چگونه در فرآیند یادگیری به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازد. فلدر172 (1996) می‌گوید که روش‌های زیادی وجود دارد که دانش‌آموزان و دانشجویان به وسیله آنها به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازند، تعدادی از افراد تمایل دارند که روی اطلاعات تمرکز کرده و فعالانه به عمل بپردازند، عده‌ای دیگر با مدل‌های نظری و بسیار دقیق راحت‌ترند، تعدادی دیگر شکل‌های دیداری اطلاعات مانند نمودارها، تصاویر و جداول را ترجیح می‌دهند و عده‌ای نیز به مطالب گفتاری و نوشتاری واکنش بهتری نشان می‌دهند. با توجه به اینکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که افراد آن روش‌ها را برای یادگیری ترجیح می‌دهند، باید گفت که در واقع سبکهای یادگیری متفاوتی درافراد وجود دارد. همانگونه که توانایی فرد در زندگی بسیار مهم است، شناخت سبکهای یادگیری نیز دارای اهمیت است. بسیاری از نظریه‌پردازان یادگیری معتقدند که سبک یادگیری باید با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان بدست آید (باستابل173، 2006). چرا که تناسب تدریس معلمان با سبک یادگیری دانشآموزان باعث تقویت انگیزه یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی می‌گردد (رسولی نژاد، 1385). ون واینن174 (1997) معتقد است که اگر معلمین روش پردازش اطلاعات فراگیران را بدانند و روش‌های آموزش خود را متناسب با آن تغییر دهند، یادگیری فراگیران افزایش مییابد که این خود در عملکرد دانشآموزان ناتوان یادگیری تأثیر پر رنگتری خواهد داشت. در واقع وجود ابزاری معتبر برای اندازهگیری سبکهای یادگیری میتواند به شناخت دقیقتر سبکهای یادگیری منتهی شود و بر مبنای این شناخت میتوان به فراگیری برای افزایش یادگیری و تقویت خودشکوفایی آنها کمک کرد. آگاهی مدرسین از سبک یادگیری فراگیران منجر به برنامه‌ریزی و راهنمایی صحیح و متناسب با سبک یادگیری غالب در کلاس‌های درس، محیط‌های عملی و آزمایشگاهی شده و در نهایت ارتقاء فرآیند آموزشی فعال و کسب نتایج مطلوب یاددهی- یادگیری را به دنبال خواهد داشت. پژوهشهای انجام شده در رابطه با سبکهای یادگیری نشان دادهاند که اگر با توجه به ترجیحات افراد در دریافت و پردازش اطّلاعات به آنها آموزش داده شود، پیشرفت تحصیلی آنها افزایش مییابد (موری، 1980؛ اسپیرز، 1983؛ ستل، 1989؛ کلاواس، 1994؛ بریو،1995؛ سولیوان، 1997؛ لاولیس175، 2002؛ به نقل از علی آبادی، 1383).
با توجه به این که دانشآموزان از لحاظ ویژگیهای شخصیتی با هم تفاوت دارند و مشاهده این که هر کدام از ویژگیهای شخصیتی با سبک یادگیری خاصی ارتباط دارد، میتوان نتیجه گرفت که دانشآموزان با ویژگیهای شخصیتی متفاوت میتوانند دارای سبکهای یادگیری مختلف باشند. این عامل، خود میتواند دلیلی بر ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با سبکهای یادگیری باشد. هنگامی که یادگیرندگان از ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای یادگیری خود آگاه میشوند، میتوانند از نیروها و تواناییهای خود در ارتباطات، یادگیری و کار استفاده کنند. همچنین میتوانند مسائل مختلف را درک کنند و در برابر تکالیف یادگیری مختلف و موضوعات درسی متنوع واکنشهای مناسب نشان دهند. آگاهی از شخصیت و سبکهای یادگیری یعنی چگونگی ارتباط برقرار کردن، چگونگی کسب اطلاعات در زمینه یادگیری و تشخیص تکالیف، چگونگی حل مسئله و اداره کردن موفقیت آمیز خود در برخورد با محیط و دیگران است (سرمد، 1378). یک معلم با دانشآموزانی که تفاوتهای فردی و همچنین ویژگیهای شخصیتی گوناگونی دارند باید درس را با ترکیبی از اطلاعات عینی، معنایی و نحوی و براساس سطح علمی کلاس، مثل مبتدی، متوسط و پیشرفته، تدریس کند تا بتواند آموزش بهتر و کارآمدتری همه افراد کلاس در تمام بعدهای شخصیتی و یادگیری، از آن استفاده کنند (داف176، 2004). شناخت ویژگیهای شخصیتی مرتبط با سبکهای یادگیری در امر آموزش به معلمان کمک میکند تا مطالب را به بهترین نحو به دانشآموزان ارائه دهند.
5-1- محدودیتهای پژوهش
1- زیاد بودن تعداد سئوالات پرسشنامهها رغبت آزمودنیها را برای پاسخ کاهش میداد که خود عاملی برای عدم همکاری مناسب آزمودنیها بود وجزء محدودیتهای تحقیق محسوب میشود.
2- نمونه پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان دختر و پسر شهر اردبیل بود که این مسئله به نوبه خود بر تعمیمپذیری یافتههای پژوهش مؤثر است.
3- علاوه بر این این پژوهش بر روی دانشآموزان مقطع راهنمایی انجام گرفت که این مسئله به نوبه خود بر تعمیمپذیری یافتههای پژوهش مؤثر است.
4- تمام اطلاعات جمعیتشناختی دانشآموزان از جمله معدل، سن و و ضعیت اقتصادی آنان بر اساس خودگزارشی بودهاست احتمال نادرست بودن اظهارات آنها وجود دارد.
5-2- پیشنهادات
به هر حال پیشنهاد می‌شود که معلمین محترم به این نکتهها توجه داشته باشند:
1- دانش‌آموزان ناتوان یادگیری نیازمند توجه خاصند و در تدریس خویش از به کاربردن روش‌های غیرقابل انعطاف آموزشی بپرهیزند و با تنوع دادن در روش‌های آموزشی خود و دادن حق انتخاب به دانش‌آموزان خود، امکان پیشرفت و موفقیت تحصیلی آنها را افزایش دهند. به طور مثال در کنار آزمون گرفتن و روشهای ساختارمند، روشهای مبتنی بر بحث گروهی و همچنین کارهای پژوهشی، کارپوشه، فعالیت های دسته جمعی و کلاسهای فوق برنامه و…… را نیز در برنامه درسی خود بگنجانند تا به شکوفا شدن و پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر استعدادهای این گروه کودکان کمک کنند.
2- معلمان شیوهی تدریسشان را با سبک یادگیری دانشآموزان هماهنگ کنند.
3-این پژوهش در شهرهای دی
گ
ر و در سنیسن دیگر نیز اجرا شود.

منابع

1. احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا، 1382، اختلالهای یادگیری از نظریه تا عمل، تهران: نشر ارسباران.
2. سلاوین، رابرت، 2000، روانشناسی تربیتی (نظریه و کاربست)، ترجمه یحیی سید محمدی (1385) تهران: نشرروان.
3. تبریزی، مصطفی، 1380، درمان اختلالات دیکته نویسی تهران: فراروان.
4. حاجلو، نادر و رضایی شریف، علی، 1390، بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامهی مشکلات یادگیری کلورادو، فصلنامهی ناتوانیهای یادگیری، 1(1)، 41-23.
5. خنکجان، علی، 1381، بررسی سبکهای شناختی یادگیری دانشآموزان مراکز تیزهوشان و عادی دختر و پسر با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
6. رحمانی شمس، حسن، 1378، مقایسه تیپهای شخصیتی و سبکهای یادگیری در چهار رشته پزشکی، فنی مهندسی، هنر و علوم انسانی دانشجویان زن ومرد، پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
7. رسولی نژاد، سید اصغر و رسولی نژاد، سید وحید، 1384، بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی، 2(1)، 32-27.
8. سیف، علی اکبر، 1380، روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش پنجم)، تهران: انتشارات آگاه.
9. سیف، علی اکبر، 1380، روان شناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.
10. علی آبادی، خدیجه، 1383، هنجاریابی سیاههی سبکهای یادگیری دان، دان و پرایس و مقایسهی سبکهای یادگیری دانشآموزان پایهی پنجم ابتدایی و دانشآموزان پایهی سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 81-80 رسالهی دکتری، (دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی.
11. گورمن، جین، چنگ، 2000، اختلالات هیجانی و ناتوانیهای یادگیری در کلاسهای ابتدایی، ترجمهی محمد نریمانی و ناصر دگر ماندرق، (1380) چاپ اول، اردبیل: انتشارات نیک آموز.
12. محمدزاده ادملایی، رجبعلی، 1384، مقایسه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی، پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
13. محمدزاده ادملایی، رجبعلی؛ شهنی ییلاق، منیجه و مهرابی هنرمند، مهناز، مقایسهی دانشجویان پسر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزهی پیشرفت و عملکرد تحصیلی. مجلهی دستآوردهای روانشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4(1)، 154-125.
14. منصوری، نغمه، 1379، بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء.
15. نریمانی، محمد و رجبی، سوران ،1384، بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانشآموزان دوره ابتدایی استان اردبیل، فصلنامهی پژوهش در حیطهی کودکان استثنایی، 5(3)، 252-231.
16. هاشمی، زهرا و لطیفیان، مرتضی، 1389، ارتباط پنج عامل شخصیت و سبکهای یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکدههای علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه شیراز، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 6(10)، 114-91.
17. Albert U, Mania G, Bergesio C, Bogetto F. 2006. Axis I and II co morbidities in subjects with and without nocturnal panic. Depress Anxiety, 23(7), 422-428.
18. Ansari. D & Karmiloff-Smith. A, 2002, Atypical trajectories of number developmental: a neuroconstructivist perspective. Trend in Cognitive Sciences, 6, 511-516.
19. Arslan,C., Gocmencelebi.S.,I. & Tapan,M.,S. 2009. Learning and reasoning styles of pre service teachers’: inductive or deductive reasoning on science and mathematics related to their learning style. Social and Behavioral Sciences, 1, 2460-2456.
20. Barahmand, U. 2008. Arithmetic Disabilities: Training in Attention and memory Enhances arithmetic ability. Journal of Biological

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *