جدول ‏۴-۶ اثر نمره وضعیت بدنی گاوها در شروع دوره انتقال و مصرف مکمل سلنیوم- ویتامین E بر اسکور سلولهای بدنی شیر در ماههای مختلف پس از زایش
نمره وضعیت بدنی
مکمل سلنیوم – ویتامین E
نمره سلولهای بدنی موجود در شیر
کل
معنی داری
ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
اثر زمان
۵/۳
+
۴۶/۰±۱۴/۳
۴۹/۰±۷۰/۳
۴۶/۰±۶۹/۲
۵۲/۰±۷۶/۲
b41/0±۸۱/۲
۳۰/۰±۵۰/۳
۲۵/۰±۳۵/۳
۰۰۰۱/۰>

۵۱/۰±۶۴/۳
۴۶/۰±۲۲/۳
۴۶/۰±۰۴/۳
۴۴/۰±۷۱/۳
a36/0±۷۰/۳
۳۰/۰±۷۴/۳
۲۵/۰±۶۶/۳
۰۰۰۱/۰>
۴
+
۳۹/۰±۳۹/۳
۴۸/۰±۷۷/۳
۴۴/۰±۵۷/۳
۳۴/۰±۱۸/۴
ab28/0±۶۳/۳
۲۵/۰±۵۲/۳
۲۱/۰±۶۸/۳
۰۱/۰

۵۴/۰±۶۶/۳
۵۶/۰±۹۳/۳
۵۲/۰±۷۶/۲
۴۹/۰±۰۰/۴
ab41/0±۰۸/۳
۳۳/۰±۳۹/۳
۲۹/۰±۶۱/۳
۰۲/۰
اثر نمره وضعیت بدنی
۵/۳
۴۰/۰±۳۹/۳
۳۹/۰±۴۶/۳
۳۹/۰±۸۶/۳
b41/0±۲۴/۳
۳۱/۰±۲۵/۳
۲۴/۰±۶۲/۳
۲۱/۰±۵۰/۳
۰۰۰۱/۰>
۴
۳۶/۰±۵۳/۳
۴۱/۰±۸۵/۳
۳۷/۰±۱۶/۳
a29/0±۰۹/۴
۲۵/۰±۳۵/۳
۲۲/۰±۴۶/۳
۱۹/۰±۶۴/۳
۰۰۰۱/۰>
مکمل سلنیوم – ویتامین E
+
۳۳/۰±۲۶/۳
۴۱/۰±۷۴/۳
۳۵/۰±۱۳/۳
۳۳/۰±۴۷/۳
۲۶/۰±۲۲/۳
۲۱/۰±۵۱/۳
۱۹/۰±۵۱/۳
۰۰۰۱/۰>

۴۳/۰±۶۵/۳
۴۳/۰±۵۷/۳
۴۱/۰±۹۰/۲
۳۶/۰±۸۶/۳
۳۰/۰±۳۹/۳
۲۵/۰±۵۷/۳
۲۲/۰±۶۴/۳
۰۰۰۱/۰>
_______________________________________ سطح احتمال______________________________
اثر نمره وضعیت بدنی
۷۲/۰
۳۲/۰
۴۴/۰
۰۳/۰
۷۷/۰
۵۳/۰
۵۲/۰
اثر مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E
۳۴/۰
۷۲/۰
۵۶/۰
۳۱/۰
۶۱/۰
۸۳/۰
۵۸/۰
اثر متقابل
۶۷/۰
۴۲/۰
۱۶/۰
۱۵/۰
۰۴/۰
۴۷/۰
۳۸/۰
تیمار۱،(نمره وضعیت بدنی ۴ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۲، (نمره وضعیت بدنی ۴ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار۳، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بعلاوه مکمل سلنیوم ـ ویتامینE )؛ تیمار ۴، (نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون مکمل سلنیوم ـ ویتامینE ).
a-b: حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار (۰۵/۰ P<) بین میانگینها است. ۴-۳- فراسنجههای خونی ۴-۳-۱- غلظت پروتئین کل سرم جدول ۴-۷ غلظت پروتئین کل سرم در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متفاوت در شروع دوره انتقال با و بدون تزریق مکمل سلنیوم - ویتامینE را نشان میدهد. بر اساس این جدول اثر مکمل سلنیوم - ویتامین E در هفتههای ۲، ۴، ۶ پس از زایش و در کل دوره معنیدار (۰۵/۰P<) بود. و گاوهایی که تزریق ویتامین E و سلنیوم داشتند میزان پروتئین کل سرم بیشتری نسبت به گروه دیگر داشتند. همچنین اثر تزریق مکمل بر پروتئین کل سرم در زمان زایش تمایل به معنیداری (۰۶/۰P<) نشان داد. سیسیلیانو و همکاران بیان کردند مکمل معدنی - ویتامینی تاثیر مثبتی بر استفاده بهینه از منابع خوراک به ویژه منابع پروتئینی دارند [۱۱۸]. بنابراین مکمل سازی با ویتامین E و سلنیوم احتمالا با بهبود بازدهی پروتئین خوراک و بالانس نیتروژن بهتری برخوردار بوده اند. اما کومار و همکاران در سال ۲۰۰۹ اختلاف معنی داری در میزان پروتئین سرم در صورت مکمل سازی با سلنیوم پیدا نکردند [۸۳]. اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم - ویتامین E در ۶ هفته پس از زایش معنیدار بود وگاوهای با نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون تزریق مکمل سلنیوم - ویتامینE با اختلاف معنیدار نسبت به دیگر تیمارها، میزان پروتئین کل سرم کمتری داشتند. نتایج آدرین و همکاران در تایید نتایج این پژوهش بود که بیان کردند گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا میزان پروتئین سرم بیشتری نسبت به گاوهای با نمره وضعیت بدنی پایین داشتند. در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالاتر از دست دادن بیشتر پروتئین بدن در دوره بالانس انرژی برای برای جلوگیری از افت تولید شیر میتواند دلیلی بر پروتئین سرم بیشتر در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا باشد [۷].در هفته ۴ پس از زایش اثر متقابل نمره وضعیت بدنی و مکمل سلنیوم - ویتامین E تمایل به معنیداری داشت. اثر زمان در نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بر غلظت پروتئین کل سرم معنیدار بود و بیشترین میزان، مربوط به ۴ هفته پس از زایش بود. همچنین اثر زمان در نمره وضعیت بدنی ۴ بر غلظت پروتئین کل سرم معنیدار بود و بیشترین میزان، مربوط به ۶ هفته پس از زایش بود. اثر زمان در گاوهایی که مکمل سلنیوم- ویتامینE دریافت کردند، معنیدار بود و بیشترین میزان پروتئین کل مربوط به ۶ هفته پس از زایش بود. که احتمالا مربوط به شدت بالانس منفی انرژی درهفتههای ۴ تا ۶ پس از زایش میباشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *