23 مطالعه اسناد مربوط به چشم انداز و راهبردها، تحلیل
SWOT تجزیه و تحلیل سازمان
39 پیمایش نظرات تمام اعضای دوره دوم شورای شهر مشهد (نیاز احساس شده) نظرسنجی
53 پیمایش نظرات متخصصین امور شهری با استفاده از تکنیک پرسشنامه، تحلیل کارشناسی و تکنیک دلفی 258 جمع
5. تشخیص اولویتهای آموزشی
با توجه به اهداف طرح، نیازهای آموزشی 258 گانه مستخرج از روش های مختلف نیازسنجی آموزشی، از طریق مقایسه ومقوله بندی، ادغام موارد مشابه و درج موارد جزئی در موارد کلی، در قالب 96 عنوان دوره آموزشی تلفیق وتدوین شد و در نهایت برای حصول اطمینان حداکثر از اعتبار آموزشها و تشخیص اولویت آنها، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشی از اعضای شورای شهر مشهد در دوره اول و دوم و نیز متخصصین امور شهری نظرخواهی شد. این پرسشنامه توسط 7 تن از اعضای شورای دوره اول و دوم و 25 نفر از کارشناسان ارشد امور شهری تکمیل گردید و بر اساس نتایج آن دورههای آموزشی اولویت بندی و نظام آموزشی تدوین گردید. به منظور رعایت اختصار از ذکر عنوان دوره های حاصل از این مرحله خودداری میگردد و به این نکته اکتفا می گردد که از مجموع 96 دوره آموزشی مورد سؤال در پرسشنامه اعتباربخشی، مجموعاً 74 دوره دارای اولویت تشخیص داده شد که پس از تلفیق و ادغام مجدد برخی موارد مشابه، 12 دوره بسیار ضروری و 32 دوره ضروری شناسایی گردید. دوره های آموزشی با اولویت های بسیار ضروری به ترتیب عبارتند از: 1- حقوق و قوانین شهری، 2- سازمان و تشکیلات شهرداری، 3- ارتباط با مراجع فرادست، 4- چشم انداز و سیاست های اصلی شورا در آینده، 5- ضوابط و مقررات شهرسازی، 6- مدیریت شهری، 7- شورایاری و توسعه محلی،
8- مدیریت هزینه و درآمد شهر، 9- طرحهای توسعه کالبدی، 10- اسکان غیررسمی،
11- بحث گروهی و تصمیم گیری، 12- مصوبات عمده دوره های قبلی شورا. از ذکر32 عنوان دوره های ضروری به جهت رعایت اختصار پرهیز می گردد، اما از این دوره ها در نظام آموزشی استفاده مؤثری صورت گرفته است.

6. نظام آموزشی ویژه اعضای شورای شهر
پس از بررسیها و ارزیابیهای مجدد دورههای پیشنهادی نظرات نهایی برخی اعضای شورای شهر و کارشناسان با سابقه در امر آموزش شوراها خواسته شد و نهایتاً نظام آموزشی برای اعضای شورای شهر پیشنهاد گردید. نظام آموزشی پیشنهادی این پژوهش دارای عناصر ذیل می باشد:
الف) چهار مرحله آموزش تحت عناوین:
1)آموزش های پایه 2)آموزش های عمومی 3)آموزش های تخصصی 4) آموزش مداوم در نظر گرفته شده است؛
زمان مناسب اجرای آموزش ها؛ پ) مدت اجرای دورهها؛
اولویت دورهها؛ مشخص گردیده است.
نظام آموزشی پیشنهادی در واقع محصول روش های مورد استفاده ی این تحقیق می باشد. این نظام آموزشی با لحاظ نکات ذیل تدوین گردیده است:
با توجه به تعاملی که با اعضای دوره دوم و سوم شورای شهر مشهد برقرار شد، این امر روشن گردید که اعضای شورا کمتر رغبت و فرصتی برای شرکت در کارگاه های آموزشی نشان می دهند. از این رو در نظام آموزشی پیشنهادی نهایت تلخیص و تقلیل دورهها صورت پذیرفت.
زمان اجرای نظام آموزشی پیشنهادی قابل توسعه تا چندین برابر میباشد. با این حال، زمان پیشنهادی فعلی برای هر دسته از آموزشها به شرح ذیل می باشد:
آموزش های پایه 50 ساعت شامل 8 دوره آموزش های عمومی 32 ساعت شامل 5 دوره
آموزش های تخصصی مجموعاً 60 ساعت شامل 4 تا 6 دوره بر حسب هر کمیسیون
نتایج و نکات اصلی هر دوره آموزشی در انتهای دوره باید به صورت جزوهی چاپ
شده و CD (ترجیحاً فایل pdf و powerpoint) در اختیار تمام اعضای شورای شهر – چه شرکت کنندگان در دوره و چه اعضایی که در دوره ها شرکت نکرده اند- قرار بگیرد. به این ترتیب اعضایی که در دوره شرکت کرده اند مجموعه ای مختصر و مفید برای مراجعات بعدی در اختیار خواهند داشت و اعضایی که شرکت نکرده اند به طور غیر حضوری از آموز ش ها بهرهمند می شوند.

