No category

تحقیق رایگان با موضوع سطح معنادار، سودآوری، تحلیل داده، نوع صنعت

دانلود پایان نامه

اهرم
%with in
۷۰.۷%
۷۹.۵۰%
۱۲.۸۰%
۱۰۰%

بزرگ
count
۴
۳۲
۳
۳۹

میانگین اهرم
%with in
۱۰.۳%
۸۲.۱۰%
۷.۷۰%
۱۰۰%
Total

count
۷
۶۳
۸
۷۸

میانگین اهرم
%with in
۹%
۸۰.۸%
۱۰.۳%
۱۰۰%

جدول ۵-۴ تحلیل داده های فرضیه دوم

Value
df
Asymp sig
Exact sig
Exact sig
point probability

(۲-sided)
(۲-sided)
(۱-sided)

Pearson chi-square
۰.۶۵۹
۲
۰.۷۱۹
۰.۸۳۵

Likelihood ratio
۰.۶۶۵
۲
۰.۷۱۷
۰.۸۳۵

Fisher exact test
۰.۷۲۲

۰.۸۳۵

Linear-by-linear

Association
۰.۵۹۳
۱
۰.۴۴۱
۰.۶۱۰
۰.۳۰۵
۰.۱۵۲
N of Valid cases
۷۸

ناحیه رد و عدم رد فرض صفر با توجه به توزیع آماری آماره آزمون به صورت شکل زیر مشخص می شود.

نمودار ۲-۴ ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه دوم

بنابراین و با توجه به اینکه مقدار کای – دو بدست آمده برابر با ۶۵۹/۰ است فرض صفر رد نمیشود یعنی رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. مقدار سطح معناداری تقریبی برابر با ۷۲/۰ و مقدار سطح معناداری دقیق برابر با ۸۳/۰ است که هیچکدام کمتر از ۰۵/۰ نیستند بناراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد نمیشود. یعنی بین میانگین اهرم و روش حسابداری رابطه ای وجود ندارد.

۵-۴ رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری
فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر فرمولبندی می شود:

جدول ۶-۴ داده های تجزیه شده فرضیه سوم

روش حسابداری
Total

میانگین موزون
میانگین موزون
فایفو

متحرک
سالیانه

سرمایه

پایین
count
۳
۳۱
۵
۳۹
گردش

سرمایه گردش
%with in
۷.۷%
۷۹.۵۰%
۱۲.۸۰%
۱۰۰%

بالا
count
۴
۳۲
۳
۳۹

سرمایه گردش
%with in
۱۰.۳%
۸۲.۱۰%
۷.۷۰%
۱۰۰%
Total

count
۷
۶۳
۸
۷۸

سرمایه گردش
%with in
۹%
۸۰.۸%
۱۰.۳%
۱۰۰%
جدول ۷-۴ تحلیل داده های فرضیه سوم

Value
df
Asymp sig
Exact sig
Exact sig
point probability

(۲-sided)
(۲-sided)
(۱-sided)

Pearson chi-square
۰.۶۵۹
۲
۰.۷۱۹
۰.۸۳۵

Likelihood ratio
۰.۶۶۵
۲
۰.۷۱۷
۰.۸۳۵

Fisher exact test
۰.۷۲۲

۰.۸۳۵

Linear-by-linear

Association
۰.۵۹۳
۱
۰.۴۴۱
۰.۶۱۰
۰.۳۰۵
۰.۱۵۲
N of Valid cases
۷۸

ناحیه رد و عدم رد فرض صفر با توجه به توزیع آماری آماره آزمون به صورت شکل زیر مشخص می شود.

نمودار ۳-۴ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه سوم

بنابراین و با توجه به اینکه مقدار کای – دو بدست آمده برابر با ۶۵۹/۰ است فرض صفر رد نمیشود یعنی رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. مقدار سطح معناداری تقریبی برابر با ۷۲/۰ و مقدار سطح معناداری دقیق برابر با ۸۳/۰ است که هیچکدام کمتر از ۰۵/۰ نیستند بناراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد نمیشود. یعنی بین میانگین اهرم و روش حسابداری موجودی کالا رابطه ای وجود ندارد.
۶-۴ رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری
فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر فرمولبندی می شود:

جدول ۸-۴ داده های تجزیه شده فرضیه چهارم

روش حسابداری
Total

میانگین موزون
میانگین موزون
فایفو

متحرک
سالیانه

نوع

چوب و کارتن کاغذ
count
۰
۴
۲
۶
صنعت

%with in
۰%
۶۶.۷%
۳۳.۳%
۱۰۰%

خودرو و ساخت
count
۰
۱۰
۰
۱۰

%with in
۰%
۱۰۰%
%
۱۰۰%

محصول فلزی
count
۰
۳
۰
۳

%with in
۰%
۱۰۰%
۰%
۱۰۰%

نفتی و هسته ای
count
۲
۱
۰
۳

%with in
۶۶.۷%
۳۳.۳%
۰%
۰%

غذایی و آشامیدنی
count
۴
۱۱
۰
۱۵

%with in
۲۶.۷%
۷۳.۳%
۰%
۱۰۰%

فلز اساسی
count
۰
۶
۱
۷

%with in
۰%
۸۵.۷%
۱۴.۳%
۱۰۰%

لاستیک و پلاستیک
count
۱
۳
۰
۴

%with in
۲۵%
۷۵%
۰%
۱۰۰%

ماشین و تجهیزات
count
۰
۶
۱
۷

%with in
۰%
۸۵.۷%
۱۴.۳%
۱۰۰%

مواد شیمیایی
count
۰
۱۹
۴
۲۳

%with in
۰%
۸۲.۶%
۱۷.۴%
۱۰۰%
Total

count
۷
۶۳
۸
۷۸

نوع صنعت
%with in
۹%
۸۰.۸%
۱۰.۳%
۱۰۰%

جدول ۹-۴ تحلیل داده های فرضیه چهارم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیتعلیم اسماء، نهج البلاغه، غزوه تبوک، سلیمان(ع)

Value
df
Asymp sig
Exact sig
Exact sig
point probability

(۲-sided)
(۲-sided)
(۱-sided)

Pearson chi-square
۳۲.۳۴۷
۱۶
۰.۰۰۹
۰.۰۱۴

Likelihood ratio
۳۱.۰۰۷
۱۶
۰.۰۱۳
۰.۰۰۷

Fisher exact test
۲۲.۴۷۴

۰.۰۱۹

Linear-by-linear

Association
۱.۰۶۶
۱
۰.۳۰۲
۰.۳۱۴
۰.۱۶۴
۰.۰۲۲
N of Valid cases
۷۸

به دلیل کم بودن مشاهدات در برخی از خانه ها ( مقادیر مورد انتظار در ۸۱ درصد خانه ها کمتر از ۵ است) از آزمون دقیق فیشر استفاده میشود مقدار احتمال برابر با ۰۱۹/۰ است که به معنی رد فرض صفر است یعنی نوع صنعت در انتخاب روش حسابداری موثر است همانگونه که در جدول مشخص شده است چهار صنعت چوب, کارتن کاغذ بسته بندی, صنعت فلزات اساسی, ماشین آلات و تجهیزات و مواد و محصولات شیمایی از روش فایفو بیش از سایر صنایع استفاده نموده اند. این صنایع به ترتیب ۳۳درصد, ۱۴درصد, ۱۴ درصد و ۱۷ درصد از این روش استفاده نموده اند.

۷-۴ رابطه بین سودآوری و روش حسابداری
فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر فرمولبندی می شود:

جدول ۱۰-۴ داده های تجزیه شده فرضیه پنجم

روش حسابداری
Total

میانگین موزون
میانگین موزون
فایفو

متحرک
سالیانه

سودآوری

پایین
count
۴
۳۰
۵
۳۹

سودآوری
%with in
۱۰.۳%
۷۶.۹%
۱۲.۸%
۱۰۰%

بالا
count
۳
۳۳
۳
۳۹

سودآوری
%with in
۷.۷%
۸۴.۶%
۷.۷%
۱۰۰%
Total

count
۷
۶۳
۸
۷۸

سودآوری
%with in
۹%
۸۰.۸%
۱۰.۳%
۱۰۰%

جدول ۱۱-۴ تحلیل داده های فرضیه پنجم

Value
df
Asymp sig
Exact sig
Exact sig
point probability

(۲-sided)
(۲-sided)
(۱-sided)

Pearson chi-square
۰.۷۸۶
۲
۰.۶۷۵
۰.۷۰۳

Likelihood ratio
۰.۷۹۲
۲
۰.۶۷۳
۰.۷۰۳

Fisher exact test
۰.۸۴۷

۰.۷۰۳

Linear-by-linear

Association
۰.۰۶۶
۱
۰.۷۹۷
۱.۰۰۰
۰.۵۰۰
۰.۱۹۵
N of Valid cases
۷۸

ناحیه رد و عدم رد فرض صفر با توجه به توزیع آماری آماره آزمون به صورت شکل زیر مشخص می شود.

نمودار ۴-۴ ناحیه رد و عدم رد فرض صفر برای آزمون برابری نسبتها برای فرضیه پنجم

با توجه به اینکه مقدار کای – دو بدست آمده برابر با ۷۸۶/۰ است فرض صفر رد نمیشود یعنی رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. مقدار سطح معناداری تقریبی برابر با ۷۰۳/۰ و مقدار سطح معناداری دقیق برابر با ۷۰۳/۰ است که هیچکدام کمتر از ۰۵/۰ نیستند بناراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد نمیشود. یعنی بین سودآوری و روش حسابداری موجودی کالا (فایفو) رابطه ای وجود ندارد.

۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری
جدول ۱۲-۴ : نتایج کلی آزمون فرضیه ها
نتیجه
df
value
نوع آزمون
شرح
فرضیه
تایید فرضیه
۲
۵۴۰/۲
Che-square test
روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس متفاوت است.
اول
رد فرضیه
۲
۶۵۹/۰
Che-square test
بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.

دوم
رد فرضیه
۲
۶۵۹/۰
Che-square test
بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی دار وجود دارد.
سوم
تایید فرضیه
۱۶
۳۴۷/۳۲

Che-square test
روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است
چهارم
رد فرضیه
۲
۷۸۶/۰
Che-square test
بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد
پنجم

۹-۴ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا با استفاده از آمار توصیفی اطلاعات بدست آمده از شرکتهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه نیز تمامی فرضیه های پژوهش بر اساس داده های حاصل از اطلاعات بورس با استفاده ازآزمون کای – دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان دهنده آن هست که دو فرضیه از پنج فرضیه تایید و مابقی رد گردیده است.
فصل بعد به بیان مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد پژوهش ،پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده و محدودیتهای پژوهش اختصاص دارد.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

دیدگاهتان را بنویسید