رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منـابع ارزشـمند زیـردستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.
رفتارهای مربوط به آشکار سازی اطلاعات وسـهیم کـردن دیگـران در آن: بـرای مثـالمدیریت سازمان می توانـد اسـتراتژیهـا ی مهـم مربـوط بـه امـور تجـاری و بازرگـانی را بـابخش های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.
مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل
در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز میکند یعنی فرد قصد بـه انجـام اعمـالی می کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است[12].
شکل زیر چـارچوب چنـد بعـدی و یکپارچـهای بـرای توجـه بـه فرآینـد اعتمـاد درونسازمانی را نشان می دهد.

نگاره 2. فرآیند اعتماد [12]
ستادهپردازش وارده

قصد به انجام اعمالی پِیش زمینه اعتماد کننده
که بر شکل می اساسگ یرند: اعتماد اعِتماد به عنواناعتماد به عنوان ِیک نسبت به اعتمادیک تصمیم: باور:
رفتارهای معطوف به تمایل به در معرض داشتن انتظارات خصیصه ها،ورفتارهایانگ یزه هااعتماد، توانایِکنندهی ها خطر و نگرش های رِیسک قرار دادن مثبت و مطمئن
-30267-975117

داوطلبانه و فراتر از خود کیفیت و ماهیت روابط بین فرد نقش معتمد و کسی که .به او اعتماد می کند
محدودیت های موقعیت ی / سازمانی/ نهادی

نتایج حاصل ازاین رابطه چه ملاحظات مربوط به هر ناحیه خواهد بود؟
ارائه بازخورد برای شکل گیری باور اعتماد بر مبنای تجارب

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآینـد مـستمر اسـتکه به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفـاهسازمان را نشان می دهد[6]. در فرهنگ لغت در تعریف تعهد آمده است، تعهد الزامی استکه آزادی عمل را محدود می کند[22]. لیمان دبلیو پـورتر و همکـارا نش تعهـد سـازمانی رادرجه نسبی تعیین هویت فـرد بـا سـازمان و مـشارکت او در آن تعریـف کـردهانـد . در ایـنتعریف تعهد سازمانی شامل سه عامل است:
اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان
تمایل به تلاش شدید در راه سازمان
تمایل شدید به ادامه عضویت در سازمان[18].
در ار تباط با تعهد سازمانی، مطالعات مختلفی صورت گرفته که مهمترین آنها مطالعـاتمیر و آلن بوده که انواع تعهد را به شرح زیر بیان نمودهاند:
تعهد احساسی و عاطفی که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً کارکنانی که ازتعهـد احـساسیبرخوردارند، تمایل دارند تا در سازمان باقی بمانند و این امریکی از آرزوهایشان است.
تعهد مستمر درارتباط با مزایا و هز ینه هایی اسـت کـه مربـوط بـه مانـدن در سـازمان یـاترک کردن آن است. در واقع این تعهد بیان کننده یک محاسبه است که از آن به عنوان
تعهد عقلانی نیز یاد می کنند. معمولاً کارکنانی که دارای تعهد مستمر هستند، تا زمانی دردرون سازمان باقی می مانند که ترک سازمان هزینه گزافی برای آنها داشته باشد.
تعهد هنجاری که به الزام یا وظیفـه کارکنـان بـه مانـدن در سـازمان اشـاره دارد. پـس کارکنان تا زمانی در سازمان باقی خواهنـد مانـد کـه ازنظـر آنـان مانـدن در سـازمان کـار درست و مناسبی باشد[16].

رابطه اعتماد و تعهد سازمانی
تحقیقات زیادی در ارتباط با نتایج اعتماد سازی در سازمانها صورت گرفتـه اسـت کـه درآنها اشاره شده است که اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد ازاطلاعات سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندی سازمانی، رضایتشغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر – عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد[3].
تعهد به وظیفه و سازمان زمانی عملی است که هـدف اصـلی بـرای افـراد حفـظ شـود[4] وحفظ هدف اصلی در سازمان منوط به برقراری اعتماد میان افراد می باشد.
هدف پژوهش
مطالعه و بررسـی میـزان رابطـه میـان اعتمـاد و تعهـد سـازمانی کارکنـان در سـازمان جهـادکشاورزی و سازمان آموزش و پرورش استان قم و ارائه راهکارهای عملی.
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی : میان اعتم اد و تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای جهاد کشاورزی و آموزشو پرورش استان قم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
بین توجه و تعهد عاطفی کارکنان سازمان های مورد مطلعه رابطه معنادار وجود دارد.
بین توجه و تعهد مستمر کارکنان سازمان های مورد مطلعه رابطه معنادار وجود دارد.
بین توجه و تعهد تکلیفی کارکنان سازمان های مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.
بین انصاف و تعهد عاطفی کارکنان سازمان های مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.
بین انصاف و تعهد مستمر کارکنان سازمان های مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش
هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان میباشد.
برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلـن و میـر و بـرای بررسـی اعتمـاد از مـدلی کـه نتیجـهتحقیق صورت گرفته با عنوان “شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر اعتمـاد سـازی بـین کارکنـان ومدیران و بررسی وضعیت موجود سازمانهای اجرایی کشور” ( حـسنزاده، 1383، ص 18) می باشد، استفاده شده است. با توجه به این دو مدل، مدل مفهومی این پـژوهش بـه صـورتزیر ارائه می گردد:
نگاره 3. مدل مفهومی تحقیق

ابعاد

اعتماد

اعتماد

کارکنان

ه
وج
ت

انصاف
گشودگی
ات
ب
ث
شایستگی
اختیار

تفویض
مشارکت

ابعاد

سازمانی

تعهد

سازمانی

تعهد
کارکنان

عاطفی

تعهد

تکلیفی

تعهد

مستمر

تعهد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابعاد

اعتماد


دیدگاهتان را بنویسید