– گرایش تولید

گرایش تولید یکی از قدیمی­ترین فلسفه­ها برای رهنمود دادن به فروشندگان است. گرایش تولید برپایه این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خرید آن را داشته باشند، بنابراین مدیریت باید فعالیت خود را بر بهبود کارایی تولید و توزیع متمرکز کند.

2-14-2- گرایش محصول

گرایش محصول بر این اصل بنا شده است که مصرف کنندگان محصولاتی را که بهترین کیفیت، کارکرد و شکل را دارند خواهند خرید. بنابراین سازمان باید انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص دهد.

2-14-3- گرایش فروش

گرایش فروش بر این پایه استوار است که مشتریان مقداری کافی از محصولات شرکت را نخواهند خرید، مگر آنکه برای فروش و تبلیغات و ترفیعات فعالیت­های چشمگیری صورت پذیرد. شرکتهایی که از این روش پیروی می­کنند باور دارند که محصولاتشان باید فروخته شود، نه اینکه خریداری شود.

2-14-4- گرایش بازاریابی

گرایش بازاریابی ایده­ای جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می­آید و بر این اساس است که وظیفه اصلی هر سازمان تعیین نیازها، خواسته­ها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونه­ای مؤثرتر و مفیدتر از سایر رقباست.

2-14-5- گرایش بازاریابی اجتماعی

فلسفه بازاریابی اجتماعی مستلزم این است که بازاریابان نه تنها خواسته­ها مشتریان را به حساب آورند، بلکه خواسته­های مردم دیگر را نیز که رفاهشان به عملیات شرکت بستگی دارد در نظر بگیرند. لازمه­ی این امر این است که بازاریابان مسئولیت اجتماعی خود را قبول کنند و متوجه باشند که در داخل یک سیستم اجتماعی بزرگتر فعالیت دارند و نسبت به غیر مشتریان نیز متعهدند (روستا و همکاران، 1387، ص 28-22).