عوامل نگهدارنده فرهنگ سازمانی

نیروهای سه گانه ای که نقش بسیار مهمی در حفظ یک فرهنگ دارند عبارتند از: شیوه های گزینش کارکنان سازمان، اعمال و کردار مدیریت عالی، نحوه جامعه پذیری سازمان.
1) گزینش: هدف از گزینش، حصول اطمینان از مناسب بودن فرد یا سازمان است نتیجه این گزینش به کارگیری افرادی است که ارزش های مشترکی داشته یا حداقل از تناسب مطلوبی با ارزشهای سازمانی برخوردارند . بنابراین بر اساس چنین روشی فرآیند گزینش با رد افراد بی اعتنا به ارزش های اصلی سازمان یا کسانی که باعث از هم گسیختگی فرهنگ سازمان می شوند ، در حفظ و بقاء فرهنگ نقش ایفا می کند . داوطلبان ورود به سازمان، اگرببینند که ارزشهای سازمان با دیدگاه آنان در تعارض است ، به میل و اراده خود از سازمان و پیوستن به آن منصرف می شوند، بنابراین فرآیند گزینش به صورت دو جانبه در می آید (الوانی و دانایی فرد، 1376).
2) مدیریت عالی: اعمال و کردار مدیریت عالی تأثیری عمده بر فرهنگ سازمان دارد .کارکنان رفتار مدیریت را مشاهده می کنند، رفتارهایی از قبیل: اخراج کارکنان در نتیجه مخالفت با موضع سازمان و… این گونه رویدادها با گذشت زمان هنجارهایی را به وجود می آورند که به مثابه عامل کنترل کننده در سازمان عمل می کنند.
3) جامعه پذیری: یک سازمان از طریق مسیر خدمتی افراد در سازمان ، دست به جامعه پذیری خواهد زد . کارکنان جدید نوعاً یک دوره توجیهی می گذرانند تا بدانند چه چیزهایی یا چه کارهایی باید در سازمان انجام شود.
فرهنگ از راه اجتماعی کردن اعضای جدید که به گروه راه می یابند ،خود را دوام می بخشد و از نو می سازد . فراگرد اجتماعی کردن به راحتی از جستجودر پی یافتن عضو و گزینش وی آغاز می شود، بدین معنی که سازمان احتمال دارد به یافتن اعضای تازه ای بپردازد که از مجموعه مفروضات ، باورها و ارزشهای درست برخوردار باشند.
اگر سازمان بتواند چنان اعضایی را پیش از پیوستن به سازمان بیابد ،آنگاه نیاز کمتری به اجتماعی کردن رسمی آنان دارد (طوسی، 1372) . هدف از اجتماعی کردن پایدار کردن فرهنگ سازمان است.
همچنین می توان از شاخص های ارزیابی عملکرد ، شیوه های تخصیص پاداش، اجرای برنامه های آموزشی و سیاست ارتقای کارکنان جهت بقا و تقویت و گسترش فرهنگ سازمانی استفاده نمود(ترابی کیا، 1377)