آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی و چگونگی تاثیر گذاری آن

عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی و چگونگی تاثیر گذاری آن
عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی، ساختار خانوادگی فرد میباشد که می تواند نقش مؤثری در ایجاد اعتقاد فردنسبت به خودکارامدی داشته باشد. اگر والدین در دوران کودکی تاثیر مثبتی در تکامل توانایی های کودکان داشته باشند، زمینه مساعد برای بالفعل کردن استعدادهای آن ها جهت پیشرفت و کنترل باورهای درونی فراهم می شود؛ بنابراین می توان گفت، خودکارامدی تا حدودی از قوانین توارث پیروی می نماید و دیده شده که کودکانی که از خودکارامدی پایینی برخوردارند، در خانواده های پرتنش رشد یافته اند و والدین آن ها در برابر مشکلات و مصائب زندگی احساس عجز و ناتوانی بیشتری کرده اند.
عوامل آموزشی نیز در توسعه و رشد خودکارامدی نقش مهمی را ایفا می نمایند؛ زیرا کودکان در کانون خانواده و مراکز آموزشی، قوانین و آداب و رسوم اجتمایی را می شناسند و نحوه برخورد با مشکلات را می آموزند.
در رابطه تئوری چگونگی تاثیر گذاری خودکارامدی، باندورا عنوان می نماید که خودکارامدی در واقع باور انتظار فرد مبنی بر ظرفیت تاثیرگذاریش بر پیامد مطلوب از طریق تلاش های فردی است؛ به بیان دیگر خودکارامدی روی انگیزش تاثیر گذارده و هر چه اعتقاد و باور قوی تر باشد، فرد فعالتر بوده و تلاشش بیشتر می شود. همچنین وی معتقد است که عقاید افراد در مورد کارامدی شان، یک نقش اصلی و مهم در چگونگی سازماندهی ، ایجاد و اداره وقایع اثرگذار بر جریان زندگی شان ایفا می نماید؛ در واقع یک حس قوی از خودکارامدی با ارتقای سلامت و کسب موفقیت های بزرگ اجتمایی در ارتباط است و از آن می توان به عنوان کلید با اهمیت در روانشناسی فردی و اجتمایی یاد نمود(مروتی شریف آباد،1387).