گردید، سپس برای تشخیص اهمیت و درستی شاخص های فوق الذکر پرسشنامه ای تهیه و در اختیار چند متخصص قرار داده شد و از آنها طی یک مصاحبه غیر رسمی در خصوص شاخص هایی که ذکر نشده اند و چگونگی طراحی پرسش نامه اصلی تحقیق با توجه به زیاد بودن شاخص ها نقطه نظراتی دریافت گردید. همچنین برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا استفاده شده است. بدین منظور با ارایه پرسشنامه اولیه تدوین شده به اساتید مجربی که در حوزه فناوری اطلاعات دارای تخصص و سابقه پژوهشی بودند، از آنها خواسته شد تا نظریات تکمیلی و اصلاحی خود را بیان نمایند که در این مرحله آنها با ارایه نکاتی اصلاحی، روایی پرسشنامه را تایید کردند.

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه
برای سنجش سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت در مقیاس ۵ درجه‌ای، با حداقل امتیاز یک و حداکثر امتیاز ۵ و به منظور تعیین اعتبار و آزمون سازگاری اجزا (همبستگی درونی) از ضریب آلفای کرونباخ۱۴ استفاده شده است. بطورکلی هر چه شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود. (سکاران اوما، ۱۳۸۱). در تحقیق حاضر، پایایی پرسشنامه تحقیق بر مبنای پایایی ابعاد آن سنجیده شده است که نتایج آن در جدول ۳-۱ آمده است. به علت اینکه پایایی کل ابعاد بالاتر از ۷/۰ است لذا پایایی پرسشنامه در تمامی ابعاد تایید می شود.
جدول ۳-۱: ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد آیتم ها
ابعاد پرسشنامه
۷۹۵/۰
۴۱
کل پرسشنامه
۹۱۳/۰
۶
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت فنی سازمان
۸۹۸/۰
۶
سوالات مرتبط با بعد سیستم ها و خدمات
۸۵۰/۰
۸
سوالات مرتبط با بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
۸۷۰/۰
۷
سوالات مرتبط با بعد فرهنگی و اجتماعی
۸۱۲/۰
۱۱
سوالات مرتبط با بعد اقتصادی
۹۵۴/۰
۳
سوالات مرتبط با بعد جغرافیایی و مکانی

۳-۶- تشریح مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونهای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که به صورتی ایدهآل، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیل، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونهای که انتظار میرود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت، تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود.
برای بیان چارچوب نظری تحقیق پیش رو، پس از بررسی مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در نهایت متد و مدل ارزیابی، شاخص‌های ارزیابی، ساختار اوزان شاخص‌ها و برنامه اجرایی در شهرداری بر اساس مدل زیر (به شکل ۳-۱ و جدول ۳-۲ توجه شود) انتخاب گردید.

شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق (مدل پیشنهادی بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان)(محقق ساخته)

جدول ۳-۲: حوزه ها و مولفه های مرتبط با هر بعد مدل تحقیق
بعد زیر ساخت فنی سازمان
حوزه
مولفه (شاخص)
شبکه
میزان گستردگی شبکه اینترانت سازمان (فیبر، بی سیم)
سخت افزار

سطح فناوری تجهیزات
ضریب نفوذ سخت افزار
پشتیبانی و امنیت سخت افزار
میزان تدوین و بکارگیری استانداردها و خط مشی های امنیتی مورد نیاز
وجود نرم افزارهای امنیتی مناسب
میزان اهتمام سازمان به حفظ حریم شخص افراد

بعد زیر ساخت غیر فنی سازمان
حوزه
شاخص
مدیریت و راهبردهای کسب و کار IT
برنامهریزی دقیق و راهبردی متناسب با محیط تجاری سازمان
میزان تدوین چشم انداز و سیاست های مرتبط با بخش IT
میزان هماهنگی ایجاد شده بین بخش های مختلف درگیر با پروژه
میزان حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان از پروژه
مالی و حقوقی

میزان سرمایه گذاری های انجام شده در زیرساخت‌های ارتباطی- شبکه‌ای سازمان
میزان پیش‌بینی و ارائ? راهکارهای تأمین منابع مالی- اعتباری از سوی نهادهای بالادست
میزان تدوین و اجرای دستورالعمل ها و قوانین حقوقی مرتبط با IT در سطح سازمان
نیروی انسانی IT
میزان بهره گیری سازمان از نیروی متخصص و ماهر ICT
میزان سواد رایانه ای کارکنان سازمان
سطح توانایی عملی متخصصین فناوری اطلاعات
بعد سیستم ها و خدمات
حوزه
شاخص
ویژگی های کارکردی نرم افزار
میزان پوشش کسب و کار
میزان رضایت کاربران از کار با نرم افزار

میزان پوشش اطلاعات نرم افزار
میزان تولید و توسعه نرم افزارهای سازمان
قابلیت اجرای نرم افزارهای سازمان

ارایه خدمات الکترونیکی
میزان بهره گیری از وبسایت ها و پورتال های مناسب
تامین و بروز رسانی محتوی مناسب و مکفی برای آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان

بعد فرهنگی و اجتماعی
حوزه
شاخص
آموزش و توسعه
میزان آموزش های ارایه شده به مردم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراهم نمودن زمینه‌های آموزش و توانمند‌سازی برای پرسنل سازمان
توسعه سواد اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان تشویق و ترغیب های ارایه شده به مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی
دسترسی و تعامل
میزان تعامل و تراکنش های کاربران با وبسایت و پورتال های سازمان
قابلیت دسترسی سریع و آسان به وبسایت های سازمان
میزان همکاری سازمان ب
ا
نهادهای ذیربط و مرتبط (همچون پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه و…)
بعد اقتصادی و تجاری
حوزه
شاخص
پشتیبانی خدمات الکترونیکی
میزان کیفیت و قیمت اتصال به شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی سازمان
میزان رسیدگی و پاسخگویی به شکایات الکترونیکی
ارایه مشاوره و حمایت های سازمان از خدمات IT محور به عموم مردم

سایر
میزان مالکیت تجهیزات و زیر ساخت های تکنولوژیکی سازمان
میزان ارزش افزوده ایجاد شده بواسطه توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی
تعداد معاملات انجام شده به روش الکترونیکی
اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی به منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
میزان برون‌سپاری عملیات اجرایی پروژه‌های توسع? خدمات الکترونیک به بخش خصوصی
میزان امکان‌سنجی ایجاد منابع درآمد پایدار یا تأمین بخشی از هزینه‌ها از طریق ارائ? خدمات الکترونیک

بعد جغرافیایی و مکانی
حوزه
شاخص
GIS
مسیریابی بهینه خدمات شهری
میزان تحلیل های انجام شده در خصوص مدیریت مکانی و زمانی شهری
مکان یابی و مکان گزینی بهینه علمی دفاتر بر مبنای تراکم و نیاز نواحی مختلف شهر

۳-۷- جامعه آماری تحقیق
برای شناسایی این افراد با توجه به اینکه می توان گفت کار اصلی و اعظم این پروژه بر عهده شهرداری است پس از مراجعه به این ارگان و بررسی کارهای انجام شده و پیشنهاد مدیر کل فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان، خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری انتخاب شدند. لذا خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که بر طبق آمار موجود، مجموعا ۵۳ نفر در این بخش از ارگان دولتی مشغول به فعالیت بودند.
از طرف دیگر با عنایت به این موضوع که تحقیق مزبور نوعا تحقیقی از نوع محک زنی و مقایسه ای است، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق برای خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات اصفهان (بعنوان یکی از الگوهای بهینه در زمینه استقرار شهر الکترونیک در سطح کشور) فرستاده و از آنها نیز خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه با عنایت به وضعیت فعلی شهر الکترونیکی اشان پاسخ دهند. چرا که محقق در نظر دارد با پیدایی شکاف بین الگوی بهینه و وضعیت رایج در سطح شهر زاهدان به ارایه راهکار بپردازد.

۳-۸- نمونه، حجم و روش نمونه گیری
نمونه،عناصری است که بخشی از جامعه را تشکیل می دهد و نمونه گیری، انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه است. با توجه به اینکه پژوهش پیرامون تمامی اعضاء جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونه گیری نمایند.
از مهمترین مباحث نمونه گیری در هر پژوهش، تعیین حجم مناسب نمونه است بطوری که هم هدف تعمیم پذیری حاصل شود و هم از کارایی مطلوب برخوردار باشد. پس از تعیین مختصات جامعه آماری و با عنایت به محدودیت زمانی انجام پژوهش، از آن نمونه‌گیری به عمل آمد. برای تعیین حجم نمونه بنا بر جدول۳-۳ فرمول‌‌های مختلفی وجود دارد:

جدول۳-۳: فرمول انتخاب حجم نمونه (حسینی،۱۳۸۲)
فرمول انتخاب حجم نمونه
جامعه
متغیر

نامحدود
کمی

محدود

نامحدود
کیفی

محدود

از آنجاییکه در نمونه آماری چندین متغیر کمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با عنایت به این موضوع که جامعه آماری تحقیق محدود می باشد، لذا فرمول تعیین نمونه آماری به شرح زیر است:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *