ورزش رقابتی و مسابقه ای قسمتی مهمی از تربیت است، چون لازم است شخص بطور منظم در فرآیند تمرین بمنظور بالا بردن عملکرد ومیزان رکورد خود در رشته مورد نظر شرکت وفعالیت داشته باشد.

 

2-11-1 خصوصیات ورزشکار رقابتی

·       می تواند حرکات تخصصی را به آسانی فراگیرد.

·       در خصوص منابع انرژی به بهترین شیوه عمل می کند.

·       فرآیند سازگاری نسبت به اضافه بارتمرینی را از خود نشان می دهد و قادر به تحمل اثرات بار تمرینی زیاد و استقامت و طاقت بالا توسط توانایی روانی خود می باشد.

·       قادر به بروز دادن توانایی وراثتی خویش و بکارگیری آنها در تمرین و زمان مسابقه است (استوان، 1381).