تعداد تحصیلات جنس نشان اختصاری در جدول مصاحبهشونده
6 دکتری مرد M نمایندگان مجلس باسابقه
3 کارشناسی ارشد مرد 5 کارشناسی ارشد مرد E رؤسای دفاتر و کارکنان باسابقه
3 کارشناسی مرد 2 دانشجوی دکتری زن 1 کارشناسی ارشد مرد 4 دکتری تخصصی مرد S اساتید و خبرگان مرتبط و آشنا با مجلس
برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها با معیارهای خاص پژوهش کیفی، بررسـی هـای لازم شامل مقبولیت و قابلیت تأیید صورت گرفته اسـت . در راسـتای افـزایش مقبولیـت از روش هـای بازنگری توسط شرکت کنندگان استفاده شد. برای رسیدن به آن، در پایان تمام مصاحبه ها توسـط مصاحبه گران و تأیید یا اصلاح آن توسـط آنـان، مـتن کامـل تـایپی و دسـت نـویس تهیـه شـد. مصاحبه ها همراه با کدهای سطح نخست برای تأیید یا اصلاح، به مصاحبه گران برگردانده شد که همه آنها تایید شد و نکات پیشنهادی در نظر گرفته شد. برای قابلیت تأیید نیز در مرحلـه پایـانی طبقات به دست آمده به 5 نفر از مشارکت کنندگان اولیه به منظور بازبینی و تأیید برگردانـده شـد و نکات پیشنهادی اعمال شد. همچنین متن کامل سه مصاحبه اولیه پیاده شده همراه بـا کدگـذاری باز به 2 نفر از همکاران تیم تحقیقاتی و 5 نفر از اعضای هیئت علمی ارائه شد و نظر تأییدی آنها در راستای پیاده کردن متون و کدگذاری صحیح آن دریافت شد که به این روند کمـک بسـیاری کرد. مصاحبه ها به صورت انفرادی و در مجموع به مدت 30 ساعت اجرا شد و برای تحلیل آنها، از روش تحلیل محتوا (مضمون) استفاده شد. برای ارزیابی تحلیل تـ م از فرا ینـد دریافـت بـازخور از پاسخ دهندگان استفاده شده است. در مرحله نخست، شروع به کدگذاری تمامی متـون حاصـل ازمصاحبه ها کردیم. به این صورت که مواردی از متن را برجسته کردیم کـه ممکـن بـود در فهـمدیدگاه ها، تجربیات و ادراکات پاسخ دهندگان پیرامون موضوع، به ما کمـ ک کنـد ، سـپس قـدم رافراتر گذاشته و مطالب حاصل از مصاحبه ها را تفسیر معنایی کردیم و کدهایی که معنای واحـدیرا در خود دارند به آنها اختصاص دادیم. در مرحله آخر، تعدادی از مضـامین کـه مفـاهیم کلیـدیپژوهش داشته و با موضوع مرتبط هستند، انتخاب شدند که پوشش دهنده مناسبی بـرای مفـاهیمکلیدی به دستآمده از مرحله قبل بودند.
یافته های پژوهش
با استفاده از نتایج مصاحبه ها و با مرور دسته های مفهومی به دست آمـده ، نتیجـه گرفتـه شـد کـههرکدام از مفاهیم بیان شده را می توان به لحاظ وجـه مشـترک در قالـب سـه تـم توانمندسـازی، گنجاند: 1. توانمندسازی شخصی و فردی خود نماینده که به مجموعهکارهایی اشاره دارد که یک نماینده می تواند برای ارتقای خود انجام دهد. 2. توانمندسازی ساختاری که به مجموعـه مفـاهیمیاشاره دارد که لازم است در ساختار مجلس شورای اسلامی از لحاظ ویژگی های سازمانی صـورتگیرد تا بتواند موجبات ارتقای نمایندگان مجلس را فراهم آورد. 3. توانمندسازی اجتماعی کـه بـهنقش ابزارهایی خارج از خود مجلس و شخص نماینده اشاره دارد که با تأثیر غیرمستقیم و پررنگ کردن نقش جامعه می تواند تأثیر محسوسی بر توانایی های یک نماینده بر جا گذارد.
برای تشریح بهتر مراحل کار به طور نمونه، خلاصه ای از مصاحبه مصاحبه شونده ای به شـکلذیل آورده شده است. بر اساس مصاحبه نمونه و انجام مراحل کدگذاری، نتایج استخراج جمـلاتکلیدی و کدگذاری آنها شامل مقولات جدول 3 است:
»…شغل نمایندگی برعکس سایر شغلها ناظر بر فعالیت های بسیار زیادی است کـه همـه درخدمت مردم است. همه ما آماده ایم تا گره ای از کار مردم بگشاییم، یک نکته کلیدی آن است که نماینده مجلس باید از ظرفیت های لازم برای نمایندگی مجلـس برخـوردار باشـد، ا یـن ظرف یـت چیزی مشابه سایر شغل ها و فعالیت ها نیست چون این قدر پیچ یـده و حسـاس اسـت کـه کمتـرکسی می تواند آن را داشته باشد … باید نماینده با دسترسی به امکانات اطلاعـات ی کـه مـی توانـد مجلس برایش فراهم کند یا اینکه خود داشته باشد، به سرعت در جریان امور مملکتی برای انجام وظیفه خود، قرار گیرد … در منظومه فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) تمـام نکـاتلازم برای نمایندگی هست، از دید من نماینده می بایست… برای بالا بردن توانـا یی خـود از یـک الگو مثل شهید مدرس یا بزرگان دیگر سرمشق بگیرد بـه نحـوی کـه … از طرفـ ی مجلـس با یـد شرایطی را برای استفاده از تجارب نمایندگان گذشته به سایر نمایندگان فعلی فراهم کنـد و ا یـن ظرفیت تجارب بسیار کمک کننده هستند … اینکه نماینده بتواند با گروه های اجتمـاعی تعـاملاتبسیاری داشته باشد بسیار مفید و حیاتی است و او را درگ یـر مبـاحثی مـی کنـد کـه دانسـتنش وانجامش برای فعالیت نمایندگی ضروری است … نماینده بتواند افراد متخصـص را در کنـار خـودجمع کند بسیار مهم و اثربخش خواهد بود و او می تواند با ظرفیت بالای خلقشده موفق تر ظـاهرشود… ناگفته پیداست که کمک مردم و مطالبات آنها در این مسئولیت خط یـر نقـش ب سـزایی در توانمندی نماینده برای پیشبرد اهداف منطقه ای و ملی ایفا م یکند… مردم بزرگوار که ولـ ی نعمـت ما هستند به طور فعال و آگاه می توانند بسیار مؤثر بـه نمای نـده یـاری داده و پشـت یبان و همـراه وآموزگار نماینده باشند… طبیعی است که آغاز دوره نمایندگی بهدلیل بیتجربگی افراد از توان لازم برخوردار نباشند که اگر آموزشی باشد قبل از دوره بسیار
مهم است … آموزش باید متناسب با نیاز شناسی باشد؛ یعنی یک آموزش عام به دردبخور نیست…: 2M«.
جدول 3. نمونه مقولات استخراج شده از مصاحبه با مصاحبه شونده 2M
مقولههای استخراجشده
استفاده از تجهیزات مناسب اطلاعاتی
بهرهمندی از ابزارهای شخصی دسترسی سریع به اطلاعات
الگوسازی اجتماعی
توسعه ارتباط با گروه های کانونی
تشکیل شبکه اجتماعی
آموزش قبل از دوره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نیازشناسی لازم

پس از پایان تحلیل همه مصاحبه هـا، مثـل نمونـه مصـاحبهM2 ، در دسـته هـای مشخصـی طبقه بندی شده و در مرحله تکمیل استخراج همه کدها، به لحاظ ارتباط و ماه یـت در گـروه هـای مشابه قرار داده شدند که از نتیجه نهایی آنها تم های اصلی جدول 4 به دست آمد.
جدول 4. چارچوب نتایج حاصل شده از تحلیل تم مصاحبه ها
کدهای مصاحبه دسته مفهومی تم اصلی
{ M1 –M4–M6 –M7–M8–E2–E6 –E7–
E11–S1 –S3} توسعه دانش فردی مجلس

نمایندگان

شخصی

و

فردی

توانمندسازی

مجلس

نمایندگان


پاسخ دهید