شرکت اتخاذ می‌کنند تحت تأثیر واقع می‌شود . (تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تقسیم سود ، نرخ بازده سرمایه و تصمیمات مربوط به تأمین مالی ، نرخ هزینه سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد ).
۴. ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد(می‌توان پاداش را به عنوان درصدی از ارزش افزوده اقتصادی که مدیران ایجاد کرده‌اند در نظر گرفت ).
۵. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت در افزودن ارزش به سرمایه گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می‌دهد .
۶. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که نشان می‌دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده کاهش یا افزایش داشته است . مثبت بودن این معیار به این معنی است که ارزش شرکت با در نظر گرفتن هزینه برای سرمایه بکار گرفته شده افزایش یافته است .
۷. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف‌های حسابداری قرار دارد. به عبارتی از طریق انجام برخی تعدیلات انحرافات ناشی از تغییر در روش‌ها و برآوردهای حسابداری به حداقل می‌رسد (تهرانی و سراجی، ۱۳۸۳)
۴.۲.۶.۲ معایب ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی معمولاً بر اساس ارزش‌های تاریخی محاسبه می‌شود بنابراین می‌تواند تا حدودی گمراه کننده باشد. به عبارتی بدون ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند نتایج نادرستی را ارائه دهد .
۱. گاهی اوقات انجام تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است. به عنوان یک قاعده کلی تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهائی که تازه تاسیس شده‌اند و شرکت‌های سرمایه گذاری مناسب نیست .
۲. برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته‌اند ضروری نیست. بسیاری از دارائی‌هایی که در فعالیت‌های یک شرکت بکار گرفته می‌شوند دارایی‌های نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آن‌ها مشکل می‌باشد (تهرانی و سراجی، ۱۳۸۴).
۳. تورم می‌تواند باعث تحریف EVA شود، استفاده از ارزش‌های اسمی حسابداری و هزینه سرمایه بر اساس بهای تمام شده تاریخی، به طور بالقوه می‌تواند بر EVA اثرگذار باشد . این اثر می‌تواند هم باعث افزایش غیرواقعی EVA و هم باعث کاهش غیر واقعی آن شود . انحرافات ایجاد شده بر اثر تورم به اثرات متقابل مشخصات داخلی شرکت‌ها و سطح فعلی و قبلی تورم بستگی دارد ( ۲۰۰۵ .(Warr ,
۵.۲.۶.۲ کاربردهای EVA
برخی از کاربردهای اصلی ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از (رهنمای و جلیلی، ۱۳۸۷) :
۱. به کار گیری EVA برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی
۲. استفاده از EVA برای تخصیص سرمایه
۳. کاربرد EVA در طرح‌های پاداش مدیریت
۴. استفاده از EVA برای کاهش مشکلات نمایندگی
۶-۲-۶. روش محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده می‌شود:
EVA= Capital (r-c) = NOPAT- Capital × C
که در آن EVA ارزش افزوده اقتصادی، r نرخ بازده کلی سرمایه و c نرخ هزینه سرمایه، NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و Capital سرمایه عملیاتی بکارگرفته می‌باشد.
جدول (۲-۳): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
۶.۲.۶.۲ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA)
یکی از عمده‌ترین انتقادات وارده شده بر EVA آن است که هزینه فرصتی منابع بکار گرفته شده در شرکت را بر مبنای ارزش دفتری آن‌ها محاسبه می‌کند در حالی که سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را دارایی‌های با ریسک مساوی شرکت سرمایه گذاری کنند، در این صورت آن‌ها می‌توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه را داشته باشند. در نتیجه، هزینه سرمایه ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند (شریعت پناهی و بادآور نهندی، ۱۳۷۸). به منظور برطرف ساختن این نقص جفری و همکارانش (۱۹۹۷) پیشنهاد جایگزینی آن‌را با یک معیار اندازه گیری که آن‌ها REVA می‌نامند مطرح کردند. REVA عبارت است از سود خالص باقی‌مانده ای است که پس از کسر هزینه فرصت سرمایه گذران به ارزش بازار از سود خالص عملیاتی پس از مالیات به دست می‌آید.
۷.۲.۶.۲ مزایای REVA نسبت به EVA
۱. هر وقت REVA مثبت باشد ارزش اضافی نسبت به هزینه فرصت بر مبنای بازار برای سهامداران آفریده شده است. سود عملیاتی در جریان برای سرمایه گذاران در پایان دوره از هزینه فرصت واقعی سرمایه آن‌ها بیشتر است. در حالی که این وضعیت در مورد EVA صادق نیست؛ ممکن است بازدهی کمتر از هزینه فرصت واقعی سرمایه عاید سهامداران گردد ولی کماکان EVA شرکت مثبت باشد.
۲. REVA را می‌توان بر مبنای کل جریانات سود برای سرمایه گذاران (بدهی و حقوق صاحبان سهام) یا فقط بر مبنای جریانات سود برای حقوق صاحبان سهام محاسبه کرد. این ویژگی تنها زمانی در مورد EVA صادق است که ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری اقتصادی (و نه حسابداری) آن‌ها برابر باشد.
۸.۲.۶.۲ نحوه محاسبه REVA
که در آن:
NOPATt= سود خالص عملیاتی پس از مالیات در دوره t
WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه
MCAPITALt-1= ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1)
MCAPITAL به دو صورت زیر قابل محاسبه است:
۷.۲ ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز
با عنایت به آنکه ارزش افزوده اقتصادی بر اساس اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری تاریخی محاسبه می‌شود، تورم بالا می‌تواند بار اطلاعاتی و کاربردهای این معیار معروف سنجش عملکرد را مخدوش نماید. تورم از طریق تأثیرگذاری بر سه عامل سود عملیاتی، هزینه سرمایه و سرمایه بکار رفته ممکن است ارزش افزوده اقتصادی سنتی را تحریف نماید، به طوری که منجر به گمراه کننده بودن نتایج شود. با توجه به سطح بالای تورم در کشور، به نظر می‌رسد که این معیار مشهور توانایی ارزیابی و پیش بینی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای از دست داده باشد و آنچنان که در کشورهای با تورم پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران کاربرد نداشته باشد. بنابراین تعدیل ارزش افزوده اقتصادی اسمی از بابت آثار تورمی برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده برای بهبود نتایج حاصل از بکارگرفته این معیار ضروری به نظر می‌رسد (سعیدی و اکبری، ۱۳۸۷؛ص ۱۴۸).
به طور کلی تورم EVA را به دو طریق منحرف می‌کند:
اولین انحراف در سطح سود عملیاتی پس از مالیات است . در دوران تورمی اختلاف زیادی بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی ایجاد می‌شود؛ چون بهای جایگزینی دارایی بسیار بیشتر از قیمت‌ها ی خرید تاریخی است . بنابراین اختلاف بین استهلاک حسابداری و استهلاک بر مبنای ارزش‌های جایگزینی باید از سود عملیاتی پس از مالیات کسر شود.
دومین انحراف در مورد سرمایه است. وقتی دارایی‌ها تحت شرایط تورمی بر اساس بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌شوند ارزش دفتری اغلب نماینده نامناسبی برای ارزش واقعی دارایی‌هاست. این موضوع در مورد دارایی‌ها ی استهلاک ناپذیر و دارایی‌ها ی استهلاک پذیر با عمر طولانی بیشتر مصداق دارد (جهانخانی و سهرابی،۱۳۸۹؛ص۵-۴).
در معاملات بین کشورها، ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد و بیانگر قیمت کالای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف مقابل است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پول، ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می‌تواند پول داخلی یا خارجی باشد، نشان می‌دهد و قدرت خرید را با هم مقایسه می‌کند. پایین بودن تورم در کشورهای طرف معامله در ایران باعث می‌شود که آن‌ها بر ایران مزیت رقابتی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای محدود کردن این مزیت رقابتی از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) اقدامات جبرانی انجام دهد. این عمل بانک مرکزی در واقع ارزش دلار را بالا و ارزش یال را پایین می‌آورد.۳۰ در حال حاضر محیط کسب و کارهای مختلف با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند که می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند. علاوه بر این افزایش رقابت بین بازارهای داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و نوسانات زیاد نرخ بهره باعث سردرگمی سازمان‌ها و تمرکز مدیران بر ارزش آفرینی شده‌اند. نرخ ارز از راه‌های مختلفی بر بازده سرمایه تأثیر گذار است. برای مثال اگر دارایی‌ها بر اساس دلار قیمت گذاری شده باشند اما شرکت خریدار ارز دیگری را ارائه دهد. هزینه دارایی بر اساس نرخ تبادل ارزها تغییر خواهد کرد.
نرخ ارز جزء مهم‌ترین عامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است . در خلال دورهای نوسانات اقتصادی بررسی دوباره ابزارهای اندازه گیری عملکرد اقتصادی لازم و ضروری است. در کنار معیارهای ارزیابی عملکرد قدیمی(ROE,ROA) ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن در نظر گرفته می‌شود. زمانی که اقتصاد و نرخ ارز ثابت هستند اثر ریسک نرخ ارز بر عملکرد ممکن است حداقل شود. بهر حال در شرایط اقتصاد ناپایدار، ارزش نرخ‌های ارز ممکن است بیشتر شود و باعث تأثیر گذاری بر عملکرد شرکت‌ها شود. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز حساس است. در زمانی که شرایط اقتصادی ناپایدار است و نوسانات نرخ ارز بیشتر است مقیاس‌های ارزیابی عملکرد مثل EVA و MVA باید دقت بیشتری شود.
شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
۸.۲ پیشینه تحقیق
۱.۸.۲ پیشینه داخلی
حسن زاده و همکارانش(۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ ۶۹ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *