No category

منابع و ماخذ تحقیق جمع آوری اطلاعات، متغیرهای کلان، متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز واقعی

تهیه و تنظیم فرضیه‌های تحقیق و با مشخص شدن اهداف تحقیق و همچنین تعیین جامعه آماری و در صورت لزوم تعیین نمونه‌های آماری، محقق باید به کمک ابزار های مناسبی، داده‌های مورد لزوم را جمع آوری نموده و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، به آزمون سؤالات یا فرضیات بپردازد. جمع آوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین […]

No category

منابع و ماخذ تحقیق ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزیابی عملکرد

نمودار(۲-۱):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۰ جدول(۲-۲): نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۳ نمودار(۲-۲):نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۴ جدول (۲-۳): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ۴۳ شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی ۴۸ شکل( ۳-۱) : مدل مفهومی تحقیق […]

No category

منبع مقاله درباره ویتامین E

دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E بردرصد چربی شیر در ماههای مختلف پس از زایش نمره وضعیت بدنی مکمل سلنیوم – ویتامین E چربی شیر کل معنی داری ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم اثر زمان ۵/۳ + ۲۲/۰±۲۳/۳ ۲/۰±۳۸/۲ ۱۸/۰±۲۴/۳ ۲۸/۰±۰۱/۳ ۱۸/۰±۶۵/۳ ۱۳/۰±۴۷/۳ ۰۹/۰±۱۵/۳ ۳۲/۰ – […]

No category

منبع مقاله درباره ویتامین E، تولید شیر، استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون چربی

م- ویتامین E در هیچ کدام از هفته های آزمایشی مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E بر تغییرات نمره وضعیت بدنی گاوها در تمام هفتههای آزمایشی نیز معنی دار نبود (۰۵/۰P). نمره وضعیت بدنی مکمل سلنیوم – ویتامین E نمره وضعیت بدنی ( در هفته های […]

No category

منبع مقاله درباره ویتامین E، تولید شیر، اطلاعات مربوط، ضرایب رگرسیونی

۳-۱- مکان و زمان اجرای طرح این پژوهش در مرداد سال ۱۳۹۲ شروع و تا اسفند همان سال به طول انجامید. این طرح در گاوداری متعلق به شرکت کشت و دام امداد اصفهان واقع در کیلومتر ۳۰ جاده اصفهان چادگان انجام شد. ۳-۲- انتخاب واحدهای آزمایشی برای انجام این طرح از ۱۳۶ راس گاو هلشتاین […]

No category

منبع مقاله درباره تولید شیر، استرس اکسیداتیو، ابتلا به بیماری، پلاسمایی

شدید(۳۰ تا ۵۰ درصد جیره مورد نیاز)، گرسنگی(برای ۴ تا ۶ روز)، جیره کتوژنیک و تغییران ناگهانی جیره را نام برد [۲۳ و۱۳۱]. ب) عوامل مدیریتی: شامل عواملی است که مرتبط با تغذیه و وضعیت سلامتی حیوان هستند و باعث بروز کبد چرب میشوند. کیفیت پایین خوراک مانند سیلاژ که به بالا بردن غلظت بوتیرات […]

No category

منبع مقاله درباره تری گلیسرید، تولید شیر، دی اکسید کربن، مواد معدنی

در دو مکان متفاوت درون سلولی فعالیت می کنند. گلوتاتیون پراکسیداز محلول در آب است و در سیتوزول سلول ها وجود دارد و ویتامین E در داخل غشاهای لیپیدی فعالیت دارد. به همین علت مصرف بیش از حد یکی از این مواد مغذی احتیاج به دیگری را از بین نمیبرد [۱۳۲]. ۲-۱۴- بیماریهای متابولیک تقریبا […]

No category

منبع مقاله درباره اکسیداسیون، ویتامین E، استرس اکسیداتیو، تقاضای انرژی

ل ترکیبی پایینتر را بر روی مولکول آلبومین اشغال میکند. این ارتباط ضعیف به نفع تحویل و برداشتNEFA توسط بافتهای نیازمند انرژی و لیپید می باشد [۱۱۰و۱۱۱]. ۲-۹- متابولیسمNEFA اسیدهای چرب آزاد گردش خون از طریق۳ مسیر متابولیزه میشوند: آن ها میتوانند توسط کبد و ماهیچه اسکلتی به عنوان یک منبع انرژی اکسید شوند، به […]

No category

منبع مقاله درباره تولید شیر، فیزیولوژی، انرژی مصرفی، لیپوپروتئین

در سال ۲۰۰۷ بیان کردند گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بالاتری در زمان زایش داشتند، تولید شیر بیشتری تا روز ۹۰ شیردهی و در کل دوره داشتند. نمودار۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲، ۳ و ۴ را نشان میدهد [۱۸]. نمودار ‏۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲ ( )،۳ […]

No category

منبع مقاله درباره تولید شیر، ابتلا به بیماری، اکسیداسیون، فیزیولوژی

ست [۱۱۴]. دومک و همکاران در سال ۱۹۹۵ نواحی ابتدای دم، کمر و بالای استخوان ران را برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت بررسی کردند و مناسب ترین ناحیه را در در خط وسط بین هیپ و پین توصیه نمودند. آنها همبستگی بالایی(۸۶/۰) بین پهلوهای چپ و راست پیدا کردند، بنابراین پیشنهاد کردند که فقط […]