بهره است. ‏
ناظمی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی) با صادرات غیر نفتی پرداخت. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بعد از انقلاب می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیر نفتی یک ارتباط مثبت و بین تورم و صادرات غیر نفتی یک ارتباط معکوسی وجود دارد.
بادآور نهندی (۱۳۸۳)‏‎ ‎در‎ ‎تحقیقی‎ ‎با‎ ‎عنوان بررسی‎ ‎ارتباط‎ ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎بازده سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر ‏اساس‎ ‎ریسک نتیجه‎ ‎گیری‎ ‎کرده‌اند‎ ‎که‎: ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و بازده‎ ‎سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر اساس‎ ‎ریسک‎ ‎همبستگی‎ ‎معنی‎ ‎داری‎ ‎وجود‎ ‎ندارد.
۲.۸.۲ پیشینه خارجی
گنگرلویی و همکارانش (۲۰۱۲) رابطه ‏بین ارزش افزوده اقتصادی (‏EVA‏) و بازده دارایی (‏ROA‏) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف آن‌ها ‏بررسی اینکه آیا بازده دارایی می‌تواند جانشینی برای ‏EVA ‎‏ در صنایع خودرویی، غذا، شیمیایی و سیمان برای دوره ۲۰۰۸ تا ‏‏۲۰۱۰ باشد.با استفاده از رگرسیون به بررسی فرضیاتشان پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ‏‎ EVA ‎و ‏‎ ROA ‎رابطه‌ی ‏معناداری وجود ندارد. ‏
‏ یوگاسواری۳۱ و همکارانش(۲۰۱۲) تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار دادند. متغیرهای کلانی که آن‌ها در تحقیقشان در نظر گرفتند شامل تورم،نرخ بهره و نرخ ارز بود. داده‌ها به صورت ماهانه برای سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱۱ در نظر گرفتند. با استفاده از رگرسیون چندگانه روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره و نرخ ارز) با قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد .ودیعی و حسینی (۲۰۱۲) رابطه بین بازده سهام با ‏EVA‏ و ‏Q‏ توبین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها نمونه‌ای شامل ۱۲۰ ‏شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را انتخاب کردند. نتایج آن‌ها نشان ‏می‌دهد که بین بازده سهام و ‏Q ‎‏ توبین رابطه معنی داری وجود دارد. اما این رابطه برای ‏EVA‏ غیر معنادار است.علاوه بر این ، این دو متغیر مستقل با هم می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین بدست آمده از رابطه بالا نشان می‌دهد که تنها یکی از این دو متغیر مستقل می‌تواند بازده سهام را توضیح دهد و سرمایه گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام عوامل دیگر را در نظر بگیرند. ‏پاتل و پاتل ‏ (۲۰۱۲) تأثیر ارزش افزوده اقتصادی را بر قیمت سهام را در بانک‌های بخش خصوصی هند را مورد بررسی قرار ‏دادند. هدف این تحقیق تعیین ارزش سهامداران(EVA) بانک‌های بخش خصوصی برای دوره‌ی ۵ ساله از ۲۰۰۵ -۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ است. بررسی حاصل از این تحقیق نشان داد که در سال ۲۰۱۰ بانک آی سی سی بیشترین سود پس از کسر مالیات را داشته است. ارزش EVA برای سال ۲۰۱۰ بین ۱۴.۴۸ درصد تا ۹۱.۱۴ درصد در نوسان بوده است. بانک اینداسلند بالاترین ضریب تعیین (۱۷.۳۷ درصد) را داشته است که نشان می‌دهد حدود ۱۷.۳۷ درصد از تغییرات قیمت سهام این بانک ناشی از EVA است. تنها برای بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین EVA و قیمت سهام مثبت بدست آمد. نتایج کلی نشان می‌دهد که برای هیچ یک از بانک‌های مورد مطالعه غیر از بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین ارزش افزوده ‏اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنادار نبوده است. ‏
پناهیان و محمدی(۲۰۱۱) در مطالعه‌ای به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده EVA و REVA برای پیش بینی درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. بر اساس آزمون فرضیات به این نتیجه رسیدند که درآمد عملیاتی هنوز به عنوان مهم‌ترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان در بورس اوراق است همچنین این متغیر نسبت به دیگر متغیرها دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی است. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که EVA ، REVA و ۳۲OCF رابطه معناداری با درآمد عملیاتی یا محتوای اطلاعات فزاینده ندارند.
سعیدی و اکبری (۲۰۱۰) به بررسی تأثیر تورم بر اثر بخشی ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. هدف آن‌ها بررسی توانایی ‏EVA ‎‏ ‏تعدیل شده و اسمی در اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها که در بازده سهام،قیمت سهام و جریان نقدی عملیاتی منعکس شده، می ‏باشد. آن‌ها حساسیت ‏EVA ‎‏ به نرخ تورم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در یک محیط اقتصادی با ‏نرخ دو رقمی تورم فعالیت می‌کنند را اندازه گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی برای ‏ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس بازده سهام برتری ندارد. همچنین غیر از چند صنعت نیز ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی ‏برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام و جریانات نقدی عملیاتی برتری نداشته است. در مجموع نتایج شواهدی بر ‏برتری ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را نشان نمی‌دهند.
‏وار ‏ (۲۰۰۵) تحریف ‏EVA ‎‏ بر اساس تورم را مورد بررسی قرار داد. او با استفاده از یک ‏EVA ‎‏ تعدیل شده حساسیت ارزش ‏افزوده اقتصادی را به سطوح و تغییرات در تورم برای نمونه‌ی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ‏رسید که تورم به صورت معناداری باعث ایجاد تحریف می‌شود.‏ باکیدور و همکارانش (۱۹۹۷) تلاش کردند تا میزان همبستگی و قدرت توضیحی معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ‏اقتصادی تعدیل شده را در پیش بینی و ایجاد ارزش برای سهامداران مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها اطلاعات خود را از بانک ‏اطلاعاتی ۱۰۰۰ شرکت تهیه شده توسط مؤسسه‌ی استرن و استوارت استخراج کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش ‏افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ارزش بازار دارای همبستگی و توانایی بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
انتخاب روش یا روش‌هایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگی‌های اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است شاید بتوان گفت که مهترین بخش هر تحقیق را کار عملی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می‌دهد. نتایج تحقیق تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش محقق برای دست یافتن به آن دارد. لذا این فصل به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری ، دوره مطالعه، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد.
۱.۳ روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قلمرو کار مدیریت‌ها قرار دارد
پایان نامه حاضر به دنبال آن است که آیا نرخ ارز و تورم بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های بورسی تأثیر معناداری دارند یا خیر؟ بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی است.
۲.۳ فرضیات تحقیق:
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.
* اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد اقتصادی در صنایع مختلف بورسی متفاوت است
۳.۳ متغیر های تحقیق:
متغیر یکی از عناصر اصلی هر تحقیق است که به شکل‌های مختلف تعریف می‌شود. متغیر چیزی است که می‌تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و می‌تواند ارزش‌های عددی متفاوتی را بپذیرد( به زبان آماری یعنی واریانس داشته باشد) در واقع ویژگی‌هایی است که پژوهشگر آن‌را مشاهده، کنترل و یا در ان‌ها دخل و تصرف می‌کند (خاکی, ۱۳۸۷, ص. ۷۵-۷۴)
در تحقیق حاضر نیز، ما دارای دو نوع متغیر مستقل و وابسته هستیم که در زیر تشریح می‌شوند.
۱.۳.۳ متغیرهای مستقل
الف) نرخ ارز:
نرخی است که بین پول‌های ملی کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مقایسه قیمت و هزینه‌های بین‌المللی را ممکن می‌سازد. به بیان دیگر قیمت پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر است. منظور از نرخ ارز قیمت مبادله ریال ایران با دلار آمریکا در بازار آزاد می‌باشد. در این مطالعه منظور ما از نرخ ارز همان نرخ غیر رسمی دلار می‌باشد که اطلاعات آن از سایت بانک مرکزی گرفته شده است.
ب) تورم:
به افزایش پایدار و مداوم در همه قیمت‌ها اطلاق می‌شود. تورم به افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق بیفتد و خود افزا باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سایت بانک مرکزی گرفته شده است. در این پژوهش منظور از تورم شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) است.
۲.۳.۳ متغیر وابسته:
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA )
برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده شده است:
که در آن :
= سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t
WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه
= مجموع سرمایه بکارگرفته در ابتدای دوره t (انتهایt-1)
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از روش زیر استفاده شده است؛
Cost of Equity = rf+ b (rm- rf)
rf = بازده بدون ریسک
?= ریسک سیستماتیک
rm = بازده بازار(تغییرات شاخص کل)
ب) ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA )
سود خالص باقی‌مانده حاصل از تفاوت بین سود خالص عملیاتی پس از مالیات و هزینه فرصت سرمایه گذاری بر مبنای ارزش بازار (حیدر پور و مستوفی، ۱۳۸۸ :۲۹).
که در آن:
= ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در دوره t
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از مالیات در دوره t
میانگین موزون هزینه سرمایه =
t ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره =
۴.۳ مدل مفهومی تحقیق
مدل نمادی از واقعیت است که به گونه‌ای ساده، عوامل و روابط موجود در یک موقعیت را به شیوه‌های مختلف کلامی، ترسیمی، ریاضی، تجسمی و … نشان می‌دهد و جنبه‌های خاصی از دنیای واقعی را به گونه‌ای که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *