مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 9_Issue 1_Pages 35-60-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Individual level Organizational levels Strategic level مدیریتی، فردی طبقهبندی نمودند. شایستگی اجتمـاعی، مشـتمل بـر شایسـتگی هـای ارتبـاطی،کارتیمی، مدیریت افراد و دانشجومداری اسـت . شایسـتگی مـدیریتی، شایسـتگی هـای اجرایـی،تصمیم گیری، رهبری و ادراکی را دربردارد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 283-306-1

روش تحقیق به کار گرفته شده آمیخته کیفی ـ کمی از نـوع اکتشـافی اسـت . در بخـش کیفـی، ازروش شناسی کیفی تحلیل مضمون در رهنمودهای دینی برگرفته از روششناسی در نهـج البلاغـه دکتر دلشاد تهرانی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 307-332-1

دلایل مربوط به ویژگیهای کار نظیر متمایز نبودن سهم کـار هـر فـرد، تعریـف نشـدهبودن کار، نبود استاندار کاری و انگیزشی نبودن اهداف کاری؛ دلایل مربوط به ویژگیهای گروه نظیر بزرگ بودن اندازه گروه، نبود ارزیابی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JIPA_Volume 9_Issue 2_Pages 333-357-1

استقلال شغلی درک شده هکمن و اولدمن (1980) در نظریه ویژگی های شغلی بیان کرده انـد کـه تقریبـاً در تمـام سـطوحعمومی کار، پنج بعد از ویژگی های شغلی که شامل تنوع مهـارت، هویـت وظیفـه، اهمیـت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JIPA202911237581000-1

رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منـابع ارزشـمند زیـردستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان. رفتارهای مربوط به آشکار سازی اطلاعات وسـهیم کـردن دیگـران در آن: بـرای Read more…

By 92, ago