مکمل سلنیوم- ویتامین E بردرصد چربی شیر در ماههای مختلف پس از زایش
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
چربی شیر
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۲۲/۰±۲۳/۳
۲/۰±۳۸/۲
۱۸/۰±۲۴/۳
۲۸/۰±۰۱/۳
۱۸/۰±۶۵/۳
۱۳/۰±۴۷/۳
۰۹/۰±۱۵/۳
۳۲/۰

۲۲/۰±۰۷/۳
۲۱/۰±۳۱/۲
۱۷/۰±۹۷/۲
۲۲/۰±۷۴/۲
۱۷/۰±۱۰/۳
۱۳/۰±۵۲/۳
۰۸/۰±۹۹/۲
۱۱/۰
۴
+
۱۹/۰±۵۴/۳
۱۹/۰±۵۱/۲
۱۵/۰±۹۵/۲
۱۸/۰±۸۶/۲
۱۲/۰±۳۰/۳
۱۱/۰±۲۴/۳
۰۷/۰±۰۹/۳
۸۲/۰

۲۴/۰±۶۵/۳
۲۳/۰±۴۸/۲
۱۹/۰±۷۱/۲
۲۴/۰±۷۰/۲
۱۸/۰±۹۹/۲
۱۴/۰±۱۲/۳
۰۹/۰±۹۸/۲
۰۰۸/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
b18/0± ۱۵/۳
۱۶/۰± ۳۴/۲
۱۴/۰± ۱۱/۳
۲۱/۰± ۸۷/۲
a14/0± ۳۸/۳
a10/0± ۵۰/۳
۰۷/۰± ۰۷/۳
۰۳/۰
۴
a16/0± ۵۹/۳
۱۵/۰± ۴۹/۲
۱۳/۰± ۸۳/۲
۱۵/۰± ۷۸/۲
b11/0± ۱۴/۳
b09/0± ۱۸/۳
۰۶/۰± ۰۳/۳
۲۵/۰
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۱۶/۰± ۳۸/۳
۱۶/۰± ۴۴/۲
۱۲/۰± ۱۰/۳
۱۸/۰± ۹۴/۲
a11/0± ۴۷/۳
۰۹/۰± ۳۵/۳
۰۶/۰± ۱۲/۳
۴۷/۰

۱۸/۰± ۳۶/۳
۱۸/۰± ۳۹/۲
۱۴/۰± ۸۴/۲
۱۸/۰± ۷۲/۲
b13/0± ۰۵/۳
۱۱/۰± ۳۲/۳
۰۷/۰± ۹۸/۲
۰۰۹/۰
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۰۲/۰
۳۹/۰
۰۹/۰
۶۷/۰
۰۱۵/۰
۰۰۷/۰
۴۱/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۹/۰
۸۱/۰
۱۱/۰
۲۸/۰
۰۰۷/۰
۷۶/۰
۰۹/۰
اثر متقابل
۵۱/۰
۹۴/۰
۹۲/۰
۷۹/۰
۴۴/۰
۴۶/۰
۷۹/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P) بین میانگینها است.
۴-۲-۳- پروتئین شیر
جدول ۴-۴ درصد پروتئین شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در نمره وضعیت بدنی متفاوت با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم – ویتامین E در ماه دوم شیردهی بر درصد پروتئین شیر معنیدار (۰۵/۰P) شد و تیمار ۳ (نمره وضعیت بدنی متوسط همراه با تزریق مکمل) بیشترین و تیمار ۲ (نمره وضعیت بدنی زیاد بدون تزریق مکمل) کمترین درصد پروتئین شیر را داشتند. برخی محققین تاثیر مثبت مکملهای معدنی – ویتامینی بر پروتئین شیر را گزارش کردهاند [۱، ۱۲، ۶۷ و۱۱۸] و معتقدند که این اثر ناشی ازافزایش ضریب جذب مواد مغذی در اثر مکمل سازی مواد معدنی است. اثر زمان بر درصد پروتئین شیر در گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ و گاوهایی که مکمل سلنیوم- ویتامین E دریافت کرده بودند بیشتر بود و بیشترین درصد پروتئین شیر مربوط به ماه اول شیردهی بود.
جدول ‏۴-۴ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E بردرصد پروتئین شیر در ماههای مختلف پس از زایش
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
پروتئین شیر
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۱۶/۰±۳۴/۳
a06/0± ۸۱/۲
۰۶/۰±۸۶/۲
۰۸/۰±۹۵/۲
۰۵/۰±۷۵/۲
۰۴/۰±۸۹/۲
۰۴/۰±۹۴/۲
۱۸/۰

۱۶/۰±۴۳/۳
b06/0± ۵۹/۲
۰۵/۰±۹۲/۲
۰۷/۰±۸۶/۲
۰۴/۰±۷۳/۲
۰۴/۰±۸۳/۲
۰۴/۰±۹۱/۲
۷۷/۰
۴
+
۱۴/۰±۲۳/۳
ab05/0±۶۸/۲
۰۵/۰±۸۸/۲
۰۵/۰±۸۸/۲
۰۳/۰±۷۸/۲
۰۳/۰±۸۲/۲
۰۳/۰±۸۷/۲
۰۱/۰

۱۸/۰±۶۶/۳
ab07/0±۶۷/۲
۰۶/۰±۸۷/۲
۰۷/۰±۹۰/۲
۰۵/۰±۷۸/۲
۰۴/۰±۸۱/۲
۰۵/۰±۹۶/۲
۶۸/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
۱۳/۰± ۳۸/۳
۰۵/۰± ۷۰/۲
۰۵/۰± ۸۹/۲
۰۶/۰± ۹۱/۲
۰۴/۰± ۷۴/۲
۰۳/۰± ۸۶/۲
۰۳/۰± ۹۳/۲
۵۴/۰
۴
۱۲/۰± ۴۵/۳
۰۴/۰± ۶۸/۲
۰۴/۰± ۸۳/۲
۰۴/۰± ۸۹/۲
۰۳/۰± ۷۸/۲
۰۳/۰± ۸۲/۲
۰۳/۰± ۹۲/۲
۰۲/۰
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۱۲/۰± ۲۹/۳
۰۴/۰± ۷۵/۲
۰۴/۰± ۸۷/۲
۰۵/۰± ۹۱/۲
۰۳/۰± ۷۷/۲
۰۳/۰± ۸۶/۲
۰۳/۰± ۹۱/۲
۰۰۳۵/۰

۱۴/۰± ۵۴/۳
۰۵/۰± ۶۳/۲
۰۵/۰± ۸۵/۲
۰۵/۰± ۸۸/۲
۰۴/۰± ۷۵/۲
۰۳/۰± ۸۲/۲
۰۳/۰± ۹۳/۲
۲/۰
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۶۷/۰
۶۱/۰
۲۸/۰
۷۶/۰
۳۳/۰
۲۱/۰
۷۹/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۰۹/۰
۰۷/۰
۷۲/۰
۵۹/۰
۷۸/۰
۳۱/۰
۵۵/۰
اثر متقابل
۲۳/۰
۰۴/۰
۱۶/۰
۴۱/۰
۷۳/۰
۴۹/۰
۱۳/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P) بین میانگینها است.
۴-۲-۴- نسبت چربی به پروتئین شیر
جدول۴-۵ نسبت چربی به پروتئین شیر ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در نمره وضعیت بدنی متفاوت با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی بر نسبت چربی به پروتئین شیر در ماه اول و ششم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P) بود. در ماه اول نمره وضعیت بدنی ۴ نسبت چربی به پروتئین بیشتری داشتند. این موضوع میتواند به دلیل تجزیه چربی بدن در طول بالانس منفی انرژی و استفاده از این چربی در بافت پستان برای سنتز چربی شیر، در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا به دلیل تجزیه بیشترچربی بدن متعاقبا چربی شیر بیشتر باشد [۱۸]. برخی محققین از نسبت چربی به پروتئین شیر به عنوان شاخصی برای وضعیت بالانس انرژی استفاده میکنند و معتقدند که نمره وضعیت بدنی با نسبت چربی به پروتئین شیر همبستگی ژنتیکی منفی دارد [۳۳ و۸۷]. در ماه ششم شیردهی گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ نسبت چربی به پروتئین کمتری داشتند. به دلیل قرار داشتن گاوها در دوره بالانس مثبت انرژی در ماه ششم شیردهی، تولید و ترکیب شیر تحت تاثیر کیفیت خوراک مصرفی میباشد [۱۱۸]. اثر مکمل سلنیوم – ویتامین E بر نسبت چربی به پروتئین شیر در ماه پنجم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P) شد و گاوهایی که مکمل دریافت کردند نسبت چربی به پروتئین شیر بیشتری نسبت به گاوهای دیگر داشتند. مطابق با نتایج محققین گذشته، احتمالا گاوهایی که مکمل سلنیوم – ویتامینE دریافت کردند توانستهاند با بازدهی بیشتری از منابع خوراک استفاده کنند. و چربی شیر بیشتری نسبت به دیگر گاوها داشتند و بنابراین نسبت چربی به پروتئین بیشتری داشتند [۱۲،۶۷ و۱۱۸].
جدول ‏۴-۵ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E برنسبت چربی به پروتئین شیر در ماههای مختلف پس از زایش
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
نسبت چربی به پروتئین
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۰۶/۰± ۰۰/۱
۰۷/۰± ۸۴/۰
۰۶/۰±۱۴/۱
۱/۰±۰۲/۱
۱/۰±۳۲/۱
۰۴/۰±۲/۱
۰۳/۰±۰۸/۱
۹/۰

۰۶/۰± ۹۳/۰
۰۷/۰± ۸۸/۰
۰۶/۰± ۰۲/۱
۰۸/۰±۹۶/۰
۰۵/۰±۱۳/۱
۰۴/۰±۲۴/۱
۰۳/۰±۰۳/۱
۱۱/۰
۴
+
۰۵/۰± ۱۲/۱
۰۷/۰± ۹۴/۰
۰۵/۰± ۰۳/۱
۰۶/۰±۹۹/۰
۰۴/۰±۱۸/۱
۰۴/۰±۱۴/۱
۰۲/۰±۰۸/۱
۹۸/۰

۰۶/۰ ± ۰۵/۱
۰۸/۰ ± ۹۲/۰
۰۷/۰± ۹۹/۰
۰۸/۰±۹۵/۰
۰۶/۰±۰۷/۱
۰۵/۰±۱۱/۱
۰۳/۰±۰۲/۱
۰۴/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
b05/0± ۹۶/۰
۰۶/۰± ۸۶/۰
۰۵/۰± ۰۸/۱
۰۷/۰± ۹۹/۰
۰۴/۰± ۲۳/۱
a03/0± ۲۲/۱
۰۲/۰± ۰۶/۱
۱۸/۰
۴
a04/0± ۰۷/۱
۰۵/۰± ۹۳/۰
۰۴/۰ ± ۰۱/۱
۰۵/۰± ۹۷/۰
۰۳/۰± ۱۳/۱
b03/0± ۱۳/۱
۰۲/۰± ۰۵/۱
۳/۰
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۰۴/۰ ± ۰۶/۱
۰۵/۰±۸۹/۰
۰۴/۰ ± ۰۸/۱
۰۶/۰± ۰۱/۱
a04/0± ۲۵/۱
۰۳/۰± ۱۷/۱
a02/0± ۰۸/۱
۷۳/۰

۰۵/۰ ± ۹۹/۰
۰۶/۰±۹/۰
۰۵/۰± ۰۰۴/۱
۰۶/۰± ۹۶/۰
b04/0± ۱/۱
۰۳/۰± ۱۸/۱
b02/0± ۰۳/۱
۰۲/۰
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۰۲/۰
۲۹/۰
۲۱/۰
۸۱/۰
۰۷/۰
۰۱۷/۰
۷۲/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۲/۰
۸۲/۰
۱۴/۰
۴۶/۰
۰۰۵۸/۰
۹۴/۰
۰۴/۰
اثر متقابل
۹۹/۰
۵۹/۰
۵۱/۰
۸۷/۰
۴۵/۰
۳۲/۰
۷۸/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P) بین میانگینها است.
۴-۲-۵- شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر
جدول۴-۶ اسکور سلولهای بدنی ماهانه گاوها در ۶ ماه اول شیردهی در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با و بدون مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E را نشان میدهد. اثر نمره وضعیت بدنی در ماه چهارم شیردهی معنیدار (۰۵/۰P) شد. گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ دارای اسکور سلولهای بدنی شیر ۰۹/۴ که معادل ۲۷۷۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود بیشتر از نمره وضعیت بدنی ۵/۳ با نمره سلولهای بدنی شیر۲۴/۳ که معادل حدود ۱۵۹۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود. بری و همکاران در سال ۲۰۰۷ گزارش کردند به ازای افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی در اواسط شیردهی، حدود ۲۲/۰ اسکور سلولهای بدنی شیر افزایش مییابد که دلیل این افزایش در اسکور سلولهای بدنی را به افزایش احتمال ابتلا به ورم پستان در گاوهای چاقتر را عنوان کردند [۱۷]. اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم – ویتامین E در ماه پنجم شیردهی معنیدار شد و نمره وضعیت بدنی ۵/۳ همراه با تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E کمترین اسکور سلولهای بدنی شیر برابر با ۸۱/۲ که معادل حدود ۱۱۹۰۰۰ سلول بر میلی لیتر شیر بود. سوردیلو و همکاران گزارش کردند مکمل سازی با سلنیوم باعث کاهش شمار سلولهای بدنی شیر میشود [۱۲۲]. گفته میشود تامین عناصر کم نیاز در دوره خشکی باعث افزایش مقاومت بافت پستان در برابر باکتریها شده وشمار سلولهای بدنی در شیر کاهش مییابد [۹۱].

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *