اختیار- دسترسی به منابع- مسئولیت [17] 1996 کورکوندا و دیگران
جریان باز اطلاعات- کار تیمی- حمایت سازمانی- روشن بودن اهداف و خط مشی ها- احساس امنیت و ثبات ابهام شغل[21] 1997 کوئین و اسپریتزر
محیط- ابهام نقش [11] 1998 فولام و لاندو
اختیار- کار تیمی- شیوه رهبری- غنی سازی شغل- هدایت و حمایت مدیریت[16] 1999 کبریج و دیگران
اطلاعات- اختیار- آموزش- دسترسی به منابع- مسئولیت [27] 2000 تابز و موس
روشن بودن اهداف و خط مشی ها- مشارکت[28] 2000 ویکهیو
اختیار- شیوه رهبری- تعلق سازمانی- مشارکت- مسئولیت- غنی سازی شغل[12] 2001 هیوژنسکی و باوس انان
اختیار- عدم تمرکز [22] 2003 رو و بیارز

صورت بندی فرضیه
از آنجایی که تحقیق در ابتدای امر به دنبال شناسایی عوامل موثر برای ارایه مدل از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بوده، فرضیه خاصی نداشته است. به جای ارایه فرضیه، دو سوال اصلی برای ترسیم چارچوب تحقیق طرح گردید.
عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی کارکنان بانک صادرات ایران کدامند؟
اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان چگونه است؟

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید، روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. از مهمترین ویژگیها و مزایای این روش قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده میباشد[3].

متغیر های تحقیق
در مدل تحلیلی تحقیق، اطلاعات، اختیار، کارتیمی، شیوه رهبری، آموزش، تعلق سازمانی، تجربه اندوزی، روشن بودن اهداف و خط مشیها، مشارکت در تصمیم گیری، عدم تمرکز، دسترسی به منابع، مسئولیت پذیری، پاداش، غنی سازی شغل، هدایت و حمایت مدیر، معنی داربودن شغل، اعتماد به نفس، ابهام نقش، اهمیت قایل شدن برای کار و محیط به عنوان متغیرهای مستقل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری دراین پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق، کلیه کارکنان حوزه ستادی بانک صادرات ایران – تهران (برج سپهر ) می باشد. به دلیل مشخص بودن چارچوب نمونه گیری و عمومیت متغیرهای رفتاری برای همه اعضای جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقـه ای استفاده شده است. تعداد جامعه آماری کارکنان برابر با 1839 نفر می باشد. واریـانس بـراییک نمونه 30 تایی پیش آزمون برابر بـا 0.341 شـده اسـت. بـر طبـق فرمـول نمونـه گیـریکوکران، حجم نمونه 113 نفر برآورد گردید.
n =

NDNt2 +2σZ22σ2
n

ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی آن
به منظور گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در طراحی سوالاتپرسشنامه دقت لازم به عمل آمده تا سوالات از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشد.
هرچند که پاسخگویان از لحاظ تحصیلات (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) متفاوت بـوده اند ولی برای اهداف این تحقیق نظرات آنها ارزش یکسانی دارد. بر این اساس برای متغیرهای مورد بررسی 70 سوال با طیف 5 گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شد.
به منظور سنجش پایایی یک نمونه اولیه شامل30 پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از دادههای بدست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.آلفا به دست آمده برای کل مقیاس 93 درصد بوده که بالاتر از 70 درصد است و نشاندهنده پایایی مقیاس می باشد. بمنظور کنترل روایی محتوا که کفایت تعداد و محتوای سوالات برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد بررسی را می سنجد[5] ، ابتدا تعداد 30 پرسشنامه بین جمعی از متخصصین توزیع گردید و کلیه ابـهامات در رابـطه با سـوالات مشخص شد و سپس گویـههای طراحی شده مورد بازبینی قرارگرفت.

تجزیه و تحلیل داده ها
در تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شده است. به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. مسئله ای که در تحلیل عامل وجود دارد این است که از متغیرهای مورد استفاده مجموعهای از عوامل به دست میآید که چه بسا بی معنی باشند. از آنجاکه استخراج عوامل مبتنی بر همبستگی بین متغیرهاست چه بسا عوامل حاصله فاقد هرگونه ربط منطقی و مفهومی باشند. از این روست که باید اطمینان حاصل کرد متغیرهای مورد تحلیل دست کم همبستگی معقولی با برخی متغیرهای تحلیل دارند و متغیرهایی را که با هیچ یک از متغیرهای دیگر همبستگی ندارند، بایستی حذف نمود[6]. برای تعیین مناسب بودن تکنیک تحلیل عاملی در تجزیه و تحلیل داده ها، طرق مختلفی وجود دارد از جمله این راه ها استفاده از آمارهای به نام KMO (شاخص ارزیابی کفایت نمونه) می باشد که دامنه آن از 0 تا 1 است چنانچه مقدار این آماره بیش از 70% باشد، همبستگیهای موجود به طور کلی برای تحلیل عامل بسیار مناسب اند و اگر KMO بین 50 تا 69 درصد باشد باید دقت زیادی به خرج داد و مقادیر مناسب نمی باشد. از این رو به منظور بررسی پرسش های پژوهش در ابتدا داده های تمام متغیرها را در مدل KMO قرار دادیم، معدل به دست آمدهبرابر با 0.857 بود که این مقدار تحلیل عاملی را در سطح عالی مجاز می داند ضمن اینکهآزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار است
نگاره 2. شاخص ارزیابی کفایت نمونه
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sa Adequacy.
Bartlett’s Test of
Sphericity mpling

Approx. Chi-Square df
Sig. .857
1067.099 190 .000

الف) استخراج مجموعه اولیه عوامل
با تحلیل عامل میتوان تعدادی از عوامل را استخراج نمود که بسیاری از این عوامل بیمعنا بوده و ارزشی ندارند، فقط بایستی بهترین عامل ها را انتخاب نمود. یکی از متداول ترین طرق تعیین عاملهای منطقی استفاده از آمارهای به نام ویژه مقدار است که عوامل ناشناخته متغیرهای مستقل آن و متغیرهای منفرد متغیرهای وابسته آن میباشند. مسئله تعیین بهترین مدل است و بهترین مدل سادهترین مدل میباشد (با کمترین عوامل). هرچه این مقدار بیشتر باشد آن عامل واریانس بیشتری از واریانس جامعه را تبیین می کند و از بعد اهمیت دارای اولویت بالاتری خواهد بود و عواملی که ویژه مقدار آنها بیشتر از یک هستند بهترین عامل ها هستند. بر این اساس در پژوهش حاضر تعداد 5 عامل ویژه مقداری بیش از یک به خود اختصاص دادند که در نگاره شماره 3 نشان داده شده است
نگاره 3. واریانس تبیین شده به روش مولفه اصلی

براساس نتایج احصاء شده عامل اول با 729/38 درصد بیشترین سهم و عامل پنجم با 014/1درصد کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها دارند و در مجموع پنج عامل مذکور توانستند533/64 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کنند.

ب) استخراج عامل های نهایی – دوران
پس از تعیین تعداد عامل ها باید مشخص نمود که هر یک از متغیرها به کدام عوامل تعلق میگیرند یا به عبارت دیگر بار کدام عامل می شوند، از اینرو وارد مرحلهای به نام دوران عامل / چرخش عامل میشویم. قبل از فرایند چرخش نمی توان به معنی هر عامل به خوبی پی برد. برای نیل به هدف مطلوب در علوم اجتماعی، راه حلهای چرخش نیافته کارایی ندارند و ارزش تحلیل عاملی تا حد زیادی به چرخش مناسب عامل ها بستگی دارد. بدون انجام چرخش نمی توان به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اعتماد کرد. علاوه بر این عاملهای چرخش یافته، همبستگیهای اولیه را دقیق تر از راه حلهای چرخش نیافته باز پدید می آورند. چرخاندن عاملها، بارهای عاملی و معنای آنها را تغییر میدهد، ولی راه حل های مختلف تحلیل عاملی از لحاظ ریاضی در مقدار واریانسی که در هر متغیر و بنابراین در کل ماتریس تبیین میکنند معادلند[2]. براساس قضیه فیثاغورث از آنجا که محورها حول نقطه مبدأ چرخش داده میشوند، واریانس در حالت عادی و چرخش یافته یکسان است. چرخش اکواماکس یکی از کارآمدترین شیوه چرخش های متعامد بوده که در پژوهش حاضر از آن استفاده شده است، لذا با استفاده از 14 دوران به روش اکواماکس، 20 متغیر شناسایی شده به شرح نگاره (4) در قالب 5 عامل شناخته شده طبقه بندی گردیدند.
نگاره 4. ماتریس چرخش یافته عامل ها
Rotated Component Matrix a
Component
1 2 3 4 5
معناداری شغل
تعلق سازمانیمسئولیت پذیری
غنی سازی شغل
احساس عزت نفستشویق کارکنان
آموزش
تیمهای کاری
تسهیم اطلاعات
مشارکت کارکنانتجربه اندوزی
اهمیت دادن به کارکنان
شیوه رهبری مدیران
هدایت و حمایت مدیرانابهام نقشروشن بودن اهداف
امکان دسترسی به منابععدم تمرکز
محیطتفویض اختیار .796
.679
.648
.588
.490

.369

.442
.322

.308

.350

.710
.677
.672
.582
.423

.518

.391

.327
.362

.369

.382

.404
.746
.597
.578
.527

.377

.323

.418

.421

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.790
.678
.607

.446

.339

.302

.322

.806
.695
.472
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 14 iterations.
همانطور که نگاره 4 نشان می دهد متغیرهایV14،V1 ،V3 ،V19،V2 بیشترین بار را رویعامل اول دارند. متغیر های V12،V4 ،V11 ،V10،V6 بیشترین بار را روی عامل دومدارند. متغیر های V5،V9 ،V13 ،V8 بیشترین بار را روی عامل سوم دارند. متغیر های V17، V18،V16 بیشترین بار را روی عامل چهارم و بالاخره متغیرهای V15 ،V20،V7، بیشترین بار را روی عامل پنجم دارندکه به شرح ذیل نامگذاری گردیدند:
توجه به رشد فردی و طراحی شغلی
توجه به مسایل نیروی انسانی و تیم های کاری
توجه به سبک رهبری
رسمیت و شفافیت
توجه به محیط و عدم تمرکز
عامل اول یعنی عامل ” توجه به رشد فردی و طراحی شغلی ” دارای مقدار ویژه 746/7 بوده که از تمامی عوامل دیگر بزرگتر است. بنابراین این عامل بیشترین تأثیر و اهمیت را در بین متغیرها داشته و از آنجا که درصد مقدار ویژه آن برابر با 729/38 می باشد، بنابراین این عامل در مجموع 729/38 درصد واریانس جامعه را تحت پوشش قرارداده است. از مهمترین متغیرهای تشکیل دهنده این عامل، معناداری شغل با بارعاملی 796/0 می باشد.

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق ارایه مدلی برای اولویتبندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در سیستم بانکی به عنوان بخشی از موسسات خدماتی بوده است. مدل ارایه شده که در نموداره 1 نشان داده شده است، مدلی است که در محیطهای خدماتی می توان از آن برای اندازه گیری میزان توانمندی کارکنان یک سازمان استفاده نمود. ابزار تدوین شده در این تحقیق می تواند در سیستم بانکی کشور که خود بخشی از سازمانهای خدماتی هستند، مورد استفاده قرار گیرد و هر سازمان با اندازه گیری ابعاد پنجگانه، نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و با برنـامـه ریزی مناسب برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید. همانطور که نمودار فوق نشان میدهد، پیاده سازی برنامههای توانمندسازی مستلزم توجه به پنج بعد میباشد:
عامل اول در توانمند نمودن کارکنان، توجه به رشد فردی و طراحی شغلی است. این عامل بیش از 38 درصد از واریانس را تبیین می کند. متغیرهایی که بار این عامل گردیدند شامل: معناداری شغل، تعلق سازمانی، مسئولیت پذیری، غنی سازی شغل، احساس اعتماد به نفسمی باشند. این امر مبین این نکته است که همبستگی معقولی بین این متغیرها وجود دارد.
وجه اشتراک این متغیرها بیشتر به رشد فردی و توسعه سازمانی توجه دارد، هرچه
عامل توجه بهرشد فردی و
طراحی شغلی

