دیدگاه‌هایی درباره شخصیت

شخصیت از نظر فروید دارای سه وجه است:

نهاد، که نماینده تمایلات و غرایز حیوانی و کور بوده و تابع اصل لذت است.

خود یا من، که نماینده واقعیتها بوده و تابع اصل واقعیت است.

فراخود یا فرامن: که نماینده سانسورهای اجتماعی و وجدان شخص است و هدف آن جلوگیری از ارضای تمایلات انسانی است.(کریمی، 1375)

2-1-2-1-شخصیت از نظر فروم

فروم با فروید در زمینه شخصیت هم عقیده است که شخصیت هر فرد در پنج سال اول زندگی شکل می‌گیرد ولی او معتقد نیست که شخصیت کودک تا سن 5 سالگی به شکلی استوار ثابت است. بلکه به اعتقاد فروم، رویدادهای بعدی زندگی می‌تواند در تحت تاثیر قرار دادن شخصیت به همان اندازه‌ای رویدادهای پنج سال اول زندگی مهم باشد(کریمی، 1375)

2-1-2-2-شخصیت از نظر یونگر

یونگ شخصیت را پیوسته در حرکت و تغییر و تحول می‌داند و نیرویی که سبب این حرکت و پویایی است، مانند فروید «لی‌بیدو» می‌خواند. ولی برخلاف فروید، در این نیروی، برای غرایز جنسی اهمیت قائل نیست، این نیرو از سوز و ساز بدن به وجود می‌آید که دارای دو جنبه‌های بدنی و روانی است.

جنبه بدنی: صرف فعالیتهای بدنی و حرکت و افعال

جنبه روانی: احساس و ادراک فرد می‌باشد و تفکر را میسر می‌سازد.(سیاسی، 1363)

2-1-2-3-شخصیت از نظر ماری

ماری معتقد است که تاریخ شخصیت «شخصیت است» و هدف او از بیان این جمله آن است که برای شناخت شخصیت، باید آدمی را از هنگام زادن تا هنگام حال مورد بررسی قرار داد. به عبارتی نمی‌توان بدون اطلاع از زندگی گذشته کسی پی به شخصیت او برد.(سیاسی، 1363)

 

 

2-1-2-4-نگرش فرانکل به شخصیت

نگرش فرانکل به سلامت روان، تاکید عمده را بر اراده معطوف به معنا می‌نهد، در واقع، این چهارچوب است که هر چیز دیگر در آن شکل می‌گیرد.

اراده معطوف به معنا و معنای زندگی- به نیاز مداوم انسان به جستجو، نه برای زیستن بلکه برای معنایی که برای ما منظور می‌بخشد، ارتباط می‌یابد. جستجوی معنا لازمه اش مسئولیت است.(خوشدل، 1369)

2-1-2-5-نگرش مزلو به شخصیت

هدف اصلی مزلو دانستن این است که انسان برای رشد کامل انسانی و شکوفایی تا چه اندازه توانائی دارد. به اعتقاد او برای بررسی سلامت روان، فقط باید انسان به غایت سالم را مورد مطالعه قرار داد.(خوشدل، 1369)

-Foroom

-Ungeer

Freud

-Mary

-Ferankell