تحقیق انجام شده روی 20000 پرستار در ایالات متحدهی آمریکا نشان داد که فقـدانشادی در محیط کار به اندازه ی استعمال دخانیات برا ی سلامتی مضر است[23].

اهداف پژوهش
شناسایی مؤ لفه های شادی در محیط کار
سنجش میزان مؤلفههای شاد ی در سازمان های اجرایی استان قم

روش تحقیق،نمونه، جامعه ی آماری و روش نمونه گیری
نوع تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش، تحقیقی توصـ یفی و از شـاخه ی پیمایشی می باشد.
جامعهی آماری در این تحقیق سازمان هـای اجرا یـی اسـتان قـم مـی باشـد .بـا اسـتفاده ازنمونه گیری طبقهای کل سازمانها را به 5 طبقه ، تقسیم بندی کـردیم. در هـر طبقـه تعـدادی سازمان به طور تصادفی انتخاب شد.طبقات و سازمانهای انتخاب شده در نگاره شمارهی 1 آمده است. مجموع کل کارکنان در سازمان های منتخب(اندازه ی جامعه) 597 بـو د . تعـدادکل نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری 138 بدست آمد.
نگاره 1. طبقات و سازمان های منتخب
اندازه نمونه سازمان های منتخب طبقات ردیف
12 پردیس قم دانشگاه تهران(بخش آموزش )
دانشگاه حضرت معصومه آموزشی 1
34 سازمان بازرگانی
سازمان صنایع ومعادن
اداره ی کل تعاون اقتصادی 2
41 مرکز پژوهش های اسلامی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مؤسسه ی استاندارد پژوهشی 3
37 اداره ی کل پست (کارشناسان و رؤسای ادارات)
شرکت گاز خدماتی 4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

14 – اداره ی کل بیمه ی خدمات درمانی درمانی 5
برای محاسبهی نمونه از فرمول زیر استفاده کردیم .
266676131272

n=NZ22S2 22
2 (N−1 )d +Z S
34.0 =s با سطح اطمینان 0.90 درصد و خطای 0.08 اندازه ی نمونه ی 138 بدست آمـد . نمونـه ی هر طبقه نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد .
nk =( Nk/N)* n
برای تع یین مؤلفههای شاد ی در محیط کار و همچنـین سـنجش روایـی پرسـش نامـه ازنظرات 10 تن ازخبرگان بهره مند شدیم که نتایج آن در جدول 2 آمده است.
نگاره2.تعیین روایی مؤلفه های شادی در محیط کار
510516-81015


دیدگاهتان را بنویسید