روش تحقیق به کار گرفته شده آمیخته کیفی ـ کمی از نـوع اکتشـافی اسـت . در بخـش کیفـی، ازروش شناسی کیفی تحلیل مضمون در رهنمودهای دینی برگرفته از روششناسی در نهـج البلاغـه دکتر دلشاد تهرانی استفاده شد. در روش کمی به کمک تحلیل سلسله مراتبی AHP به رتبه بندی معیارها پرداخته شد.
جدول 1. مراحل اجرای بخش کیفی تحقیق با بهره گیری از روش شناسی در نهج البلاغه
روش شناسی در نهج البلاغه ردیف
انتخاب موضوع گام نخست 1
طرح مسئله گام دوم 2
تعیین واژههای کلیدی گام سوم 3
مأخذشناسی گام چهارم 4
فیش برداری تمامی مطالب مرتبط با موضوع گام پنجم 5
دسته بندی فیش ها به موضوع اصلی، موضوع فرعی و جزئی گام ششم 6
ترسیم نمودار درختی گام هفتم 7
تطبیق و مقایسه مطالب فیش شده گام هشتم 8
ارزیابی و استدلال فیش های دسته بندی شده گام نهم 9
تنظیم مطالب و نگارش گام دهم 10
ارجاع نویسی گام یازدهم 11
تنظیم نهایی گام دوازدهم 12
دلشاد تهرانی (1395)

جامعه آماری شامل 55 نفر از متخصصان و کارشناسان پیشگیری از تخلف های اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. برای تعیین حجـم نمونـه آمـاری، از روش نمونـه گیـری هدفمنـداستفاده شد. نمونه آماری شامل 30 نفـر از کارشناسـان و متخصصـان تخلـف هـای اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دارای مقطع کارشناسی ارشد به بالا با حـداقل 10 سـال سـابقه کار اجرایی هستند.
جدول 2. حجم جامعه و نمونه آماری
حجم نمونه درصد حجم جامعه مادر ارکان ستادی
14 37 29 حوزه کمیته مبارزه با تخلف های اداری
10 18 14 حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت ها
6 15 12 شورای امر به معروف و نهی از منکر
30 100 55 جمع

برای تعیین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در بازدارندگی فساد اداری، از نظـر 10 متخصـص وخبره حوزوی (کسانی که به درجه اجتهاد فقهی (خبرگی) در مقام دینـی نائـل شـده انـد ، توانـاییاستنباط علوم دینی را دارند، در زمینه علوم دینی صاحب نظرند و دارای تخصص اجتهاد هسـتند ) بهره برده شده است.
روش تعیین معیارها و زیرمعیارها ب هصورت کیفی و با استفاده از مصـاحبههـای عمیـق نیمـه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان و همچنین بهره گیری از کتاب ارزشمند نهج البلاغه بود کـهحاصل آن دسته بندی رهنمودهای اسلامی و به خصوص نهج البلاغه در سه سـطح تعـالی بخشـی، پیشگیری و مواجهه (درمان) و تعیین 7 معیار اصلی و 40 زیرمعیار بود. با استفاده از روش تحلیـلمضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA، رهنمودهای عملـینهـج البلاغـه بـا رعایـت اصـل ارجاعنویسی استخراج شد. در مرحله بعد به بررسی مؤلفه های فهرست شده با بهره گیـری از نظـر
متخصصان و خبرگان حوزوی و رعایت اصل پدیده اشـتراک لفظـی و چنـدمعنایی (معناشناسـی ) ایزوتسو، پرداخته شد و با استفاده از مقایسه مداوم شاخصه هـا، در هـر سـه حـوزه تعـالی بخشـی،پیشگیری و درمان، توافق بر سر اهم شاخصه ها صورت گرفت و مؤلفه ها و گـزاره هـای مشـابه وهمخوان، تلخیص شده و در گزاره های مجمل دسته بندی شدند.

شکل 1. فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
یافته های پژوهش
داده ها بر اساس معیارها و زیرمعیارهای به دست آمدند و بر اساس تکنیک تحلیـل سلسـله مراتبـی(AHP) رتبه بندی شدند.
جدول 3. معیارها و زیرمعیارهای اصلی حاصل از تحلیل مضمون
نماد زیرمعیارها معیارها نماد
S11 1. برخوردار بودن از تقوا و خداپرستی تعالی بخش فضایل
اخلاقی و معنوی C1
S12 2. خودسازی و پرهیز از غرور و خودپسندی S13 3. توجه داشتن به تعالی اخلاقی معنوی منابع انسانی S14 4. به کمال رساندن کارکنان S21 5. افشای هویت مفسدان و پسگیری اموال اختلاسشده سازوکارهای
حل کننده C2
S22 6. برکنار کردن مسئولان ناکارآمد و ناشایسته S23 7. برخورد یکسان، بدون تبعیض و سریع با مرتکبان فساد S24 8. مجازات افراد خطاکار S25 9. امر به معروف و نهی از منکر کردن S31 10. داشتن نظام جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان سازوکارهای نظارتی و ارزشیابی C3
S32 11. داشتن نظام جامع نظارتی (کنترل و بازرسی کلی و جزئی) S33 12. نظارت و کنترل مردمی داشتن S34 13. بهبود بخشیدن آگاهی از فرهنگ عمومی نظارت بر عملکرد مدیران S35 14. عدالت و مساوات داشتن S41 15. حرمت نگه داشتن مردم و خوشبینی نسبت به آنان (مردمداری) مردمداری و حسن
معاشرت اجتماعی
C4
S42 16. مشارکت و بهکارگرفتن مردم در اداره حکومت S43 17. مشورت با صالحان و نخبگان و احترام به افکار دیگران S51 18. برقراری نظام شایستهسالاری در انتخابها سازوکارهای گزینشی ـ تخصصی C5
S52 19. برقراری نظام شایستهسالاری در انتصابها S53 20. آیندهنگری و دوراندیشی S54 21. جامعنگر بودن S55 22. تعهد و تخصص داشتن S56 23. امانتداری و رازداری S57 24. خلاقیت و نوآوری S58 25. سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی و اشرافی گری S61 26. پرهیز از انحصارگرایی و انحصارطلبی پرهیز از ویژه خواهی C6

S62 27. طرد سخنچینی و چاپلوسی S63 28. پرهیز از اعطای امتیازهای ویژه (رانت) S64 29. پرهیز از رابطهمداری S71 30. شفافسازی قوانین و مقررات اداری و ضابطهمداری سازوکارهای ساختاری C7
S72 31. تأمین کردن رفاه و معیشت کارکنان S73 32. معین کردن شایستگی و اعطای پاداش S74 33. از صلاحیت متناسب با مسئولیت برخوردار بودن S75 34. پاسخگو بودن و تعهد داشتن در قبال فعالیت و مسئولیت S76 35. اصلاح کردن نگرش مدیران نسبت به مسئولیت S77 36. رویکرد سیستمی داشتن به امور S78 37. امنیتسازی شغلی (نامه 53) S79 38. نظم و انضباط کاری داشتن S710 39. داشتن وجدان کاری S711 40. آموزش دادن و ارتقای مستمر دانش و معرفت سازمانی جدول 4. نمونه هایی از عبارات نهج البلاغه که مضمون ها از آنها مستخرج شده اند
عبارات نهج البلاغه مرجع زیرمعیارها معیارها
اعلَموا عباد اللَّ ه أَنَّ التَّ قْوى دار حصنٍ عزیِزٍ و الْفجُـوردار حصنٍ ذَلیلٍ لَا یمنَع أهَلَه و لَا یحرِز منْ لجَأَ إِلَیـه؛أَلَا و بِالتَّ قْوى تُقطَْع حمهُ الخْطََایـا و بِـالْیقینِ تُـدرکالْغَایهُ الْقُصوى . خطبه 157 برخورداری از تقوا و خداپرستی

تعالی

معنوی

و

اخلاقی

فضایل

بخش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعالی

معنوی

و


دیدگاهتان را بنویسید