پی‌آمدهای فشار عصبی
فشار عصبی دارای پیامدهایی نیز می‌باشد، اگر فشار عصبی مثبت باشد ممکن است نتیجه آن فعالیت جدیت و انگیزش بیشتر باشد. البته بیشتر پیامدهای منفی فشار عصبی مورد توجه می‌باشد همانطور که ملاحظه می‌شود بیشتر این عوامل از درون وابسته هستند به عنوان مثال : استفاده از مشروبات الکلی یکی از پیامدهای فردی فشار عصبی است در حالیکه این مشکل از پیامدهای سازمانی فشار عصبی نیز می باشد. زیرا ممکن است به طور مستقیم بر عملکرد سازمان اثر بگذارد. اگر چه دسته بندی پیامدها تا حدودی اختیاری به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که هر پیامد برحسب عامل ایجاد کننده اولیه خود دسته بندی شده است.

2-9-1)پی آمدهای فردی
پی آمدهای فردی نتایجی هستند که عمدتاً بر فرد اثر می گذارند. هر چند ممکن است سازمان نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این پیامد متاثر شود ولی این فرد است که بهای اصلی را می‌پردازد. پی آمدهای فردی فشارعصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی ،جسمی تقسیم کرد.

2-9-2)پی‌آمدهای رفتاری:
پیامدهای رفتاری فشار عصبی واکنشهایی هستند که ممکن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند یکی از این نوع رفتارها سیگار کشیدن است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اشخاص هنگامیکه دچار فشار عصبی می‌شوند تمایل به کشدین سیگار پیدا می‌کنند.
شواهدی نیز در دست است که نشان می دهد بین اعتیاد به الکل و مواد مخدر با فشار عصبی رابطه‌ای وجود دارد البته این ارتباط چندان زیاد نیست. حادثه آفریفنی خشونت و بهم خوردن اشتها نیز از جمله پی‌آمدهای رفتاری فشار عصبی می باشند ( الوانی ، معمارزاده، 1323)

2-9-3)پی‌امدهای روانی:
پیامدهای رفتاری فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی ـ روانی فرد دارند هنگامیکه اشخاص در محیط کار با فشار عصبی شدیدی مواجه می‌شوند. ممکن است دچار افسردگی ، پرخوابی، یا بی خوابی شوند. ممکن است فشار عصبی باعث بروز مشکل خانوادگی و ناراحتیهای جنسی نیز شود. ( الوانی ، معمارزاده 1323).

2-9-4)پی‌امدهای جسمی:
فشار عصبی ممکن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز شود. پیامدهای فردی مورد بررسی قرار گرفت می تواند بر سازمان نیز اثر گذارد بهر حال فشار عصبی پیامدهای دیگری نیز دارد که اثر مستقیم تری بر سازمان دارند.

2-9-5)پی آمدعملکرد:
یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست است. این کاهش در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار و افت بهره‌وری متجلی می‌گردد و درمورد مدیران ممکن است. به معنی تصمیم‌گیی غلط و یا بر هم خوردن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد ( الوانی، معمارزاده، 1323)

2-9-6) پی آمدکناره‌گیری:
کناره‌گیری نیز می تواند نتیجه فشار عصبی باشد. مهمترین انواع کناره‌گیری عبارتند از غیبت و استعفا، اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی دوران سختی را در محیط کار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می‌شوند و یا به منظورپیدا کردن سازمان بهتری به ترک سازمان خود می‌اندیشند.
فشار عصبی می تواند پیامدهای دیگری هم داشته باشد به عنوان مثال ممکن است فرد برنامه‌های زمانی خود را فراموش کند، و وقت طولانی ترین را صرف خوردن و یا ممکن است مبادرت به کناره‌گیری روانی کرده و نسبت به شغل و سازمتن مربوطه بی توجه شود ( الوانی، معمارزاده 1323)

2-9-7)پی آمدطرز تلقی ها:
یکی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی کارکنان به طرز مربوط می‌شود رضایت شغلی، روحیه و تعهد سازمانی همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بیند.

2-9-8)پیامد واماندگی:
پیامدنهایی فشار عصبی هم بر اشخاص و هم بر سازمان‌ها اثر می گذارند واماندگی یک احساس عمومی تحلیل زندگی است و هنگامی بوجود می‌آید که فرد احساس کندفشارهای خیلی زیادی را تحمل می‌کند و منابع رضایت نیز خیلی کم می‌باشند ( الوانی، معمارزاده 1323)