1-6. آموزش های پایه
شامل آن دسته از آموزشهایی است که برای همهی اعضا ضروری می باشد و مبنایی برای شروع به کار هر عضو شورای شهر می باشد. این آموزشها در دسته آموزش های بدوخدمت جای می گیرد. در ادامه، دورهها به ترتیب اولویت ذکر شده اند.
زمان اجرا: از هنگام انتخاب اعضاء شورا تا شروع به کار رسمی شورای دوره جدید مدت اجرا: 6 هفته، هفته ای 8 ساعت و یک هفته 10 ساعت، جمعاً 50 ساعت آموزشی دوره اول) حقوق و قوانین شهری
دوره دوم) سازمان و تشکیلات شورا و شهرداری دوره سوم) کمیسیون ها و مراجع فرادست دوره چهارم) اصول و مبانی مدیریت شهری دوره پنجم) روش های مدیریت هزینه و درآمد شهرداری دوره ششم) طرح های توسعه کالبدی
دوره هفتم) مصوبات عمده دوره های قبلی شورا و چشمانداز آینده شهر دوره هشتم) مهارت های بحث گروهی و تصمیم گیری
2-6. آموزش های عمومی
شامل آموزش هایی است که می تواند برای همه اعضای شورای شهر مفید باشد. این آموز شها در دستهی آموز شهای ضمن خدمت جای میگیرد. علت اصلی آن که برخی آموز شها در قالب آموزش های عمومی و تخصصی بعد از شروع به کار شورا ارائه می شوند آن است که تا وقتی اعضای شورا عملاً وارد عرصه مدیریت و سیاستگذاری شهر نشده اند، ضرورت برخی دورهها را حس نخواهند کرد. لذا چنانچه این دورهها بعد از شروع به کار و زمانی که نیاز به آنها برای اعضای شورا ملموس گردیده است ارائه شوند، مؤثرتر خواهد بود. در ادامه، دورههای عمومی به ترتیب اولویت ذکر شده اند.
زمان اجرا: 3 ماه نخست شروع به کار شورا مدت اجرا: 8 هفته، هفته ای 4 ساعت، جمعاً 32 ساعت دوره اول) آشنایی با دستگاه های مؤثر بر اداره شهر دوره دوم) حمل و نقل شهری و مدیریت ترافیک دوره سوم) مهارت های ارتباطی مؤثر دوره چهارم) شورایاری و توسعه محلی
دوره پنجم) تجربیات موفق شهرسازی و مدیریت شهری

3-6. آموزش های تخصصی
شامل آموزشهای پیشرفته تر و موضوعی با توجه به وظایف اعضای کمیسیونها می باشد. در مجموع تعداد 20 دوره آموزشی تخصصی به تفکیک برای 4 کمیسون شورای شهر پیش بینی شده است که به طور متوسط برای هر کمیسیون 5 دوره در نظرگرفته شده است.
این دورهها به ترتیب اولویت در پی می آید.
زمان اجرا: ماه پنجم تا هفتم فعالیت شورا
مدت دورهها: 8 هفته، هفتهای 4 ساعت، جمعاً 32 ساعت کمیسیون فنی، عمران و طرح ریزی شهری دوره اول) ضوابط و مقررات شهرسازی دوره دوم) ساخت و سازهای غیرمجاز
دوره سوم) روش های بهسازی بافت های فرسوده شهری دوره چهارم) طراحی شهری و طرح جامع سیمای شهری دوره پنجم) حفظ محیط زیست و بهینهسازی مصرف انرژی دوره ششم) آسیب شناسی معابر شهری و رو ش های ترمیم و بازسازی کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری دوره اول) دوره پیشرفته مدیریت هزینه و درآمد دوره دوم) بودجه ریزی عملیاتی دوره سوم) اقتصاد شهری
دوره چهارم) برنامه ریزی نیروی انسانی دوره پنجم) قوانین و مقررات مالی شهرداری
کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری
دوره اول) دوره پیشرفته حمل ونقل شهری و مدیریت ترافیک دوره دوم) خدمات شهری (بهداشت، ایمنی، بازیافت و ….) دوره سوم) مدیریت بحران (با تأکید بر زلزله) دوره چهارم) مدیریت فضای سبز شهری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
دوره اول) مدیریت فرهنگی و اجتماعی
دوره دوم) دوره پیشرفته شورایاری و توسعه محلی دوره سوم) مسائل خاص سکونتگاههای غیررسمی دوره چهارم) فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندان دوره پنجم) گردشگری شهری 4- 6. آموزش های مداوم
این دسته آموزش ها به نیازهای پیش بینی نشده آتی پاسخ گفته و خصوصیت انعطاف پذیری نظام آموزشی را تأمین می کند. نوع و روش اجرای این آموزش ها بسته به نیازهای مربوطه میتواند بسیار متنوع باشد. در تعریف آموزشهای مداوم نکات ذیل، به عنوان مبنای عمل پیشنهاد میگردد.
امکان تعریف دورههای جدید در صورت درخواست اعضای شورا باید وجود داشته باشد؛
تشکیل دفتری به نام »تجربیات برتر« که به طور مستمر با توجه به نیاز شورا به تصمیمگیری در موضوعات خاص، به جستجوی تجربیات نوآورانه و موفق (جهانی و ایرانی) در زمینه آن موضوع میپردازد. این کار موجب می شود همیشه شورا نمونههای عملی موفقی در اختیار داشته باشد؛
مستندسازی تجربیات اعضای دوره های قبلی شورا می تواند به طور غیرمستقیم آموز شهای کاملاً کاربردی و بسیار ارزشمندی ارائه دهد؛
باید ترتیبی برای شرکت اعضای شورا در همایشها و سمینارهای مرتبط با مسائل شهری فراهم گردد؛
انجام بازدید از شهرهای مختلف به منظور آشنایی عینی با اقدامات و ابتکارات سایر شهرها می تواند بسیار مفید واقع شود؛
انجام ارزیابی پس از پایان هر دوره و بازنگری در دوره ها متناسب با نیاز اعضای شورا ضروری است.
نتیجه گیری
در نوشتار حاضر به منظور تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شورای شهرمشهد، با استفاده از روشهای متنوع نیازسنجی آموزشی شامل تجزیه و تحلیل شغل، تجزیهو تحلیل سازمان، تجزیه و تحلیل مشکل و نظرخواهی از متخصصین و خود اعضای شورا، مجموعه ای مشتمل بر 258 نیاز آموزشی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس برای اولویت بندی و تدقیق عناوین دوره های آموزشی، 96 دوره آموزشی که حاصل تلخیص 258 نیاز فوق بود، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشی به اعضای شورای شهر مشهد در دوره اول و دوم و نیز کارشناسان ارشد حوزههای مختلف امور شهری تحویل گردید. از این بین 7 نفر از اعضای شورا و 25 نفر از متخصصین پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند.
پرسشنامه اعتبار بخشی مورد تحلیل قرار گرفت و 12 دوره آموزشی بسیار ضروری و
32 دوره آموزشی ضروری از آن استخراج گردید. در مرحله آخر با مشورت نهایی با برخی متخصصین باتجربه در امر آموزش شوراها و نیز برخی از اعضای شورا، نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شورای شهر مشهد، تدوین گردید. نظام آموزشی پیشنهادی این مقاله، چهار مرحله آموزش را دربر می گیرد که عبارتند از: 1) آموزش های پایه، 2)آموزش های عمومی، 3)آموزش های تخصصی و 4)آموزش های مداوم. از نظر زمان اجرا، آموزش های پایه، در فاصله بین انتخاب اعضای شورا و شروع به کار رسمی شورا، آموزش های عمومی در سه ماه نخست شروع به کار شورا، آموزشهای تخصصی در فاصله ماه پنجم تا هشتم فعالیت شورا و آموزش های مداوم، از ابتدا تا انتهای فعالیت شورا، ارائه میگردد. به این ترتیب آموزشهای پایه در زمره آموزش های بدو خدمت و سایر آموزش ها در دسته آموزش های ضمن خدمت قرار می گیرد. آموزش های پایه و عمومی برای همه اعضای شورا و آموزش های تخصصی ویژه اعضای کمیسیون ها میباشد و آموز ش های مداوم به تناسب موضوع می تواند برای همه اعضا یا برخی از آن ها باشد.
علت این که تمام آموزشها در فاصله بین انتخاب شدن اعضای شورا و شروع به کار رسمی آن ها اجرا نمی شود آن است که تا اعضای شورا عملاً کار خود را آغاز نکنند، ضرورت برخی آموزشها را آن طور که نیاز است احساس نمیکنند. اهمیت تحقیق حاضر در استفاده از روش های مختلف برای نیازسنجی آموزشی می باشد که تلاش گردیده تمام ابعاد عملکرد اعضای شورای شهر را پوشش دهد. اکثریت مطلق پژوهش های انجام شده در ایران راجع به نیازسنجی آموزشی [3] [12] [13] [15] [16] [17] صرفاً نیازهای احساس شده ( یا بیان شده) از سوی جامعه هدف را ملاک تعیین نیازها قرار دادهاند ، لذا نتوانستهاندبه بسیاری از نیازهای آموزشی دست یابند. ش
اید اشتباه متداول در امر نیازسنجی این تصوربوده است که با به کارگیری یک روش می توان به تمام نیازهای آموزشی پی برد. اما اینامر (نگاه تک بعدی به نیازسنجی) اسباب نامکشوف ماندن بسیاری از نیازهای آموزشی و به بیان دیگر انحراف در نتایج تحقیق را فراهم میآورد. در این تحقیق تلاش گردید با طی فرایندی چند مرحله ای این نقص مرتفع گردد. فرایند مزبور در نمودار زیر تصویر گردیده
است
.

شرح

اسناد

بررسی
شغل

عملکرد

بررسی
واقعی

و

تجزیه
شغل

تحلیل
11
+
56

17

23

59

39

5
3

و

تجزیه
سازمان

تحلیل

و

تجزیه

مشکل

تحلیل
نظرسنجی

اعضای

ظرات
ن
شورا

ظرات
ن
متخصصین

نظام
موزشی
آ
شهر

شورای

اعضای

ویژه

موزش
آ
هایپایه

موزش
آ

هایعمومی

آموزش
تخصصی

های

موزش
آ

هایمداوم

258
یاز
ن
آموزشی

اعتباربخشی

پرسشنامه

12
دوره

بسیارضروری

32

دورهضرو

ری

96
آموزشی

دوره

شناسایی
74
اولویت

آموزشی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دوره

دار

تلفیق
م
ادغا

و

است

.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید