در ppm 51/6 ?= ظاهر شدهاست. با توجه به اینکه این هیدروژن در دیاستریومرII دیشیلدتر شدهاست حدس میزنیم این ناشی از اثر آنیزوتروپی گروه کربونیل حلقه هتروسیکل N’,N-دیفنیل پارابانیکاسید بر پروتون باشد و این هنگامی میسر خواهد بود که هیدروژن و گروه کربونیل در یک سمت (هر دو به سمت جلو یا هر دو به سمت عقب) باشد. به این ترتیب ساختار پیشنهادی هر دو دیاستریومر I و II تأیید میشود (شکل ۱-۱ ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبi 4).
شکل۳-۵- ساختار چهار ایزومر فضایی ممکن برای ترکیبi 4
۳-۴- بررسی خاصیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4)
فعالیت ضد باکتریایی ترکیب e1 (ماده اولیه) به عنوان شاهد و برخی از ترکیبات سنتز شده در مقابل چندین میکروارگانیزم شامل دو باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس) و دو باکتری گرم منفی (اشرشیاکلای و سودوموناس آئروژینوزا) با روش کربی-بائر (هاله توقف رشد بر حسب mm) بررسی شد تا اثر واکنشهای انجام شده و تغییرات صورت گرفته بر روی فعالیت ضد باکتریایی ترکیب e1 از طریق مقایسهی قطر هاله توقف رشد مشخص شود.
شکل۳-۶: فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4) در برابر دو باکتری گرم مثبت و دو باکتری گرم منفی
همانطور که در شکل مشاهده میکنیم ترکیب e1 هاله توقف رشد را نشان میدهد که بیانگر فعالیت ضد باکتریایی آن میباشد ولی ترکیبات سنتز شده از واکنش مشتقات کلر و برم از N-سینامیلیدن آنیلین، دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دیفنیل پارابانیک اسید] b)II4)، e)I4) و e)II4)[ در هیچ کدام از نقاط فعالیت ضد باکتریایی نشان نمیدهند. نتایج اندازهگیری هاله توقف رشد به روش کربی-بائر برای ترکیبات(e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4)در جدول ۳-۶ آمده است.
جدول ۳-۳: بررسی فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4)با استفاده از روش کربی-بائر
کلرامفنیل
جنتامایسین
e)II4)
e)I4)
b)II4)
e1
باکتریهای تست شده
۶/۰ ± ۷/۲۱
۵/۱ ± ۳/۲۰
بی اثر
بی اثر
بی اثر
۷/۰ ± ۵/۱۶
استافیلوکوکوس اورئوس
۲/۱ ± ۳/۲۲
۷/۱ ± ۰/۲۶
بی اثر
بی اثر
بی اثر
۷/۰ ± ۵/۲۱
باسیلوس سوبتیلیس
۵/۱ ± ۷/۲۰
۱/۱ ± ۶/۱۹
بی اثر
بی اثر
بی اثر
۷/۰ ± ۵/۱۳
اشرشیاکلای
بی اثر
۵/۰ ± ۶/۱۵
بی اثر
بی اثر
بی اثر
۷/۰ ± ۵/۹
سودوموناس آئروژینوزا
۳-۵- نتیجه گیری
ما در این کار با بهرهمندی از مزایای واکنشهای چند جزیی طی یک مرحله، موفق به سنتز ترکیبات هتروسیکل ۱,۳-اکسازینها شدهایم که از واکنشپذیری بالایی برخوردارند. این واکنشها با مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها و دیاستر استیلنی در مجاورت N’,N-دیفنیل پارابانیکاسید، طی یک مرحله، ترکیبات هتروسیکل را با بازده خوب تا عالی بهوجود آورده است.
از مزایای این واکنشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- انجام واکنش در شرایط ملایم و آسان
۲- بازده بالای فراوردهها
۳- سنتز یک مرحله ای این ترکیبات هتروسیکل پر استخلاف که موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مواد مصرفی میشود.
۳-۶- پیشنهادات
ترکیبات سنتزی ما گروههای عاملی متنوعی دارد که میتوانند در واکنشهای گوناگون شرکت کنند، که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
* با توجه به وجود پیوندهای غیر اشباع متعدد، این ترکیبات میتوانند در واکنشهای حلقه افزایی نظیر دیلز-آلدر به عنوان دیان دوست به کار گرفته شوند.
* گروه کربونیل استری این ترکیبات به علت داشتن گروه ترککننده مناسب میتواند مورد حمله هسته دوستهای مختلف قرار گیرد.
* با استفاده از هستهدوستهای مناسب میتوان روی حلقههای هتروسیکل آنها واکنش حلقهگشایی انجام داد.
* میتوان گروههای عاملی موجود در آنها، نظیر گروههای استری را به گروههای عاملی دیگر نظیر الکلها احیا کرد و به مشتقات جدیدی دست یافت.
* همچنین با توجه به وجود حلقههای هتروسیکل متنوع در پیکره این فراوردهها، بررسی خصلت ضد باکتریایی این ترکیبات میتواند حائز اهمیت باشد.
طیفها
شکل ۳-۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4)
شکل ۳-۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4)
شکل ۳-۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (a4)
شکل ۳-۱۰: طیف IR ترکیب I (a4)
شکل ۳-۱۱: طیف Mass ترکیب I (a4)
شکل ۳-۱۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4)
شکل ۳-۱۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4)
شکل ۳-۱۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (a4)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *