اجرای طرح
این پژوهش در مرداد سال ۱۳۹۲ شروع و تا اسفند همان سال به طول انجامید. این طرح در گاوداری متعلق به شرکت کشت و دام امداد اصفهان واقع در کیلومتر ۳۰ جاده اصفهان چادگان انجام شد.
۳-۲- انتخاب واحدهای آزمایشی
برای انجام این طرح از ۱۳۶ راس گاو هلشتاین ۲ تا ۶ شکم، از ابتدای دوره انتقال (۳ هفته مانده به تاریخ احتمالی زایش) استفاده شد. گاوهایی برای طرح انتخاب شدند که در دوره ۳۰۵ روز شیردهی قبلی بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ لیتر شیر تولید کرده بودند. میانگین شکم زایش گاوها در هر گروه ۳/۳ و میانگین تولید شیر ۳۰۵ روزه دوره قبلی در هر گروه ۱۲۲۰۰ لیتر بود.
۳-۳- تیمارهای آزمایشی
ضخامت چربی پشت گاوها در روز ورود به طرح با استفاده از دستگاه اولترا سونوگرافی در ناحیه بین استخوان هیپ و پین در طرف راست گاوها اندازه گیری شد و گاوها بر اساس نمره وضعیت بدنی که از ضخامت چربی بر اساس جدول ۲-۱بدست آمد، در دو گروه نمره بدنی بالا و متوسط قرار گرفتند. نمره بدنی بالا بین ۷۵/۳ تا ۲۵/۴ با میانگین ۴که ضخامت چربی پشت آنها بین ۲۸ تا ۳۲ میلی متر بود و نمره بدنی متوسط بین ۲۵/۳ تا ۷۵/۳ با میانگین ۴۹/۳ که ضخامت چربی آنها بین ۲۲ تا ۲۷میلی متر بود، در نظر گرفته شد. هر یک از دو گروه به دو زیر گروه تقسیم شد. به یکی از دو زیر گروه مکمل ویتامین E – سلنیوم و به زیر گروه دیگر آب مقطر تزریق شد. تزریق آب مقطر به دلیل ایجاد شرایط یکسان تزریق بود. تیمارهای این طرح به صورت زیر بود:
۱. نمره وضعیت بدنی بالا (نمره ۴ ) همراه با تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم
۲. نمره وضعیت بدنی بالا (نمره ۴ ) بدون تزریق مکمل ویتامینE – سلنیوم
۳. نمره وضعیت بدنی متوسط (نمره ۵/۳ ) همراه با تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم
۴. نمره وضعیت بدنی متوسط (نمره ۵/۳ ) بدون تزریق مکمل ویتامینE – سلنیوم
زمانهای تزریق مکمل ویتامین E – سلنیوم و آب مقطر در روز ورود به طرح، روز زایش و سه هفته پس از زایش بود.
۳-۴- اندازه گیری صفات
۳-۴-۱- نمره وضعیت بدنی
ضخامت چربی پشت گاوها با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی از سه هفته مانده به تاریخ احتمالی زایش تا۱۲ هفته پس از زایش هر سه هفته یک بار اندازه گرفته شد.همچنین در این زمان نمره وضعیت بدنی به صورت چشمی توسط کارشناس گاوداری نیز تعیین شد.
۳-۴-۲- دمای رکتوم
دمای رکتوم گاوهای مورد آزمایش بلافاصله پس از زایش و تا ۹ هفته پس از زایش به صورت هفتگی با استفاده از دماسنج دیجیتال اندازه گرفته شد.
۳-۵- ثبت اطلاعات مربوط به بیماریها
بررسی علایم و تشخیص بیماریها توسط دامپزشک گاوداری انجام شد و بیماریهای کتوز، کبد چرب، جابجایی شیردان، تب شیر، جفت ماندگی، ورم پستان، متریت و اندومتریت ثبت شد.
۳-۶- خون گیری
خون گیری از سیاهرگ دمی گاوها با استفاده از لولههای خون گیری در چهار نوبت (زایش و ۲، ۴ و ۶ هفته پس از زایش) انجام شد. نمونه خونها با ۳۰۰۰ دور به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم آنها جدا گردید. نمونه سرمها در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد تا زمان فرستادن به آزمایشگاه نگهداری شدند.
از هر تیمار نمونه سرمهای مربوط به شش گاو برای اندازه گیری آلکالین فسفاتاز، آلبومین، گلوبولین، آسپارتات آمینو ترانسفراز و کل پروتئین سرم به آزمایشگاه فرستاده شد که به روش اتوآنالایزر اندازه گیری شدند.
۳-۷- جیرههای غذایی
جیرهها بر اساس احتیاجات پیشنهادی NRC سال ۲۰۰۱ برای گاوهای هلشتاین در سه مرحله انتظار زایش، تازهزا و پرتولید تهیه شدند [۱۰۰]. و به صورت کاملا مخلوط شده و در سه نوبت در روز (پس از شیردوشی نوبت صبح، ظهر و شب) مطابق برنامه زمانی معمول تغذیه گله توزیع میشدند. جهت آنالیز شیمیایی خوراک نمونههایی از خوراک توزیع شده برداشته شد و پس از همگن سازی مقداری از آن به آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال یافت. مقداری از نمونهها برای تعیین درصد ماده خشک خوراک (آون با دمای ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت) مورد استفاده قرار گرفت. نمونه خوراک خشک شده با توری ۲ میلی متر آسیاب شدند. برای اندازه گیری اجزای شیمیایی خوراک شامل پروتئین خام، چربی خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی استفاده شد. این آنالیزها بر اساس روشهای استاندارد و دستورالعملهای موجود در آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.
جدول ‏۳-۱ اجزای جیره غذایی گاوها در مراحل مختلف شیردهی
اجزای جیره پایه
(درصد)
جیره های غذایی
انتظار زایش
تازه زا
پرتولید
یونجه خشک
۷۰/۳۱
۲۲
۴۲/۱۶
سیلاژ ذرت
۲۵/۲۳
۱۸
۷۹/۱۸
جو
۲۲/۱۰
۶/۱۳
۵/۱۱
ذرت
۸۰/۱۱
۴۱/۱۴
۵۶/۲۱
تفاله چغندر قند

۸۰/۸
۲۹/۷
سبوس گندم
۲۴/۳


کنجاله سویا
۸۳/۴
۸۰/۵
۹/۶
سویا مکس۵
۹/۲
۶۵/۰
۱۵/۱
کنجاله کلزا

۷۶/۱
۲
کنجاله پنبه دانه
۷۰/۲
۰۴/۵
۶/۴
کاه گندم
۸۴/۲


پودر چربی

۷۶/۰
۴۴/۱
جوش شیرین

۸۶/۰
۸۶/۰
کربنات کلسیم
۸۵/۰
۷۶/۰
۶۹/۰
مکمل معدنی
۴۳/۱
۸۰/۰
۴۶/۰
مکمل ویتامینی
۶۹/۰
۴۰/۰
۳۴/۰
دی کلسیم فسفات

۲۵/۰
۲۳/۰
مخمر
۲۵/۰
۲۰/۰
۱۷/۰
نمک

۲۵/۰
۳۴/۰
توکسین بایندر
۲۰/۰
۱۵/۰
۱۱/۰
اکسید منیزیم
۰۸/۰
۱۵/۰
۱۷/۰
نمک آنیونی
۸/۱


فول فت سویا

۵۲/۲
۱۶/۳
مکمل انتظار
۷۵/۰


پودر ماهی
۱۵/۱
۲
۷۲/۱
جدول ‏۳-۲ ترکیب مواد مغذی موجود در جیره غذایی گاوها در مراحل مختلف شیردهی
اجزای جیره پایه
جیره های غذایی
انتظار زایش
تازه زا
پرتولید
ماده خشک (درصد)*
۳۲/۴۲
۵۷/۴۸
۹۷/۵۳
پروتئین خام (درصد)*
۷۴/۱۲
۶۵/۱۶
۰۸/۱۶
چربی خام (درصد)*
۱۵/۴
۸۹/۵
۶۳/۶
الیاف نامحلول در شوینده خنثی(درصد)*
۱/۴۵
۳۷
۳۳
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (درصد)*
۸۵/۲۴
۷۷/۱۶
۳۲/۱۶
انرژی خالص شیردهی(مگاکالری در هر کیلوگرم)
۴۸/۱
۶۲/۱
۶۷/۱
کلسیم (درصد)
۴/۱
۳/۱
۱۶/۱
فسفر (درصد)
۳۸/۰
۴۴/۰
۴۴/۰
پتاسیم (درصد)
۲۵/۱
۰۸/۱
۰۴/۱
منیزیم (درصد)
۳۲/۰
۳۶/۰
۳۶/۰
سلنیوم (میلی گرم در کیلوگرم)
۲۷/۰
۲۴/۰
۲۰/۰
روی (میلی گرم در کیلوگرم)
۲۷/۶۴
۴۳/۵۴
۸۹/۵۳
مس (میلی گرم در کیلوگرم)
۹۷/۸
۸۸/۸
۰۹/۸
منگنز (میلی گرم در کیلوگرم)
۹۷/۳۳
۱/۲۹
۳۹/۲۵
ید (میلی گرم در کیلوگرم)
۰۲/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
کبالت (میلی گرم در کیلوگرم)
۲۳/۰
۲۴/۰
۲۴/۰
اجرای مشخص شده با * در آزمایشگاه نیز اندازه گیری شدند
۳-۸- نمونه برداری نمونه شیر
اطلاعات مربوط به شیر تولیدی گاوهای مورد آزمایش از اطلاعات به دست آمده از تعاونی وحدت که به صورت ماهیانه از گاوداری جمع آوری میشد، به دست آمد. این اطلاعات شامل تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر و شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر و مربوط به ۶ ماه اول شیردهی گاوها بود. برای نرمال سازی شمارش سلولهای بدنی شیر، از اسکور سلولهای بدنی شیر طبق فرمول پیشنهادی علی و شوک در سال ۱۹۸۰ که به صورت زیر بود، استفاده شد [۹].
SCS = Log2(SCC/100) +3
: اسکور سلولهای بدنی شیرSCS
: لگاریتم در مبنای ۲Log2
: شمارش سلولهای بدنی شیرSCC
۳-۹- تجزیه آماری دادهها
