آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه های شناختی

دانلود پایان نامه

در حدود همان زمانی که رفتارگرایان نظریه خود را در ایالت متحده مطرح نموده ا ند، گروه کوچکی  تأکید داشتند. نظریات گشتالت ،آزوبل  ، بندورا و… از جمله نظریات شناختی یادگیری هستند. در سال های اخیر گروهی از روانشناسان با تأکید بر هر دو عامل درونی و بیرونی، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاریشناختی پایه ریزی کردند . از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت، می توان به نظریه عصبی فیزیولوژیک یادگیری و نظریه خبر پردازی اشاره کرد. به طور عام ، نظریه یادگیری شامل مجموعه ای از اصول و قوانین در زمینه فرآیند یادگیری است . نظریه های یادگیری به بررسی فرآیند یادگیری می پردازند و تلاش می کنند چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهند . برای رسیدن به این هدف هر یک از صاحبنظران ، این مسأله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده اند که موجب به وجود آمدن نظریه های مختلف در زمینه یادگیری شده است. امروزه دو نظریه معروف در تبیین فرآیند یادگیری عرضه شده است . این دو نظریه شرطی کردن عامل و نظریه یادگیری اجتماعی می باشند (نکویی مقدم و بهشتی فر معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایه‌های عصبی یادگیری