عامل سبک
رهبری

عامل توجه بهمسایل نیروی انسانی و تی مهای کاری
عامل توجه
به محیط و عدم تمرکز عامل رسمیت
و شفافیت
نمودار 1.مدل پنج بعدی از عوامل موثر بر توانمندسازی

مدیریت سازمان غنی سازی شغل را در پاسخ به ارضای نیازهای سطح بالای کارکنان به کار برد، باعث خواهد شد کارکنان به نوعی احساس ارزشمندی در کار، هدفمندی و به عبارتی معنادار بـودن شغل را تجربه نمایند. افراد برخوردار از اعتماد به نفس، مسئولیت پذیر و ثابت قدم بوده و قابلیت اتکا را برای همکاری و حصول به هدفهای سازمان ایجاد میکنند، این افراد خود راصاحب و مالک سازمان دانسته و با افتخار و هیجان در جهت دستیابی به اهداف آن تلاش می کنند. عامل دوم در توانمند نمودن کارکنان، توجه به مسایل نیروی انسانی و تیمهای کاری است. این عامل بیش از 7 درصد از واریانس را تبیین می کند. متغیرهایی که بار عامل دوم گردیدند شامل تشویق کارکنان، آموزش، تیم های کاری، تسهیم اطلاعات ومشارکت کارکنان میباشند. به عبارتی هرچه قدر مدیریت سازمان به مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری، محرم دانستن کارکنان در ارایه اطلاعات به آنها، بهره گیری از کار تیمی با انجام حمایت های لازم و قدردانی از عملکرد خوب باور و اعتقاد داشته باشد، وضعیت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان از سطح مطلوبتری برخوردار خواهد بود.
عامل سوم که عامل سبک رهبری نامیده شد، 7.299 درصد از واریانس جامعه را تبیینمی کند. متغیرهایی که بار این عامل شدند عبارتند از: تجربه اندوزی، اهمیت دادن بهکارکنان، شیوه رهبری و هدایت و حمایت مدیران.
عامل چهارم، عامل رسمیت و شفافیت است که 1.132 درصد واریانس جامعه را تـبیین می کند. متغیرهایی که بار این عامل شدند شامل : ابهام نقش، روشن بودن اهداف، خط مشی ها و ماموریت سازمان و امکان دسترسی به منابع می باشند.
عامل پنجم، عامل توجه به محیط و عدم تمرکز است که 1.014 درصد واریانس جامعه را تبیین می کند. متغیرهایی که بار این عامل شدند شامل ؛ عدم تمرکز، محیط و تفویض اختیار می باشند. مدیران ارشد سازمان در فرآیند مدیریت راهبردی باید توجه خاصی به پنج عامل مذکور داشته باشند تا ضمن تضمین حمایت محیطی و کسب منابع کمیاب، احتمال بقای خود را با داشتن کارکنانی توانمند افزایش دهند. از سوی دیگر در این پژوهش، متغیر معناداری شغل ( با بار عاملی 796/0 ) از بیشترین اولویت در نظر پاسخ دهندگان برخوردار بوده و این به آن معناست که مشاغل را معنادار کنیم به طوری که افراد به ارزش کارشان اعتقاد داشته باشند و به حاصل کارشان افتخار کنند تا هیچ فردی در شغل خود احساس پوچی و بیهوده گی نکند. متغیرهای تعلق سازمانی (با بارعاملی 679/0) و مسئولیت پذیری (با بارعاملی 648/0) به عنوان دومین و سومین اولویت توانمندسازی در این پژوهش شناسایی گردیدند. در پایان باید اضافه نمود که انتخاب سیستم بانـکی به عنوان موسسات خدماتـی، محدودیت اصـلی این تحقیق می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی موسسات خدماتی دیگری چون موسسات بیمه، موسسات آموزشی و پژوهشی، موسسات اداری و بیمارستانها مورد مطالعه قرار گیرد.

منابع
اعرابی، سید محمد و اکرمی، » ارتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتریان «، تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 39-40، پاییز و زمستان 1382.
دی. ای.دواس (1376)، »پیمایش در تحقیقات اجتماعی«، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
سرمد، زهره، بازگان، عباس و حجازی، الهه ( 1386 ) »روش های تحقیق در علومرفتاری «تهران، نشر آگاه، چاپ جهاردهم
فرهنگی، علی اکبر و اسکندری(1382)، »معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن«، تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 39-40.
مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا (1385)، »در جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش های مدیریتی«، تهران، نشریه فرهنگ مدیریت،سال چهارم، شماره چهاردهم.
[هومن، حیدرعلی(1380)، تحلیل دادههای چند متغیری در پژوهشهای رفتاری،
تهران، نشر پارسا.
وتن، دیوید .ای و کمرون، کیم.اس.(1381) »تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار«، ترجمه بدرالدین اورعی، کرج، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
.8 Andrews. P.H & Herschel. R.T & Baird. J.E (1997); “Organizational Communication: Empowerment in a Technological Society. A.I.T.B.S Publishers & Distributors (INDPA)
.9 Blanchard, k. Zigarmi,p. & zigarmi, D.(1985); “Leadership and the one Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leardership”, New York: William Moro.
.01 Bowen, D.E & lawler, E.E.(1995)”Empowerment Sear vice Employees”, Solan Management Review.Summer,
.11 Fullam Charlen, Lando Amn R(1998), “The Traid of Empowerment :Leadership, Environment and Professional Traits”, Nursing Economic ,vol.16.Issue.5.
.21 Huczynski, A, AND D Bachnan (2001), “organizational behavior ” , Fourth Edition , Prentice Hall,
.31 Johi H.J & kristensen K, (1997) “Empowerment and Organizational Structure “, Total Quality Management.vol8, p103
.41 Kanger Jay A & Kanoungo Rabindra N(1988), “The Empowerment Process: integrating Theory and Practice ” , Academy of management Review,.Vol.13
.51 Kanter, R.M. (1983), “The Change Masters : Innovations for productivity in American Corporation”. New York: Simon & Schuster,
.61 Koberage Christine & et.al(1999), “Antecedent and outcomes of Empowerment”, Group & Management ,vol24. Issue4,
.71 Korukonda Appa Rao , Waston john G & Rajkumer T.M(1996), “Beyond Team and Empowerment: A Counterpoint to Two Common Percepts in T.Q.M” , ADVANCE management journal, vol.64, Issue.1,
.81 Maccoby Michel.(1999)” Re-Thinking Empowerment”. Research Thchnology Management, vol.42 , Issue.5.
.91 Nigel Nichelson,” Thw Black well Enclopedia Dictionary of organizational behavior”, Blackwell Business, USA ,1995 , p.155.
.02 Noller, D.(1991); “Beyond a buzzword: An empowered perspective in Andrews, p. & Herschel ,R. & Baird J(1997); p.p 372-378.
.12 Quinn Robbert E & Spreitzer Gretchen M (1997). “The road of Empowerment: seven Questions Every Leader Should Consider”, Orgonization Dynamic, P.26.
.22 Rue, L , & L, Byars.(2003),”Management ,10th Edition” , McGraw-Hill.
.32 Raval Vasant , ” Information Strategy in service Focused Organization”, Information Strategy: The Executives Journal. Fall 1999, vol.16, Issue.1, p.36
.42 Spreitzer Gretchen M(1996) “Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment” , academy of management journal, vol.39, No.2.
.52 Spreitzer, G.M.(1995); “Psychological empowerment in Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation” ; Academy of Management Journal, 38-5.
.62 Thomas Kenneth W & Velthouse Betty (1990) “Cognitive Elements of Empowerment”: an Interpretive Model of intrinsic Task motivation”, academy of management Review , vol15. No.4 , p.667.

  • 1

پاسخ دهید