کردن رفاه مدیریت به کار می رود. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.
فصل سوم
روش‌اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
در این مطالعه انتخاب های حسابداری موجودی کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور شناسایی ویژگی های شرکت که موثر بر انتخاب حسابداری موجودی کالا می باشد بررسی می گردد. در این فصل اهداف اصلی تحقیق، توسعه و تشریح فرضیه های تست شده ، گردآوری داده ها و روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل بیان می گردد.
۲-۳ اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق در این مطالعه توصیف رفتار انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا و همچنین تاثیر انتخاب روش حسابداری موجودی کالا۱۲۱ بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. انتخاب های حسابداری موجودی کالا ایجاد تغییرات عمده در جریان های نقدی شرکت و درآمد مشمول مالیات می گردد. هدف اصلی این تحقیق نیز مطالعه انتخاب های روش حسابداری موجودی کالا و تاثیر انتخاب روش حسابداری موجودی کالا بر کیفیت سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که ویژگی های شرکت از جمله اندازه شرکت،میزان اهرم،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت ممکن است بر انتخاب ها موثر باشد و روش انتخابی موجودی کالا (FIFO) کیفیت سود آوری را بهبود دهد.
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه
بسط فرضیه های تحقیق
تحقیق حسابداری موجودی کالا یک ارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت و حساسیت و نحوه عمل مدیران در انتخاب های حسابداری موجودی کالا شناسایی می کند. فرضیات زیر درباره عوامل موثر بر انتخاب حسابداری موجودی کالا موثر هستند ارائه گردیده است:
۱-۳-۳ فرضیه اندازه
تئوری هزینه های سیاسی یک ارتباط بین دید سیاسی و احتمال روش های حسابداری که سود گزارش شده را افزایش یا کاهش دهد اظهار می گردد. فرضیه اندازه که مبتنی بر تئوری هزینه سیاسی به وسیله تئوری واتزوزیمرمن ،۱۹۸۷، و شواهد تحقیق در ارتباط با شرکت های ایالات متحده می باشد بنابراین انتظار می رود که مدیران شرکت های نسبتاٌ بزرگ به احتمال زیاد روش های حسابداری موجودی کالا کاهنده سود را انتخاب می کنند. اثر اندازه بر انتخاب های حسابداری موجودی کالا از طریق فرضیه زیر تست شده است:
فرضیه اول :
“روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”
۲-۳-۳ فرضیه اهرم
استفاده از قراردادهای محدود کننده در توافق های بدهی منجر به کاهش توانایی مدیریت در انتقال ثروت از دارندگان اعتبار می شودئ واتروزیمرمن (۱۹۸۶) برخی از قراردادهای بدهی و هزینه های مربوط به کنترل قراردادهای بدهی را بررسی نمودند. گوپالاک ریشنان (۱۹۹۴) ارتباط بین نسبت بدهی به سرمایه و انتخاب های حسابداری را بررسی نمودند. بنابراین در ادبیات انتخاب حسابداری می توان نتیجه گیری نمود که مدیران شرکت های اهرمی احتمالاٌ روش های حسابداری انتخاب می کنند که افزاینده دارائی و افزاینده سود باشد.این بحث وجود دارد که مدیران شرکت های اهرمی و غیر اهرمی حساسیت یکسانی در انتخاب یک روش حسابداری افزاینده سود ندارند.بنابراین یک انتظار متفاوت از مشخصات انتخاب حسابداری برای شرکت های غیر اهرمی وجود دارد. پس اهرم به عنوان نمایندگی قراردادهای بدهی در ادبیات انتخاب حسابداری موجودی کالا به کار می رود.
فرضیه دوم :
“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.”
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش
در قراردادهای بدهی ، معمولاٌ یک سطح حداقلی از سرمایه در گردش به عنوان الزامات نگهداری دارائی تعیین شده است. کاشینگ ولکلر(۱۹۹۲) نسبت جاری در مطالعه شان از انتخاب موجودی به کار بردند. کاشینگ ولکلر ارتباط قوی بین نسبت جاری و انتخاب موجودی پیدا کردند.
فرضیه سوم:
“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد.”
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت
بیدل،۱۹۸۰، لی و هسیه ،۱۹۸۵، لینداهل ،۱۹۸۹، و نایهوس ،۱۹۸۹، اعضاء صنعت را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتند و یک رابطه بین انتخاب روش موجودی و برخی طبقات صنعتی پیدا نمودند. لی و هسیه یافتند که تمام شرکت ها در صنعت نشر در نمونه هایشان برای ارزشیابی موجودی کالای پایان دوره از روش FIFO استفاده می کنند.
لینداهل بین انتخاب موجودی و صنعت نشر رابطه پیدا کرد. نایهوس یک رابطه بین انتخاب موجودی و صنایع غذایی، الکترونیک و نشر پیدا نمود. اثر صنعت بر انتخاب های حسابداری موجودی کالا تحت فرضیه زیر آزمایش شده است:
فرضیه چهارم :
” روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه
در این بخش از فرضیه محقق اقدام به مقایسه صنایع مشابهی که از روش FIFO و یا سایر روشها استفاده می نمایند کرده است تا میزان تاثیر روش حسابداری موجودی کالا را برسود حسابداری بسنجد.
بنابراین فرضیه پنجم به شکل زیر بیان می گردد:
“بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا FIFO و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد.”
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق
در تحقیق حاضر، مدل تحقیق جهت تبیین فرضیه های تحقیق از مدل کرک پاتریک برگرفته شده است. این مدل به دنبال تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا می باشد:
مدل تحلیلی تحقیق در به شرح نمودار۱-۳ می باشد.
