پایان نامه ها و مقالات

جنگ جهانی دوم

و نه چندان مبسوط آمده است.– البته تمامی مطالب کتاب با واقعیتهای جهانی همخوانی ندارد و نظرات و قضاوتهای نویسنده نیز دربارهی تمامی گروهها و نظامهای حاکم بر کشورهای مختلف کاملا صادق نیست. Show that although the Center of Islamic Republic Documents appreciates the view of the writer and his work, they are not in […]

پایان نامه ها و مقالات

جنگ جهانی دوم

۳.۲- sample of strategy tablesStrategies Applied in the BooksNumberPercentage %Omission Substitution/Alteration Explicitation Mistranslation Addition Undertranslation Borrowing Calque Rearrangemet of Sentence Elements Selection of Parts From Wholes Total Number of Strategies The third type of the tables were employed to manifest each case and its translation separately along with the strategy used in it. Table 3.3- […]

پایان نامه ها و مقالات

social، CDA

hence responsible for reductionist misconception’ is here meant in the broad sense of a ‘communicative event’, including conversational interaction, written text, as well as associated gestures, typographical layout, images and any other ‘semiotic’ or multimedia dimension of signification. Similarly, ‘cognition’ here involves both personal and social cognition, beliefs and goals as well as evaluations and […]

پایان نامه ها و مقالات

جنگ جهانی دوم

TABLE OF CONTENTIntroduction۱.۱. General Overview………………………..…………………………۱ ۱.۲. Statement of the Problem…………..……..……………………….۲۱.۳. Rationale and Theoretical Framework of the Study………………۳۱.۴. Research Questions………………………………………………..۴۱.۵. Research Hypotheses………………………………………………۴۱.۶. Significance of the Study………………………………………….۵۱.۷. Limitations of the study……………………………………………۷۱.۸. Definition of Key Terms…………………………………………..۸Review of the Related Literature۲.۱. Introduction……………………………………………………………..۱۰۲.۲. The History of Critical Discourse Analysis…………………………۱۲۲.۳. Ideology………….………………………………………………….۱۳۲.۴. Ideology and Power ……………..………………………………….۱۵۲.۵. Translation and Power………………………………………………۱۸۲.۶. Impact of Translation […]

پایان نامه ها و مقالات

جنگ جهانی دوم

چندان مبسوط آمده است.– البته تمامی مطالب کتاب با واقعیتهای جهانی همخوانی ندارد و نظرات و قضاوتهای نویسنده نیز دربارهی تمامی گروهها و نظامهای حاکم بر کشورهای مختلف کاملا صادق نیست. Show that although the Center of Islamic Republic Documents appreciates the view of the writer and his work, they are not in agreement with […]

پایان نامه ها و مقالات

جنگ جهانی دوم

sample of strategy tablesStrategies Applied in the BooksNumberPercentage %Omission Substitution/Alteration Explicitation Mistranslation Addition Undertranslation Borrowing Calque Rearrangemet of Sentence Elements Selection of Parts From Wholes Total Number of Strategies The third type of the tables were employed to manifest each case and its translation separately along with the strategy used in it. Table 3.3- sample […]