No category

پایان نامه درباره بازپرداخت، تصمیم گیری، هزینه های درمان، مناطق شهری

ز قدرت دولتی برای منافع شخصی بانک جهانی(۱۹۹۷) سوء استفاده از اختیار واگذار شده برای منافع شخصی USAID(2005) استفاده ناصحیح از قدرت واگذارشده برای سود شخصی ، بعنوان رفتاری در بخشی از ادارات دولتی که بطور ناصحیح و غیرقانونی خودشان را توانگر می نمایند . Transparency International (۲۰۰۶) فساد دربگرینده رفتاری است که در بخشی […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع سطح معنادار، سودآوری، تحلیل داده، نوع صنعت

اهرم %with in ۷۰.۷% ۷۹.۵۰% ۱۲.۸۰% ۱۰۰% بزرگ count ۴ ۳۲ ۳ ۳۹ میانگین اهرم %with in ۱۰.۳% ۸۲.۱۰% ۷.۷۰% ۱۰۰% Total count ۷ ۶۳ ۸ ۷۸ میانگین اهرم %with in ۹% ۸۰.۸% ۱۰.۳% ۱۰۰% جدول ۵-۴ تحلیل داده های فرضیه دوم Value df Asymp sig Exact sig Exact sig point probability (۲-sided) (۲-sided) (۱-sided) […]

No category

پایان نامه درباره خدمات بهداشتی، تامین مالی، بیمه اجتماعی، خدمات درمانی

مالی توضیحات بودجه ایالت ها ۲۵ درصد از کل هزینه سلامت کشور و ۱۰.۲ درصد از هزینه ایالت (بدون احتساب بیمه) را تامین می نماید. بیمه ملی سلامت (شروع از ۱۹۹۲) اجباری بیمه اجتماعی سلامت برای کارکنان رسمی ، صندوق حمایت از فقرا۶ کودکان زیر ۶ سال خدمات بهداشتی درمانی رایگان اختیاری بیمه غیر انتفاعی […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع اندازه شرکت، سطح معنادار، آزمون فرضیه، تحلیل داده

را احتمال توام x و y بدانیم و احتمال اشتراک در حادثه خاص x و y مساوی احتمال حاصلضرب آنها باشد، آن دو حادثه و در حالت عمومی تر آن دو متغیر x و y مستقل هستند. بنابراین آزمون استقلال کای – مربع برای بررسی فرضیه استقلال دو متغیر که دست کم یکی از آنها […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع سرمایه در گردش، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری

کردن رفاه مدیریت به کار می رود. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. فصل سوم روش‌اجرای تحقیق ۱-۳ مقدمه در این مطالعه انتخاب های حسابداری موجودی کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع بهای تمام شده، نسبت بدهی، تحقیق و توسعه، شرکت های کوچک

تمام شده کالای فروش رفته تحت LIFO و FIFO است. فرض می شود که نرخ مالیات برای تمام شرکت ها در بلند مدت برابر است. تفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته برای تمام شرکت های نمونه برای سالهای ۱۹۸۴- ۱۹۷۶ از طریق یک الگوریتم LIFO محاسبه شده است. مطابق با رویکرد به کار برده […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع اندازه شرکت، عدم اطمینان، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت

نرخ رشد نسبتاٌ بالایی را داشتند. او همچنین یافت که قبل از LIFO سطوح موجودی فیزیکی برای هر دو گروه یکسان است. شرکت هایی که روش LIFO داشته اند موجودی های نسبتاٌ بالاتری را دارند. ذخیره مالیات پیش بینی شده برای تعیین اهمیت LIFO و FIFO و همچنین طبقه بندی اندازه و صنعت پیدا شد. […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های تولیدی

کار می برند. برای مثال لو و تیاگاریان ،۱۹۹۳، در تحقیق خود ۱۲ متغیر بنیادین که توسط تحلیل گران مالی در ارزیابی کیفیت سود استفاده می شد را مشخص کردند. یکی از متغیر های بنیادین تغییر در موجودی کالا نسبت به فروش بود، اگر موجودی کالا افزایش یابد می تواند نشان دهنده کاهش کیفیت سود […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع کیفیت سود، ارزیابی کیفی، جریان نقدی، حافظه کاری

ناشی از تورم نباشد. همانطور که ملاحظه گردید،تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد.بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته مؤید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است. ولیکن در رابطه با تعریف یکسانی از سود توفیق چندانی حاصل نگردیده است. لذا،سوال اساسی این […]

No category

تحقیق رایگان با موضوع کیفیت سود، تحلیل گران مالی، سود حسابداری، تصمیم گیری

است که به سرمایه گذاران امکان دهد نرخ بازده داخلی واحد انتفاعی را به طور کلی پیش بینی و بر اساس آن، گردش وجوه نقد آتی و ارزش فعلی واحد انتفاعی را نیز پیش بینی کند. تنها تفاوت سود حسابداری با سود اقتصادی، تفاوت در استهلاک می باشد. از آنجا که بازارهای کامل به طور […]