نمودار۱-۳: مدل تحلیلی تحقیق
(دالیوال ،۱۹۹۹،۸۹)۱۲۲.
۵-۳روش تحقیق
در این تحقیق جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها به سایت سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردیده و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از آزمون کای دو به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته
در این تحقیق روش های حسابداری موجودی کالا به عنوان متغیر وابسته تعریف شده است. معمولاٌ سه روش حسابداری موجودی کالا FIFO ، LIFO و میانگین به کار می رود که روش میانگین به دو روش میانگین موزون و متحرک می باشد. که روش LIFO در شرایط ایران مورد قبول واقع نگردیده و لذا کاربرد این روش در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشده است.
تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس از روش های FIFO،میانگین موزون یا متحرک را انتخاب کرده اند که به عنوان متغیرهای وابسته شناخته می شوند.
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل
اندازه:
اندازه شرکت برای تست فرضیه ، هزینه سیاسی می باشد. بیشتر مطالعات انتخاب حسابداری،اندازه شرکت به عنوان جمع دارائی و جمع فروش خالص تعریف شده است. در این تحقیق برای تفکیک شرکتهای بزرگ و کوچک از جمع فروش خالص استفاده شده است. برای این منظور از جمع فروش خالص شرکت های نمونه میانگین گرفته و شرکتهایی که فروش خالص آنها بیش از میانگین بوده اند، شرکت های با اندازه بزرگ و شرکت های زیر میانگین شرکت های کوچک فرض شده اند.
نسبت بدهی به سرمایه:
برای آزمون فرضیه رابطه بین روشهای حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه،نسبت مزبور را بر تمام شرکتهای نمونه در طی دوره زمانی مذکور محاسبه نموده و میانگین آنها را بدست می آوریم، سپس شرکت ها را به دو گروه شرکتهای دارای نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین که حد وسط ملاک تعیین بوده است تقسیم می نماییم.
سرمایه درگردش:
هانت (۱۹۸۵) و کاشینگ ولکلر (۱۹۹۲) نسبت جاری در مطالعه انتخاب حسابداری موجودی کالا بکار بردند. در تحقیق صلاح ک آلبوخایت در عربستان نیز از نسبت سرمایه در گردش به جای نسبت جاری استفاده شده است. در این تحقیق نیز سرمایه در گردش به عنوان اختلاف بین دارائی های جاری منهای بدهی های جاری تعریف می شود. شرکت ها به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می شوند. برای این منظور از سرمایه در گردش شرکت ها طی چهار سال میانگین گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می نماییم.
نوع صنعت:
تعداد متغیرهای توصیفی صنعت از طریق طبقه بندی سازمان بورس انجام شده است.
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری
با توجه به موضوع تحقیق، جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸ به استثنای شرکت های سرمایه گذاری می باشد. علت استثنا نمودن این شرکت ها فقدان موجودی کالا می باشد. جمع آوری اطلاعات با مراجعه به لیست شرکتهای پذیرفته شده در بورس(۴۰۷ شرکت) از طریق سایت بورس انجام شده است.
۸-۳تعیین اندازه نمونه
تعداد نمونه‌ی لازم برای بررسی میدانی از فرمول‌( فرمول ککران) زیر به‌دست می‌آید:
فرمول ۱-۳ تعیین اندازه نمونه با استفاده از فرمول ککران که درآن:
d: خطای مطلق است که برابر ۰/۱در نظر گرفته می‌شود.
p: نسبت برابر ۰/۵ در نظر گرفته می‌شود تا اندازه‌ی نمونه‌ی ماکسیمُم به‌دست آید.
q=1-p: که در این‌جا برابر ۰/۵ است.
: صدک توزیع نرمال استاندارد که در این‌جا برابر ۱/۹۶ است، یعنی صدک نود و پنجم از توزیع نرمال استاندارد.
با توجه به فرمول فوق و جامعه آماری، تعداد نمونه به شرح ذیل می باشد:
نمونه های انتخابی بر حسب نوع صنعت که توسط بورس طبقه بندی شده است به شرح در پیوست د تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه می باشد.
۹-۳آزمون فرضیه ها
یکی از مهمترین شاخص های کمی در توصیف جامعه آماری با مقایسه دو یا چند جامعه آماری انحراف معیار است. در صورتی که انحراف معیار جامعه نامعلوم باشد و بخواهیم در سطح اطمینان دلخواه بر اساس آماره
واریانس جامعه دارای آماره سازگاری به نام s که از توزیعی بنام کای – مربع (X2 ) که متغیر استاندارد X2 در تخمین جامعه عبارت است از:
توزیع X2 یک توزیع نامتقارن یک نمایی که از مبداء مختصات شروع شده و دارای چوله به راست است نمایش هندسی آن در شکل۱-۳ آمده است:
نمودار۲-۳ سطح زیر منحنی توزیع کای مربع
یکی از متداولترین استفاده از توزیع کای – مربع آزمون فرضیه ، وجود استقلال بین دو معیار رده بندی داده هاست، در صورتی که از معیارهای مزبور به همان مجموعه اعمال شود. چنانچه توزیع یکی از معیارهای رده بندی بدون توجه به توزیع معیار دیگری رخ دهد، می گوییم که دو معیار رده
بندی از هم مستقل هستند می توان شرط استقلال را به صورت زیر بیان نمود:
f ( x , y ) = f (x) * f (y)
به عبارت دیگر اگر f (x , y)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *