دلایل مربوط به ویژگیهای کار نظیر متمایز نبودن سهم کـار هـر فـرد، تعریـف نشـدهبودن کار، نبود استاندار کاری و انگیزشی نبودن اهداف کاری؛
دلایل مربوط به ویژگیهای گروه نظیر بزرگ بودن اندازه گروه، نبود ارزیابی و نظـارتبر افراد و انگیزشی نبودن فضای گروه؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Loafing
3. دلایل مربوط به ویژگیهای ادراک فردی نظیر ادراک تنبلی سـایر اعضـا توسـط فـرد،وجود نگرش فردگرایی در افـراد، ادراک مشـکلات در عملکـرد گـروه و وجـود ادراکتوانایی در کارهای مرتبط توسط افراد (گراوند، 1393).
پیشینه تجربی پژوهش
تکلو و همکاران (1394)، در پژوهشی به بررسی ارتباط بین مؤلفههای مدل پنج عاملی شخصیت و تنبلی اجتماعی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393 پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بین تمام متغیرهـای مسـتقل ویژگـیهـای شخصـیتی (روانرنجـوری، بـرونگرایـی،انعطاف پذیری، توافقپذیری و باوجدان بودن) به جز رابطه متغیر انعطافپـذیری بـا متغیـر وابسـته تنبلی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. ابراهیمی (1394)، پژوهشی بـا موضـوع درآمـدی بـراینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمانهای بخش دولتی ایران انجام داد و بـه ایـننتیجه رسید که مهمترین عامل تأثیرگذار بر اینرسی سازمان، اینرسی دانشی است که بر هر سـهبعد اینرسی سازمانی یعنی اینرسی بینشی، عملی و روانشناختی تـأثیر مسـتقیمی دارد. همچنـینظرفیت جذب دانش سازمانی رابطه میان اینرسی دانشی و سازمانی را تعدیل میکند. شاهرضـایی(1393)، در پژوهشی به بررسی تنبلی در سازمانها پرداخت و به این نتیجه دست یافت که تنبلی در سازمانها تحت تأثیر عوامل درونی (عوامل جسمانی، عاطفی و هیجانی، نگرش جمعگرایـی وعدم تناسب روحیه شخص با محیط کار) و عوامل بیرونی (تناسب درآمد و کار، عدم نظم، قـانونو بیعدالتی و کسالت در فضا) است. نبوی و همکـاران (1391)، در پژوهشـی بـه مطالعـه تـأثیرویژگیهای بوروکراتیک سازمان بر بیگانگی از کار کارمندان سازمانهـای اداری پرداختنـد و بـهاین نتایج دست یافتند که میان ویژگیهای رقابت تکنیکی و شـرح وظـایف بـا بیگـانگی از کـاررابطهای معنادار و منفی وجود دارد. در حالی که ویژگیهای دیگـر شـامل سلسـلهمراتـب اقتـدار،غیرشخصی بودن، تقسیم کار و نظارت قوانین با بیگانگی از کار بهطور معنادار و مثبت در ارتبـاطهستند. هانگ (2015)، به موضوع حفظ مزیت رقابتی و اینرسی سازمانی پرداخت و بیان کرد که سازمانها به دنبال حفظ مزیت رقابتی با تکیه بر دانش سـازمانی هسـتند و اینرسـی سـاختار ی و سازمانی موجب تضعیف مدیریت دانش در سازمان میشوند. هاگ (2014)، بـه موضـوع اینرسـی سازمانی به عنوان مانعی برای پذیرش فناوری در شرکتها پرداخت و نتیجه گرفـت کـه اینرسـی سازمانی شامل اینرسی شناختی، رفتاری، شناختی ـ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسـت. کـاوس،کاک و آکسوی (2014)، به موضوع رفتارهای کارآفرینانه افـراد کـه بـهواسـطه اینرسـی دانشـیمحدود شدهاند، پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که اینرسی در دانش سازمان از مهـم تـرین
موانع نوآوری فردی است و اینرسی دانشی افراد را از رفتارهای کارآفرینانه بـاز مـیدارد. سـیمز ونیچولس (2014)، به موضوع تنبلی اجتماعی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند کـه تنبلـی درسازمانها در حال گسترش است و مدیران باید با اقداماتی همچـون مشـارکت دادن کارکنـان درتصمیمگیریها، کاهش اندازه گروه، افزایش خلاقیت، پرداخت پاداش مناسب و بهموقـع بـا ایـنپدیده مبارزه کنند.
همان طور که در ادبیات اینرسی سازمانی دیده می شود، در زمینه بررسی عوامل تأثیرگـذار بـربروز اینرسی در سازمان ها و همچنین پیامدهای اینرسی سازمانی مطالعات مختلفـی انجـام شـده است، اما هیچ یک از این مطالعات به بررسی سازمانی بـا ایـن ابعـاد شـناختی، رفتـاری، سیاسـی،اجتماعی و اقتصادی در سازمانهای دولتی نپرداخته اند. در این پژوهش تلاش شده نقش فرهنگ بوروکراتیک در ایجاد اینرسی سازمانی با این ابعاد بررسی شود. اغلب پژوهشهـا عـواملی ماننـدمقاومت در برابر تغییر، تحلیل نادرست محیط سازمانی، تصمیمگیریهـای اسـتراتژیک نادرسـت،ویژگیهای شخصیتی کارکنان و غیره را از عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی و تنبلی اجتمـاعیمیدانند، اما در این پژوهش سعی شده به فرهنـگ بوروکراسـی در دسـتگاههـای دولتـی ایـرانبه عنوان کانون توجه ایجاد اینرسی تأکید شود تا پس از مشـخص شـدن نقـش مـؤثر آن، بـرایبرداشتن گامی مؤثر در راستای ایجاد چابکی سـازمانی و انعطـافپـذیری آنهـا، بـه بـازطراحی وبازآفرینی ساختارهای سازمانی مبتنی بر طرح تحول بوروکراسی اقدام شود. نکته مهم دیگر ایـناست که غالب پژوهشهای انجام شده در زمینه اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی در شرکتهای بخش خصوصی بوده است. این پژوهش با هدف قرار دادن سازمانهای بخش دولتـی، بـهدنبـالتحلیل لایههای شکاف اجرایی این سازمانها بـا توجـه بـه ضـعف مـدیران در شـناخت درسـتتغییرات محیطی از یکسو و از سوی دیگر انطباق نامناسب و بهموقع با این تغییـرات اسـت کـههمه این اوامر باعث ایجاد سکون و مقاومت در برابر تغییر شده و سازمان را بـا نـوعی خمـودگیمواجه میکند. میتوان اذعان کرد این پیامد از عوارض توجـه صـرف بـه اصـول
بوروکراسـی درسازمانهای بزرگ دولتی است.
مدل مفهومی پژوهش
شکل 1، مدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد که در آن، فرهنگ سازمانی بوروکراتیـک متغیر پیشبین، اینرسی سازمانی متغیر ملاک و تنبلی اجتماعی متغیر میانجی در نظر گرفته شـدهاست.

شکل
1
.
پژوهش

مفهومی

مدل

شناختی

اینرسی

اقتصادی

اینرسی

رفتاری

اینرسی

اینرسی

اجتماعی

شناختی

سیاسی

اینرسی

ویژگی

های

فرد

ادراک

ویژگی

گروه

های
ویژگی

کار

های

منطقی

فرایندهای

مدون

نظامات

ضابطه

مندی

یکپارچگی

فرهنگ

بوروکراتیک

نبلی
ت
اجتماعی

اینرسی
سازمانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

1

.

پژوهش

مفهومی


دیدگاهتان را بنویسید