آزمون آماری مورد استفاده در این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل مورد تجزیه قرار گرفت. جهت مقایسه میانگینها از آزمون توکی استفاده شد. فراسنجه های مورد اندازه گیری در این آزمایش توسط نرم افزار SAS و رویه Mixed تجزیه شد. تجزیه آماری دادههاشامل: دمای رکتوم (به صورت هفتگی)، فراسنجههای خونی (هر دو هفته)، نمره وضعیت بدنی (هر سه هفته) و تولید وترکیب شیر (ماهیانه) و در قالب اندازه گیری های تکرار شده۶ و با فرض ساختارماتریس واریانس – کوواریانس بی ساختار ۷ مورد بررسی قرار گرفت. اثر وضعیت بدنی و ویتامین به عنوان اثر تیمار (اثر اصلی)، اثر حیوان به عنوان اثر تصادفی، اثر زمان اندازه گیری فراسنجهها به عنوان دوره، اثر تولید شیر دوره قبل و شکم زایش به عنوان متغییر کمکی(کوواریت) در نظر گرفته شد. همچنین سطح معنی داری ۵ درصد (۰۵/۰ P) در رابطه با کلیه فراسنجه ها در نظر گرفته شد. مدل آماری مورد استفاده در این آزمایش به صورت زیر بود.
µ: میانگین کل
: اثرj امین نمره وضعیت بدنی
: اثر k امین تیمار (مکمل)
: اثر l امین هفته
: اثر k امین شکم زایش حیوان
: اثر مقدار تولید شیر در دوره قبل تحت تاثیر تیمار، شکم و تکرار
: اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل
:اثر حیوان
: اشتباه تصادفی با میانگین صفر و واریانس ۲?
به منظور تجزیه آماری وقوع یا عدم وقوع بیماریها در مادههای آزمایشی از رویه لجستیک (LOG) استفاده شد. مدل آماری مورد استفاده در این آنالیز به صورت زیر بوده و سطح معناداری در این آنالیز نیز ۰۵/۰ P در نظر گرفته شد.
بردار عرض از مبدا
تا : ضرایب رگرسیونی (شامل نمره بدنی، مکمل، اثرمتقابل نمره بدنی و مکمل، شکم، تولید دوره قبلی و نمره بدنی در شروع طرح)
تا : ماتریس فاکتورهای مستقل (برای اثرات ضرایب)
۴-
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- نمره وضعیت بدنی و تغییرات آن در طول دوره آزمایشی
در جدول ۴-۱ اثر نمره وضعیت بدنی در شروع آزمایش بر نمره وضعیت بدنی در هفتههای مختلف پس از زایش با و بدون مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E نشان داده شده است. اثر نمره وضعیت بدنی در شروع آزمایش بر نمره وضعیت بدنی در تمام هفتههای آزمایشی معنیدار بود (۰۵/۰P). اما در ۶ هفته پس از زایش که گاوها در اوج بالانس منفی قرار داشتند، اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. اثر زمان بر نمره وضعیت بدنی ۵/۳ و ۴ در صورت تزریق و عدم تزریق مکمل سلنیوم- ویتامین E معنیدار بود و کمترین مقدار نمره وضعیت بدنی به فاصله ۶ هفته پس از زایش مشاهده شد. تفاوت معنیداری در نمره وضعیت بدنی با تزریق یا عدم تزریق مکمل سلنیوم- ویتامین E در هیچ کدام از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *