0/074 -1/823 1/10787 3/2325 کسب آموزش های لازم 6
0/372 -0/900 1/06708 3/3728 استقرار نظام ارتباطی 7
0/142 -1/488 1/37928 3/2281 مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی 8
0/178 -1/363 1/43378 3/2412 کنترل عملیات و فعالیت ها در ارتباط با جنبه های زیست محیطی 9
0/212 -1/262 1/42937 3/2589 آمادگی واکنش در وضعیت اضطراری 10
0/033 -2/186 1/41172 3/0912 امکان ارزیابی ادواری 11

0/015 -2/520 1/42798 3/0234 اقدام اصلاحی برای حذف عدم انطباق ها 12
0/013 -2/565 1/43766 3/0071 بازنگری نظام زیست محیطی 13
میانگین متغیرکسب آموزش های لازم توسط کارکنان در ارتباط با محیط زیست 2325/3 است. این یافته پژوهش با نتایج چندین پژوهش دیگر سازگار است. بموجب مطالعه مصطفی در مصر[26] و عبداله[9] در اردن، دانش کارکنان ذیربط در موضوع مورد بحث ناکافی است. بنابر یافته مطالعه عسگریان[11] در استان فارس،دوره های اموزشی کارکنان در باره مدیریت پسماند های بیمارستانی ناکافی و یا غیر موثر است. پژوهش انجام شده در انگلستان در باره بیش از 500 نفر از کارکنان بیمارستانها[36] نشان داد که باور های کارکنان در مورد مدیریت پسماند، علاقمندی به بازیافت وآگاهی از مزایای بازیافت از عوامل کلیدی مرتبط با رفتار مطلوب و مورد انتظار در این جهت هستند که این یافته ضرورت آموزش را نشان میدهد.اهمیت آموزش در حدی است که یک محقق استرالیائی[18] معتقد به لزوم شکل دهی رشتههای تحصیلی برای مدیریت پسماندها است.بنابراین، نیازهای آموزشی کارکنان باید شناسایی، تدوین و تامین شود. این آموزش ها باید اثربخش باشد.
میانگین متغیر استقرار نظام ارتباطی مناسب برای اجرای مدیریت زیست محیطی
3728/3 است. یعنی بیمارستان های شهر تهران نظام ارتباطی مناسب برای اجرای مدیریت زیست محیطی مناسب باشد را مستقر نکرده اند.
میانگین متغیر میزان مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی2281/3 است. بنابر اطلاعات حاصل از پرسشنامه، عناصر اصلی سیستم مدیریت زیست محیطی بصورت مکتوب در حد کافی تشریح نشده است.
میانگین متغیر کنترل عملیات و فعالیتهای بیمارستان ها در ارتباط با جنبه های زیست محیطی2412/3 است. بنابر اطلاعات تفصیلی حاصل از پرسشنامه، ارزیابی انحرافات از عملکردبه میزان کم صورت میپذیرد و مقررات کافی برای اجتناب از انحراف از خط مشیها و اهداف زیست محیطی وضع نشده اند.
میانگین متغیر آمادگی واکنش در وضعیت اضطراری 2589/3 است. بنابر اطلاعات حاصل از پرسشنامه، روشهای اجرایی برای نشان دادن واکنش مناسب به وضعیت های اضطراری، کمتر تدوین شده است، در مواردی نیز که روش اجرایی تدوین شده، این روشها مورد تجدیدنظر قرار نگرفته اند.
میانگین متغیر امکان ارزیابی ادواری فعالیت های مربوط به زیست محیطی0912/3 است.
اطلاعات حاصل از پرسشنامه نشان می دهد بیمارستان ها روش های اجرایی برای ارزیابی ادواری رعایت قوانین و مقررات مربوط زیست محیطی راکمتر تدوین کرده و روشهای اجرایی مدون برای ارزیابی ادواری مقررات زیست محیطی به اجرا در نمی آورند.
میانگین متغیر اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه برای حذف عدم انطباق ها با استاندارد های زیست محیطی 0234/3 است. دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه نشانگر آنست که بیمارستانهای شهر تهران اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه برای حذف عدم انطباقها با استانداردهای زیست محیطی را در حد کمی بعمل می آوردند و همچنین در طراحی اقدامات پیش کنشی برای اجتناب از عدم انطباق با استانداردها.
میانگین متغیر بازنگری نظام زیست محیطی 0071/3 است. بنابرداده های حاصل از پرسشنامه،در بیمارستان های شهر تهران بازنگری سیستم مدیریت زیست محیطی کمتر متکی براطلاعات بوده و این بازنگری جامع و همه جانبه نیست.
نتیجه گیری
یافته ها نشان دهنده آنست که کمیت بدست آمده در مورد متغیر های سیزده گانه این استاندارد کمتر از میانگین مفروض(5/3)و در حد مطلوب نبوده و شایسته توجه و بهبود هستند.از نظر مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش های دیگر، باتوجه به مواردی که در قسمت یافته ها مرورشد، بین نتایج پژوهش حاضر با آنها همخوانی وجود دارد. بویژه نتایج پژوهشهای متعدد در کشورهای مختلف بر نقش آموزش کارکنان در بهبود مدیریت پسماند ها تاکید دارند،که پیشنهاد می شود این امر مورد توجه مسولان ذیربط قرار گیرد. بویژه گذر از رویکرد “مدیریت پسماند” به رویکرد “ایجاد پسماند کمتر” بویژه از طریق آموزش کارکنان[39] مورد وجه قرار گرفته است.
همچنین دقت در یافته های پژوهش، با رویکرد مدیریت نظام گرا، نشان می دهد که سطح متغیرهای بازنگری زیست محیطی(3)،انجام اقدام اصلاحی برای حذف عدم انطباق ها (02/3)،کنترل عملیات و فعالیت ها در ارتباط با جنبه های زیست محیطی (2/3)، امکان کنترل عملیات و فعالیتها (2/3)،امکان ارزیابی ادواری(09/3) و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی (2/3) کمترین مقادیر را دارا هستند. بنابراین، پ یشنهاد می شود به اتخاذ رویکرد علمی و استراتژیک و مبتنی بر نظامهای تحلیلی ساختار یافته و سیستمی توجه بیشتری معمول گردد. بنابر تجارب بعمل آمده در انگلستان[وولریج] این امر منجر به صرفه جوئی قابل ملاحظه ای شده ا ست. تحقیق دیگری[10] نیز نشان داد که مدیریت موثر، 58% از حجم پسماند ها را کاهش داد. ازجمله موارد دیگری که بر مبنای رویکرد علمی می توان آنرا پیشنهاد داد. بسته بندی مجدد پسماند ها و ارسال آنها به خارج از بیمارستان برای جلوگیری از شیوع عفونت است که در برخی منابع به آن پرداخته شده است[14].
منابع
اسدی، جهانگیر(1381). راهنمای دریافت گواهینامه ایزو 14001،تهران: کشتی نوح.
اٌکلند جان اß س.(1384). تعالی سازمانی فراگیر دست یابی به عملکـرد کـلاس جهـانی، ترجمه الوندی محسن، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران:111.
رابینز، استیفن پی (1385). تئوری سازمان (ساختار،طراحی،کاربردها)، ترجمه سـیدمهدی الوانی و حسن دانائی، تهران: انتشارات ص
فار.
رایگان شیرازی نژاد، علیرضا(1375). بررسی وضعیت موجود جمع آوری، حمـل و دفـعزباله های بیمارستانی استان فارس و ارائه مدلهای مناسب دفع،پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
عاب دی، تیم ور و واع ظ زاده، فره اد(1381). م دیریت م واد زای د بیمارس تانی، رش ت:
انتشارات گپ.
عبدلی، محمدعلی (1372). سیستم مدیریت مواد زایـد جامـد شـهری و روشـهای کنتـرلآن، تهران: شهرداری تهران، سازمان بازیافت و تبدیل مواد.
کسیو، جوزف و همکاران(1377). راهنمای جامع استانداردهای سیستم مدیریت زیـستمحیطی، ترجمه: امیرحسین شریعت زاده، مشهد: نشر گل آفتاب.
نوری، جعفر و همکـاران(1376 ). ISO14000 اسـتان داردهای سیـستم مـدیریت زیـستمحیطی، انتشارات شرکت سـهامی آلومینیـوم ایـران(ایرالکـو )، تهـران: موسـسه فرهنگـیانتشاراتی عادیات.
Abdulla Fayez, Hani Abu Qdais, Atallah Rabi (2008) Site investigation on medical waste management practices in northern Jordan, Waste Management, Vol.28,2, pp.450-458.
Almuneef ,Maha, Ziad A. Memish(2003) Effective medical waste management: It can be done, American Journal of Infection
Control, Vol. 31,3, pp.188-192.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Askarian Mehrdad, Mahmood Vakili, Gholamhosein Kabir(2004)Results of a hospital waste survey in private hospitals in Fars province, Iran WasteManagement, Vol.24,4,pp.347-352.
Bdour A., B. Altrabsheh, N. Hadadin, M. Al-Shareif(2007)Assessment of medical wastes management practice: A case study of the northern part of Jordan,WasteManagement, Vol.27,6, pp.746-759.
Boyle C. A.(2000) Solid waste management in New Zealand, Waste Management, Vol. 20, 7, pp. 517-526.
Brenniman Gary R., Robert J. Allen(1993) Impact of repackaging hazardous (infectious) hospital waste on the indoor air quality of a hospital, The Science of The Total Environment, Vol. 128, 2-3, pp. 141-149.
Birpınar Mehmet Emin, Mehmet Sinan Bilgili and Tugba Erdogan(2009) Medical waste management in Turkey: A case study of Istanbul, Waste Management, Vol. 29, 1, Pages 445-448.
Chaerul Mochammad, Masaru Tanaka, Ashok V. Shekdar A system dynamics approach for hospital waste management(2008)Waste Management, Vol.28,2, pp.442-449.
Chang Yu-Min(1995) Centralized incineration treatment of infectious waste for regional hospitals in Taiwan ,Waste Management & Research, Vol.13,3, pp.241-257.
Davis G. (2008) Formulating an effective higher education curriculum for the Australian waste management sector Waste Management, Vol. 28, 10, pp. 1868-1875.
Diaz L.F., G.M. Savage, L.L. Eggerth (2005)Alternatives for the treatment and disposal of healthcare wastes in developing countries, Waste Management, Vol.25,6, pp.626-637.
20.Diaz L.F., L.L. Eggerth, Sh. Enkhtsetseg, G.M. Savage (2008) Characteristics of healthcare wastes, Waste Management, Vol.28,7, pp.1219-1226.
Gupta Saurabh, , Ram Boojh, , Ajai Mishra and Hem Chandra (2009) Rules and management of biomedical waste at Vivekananda Polyclinic: A case study, Waste Management, Vol. 29, 2, pp. 812-819.
Godfrey Linda(2008) Facilitating the improved management of waste in South Africa through a national waste information system, Waste Management, Vol. 28, 9, pp.1660-1671.
Karamouz Mohammad, Banafsheh Zahraie, , Reza Kerachian, Nemat Jaafarzadeh and Najmeh Mahjouri ( 2007) Developing a master plan for hospital solid waste management: A case study, Waste Management, Vol.27,5, pp.626-638.
Mahdavi Damghani Abdolmajid, , Gholamreza Savarypour, Eskandar Zand and Reza Deihimfard(2008) Municipal solid waste management in Tehran: Current practices, opportunities and challenges, Waste Management, Vol. 28,. 5, pp. 929-934.
Mbongwe Bontle, Baagi T. Mmereki, Andrew Magashula(2008) Healthcare waste management: Current practices in selected healthcare facilities, Botswana,Waste Management, Vol. 28, 1, pp. 226-233.
Mostafa Gehan M.A., Mona M. Shazly and Wafaa I. Sherief(2009) Development of a waste management protocol based on assessment of knowledge and practice of healthcare personnel in surgical departments, WasteManagement, Vol.29,1, pp.430-439.
Mühlich M., M. Scherrer, F. D. Daschner (2003)Comparison of infectious waste management in European hospitals ,Journal of Hospital Infection, Vol. 55, 4, pp. 260-268.
Nemathaga Felicia, Sally Maringa, Luke Chimuka(2008)Hospital solid waste management practices in Limpopo Province, South Africa: A case study of two hospitals ,Waste Management, Vol. 28, 7, pp.12361245.
Patil A. D., A. V. Shekdar,(2001) Health-care waste management in India,Journal of Environmental Management, Vol.63,2, pp.211-220.
Patil Gayathri V., Kamala Pokhrel (2005) Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study ,Waste Management, Vol. 25,6, pp.592-599.
Read Adam D.(1999) Making waste work: making UK national solid waste strategy work at the local scale ,Resources, Conservation and Recycling, Vol.26,3-4, pp.259-285.
Shinee, Enkhtsetseg Enkhjargal Gombojav, Akio Nishimura, Nobuyuki Hamajima, Katsuki Ito(2008) Health care waste management in the capital city of Mongolia,WasteManagement, Vol.28,2, pp.435-441.
Soliman ,Sahar Mohamed, Amel Ibrahim Ahmed(2007)Overview of biomedical waste management in selected Governorates in Egypt: A pilot study,Waste Management, Vol. 27, 12, pp. 1920-1923.
Tsakona M. E. Anagnostopoulou and E. Gidarakos (2007) Hospital waste management,Waste Management, Vol. 27, 7, pp. 912-920.
Tudor T.L., C.L. Noonan, L.E.T. Jerkin (2005)Healthcare waste management: a case study from the National Health Service in Cornwall, United Kingdom ,Waste Management, Vol. 25, 6, pp. 606615.
Tudor T.L., S.W. Barr, A.W. Gilg (2007) Linking intended behaviour and actions: A case study of healthcare waste management in the Cornwall NHS Resources, Conservation and Recycling, Vol. 51, 1, pp. 1-23.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید