ایمینها با استفاده از واکنشهای کاهشی
۱-۱-۳-۵-۱- سنتز ایمینها از کاهش اکسیمها
اکسیمهای آلیفاتیک در واکنش با هیدروژن در مجاورت کاتالیزور نیکل و تحت فشارکاهش مییابد و کتیمین مربوطه با بازده ۳۰% حاصل میشود (شمای ۱-۱۲) [۲۹].
شمای ۱-۱۲: سنتز ایمینها با کاهش اکسیمها
۱-۱-۳-۵-۲- سنتز ایمینها از کاهش نیتریلها
فنیل سیانید در مجاورت لیتیم آلومینیوم هیدرید و حلال تترا هیدروفوران به آمین کاهش مییابد. سپس این آمین به ماده اولیه کاهش نیافته (فنیل سیانید) اضافه میشود و ایمین مربوطه به عنوان محصول جانبی ایجاد میشود (شمای ۱-۱۳) [۳۰].
شمای ۱-۱۳: سنتز ایمینها با کاهش نیتریلها
۱-۱-۳-۶- سنتز ایمین از طریق واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک
آمید فلزی حاصل از آمین نوع اول با کتونهای آروماتیک واکنش میدهد و ایمین مورد نظر تولید میشود (شمای ۱-۱۴) [۳۱].
شمای ۱-۱۴: تهیه ایمینها از واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک
۱-۱-۳-۷- سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول
دیاتیل کتالها با آلکیل یا آریل آمینها واکنش میدهند و ایمین مورد نظر حاصل میشود (شمای ۱-۱۵) [۳۲ و ۳۳].
شمای ۱-۱۵: تهیه ایمینها از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول
۱-۱-۳-۸- سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها
نیترونها با پتاسیم سیانید واکنش میدهند و C- سیانو ایمینها تولید میشود (شمای ۱-۱۶) [۳۴].
شمای ۱-۱۶: سنتز ایمینها از واکنش نیترونها و پتاسیم سیانید
۱-۱-۳-۹- سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید
فنیل ایزوسیانات با ۴-دیمتیل آمینو بنزالدهید واکنش میدهد و ایمین مربوطه حاصل میشود (شمای ۱-۱۷) [۳۵].
شمای ۱-۱۷: سنتز ایمینها از واکنش ایزوسیانات و الدهیدها
۱-۱-۳-۱۰- سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن
آلکیلیدن تریفنیل فسفران یا ایلید فسفر با نیتروسو بنزن واکنش میدهد و ایمین از نوع آنیل سنتز میشود (شمای ۱-۱۸) [۳۶].
شمای ۱-۱۸: سنتز ایمینها از واکنش ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن
۱-۱-۴-واکنشهای ایمینها
ایمینها با داشتن یک پیوند دوگانه قطبی، قابلیت انجام واکنشهای متنوعی را دارند که در زیر آورده میشود:
۱-۱-۴-۱ واکنش های افزایشی ایمین ها
ایمینها با داشتن یک پیوند دوگانه غیر اشباع، قابلیت انجام واکنشهای افزایشی متنوعی را دارند که در ادامه به آن اشاره میشود.
۱-۱-۴-۱-۱ افزایش هسته دوستی آب به ایمینها
افزایش آب یا هیدرولیز ایمینها موجب برگشت واکنش و تبدیل ایمین به مواد اولیه تشکیل دهنده آنها می شود. مکانیسم هیدرولیز ایمینها از حد واسط کربینول میگذرد (شمای ۱-۱۹) [۳۷].
شمای ۱-۱۹: افزایش هسته دوستی آب به ایمینها
۱-۱-۴-۱-۲- افزایش هیدروژن به ایمینها
ایمینها در مجاورت هیدروژن و کاتالیزورهایی مانند نیکل و پلاتین به آمینها احیا میشوند. کاهش ایمینهای حاصل از الدهیدها و کتونهای آلیفاتیک در مجاورت کاتالیزور پلاتین، آمین نوع دوم را به ترتیب با بازدههای ۶۵% و ۹۳% بهوجود میآورد (شمای ۱-۲۰) [۳۸-۴۰].
شمای ۱-۲۰: واکنش کاهش ایمینها به آمینها
آمین بهدست آمده در این واکنش بهصورت یک جفت انانتیومر میباشد ولی اگر بخواهند یکی از ایزومرها را بهدست آورند، ایمینها را در مجاورت کاتالیزور کایرال کاهش میدهند[۴۱-۴۳]. برای مثال واکنش زیر، تهیه انانتیوگزین آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال را نشان میدهدکه در آن از یک لیگاند کایرال در اسکلت کاتالیزور استفاده شده است (شمای ۱-۲۱) [۴۴].
شمای ۱-۲۱: کاهش ایمینها به آمین کایرال در مجاورت کاتالیزور کایرال
۱-۱-۴-۱-۳- افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها
آمینهای نوع اول به ایمین اضافه میشود که در نهایت ایمین جدید حاصل میشود. این واکنش اولینبار توسط ردلین۸ در سال ۱۹۲۰ انجام شدهاست (شمای ۱-۲۲) [۴۵].
شمای ۱-۲۲: افزایش هسته دوستی آمینهای نوع اول به ایمینها
۱-۱-۴-۱-۴- افزایش هسته دوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال
از افزایش استیلن به N-بوتیلیدن-ترشیو-بوتیل آمین در مجاورت CuCl2 و حلال دی اکسان، فراورده ۳-ترشیو بوتیل آمینو هگزین حاصل می شود (شمای ۱-۲۳) [۴۶].
شمای ۱-۲۳: افزایش هستهدوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال به ایمینها
۱-۱-۴-۱-۵- واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژنها به ایمینها
آرتور هانش۹ در سال ۱۹۰۱ اولین بار واکنش افزایش هالوژن به ایمینها را انجام داد[۴۷]. فرانزن
پی برد که اگر برم در دمای اتاق به ایمین اضافه شود محصول واکنش دی برمو است و اگر برم در دمای بالا به ایمین اضافه شود محصول تری برمو حاصل میشود که برم سوم در موقعیت پارا حلقه متصل به نیتروژن مینشیند (شمای ۱-۲۴) [۴۸ و ۴۹].
شمای ۱-۲۴: واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژن به ایمینها
۱-۱-۴-۱-۶- واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها
ایمین ها در مجاورت فلز سدیم، به یک دیآنیون تبدیل میشوند که طی واکنش با دو مول آلکیل هالید، پیوند دوگانه آنها دو بار آلکیلدار میشود (شمای ۱-۲۵) [۵۰].
شمای ۱-۲۵: واکنش افزایش گروههای آلکیل به ایمینها
۱-۱-۴-۲- واکنش های تشکیل حلقه
پیوند قطبی دوگانه ایمینی طی فرایندهای حلقهسازی یا حلقهافزایی با واکنشکنندههای مناسب، فراوردههای حلقوی متنوعی را بهدست میدهد که در زیر به آنها اشاره میشود:
۱-۱-۴-۲-۱- واکنش تشکیل حلقه تیازولیدون
واکنش ایمین بنزیلیدن آنیلین با مرکاپتو استیک اسید منجر به تشکیل حلقه دیفنیل تیازولیدون میشود (شمای ۱-۲۶) [۵۱].
شمای ۱-۲۶: تشکیل حلقه تیازولیدون از واکنش ایمینها با مرکاپتو استیک اسید
۱-۱-۴-۲-۲- واکنش تشکیل حلقه بتا لاکتام
از واکنش حلقه افزایی [۲+۲] ایمینها با کتنها، حلقه چهارتایی بتا لاکتام سنتز میشود (شمای ۱-۲۷) [۵۲].
شمای ۱-۲۷: تشکیل حلقه بتا لاکتام از واکنش ایمینها با کتنها
۱-۱-۴-۲-۳- واکنش تشکیل حلقه دیآزیریدین
از واکنش ایمینها با آمین کلراید حلقه سهتایی دیآزیریدین حاصل میشود (شمای ۱-۲۸) [۵۳].
شمای ۱-۲۸: تشکیل حلقه دیآزیریدین از واکنش ایمینها با آمین کلراید
۱-۱-۴-۲-۴- واکنش تشکیل حلقه آزیریدین
از واکنش حلقه افزایی کاربن حاصل از اتیل دیآزو استات با ایمینها، حلقه سهتایی آزیریدین سنتز میشود (شمای ۱-۲۹) [۵۴].
شمای ۱-۲۹: تشکیل حلقه آزیریدین از واکنش ایمینها با دیآزوها
۱-۱-۴-۲-۵- واکنشهای حلقهسازی به صورت درون مولکولی
هیدروژن آلفا این نوع ایمین در مجاورت باز قوی کنده میشود و از این سر خود به عنوان هستهدوست عمل میکند. برای مثال در شمای ۱-۳۰ آنیون حاصله، با حلقه آروماتیک به صورت درون مولکولی جانشینی هسته دوستی آروماتیک را انجام میدهد [۵۵].
شمای ۱-۳۰: تشکیل حلقه پیرول از واکنش درون مولکولی ایمینها
در مثال دیگر از یک ایمین آروماتیک که در موقعیت اورتوی حلقه خود یک استخلاف با هیدروژن اسیدی(OH یا SH ) دارد، استفاده شدهاست. این ترکیب در شرایط بازی واکنش حلقهسازی را به صورت درون مولکولی انجام میدهد که در نهایت با حذف دو اتم هیدروژن حلقههای هتروسیکل آروماتیک اکسازول یا تیازول حاصل میشود (شمای ۱-۳۱) [۵۶].
شمای ۱-۳۱: تشکیل حلقه اکسازول و تیازول از واکنش درون مولکولی ایمینها
۱-۱-۴-۲-۶- تشکیل حلقه با واکنش دیلز-آلدر
در این نوع از واکنشها ایمین مزدوج به عنوان دیان با دیان دوست مناسب، واکنش حلقه افزایی دیلز آلدر را انجام میدهد (شمای ۱-۳۲) [۵۷].
شمای ۱-۳۲: تشکیل حلقه با واکنش دیلز- آلدر
۱-۱-۴-۳-واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدها
واکنشهای چند جزیی واکنشهایی هستند که بیش از دو جزء ماده اولیه با هم واکنش میدهند که بیشتر اتمها در ترکیب محصول نهایی وجود دارند[۵۸]. شیمی واکنشهای چند جزیی ابزار قدرتمندی را در اختیار شیمیدانهای آلی قرار میدهد تا تحقیقات خود را روی مولکولهایی با فعالیت زیستی در صنایع داروسازی، کشاورزی و یا پلیمر و کاتالیزورها تسریع بخشند [۵۹]. در این قسمت به واکنش سه جزئی یک ایمین و استر استیلنی با الدهیدهای فعال اشاره میشود که در آن ایمین از سر نیتروژن خود به عنوان هستهدوست شرکت داشته است (شمای ۱-۳۳) [۶۰].
شمای ۱-۳۳: واکنش سه جزئی ایمینها با استرهای استیلنی و الدهیدهای فعال
۱-۲- تعیین خواص ضد باکتریایی
در این پایان نامه خواص ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده در برابر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس۱۰ و باسیلوس سوبتیلیس۱۱ و دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلای۱۲ و سودوموناس آئروژینوزا۱۳ بررسی میشوند.
۱-۲-۱- باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی، آنها را احاطه کرده است. این موجودات دارای ساختار ساده‌ای بوده و به گروه پروکاریوتها۱۴ تعلق دارند. براساس یک دسته بندی کلی باکتری‌ها به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می‌شوند. باکتری‌ گرم مثبت به گروهی از باکتری‌ها گفته می‌شود که در رنگ‌آمیزی گرم۱۵، با جذب کریستال ویوله۱۶ با فرمول C25H30N3Cl توسط پپتیدوگلیکان۱۷ موجود در دیواره، به رنگ آبی تیره و بنفش دیده می‌شوند در حالی که باکتریهای گرم منفی به‌دلیل نوع دیوارهشان که حاوی غشای خارجی است و از نفوذ رنگ جلوگیری می‌کند، هنگام رنگ‌آمیزی گرم توانایی جذب کریستال ویوله را نداشته و در مرحله دوم رنگ‌آمیزی که سافرانین۱۸ با فرمول C20H19N3Cl اضافه می‌شود? به رنگ صورتی دیده می‌شوند.
ازتفاوتهای باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی میتوان به نکا‌ت زیر اشاره کرد:
۱- باکتریهای گرم مثبت نسبت به پنی سیلین و مواد ضد باکتریایی حساستر از گرم منفی ها هستند.
۲- باکتریهای گرم منفی سخت رشدترند یعنی نیاز غذایی آنها پیچیدهتر است .
۳- باکتریهای گرم منفی نسبت به مواد اسیدی و قلیایی قوی و آنزیم لیزوزیم حساسترند.
۱-۲-۱-۱- باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین استافیلوکوکها میباشد. بیماریزا ترین گونه از تیره میکروکوکاسیه، یک کوکسی گرم مثبت و بدون حرکت است. این باکتری در پوست بدن هم دیده میشود و یکی از مهمترین باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی میباشد. همچنین سم این باکتری باعث سرگیجه، اسهال و استفراغ میشود.
۱-۲-۱-۲- باکتری باسیلوس سوبتیلیس
باسیلوس سوبتیلیس از تیره باسیلاسه، گرم مثبت و متحرک میباشد. این باکتری روی آگار غذایی، کلنیهای منظم تولید میکند، که از زنجیرههای کوتاه تشکیل شده است. در انسان باعث بروز بیماریهایی مانند آندوکاردیت و مسمومیت غذایی میشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *