– الگوی اثر اصلی
الگوی اثر اصلی بر ارتباطات و پیوندهای اجتماعی بنیادی، تأکید فراوان دارد و آن‌ها را به منزله ساختار حمایت اجتماعی می‌داند. این ساختار عوامل گوناگونی را در بردارد، مثلاً وضع تأهل، عضویت در سازمان‌های اجتماعی، نقش‌های اجتماعی و حضور در کلیسا، برای نمونه، عضویت درگروه‌های اجتماعی نمونه‌ای از حمایت ساختاری است. برپایه این الگو عضویت در این گروه‌ها از بهزیستی فرد در برابر فشار روانی محافظت می‌نماید.
در یک مطالعه همه‌گیری شناسی، برکین و سیمم رابطه میان پیوندهای اجتماعی و میزان مرگ و میر را بررسی می‌کردند. در این مطالعه وضع تأهل، تماس با دوستان و خویشاوندان نزدیک، عضویت در کلیسا، عضویت در انجمن‌های گروهی رسمی و غیررسمی، معیار پیوندهای اجتماعی شمرده شدند. بررسی نشان داد که صرف نظر از جنسیت و سن، میزان مرگ و میر در افرادی که پیوندها  و  ارتباط های اجتماعی زیادی دارند، کمتر از میزان مرگ و میر در افرادی است که تماس‌ها و ارتباط‌های اجتماعی اندک دارند.
 
 
– الگوی ضربه‌گیری
الگوی ضربه‌گیری به آن دسته از امکانات میان فردی اشاره دارد که با برآوردن نیازهایی که رویدادهای روانی فشارزا بر فرد تحصیل نموده‌اند، وی را در برابر اثرهای منفی فشار روانی، محافظت می‌کنند. به عبارت بهتر، در این الگو حمایت کارکردی از حمایت ساختاری اهمیت بیشتری دارد. براساس این الگوچندین نوع حمایت کارکردی وجود دارد:
1-حمایت ابزاری 2-حمایت اطلاعاتی  3- حمایت کارکردی
 
حمایت ابزاری     
کمک‌های مستقیمی هستند که به شکل قرض دادن، هدیه دادن، یا دیگر خدمات از سوی دیگران به فرد داده می‌شود. از آن‌جا که این نوع حمایت مستقیماً به حل مشکل فرد می‌انجامد و یا برای فرد آرمیدگی فراهم می‌کند، می‌تواند باعث کاهش فشار روانی شود. برای نمونه کسی که به ما پول قرض می‌دهد، مقاله را تایپ می‌کند، یا هنگام بیماری به عیادت ما می‌آید، در واقع از ما حمایت ابزاری کرده است (فتی ،1385).
حمایت اطلاعاتی:
اطلاعات ، پیشنهادها و بازخوردهایی است که دیگران در مورد چگونگی غلبه بر فشار روانی به فرد می‌دهند. این نوع حمایت باعث می‌شود تا فرد مشکلات خود را راحت‌تر تشخیص دهد و بر آن‌ها غلبه نماید.
حمایت کارکردی:
حمایت از راه محترم شمردن و ارزش نهادن است. این نوع حمایت نوعی احساس ارزشمند بودن و احترام داشتن را در فرد پدید می‌آورد. از این رو عزت نفس نقش بسیار مهمی در کنترل فشار روانی دارد. هوبفول و لیبرین در پژوهش خود دریافتند عزت نفس بالا نقش مهمی در کاهش افسردگی پس از زایمان دارد. کسب احترام و ارزش در ارتباط‌های صمیمی و اطمینان بخش با دیگران باعث می‌شود تا به فرد احساس درست داشتن واهمیت داشتن دست بدهد(فتی ،1385).