دارای مشکلات و تعارضات هیجانی و درونی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی )تکانه‌های برون ریزی، مشکل در ابراز وجود، عزت نفس پایین، احساس بی کفایتی، ضعف روانی واخلاقی و خودمحوری، مهارت‌های مقابله‌ای پایین جهت چالش و حل مشکلات، عدم انطباق با موقعیت‌های زندگی و غفلت از موضوعات عملی وارتباط با مردم، هستند(جدیدی و بهاری، 1387) همچنین این یافته‌ها با يافته¬هاي پژوهشهاي پژوهش تمنايي فر و همکاران (1391) وهاردی وییتی (2007)، گامبور و اس (2008) همخواني دارد واز آنجا که یکی از اهداف این پژوهش بررسی رابطه کنترل هیجانی و نشانگان اعتیاد به اینترنت میباشد و از آنجا که ملاک‌های اعتیاد به اینترنت همپوشی بسیاری با اعتیاد دارد به نظر میرسد سیستم‌های مغزی رفتاری و سبک‌های ابراز هیجان با نشانگان اعتیاد به اینترنت میتوانند پیش بین مناسبی برای نشانگان اینترنت باشند فرضیات مختلفی در مورد عوامل مؤثرو دخیل در رفتارهای اعتیادی ودر نهایت صدمه روحی روانی نوجوانان بیان شده است، باشد تا با شناخت عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش میزان مشکلات رفتاری در نوجوانان بتوانیم در جهت پیشگیري ازاعتیاد وسایر اختلالات روانی و در نهایت بهداشت روانی کشور گام برداریم. نتایج پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور و برروی گروه‌های سنی و جنسی و قومی متعدد، حاکی از آن است که اعتیاد اینترنتی دارای آثار و پیامدهای منفی و چندگانه جسمانی، روانی، اجتماعی و برای کاربران افراطی است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. که رابطه متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد. پژوهش‌های همبستگی براساس هدف به سه دسته تقسیم میشوند :همبستگی دو متغیره ، رگرسیون ، تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس (سرمدو همکاران، 1385).
در پژوهش حاضر اعتیاد به اینترنت به عنوان متغیر ملاک میباشد، وکنترل هیجانی و ابرازگری هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شدند.

3-2 جامعه آماری پژوهش
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت‌های ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمدو همکاران، 1385).
جامعه در پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دختران دبیرستانی مدارس کرج که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل میباشند.
این دانش آموزان در مقطع تحصیلی اول، دوم، سوم، در یکی از گروه‌های علوم انسانی، علوم تحربی، عکاسی، گرافیک رایانه، بازاریابی، چاپ باتیک مشغول به تحصیل بودند که همگی در کرج ساکن بودند.

3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
لیندمن (1983، نقل از هومن 1380)مطرح میکند که حجم گروه نمونه در مطالعات همبستگی دست کم باید 100 نفر باشد.
همچنین کهن و کهن (1983، نقل از هومن، 1380) اشاره میکند که با داشتن یک متغیر پیش بین حجم نمونه باید 124 و با داشتن بیش از یک متغیر پیش بین 187 باشد.

دانش آموزان بعنوان يكي از مهم ترين گروه هاي هدف آموزش رفتاري، بخش عظيمي از جامعه امروز كشورما را تشكيل می‌دهند به طوري كه، پتانسيل آسيب پذيري جامعه را در زمینه استفاده صحيح از كامپيوتر و اينترنت بالا میبرند. در روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای از آنجا که امکان تهیه لیستی از اعضای جامعه به صورت مستقیم امکان پذیر نبود ابتدا مناطق چندگانه کرج به عنوان گروهها انتخاب شدند و بعد از آن چند منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس در این مناطق مدارسی به طور تصادفی شامل دبیرستان و هنرستان انتخاب شدند ،در مدارس نیز چند کلاس انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین دانش آموزان کلاسها توزیع شدند. از مجموع 220 پرسشنامه توزیع شده ،بعد از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش یا پاسح داده نشده ، تعداد 196 پرسشنامه وارد تحلیل نهایی شدند.

3-4 توصیف ابزارهای پژوهش
برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای زیر استفاده شد:
3-4-1 پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)
ابزارهای بسیاری برای سنجش اعتیاد به اینترنت ابداع شده است که مشهورترین آن‌ها پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ است. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) در سال ۱۹۸۸ توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد اینترنتی مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. سوالات این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای اختلال قماربازی بیمارگون طراحی شده‌اند چرا که گمان می‌رود اختلال اعتیاد به اینترنت شباهت زیادی با اختلال قماربازی بیمارگون دارد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و تعیین می‌کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه‌های مخنلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر. هر سوال در یک طیف لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری می‌شود. در نهایت نمرات کل فرد با همدیگر جمع میشود . هرچه نمره فرد بالاتر باشد ، اعتیاد به اینترنت شدیدتر است.

یانگ (1998) اعتبار درونی آزمون را بالاتر از 92/0 گزارش و تأکید کرده است که آزمون قابلیت تشخیص بالینی افراد معتاد به اینترنت را دارد. در ایران (علوی و همکاران، 1389)آلفای کرونباخ آزمون را 70/0 محاسبه کردند و بر روایی محتوای آن تأکید کردند. این پژوهشگران گزارش کردند آزمون اعتیاد اینترنتی یونگ در جامعه ایرانی ویژگی‎های روان‌سنجی مطلوبی دارد و از آن می‌توان برای غربالگری و تشخیص بالینی کاربران اینترنتی معتاد از عادی استفاده کرد. همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه 77/0 به دست آمد.
3-4-2 مقیاس BIS/BAS کارور و وایت
این پرسشنامه که در 1994 و توسط کارور و وایت تهیه شده 20 ماده دارد که BIS (هفت ماده) و 13 BAS ماده را در برمی گیرد.
مقياس سيستم هاي بازداري/فعال سازي رفتاري (کارور و وايت، 1994) شامل 20 پرسش خود گزارشي و دو زیرمقیاس است: زير مقياس BIS و زیر مقیاس BAS در قسمت زیر این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند: زیر مقیاس BIS در اين پرسشنامه شامل هفت آيتم است که حساسيت سيستم بازداري رفتاري يا پاسخدهي به تهديد و احساس اضطراب هنگام رويارويي با نشانه هاي تهديد را اندازه مي گيرد.
 زیر مقیاس BAS نیز سيزده آيتمی است، که حساسيت سيستم فعال ساز رفتار را مي سنجد، و خود شامل سه زير مقياس ديگر است که عبارتند از:
1- سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،
2- پاسخدهي به پاداش (BAS-RR، پنج آيتم)،
3- جستجوي سرگرمي(BAS-FS، چهار آیتم).
آيتم ها روي يک مقياس چهار درجه اي توسط آزمودني رتبه بندي مي شود که امتیاز 4،3،2،1 به ترتیب به پاسخ کاملا مخالف ،تا حدی مخالف ،تاحدی موافق ، کاملاموافق داده میشود .
و همچنین شماره سوالات مربوط به هر زیر مقیاس به این صورت است که سوال های 8-13-16-19-22-24 برای زیر مقیاس BIS و در مورد زیر مقیاس سیستم فعالساز رفتاری ، مولفه سایق شماره سوالات 3- 9-12-21 و همچنین سوالات مربوط به پاسخدهي به پاداش 4-7-14-18-23 و سوالات مربوط به مولفه جستجوي سرگرمي5-10-15-20 میباشند . برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد با هم جمع میشود.البته گزینه های 1،6،11،17 در نمره گذاری هیچ تاثیری نداشته و صرفا جهت هماهنگی با سایر آیتم ها به پرسشنامه اضافه شده اند.
کارور و وايت (1994) ثبات دروني زير مقياس BIS را 74/0 و ثبات دروني BAS را 71/0 گزارش کرده اند. خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي اين مقياس در ايران توسط محمدي (1387) در دانشجويان مطلوب گزارش و اعتبار به روش باز آزمايي براي زیر مقياس BAS، 68/0 و براي زير مقياس BIS، 71/0 بدست آمده است. عبدالهی مجارشین (1385) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای زیر مقیاس BAS، 78/0 و برای زیر مقیاس BIS، 81/0 گزارش نموده است.در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای BAS 76/0 و برای BIS 72/0 بدست آمد.

3-4-3 پرسشنامه ابرازگري هيجاني (EEQ)
اين پرسشنامه را كينگ و امونز (1990) در سه زیر ‌مقياس شامل ابراز هيجان مثبت، ابراز صميميت و ابراز هيجان منفي و در 16 ماده طراحی کردند. مواد یک تا هفت مربوط به ابراز هيجان مثبت، مواد هشت تا 12 مربوط به ابراز صميميت و مواد 13 تا 16 مربوط به ابراز هيجان منفي ميﺑاشد. دامنه پاسخ به هر ماده در اصل هفت درجه و از «كاملاً موافق» تا «كاملاً مخالف» متغير است كه به منظور تسهيل پاسخگويي براي پاسخ دهندگان به پنج درجه محدود شده است (رفيعي‌نيا، 1381).
روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است که به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 5 و به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره 1 تعلق می گیرد . البته در مورد پاسخ مواد 7 ، 8 و 9 روش نمره گذاری به دلیل منفی بودن جهت مواد با ابراز هیجان ، معکوس است ، یعنی به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 1 و «کاملا ً مخالف» نمره 5 تعلق می گیرد که براساس این شیوه نمره گذاری ، نمره کل یک فرد از 16 تا 80 متغیر خواهد بود . نمره بالاتر ، بیانگر ابرازگری هیجانی بالاتر است.
اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (1381) تایید شده است.. آلفای کرونباخ پرسشنامه در تحقیق حاضر 0/91 به دست آمد.

3-4-4 پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ)
راجر و نشوور (1987) ساختار اولیه پرسشنامه کنترل هیجانی را تنظیم نموده و راجر و نجاریان (1989) این پرسشنامه را تجدید نظرنمودند که این پرسشنامه تجدید نظر شده در پژوهش حاضر استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور چهار زیر مقیاس و 56 ماده دارد.زیر مقیاس هاي آن عبارتنداز”بازداري هیجانی”، “کنترل پرخاشگري”، “نشخوار”یا”مرور ذهنی”و”کنترل خوش خیم”. هر زیر مقیاس 14 ماده دارد. مواد 1 ، 6 ، 8 ، 11(-) ، 16 ، 20 ، 23(-) ، 25(-)، 30(-) ،37(-) ، 43 ،50 ،52(-)، و 56(-) مربوط به زیر مقیاس بازداری هیجانی، مواد 2(-) ،10(-) ،12(-)، 15 ، 18(-) ، 19(-) ، 24(-) ، 26(-) ،27 ، 33 ، 36(-) ،40(-) ، 44 و 48 مربوط به زیر مقیاس کنترل پرخاشگری، مواد 3 ، 9(-) ، 13، 22 ، 28(-) ، 31 ، 32 ، 34 ، 38 ، 41 ، 46 ، 49(-) ،51(-) و53(-) مربوط به زیر مقیاس نشخوار یا مرور ذهنی و مواد 4 ، 5(-) ، 7(-) ، 14 ، 17(-) ، 21(-) ، 29(-) ، 35 ، 39 ، 42(-) ، 45(-) ، 47(-) ، 54 و 55(-) مربوط به زیر مقیاس کنترل خوش خیم است،گزینه های پاسخ ، مواد «درست» و «غلط» است که به گزینه «درست» آن نمره 1 و به گزینه «غلط» آن ، نمره صفر تعلق می گیرد ، البته موادی که با علامت (-) مشخص شده اند ، درجهت عکس کنترل هیجانی است و به گزینه «درست» نمره صفر و گزینه «غلط» نمره 1 تعلق می گیرد . نمره یک فرد در هر زیر مقیاس از صفر تا 14 و در کل مقیاس از صفر تا 56 متغیر خواهد بود . نمره بالاتر بیانگر کنترل هیجانی بالاتر است .

اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (1381) تایید شده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر 78/0 بدست آمد.

3-5 روش اجرای پژوهش
بعد از مشخص کردن مدارس مورد نظر در جلسه ای که از قبل بامسئولین محترم هرکدام از مدارس هماهنگ شده بود موضوع واهداف پژوهش برای آنها توضیح داده شد بعد از جلب نظر مساعد مسئولین مدارس، در روز‌های اجرا با هماهنگی قبلی به کلاسها مراجعه کرده و برای دانش آموزان توضیحاتی در رابطه با اهداف پژوهش و نحوه پاسخگویی داده شد و از آنها خواسته شد در صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل کرده و با دقت و صداقت پاسخ دهند .کلاس به کلاس موضوع پژوهش توضیح داده شد ودانش آموزان توجیه شدند و نیز به آنها تاکید شد که لزومی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست ودر خصوص محرمانه ماندن اطلاعات لازم وتوضیحات داده شد تا نگرانی از بابت شناسایی هویت پاسخ دهنده نداشته باشند.به منظوركنترل عامل خستگي پرسشنامه‌ها درساعات ابتدايي روز ميان دانش آموزان توزيع گرديدند بعد از پاسخ دهی و جمع کردن پرسش نامه‌ها از دانش آموزانی که علاقه مند بودند نتیجه را بدانند ایمیل گرفته شد تا در صورت امکان، نتیجه برای آنها ایمیل شود. لازم به ذکر است تعداد196 پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد.

3-6 روش آماری تحلیل داده‌ها
این پژوهش از نوع همبستگی است. به تناسب سوالات و با توجه به اهداف تحقیقی از روشها و شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی، رگرسیون) استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 نتایج توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این روش پژوهشگر داده‌های جمع آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ها را خلاصه می‌کند. معروف ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص‌های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … . در این بخش سیمای کلی افراد مورد مطالعه را به‌کمک جداول فراوانی و وضعیت متغیرها به کمک جدول آماره¬های توصیفی در دو قسمت مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته‌اند.
4-1-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی
در این بخش اطلاعات توصیفی افراد تحت بررسی و یافته‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.
برخی اطلاعات توصیفی شامل تعداد خواهر و برادر، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، فرزند چندم خانواده و سابقه بیماری جسمی و روانی و سابقه مصرف دارو ، در جداول اشاره شده است :
– فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر
طبق جدول 4 – 1: از مجموع پاسخ دهندگان به این سوال تعداد 6/5 درصد، خواهر یا برادر نداشتند، 5/25 درصد یک خواهر و برادر داشتند 1/31 درصد دو خواهر و برادر داشتند، 8/13 درصد سه خواهر و برادر داشتند 7/7 درصد چهار خواهر و برادر داشتند، 2 درصد پنج خواهر و برادر و 5 درصد شش خواهر و برادر و 1 درصد هشت خواهر یا برادر داشتند.