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند حتی در مواردی وجود دارد که یک جلسه 20 ساعت طول میکشد. در برخی زمینه یابی‌های مشخص 53 درصد افراد وابسته به اینترنت در اثر استفاده افراطی از اینترنت روابط نامزدی و والدین و دوستی شان مختل شده و به مرور زمان به جای ارتیاط با افراد زندگی واقعی شان به اوقات تنهایی در جلوی کامپیوتر افزوده اند(یانگ، 1999 )
كيسلر و بسيلر (2002) معتقدند اين موضوع كه آيا اينترنت تأثير اجتماعي مثبت و يا منفي دارد، به چگونگي بهره گيري از اينترنت و آنچه را كه افراد از دست می‌دهند تا به اينترنت بپردازند بستگي دارد، ايشان معتقدند كه آساني ارتباط هاي اينترنتي، افراد را وا می‌دارد تا زمان بيشتري را به تنهايي بگذرانند؛ به صورت آن لاين با غريبه ها صحبت كنند و ارتباط سطحي برقرار سازند و اين كارها را به قيمت از دست دادن گفت وگوهاي رو در رو و ارتباط هاي فاميلي و دوستانه انجام دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبرجمعیت فعلی دنیا رقمی بالغ بر 1/7 میلیارد نفر برآور