دانشگاه یک نهاد اجتماعی قوی است که در ایران حدوداً قدمتی هشتاد ساله دارد. این نهاد در مراحل اولیه خود برای مدت طولانی تنها دارای فعالیت آموزشی بود و ماموریت توزیع و اشاعه دانش را دنبال می­کرد(فائض و شهابی،1389). اتزکوویتز[1] نشان داد که بر اساس دینامیک درونی دانشگاه و اثرات دنیای بیرون بر ساختارهای سیستم آکادمیک دو انقلاب آکادمیک در جهان به وقوع پیوسته است (اتزکویتز،2000). انقلاب اول در اواخر قرن 19 در کشور آلمان رخ داد که در طی آن دانشگاهها علاوه بر فعالیتهای آموزشی در فعالیتهای تحقیقاتی نیز فعال شدند و علاوه بر ماموریت توزیع دانش، ماموریت تولید دانش را نیز به عهده گرفتند. امروزه از دانشگاههایی که فعالیت آموزشی و پژوهشی را با هم انجام می­دهند تحت عنوان دانشگاه «همبولتی[2]» یاد می­شود (مارتین[3]،2007). در فرآیند انقلاب دوم نه تنها عهده­دار ماموریت نوآوری تکنولوژیک و توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند بلکه آموزش فرد به آموزش سازمان(آموزش کارآفرینی) و تحقیق فردی به تحقیق گروهی تبدیل شد(اتزکویتز، وبستر و هیلی[4]،1998). در آستانه هزاره سوم دانشگاه به عنوان مهمترین رکن نظام آموزشی کشور می­تواند در ایجاد توسعه علمی نقش مهم و حیاتی ایفا کند. عملکرد منظم دانشگاه علاوه بر کمک به توسعه صنعتی کشور، امنیت عمومی جامعه را نیز فراهم می­کند (فائض و شهابی،1389).
[1] Etzkowitz
[2]. Humboldt
[3] Martin
[4] Etzkowitz, Webster, Healey