مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان
مزایای متعدد و زیادی را می توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد، مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می کنند .
شبکه های میان سازمانی که حاصل کار سرمایه اجتماعی است، مزایای مختلفی برای سازمان دارد از جمله کسب مهارتها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه ها مزیتی است که می تواند در سازمان های چند بخشی کاربرد داشته باشد. تحقیقات دیگری نشان داده است که شرکتهای چند ملیتی برای تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می توانند از این تئوری استفاده برند (الوانی،1381) .
مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد یکپارچگی[1] در میان اعضا است. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می شود که در برگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجار ها جایگزین کنترلهای رسمی می شود (الوانی،1381) .
برت[2]، گابای و زوکرمن[3]، پادونلی و بارون[4] معتقدند که سرمایه اجتماعی برای موفقیت کارکنان در کار راهه شان موثراست. بلیویو، اریلی و وید[5]، نیز معتقدند که سرمایه اجتماعی در محدوده جبران خدمت اجرایی، مؤثر است.
سرمایه اجتماعی به کارکنان کمک می‌کند تا شغل‌هایی را یافته، و یک منبع غنی از نیروهای تازه برای سازمان ایجاد می‌نماید.
سرمایه اجتماعی، مبادله منابع در میان واحدها را تسهیل نموده و باعث ایجاد نوآوری می‌گردد. همچنین ناهاپیت و گوشال[6] معتقدند که سرمایه اجتماعی به ایجاد سرمایه مفهومی کمک کرده ، و روزندال[7]، اعتقاد دارد که برای اثر بخشی تیم‌های میان وظیفه‌ای، مؤثر و مفید است.
سرمایه اجتماعی میزان ترک خدمت و میزان تجزیه و از هم پاشیدگی سازمانی را کاهش داده؛ کارآفرینی را تسهیل نموده ؛ به تشکیل شرکت‌های جدید کمک می‌کند.
سرمایه اجتماعی، روابط با عرضه کنندگان و شبکه‌های تولید منطقه ای را تقویت نموده؛ یک عامل مؤثر در تسهیل یادگیری سازمانی به شمار می‌آید (Adler and Kwon,2002).
علاوه بر مواردی که در فوق بیان گشت محققانی از قبیل لازگا، پاتیسون[8] و لین[9] معتقدند که سرمایه اجتماعی، مشکلات هماهنگی را حل نمود، هزینه‌های انتقال را کاهش داده و جریان اطلاعات بین افراد را تسهیل می‌نماید ؛ به همین دلیل برای سازمان و اجتماع بسیار ارزشمند است.
در کارهای اخیر، محققانی از قبیل آدلر و وان[10]((2002بیان می‌دارند که سرمایه اجتماعی به طور معنی‌داری به ایجاد مزیت برای سازمان‌ها کمک می‌نماید؛ ناهاپیت و گوشال (1998) ، سرمایه اجتماعی را برای توسعه و توزیع دانش در سازمان‌ها لازم می‌دانند.
به طور کلی، محققان نشان داده‌اند که سرمایه اجتماعی یک منبع با ارزش است، زیرا افراد هنگامیکه یکدیگر را شناخته و درک نموده و به هم اعتماد داشته و با یکدیگر هویت می‌یابند به صورت کاراتر و مؤثرتری با هم کار می‌کنند (Bolino , Turnley and Bloodgood , 2002 ).
ناهاپیت و گوشال[11](1998)، بیان می‌دارند که سازمان‌هایی که دارای سطوح بالایی از سرمایه اجتماعی‌اند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سطح سرمایه اجتماعی کمتری هستند، موفق‌تر باشند.
همچنین لینا و ون بورن[12] (1999)، مطرح می‌نمایند که بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان ، انعطاف پذیری سازمان، مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است و بنابراین سرمایه اجتماعی می‌تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد(Bolino et al,2002).
لینا و ون بورن همچنین سازه‌ای را ایجاد نموده و آن را «سرمایه اجتماعی سازمانی» نامیده اند و در تعریف این سازه، آن را به منزله منبعی دانسته‌اند که منعکس کننده ویژگی‌های روابط اجتماعی درون سازمان است. از نظر این دو محقق، سرمایه اجتماعی سازمانی از طریق میزان گرایش اعضاء به اهداف جمعی و همچنین اعتماد مشترک میان آنها ، که با تسهیل کنش جمعی ایجاد ارزش می‌نماید ، مشخص می‌شود.
سرمایه اجتماعی سازمانی، یک دارایی است که هم برای سازمان (از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان) و هم برای اعضای سازمان (از طریق ارتقای مهارت‌های کارکنان) مفید و سودمند است (Leana and Van Buren,1999) .
علاوه بر مزایای فوق بکارگیری سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی دارای مزایایی مانند: ایجاد سازمان کاری و تیمهای منعطف، ارائه سازوکارهایی برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی، زمینه سازی برای توسعه سرمایه های غیر مادی در سازمان و افزایش تعهد اعضاء و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است. (Leana and Burren , 1999).
درنهایت، سرمایه اجتماعی باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، روح تعاون (درون سازمانی- برون سازمانی) کمک به آموزش، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود، اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی از آن جهت است که سبب اجتماع افرادی (گروهها، تیم ها و…) می شود که با همدیگر بطور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانند و احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می نمایند.
 
[1] Solidarity
[2]Burt
[3]Gabbay & Zuckreman
[4]Podonly & Baron
[5]Belliveau, o Reilly & wade
[6]Nahapiet & Ghoshal
[7]Rosenthal
[8] Lazega & pattison
[9]Lin
[10]Adler & Kwon
[11]Nahapiet and Ghoshal
[12]Leana & van Buren