آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تغییرات حاصله در عضله هیپرتروفی شده در اثر ورزش عبارتند از :

– افزایش تعداد فیبرها یا تارهای عضلانی،  2- افزایش تعداد و اندازه میتوکندری یا دستگاه سوخت و ساز سلول عضلانی  3- افزوده شدن 20 الی 40 درصد ترکیبات لازم در متابولیسم فسفاژن مثل آدنوزین تری فسفات و فسفوکراتین  4- افزایش گلیکوژن ، منبع اصلی انرژی عضلانی به میزان 100درصد و افزایش تری گلیسیرید (چربی) ذخیره شده در عضله به میزان 75 الی 100 درصد  5- افزایش آنزیم های مورد نیاز در متابولیسم هوازی و بالا بردن قابلیت این متابولیسم به میزان 45درصد مهمترین تغییراتی هستند که در یک عضله هایپرتروفی شده اتفاق می افتد (10،29).  ویژگی منحصر به فرد عضلات اسکلتی توانایی ذاتی آن ها در پاسخ به تحریکات فیزیولوژیک است، از اعمال برنامه تمرینی با وزنه های آزاد  تاثیرات عمیقی بر توده وقدرت عضله می گذارد. در سالیان متوالی مدلهای حیوانی متعددی طراحی شده اند که هدف آنها شناسایی مکانیزمهای ملکولی،  بیوشیمیایی و سلولی درگیر درتطابق  عضله به افزایش کار عضلانی بوده است.  این مدلها شامل تمرین های مقاومتی و تمرین های استفاده از کشش های عضلانی ممتد و افزایش اضافه بار جبرانی بود(83).

نتیجه تمرینات هایپرتروفی و قدرتی تغییراتی است که در عضله اتفاق میافتدکه بصورت زیر طبقهبندی میشوند میوژنیک : تغییراتی که در ساختار عضله اتفاق میافتدو نئوژنیک : تغییراتی مرتبط با عصب و عضله

2-1-2-1.تغییرات میوژنیک:

نتایج تمرینات قدرتی در هایپرتروفی عضله یک افزایش قطری در اندازه فیبرهای بیرونی دارد (29). که این امر با افزایش :  1- تعداد میوفیبریل  2- حجم سارکوپلاسم  3- پروتئین  4- بافت همبند حمایتکننده (لیگامنتها و تاندونها) بدست میآید. همچنین تمرین قدرتی باعث تغییرات بیومکانیکی می شودکه در عضله اتفاق میافتد و باعث  افزایش ظرفیت اکسیداسیون عضله میشود که در نهایت منجر به افزایش میتو کندری می گردند.  تمرین قدرتی ذخایر درون عضلات مانند آدنوزینتری فسفات ، کراتین فسفات و گلیکوژن را افزایش میدهد (73،74).

2-1-2-2. تغییرات نروژنیک:                                                                                                 در تمرینات قدرتی بوسیله تکرار،  تحریک عضلانی میزان بافتهای سیستم اعصاب مرکزی افزایش پیدا می کند. که این تکرار باعث هماهنگی بین عصب وعضله می شود. که در نتیجه باعث تولید نیروی بیشتری می گردد (32).