پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد فرآیند ارزیابی، گروه کنترل، تحلیل داده، تمرینات مقاومتی

دانلود پایان نامه

همینطور میزان درجه کوتاهی عضلات همسترینگ پای راست و چپ می گردد. (عبدالملکی ، 1373).

تصویر 3-15- تست لازک
3-7-8-2- کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و رکتوس فموریس :
بررسی کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و رکتوس فموریس با استفاده از تست توماس78 انجام می شود جهت انجام آزمون بیمار بر روی یک سطح محکم در وضعیت طاقباز قرار می گیرد. از بیمار می خواهد * یک پایش را کاملا تا فقسه ی سینه به داخل شکم ببرد. در این حالت زاویه ی که پای مخالف از روی تخت بالا می آید به عنوان کوتاهی عضله ی ایلیوپسواس، همان طرف (پای جمع شده در داخل شکم) و زوایه ای که زانو از وضعیت 90 درجه به طرف اکسنتشن حرکت می کند بعنوان کوتاهی عضله ی رکتوی قوریس، پای طرف مقابل محسوب می شود.
جهت اندازه گیر ی کوتاهی عضله ی ایلیوپسواس از گونیا متر بر روی مفصل لگن و جهت اندازه گیری کوتاهی عضله ی رکتوس فموریس از گونیا متر بر روی زانو استفاده می کنیم. بطوریکه دو طرف گونیا متر بر روی ساق پا و ران قرار بگیرد. این تست بصورت وجود و میزان کوتاهی یا عدم کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و رکتوس فرموریس و همینطور میزان درجه ی کوتاهی آنها ثبت می گردد.

تصویر 3-16- تست توماس

3-7- روش گردآوری اطلاعات :
در این تحقیق از پرسشنامه همراه با مصاحبه، مشاهدات مستقیم و اندازه گیری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
3-8- ابزار اندازه گیری اطلاعات:
ابزار اندازه گیری شامل:
پرسشنامه
چک لیست
فرم مشاهدات
ترازوی مارک (Babyliss) ساخت کشور فرانسه جهت اندازه گیری وزن نمونه ها استفاده شد.
از نوار متری غیر فلزی به منظور اندازه گیری قد نمونه ها استفاده گردید.
از گونیا متر ساخت کشور تایوان، به منظور بررسی وجود کوتاهی عضلات ایلیوپسواس، همستریگ و رکتوس فموریس استفاده گردید.
3-9- تعیین اعتبارو روایی ابزار گردآوری داده ها:
با راهنمایی اساتید راهنما و پرسشنامه و چک لیست و فرم ثبت مشاهدات تنظیم شده است اعتبار ابزار گردآوری ها، چک لیست وفرم مشاهدات توسط افشین جاه تایید شده است (افشین جاه 1380).
جهت تعیین روایی 79 ابزار گردآوری داده ها از روش ثبات داخلی 80 استفاده شد. بدینصورت که با استفاده از آزمون a گرونباخ اعتماد آن بررسی شد. در این روش مقدار a در فاصله 1 و صفر قرار دارد که هر چقدر a به عدد 1 نزدیکتر باشد ، قابلیت تکرار پذیری آزمونهای انجام شده بالاتر است. براساس نتایج این روش با توجه به اینکه مقدارa بدست آمده 89/0 می باشد نشان می دهد که کلیه ی آزمون های انجام شده از بیماران جهت گرد آوری داده ها از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار هستند.
3-10- روش کار :
قبل از شروع آب درمانی اطلاعاتی در زمینه ی سابقه بیماری و سوالات غربالگری 81 از آزمودنی ها گرفته * در صورتی که بیمار دارای مشخصات نمونه ی مورد نظر بود و جهت انجام مراحل تحقیق رضایت کامل * تمامی آزمون های اولیه از بیمار گرفته شد وبه ثبت می رسید.
پس از گرفتن اطلاعات اولیه و انتخاب آزمودنی ها برای انجام تحقیق، جلساتی بصورت گروهی در استخر برگزار می شد که طی آن چهار مرحله ورزش درمانی درآب هفته ای سه جلسه و به مدت شش مفته انجام شد و ابتدا در عمق حدود 5/1 متر (تا بالای قفسه سینه یا حداکثر تا ناحیه گردن) تمرینات زیر داده شد:
تمرینات کششی : مدت هر کشش 30 ثانیه و کل تمرین 10دقیقه .
تمرینات گرم کردن : هر تمرین 2 دقیقه و کل تمرین حدود 20 دقیقه .
تمرینات مقاومتی به کمک تخته ی شنا 82 انجام شد .
بعد از تمرینات گرم کردن 10 دقیقه استراحت و بعد با کمک وسایل شناوری نظیر تیوپسهای لاستیکی 83 داخل آب عمیق .
تمرینات آب عمیق: هر تمرین 2 دقیقه و کل تمرین 30 دقیقه .
تمرینات سرد کردن : هر تمرین 30 ثانیه و کل تمرین حدود 10 دقیقه . تمرینات مشابه تمرینات کششی قسمت اول می باشد.
آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند ، گروه کنترل تمامی ارزیابی های اولیه را انجام دادند و گروه آزمایش سه روز در هفته به مدت شش هفته در برنامه ی آب درمانی شرکت کردند و بعد از سه هفته دومین ارزیابی هم انجام شد. (ارزیابی اولیه از گروه آزمایش همراه با گروه کنترل گرفته شد). در پایان شش هفته آخرین ارزیابی (تمام ارزیابی ها) از بیماران گرفته شد.
در هنگام شروع آب درمانی از بیماران خواسته شد که ازهرگونه درمان از قبیل دارو درمانی اجتناب ورزند و تمامی جلسات و تمرینات را بطور منظم انجام دهند . مدت زمان هر جلسه حدود 90 دقیقه و کلیه ی جلسات ارزیابی قبل از جلسات تمرین درمانی درآب انجام شد.
3-11- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها :
برای بررسی داده های توصیفی از محاسبه شاخص های آماری تمایل مرکزی وپراکندگی و مقادیر فراوانی مطلق و نسبی استفاده شد. به منظور بررسی آزمون های اول ودوم ونهایی در گروههای وابسته از روش آماری ANOVA یکسویه و برای مقایسه میانگین های مراحل مورد نظر از روش تحلیل واریانس و آزمون t و از آزمون تعقیبی توکی جهت رد یا تایید فرضیه ها استفاده شد.
تمانی عملیات آماری با استفاده از نرم افزارSPSS و در سطح آلفا 5% انجام شده است.
3-12- ملاحظات اخلاقی :
قبل از شروع برنامه ی آب درمانی رضایت کلیه بیماران برای انجام پژوهش جلب گردید و به آنها این اطمینان داده شد که در طول فرآیند ارزیابی و انجام آزمونها و پاسخگویی به سوالات آزاد هستند. همچنین تمرینات سالم، با استانداردهای معتبر وثبت صادقانه ی اطلاعات در آزمونها و تمرینات دنبال شود. همه اطلاعات جمع آوری شده به صورت محرمانه نزد
محقق محفوظ خواهد شد و افراد دیگر هیچگونه دسترسی یه آن ندارند. جهت کمک به انجام پژوهش توصیه های لازم از جانب آزمونگر انجام شد و هیچگونه اصراری در طول فرآیند ارزیابی و ادامه ی پژوهش وجود نداشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله با موضوعجدلی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

1-آمار توصیفی و آمار استنباطی:
در این فصل اطلاعات جمع آوری شدهبه ترتیب زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
ابتدا امار توصیفی شامل توزیع فراوانی مطلق و نسبی و شاخص های تمایل به مرکز وپراکندگی مورد بررسی قرار گرفت.مقادیر فراوانی مطلقو درصد فراوانی های متغیر های زمینه ای مربوط به کمر درد درجدول 4-1)ارائه شده است .
جدول4-1-مقادیر فراوانی مطلق و درصد فراوانی متغیر های زمینه ای
ردیف
متغیر
حالات موجود
فراوانی مطلق
درصد فراوانی ها

1

سن
30-20
35-30
13
15
43/46
53/57
2
BMI
20لاغر
25طبیعی
3025دارای اضافه وزن
30چاق

21
7


75
25

3
تحصیلات
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی
6
5
3
5
9
21/43
17/86
10/71
17/86
32/14

4
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
9
19
32/14
67/86

5
شدت کار روزانه
سبک
متوسط
سنگین
5
15
8
17/86
53/57
28/57

6
مصرف سیگار
دارد
ندارد
8
20
28/57
71/42
-2-5ویژگیهای فردی آزمودنی ها:
ویژگیهای فردی آزمودنی ها در قبل از شروع برنامه در جداول(4-2)و(4-3)ارئه شده است.
جدول4-2-مشخصات اولیه بیماران مبتلا به کمر درد مکانیکی گروه ازمایش در شروع برنامه ی آب درمانی

شاخص های آماری
متغیرها
نحراف معیار
میانگین
دامنه

حداکثر
حداقل

دیدگاهتان را بنویسید