اصول و خط مشی بانک‌های تجاری : 
2-2-5-1) اصل نقدینگی :
طبق این اصل بانک‌دار باید توجه خاصی به توزیع منابع مالی بین اشکال مختلف مصارف آن
منابع مبذول دارد تا هر لحظه که خواست بتواند به سرعت اقلام مختلف دارایی ها را به وجه نقد تبدیل نماید تا پاسخگوی سپرده گذاران و سایر طلبکاران بانک باشد.
رعایت این اصل قابلیت مدیران بانک در ارضاء تقاضای سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران به وجه نقد است.
 
 2-2-5-2)  اصل منفعت :
با توجه به اینکه هدف  بانک تجاری تحصیل حداکثر منفعت است لذا بانک‌دار باید به نحوی پرتفوی بانک را نگهدار دارد که درآمد حاصل از اقلام مختلف وام وسرمایه گذاری که قسمت اعظم دارایی بانک را تشکیل میدهند بتواند ضمن پوشش هزینه های بانک منفعتی نیز نصیب سهامداران نماید
البته بانک‌دار بایستی تعادل لازم بین این دو اصل را فراهم نماید یعنی در عین حالی که بانک‌دار بتواند نیاز سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران به وجه نقد را تأمین نماید برای صاحبان سهام نیز منفعت خوبی تحصیل نماید.
 
2-2-5-3) اصل امنیت:
اصل سومی که بایستی هم زمان وهمراه با دو اصل قبلی بدان توجه اساسی نمود اصل امنیت است  این اصل به بانک‌دار در خصوص اتخاذ تصمیم برای اعطای وام واعتبار همیشه این هشدار را میدهد که نباید فقط به فکر تحصیل حداکثرمنفعت باشد بلکه در خصوص اعطاء وام وسرمایه گذاری اصل امنیت را باید رعایت نماید.در واقع اصل امنیت موضوع برگشت اصل وبهره وام است.
بنابرین در مجموع بانک‌دار بایستی به هنگام تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری ومصرف منابع مالی بانک بطور همزمان سه اصل فوق را رعایت نماید. (قربانی،1391)
خدماتی که بانک‌‌ها ارایه می‌دهند را بدین شرح می‌توان دسته‌بندی کرد:
اعطای وام به شرکت‌‌ها و اشخاص، دریافت سپرده‌‌های اشخاص، جاری و سرمایه‌‌گذاری، تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی و دستگاه خودپرداز و کارت بدهی، بانک‌داری اینترنتی و نگهداری از اشیای قیمتی به ویژه در صندوق امانات (امیرمتین،1390).