در دو مکان متفاوت درون سلولی فعالیت می کنند. گلوتاتیون پراکسیداز محلول در آب است و در سیتوزول سلول ها وجود دارد و ویتامین E در داخل غشاهای لیپیدی فعالیت دارد. به همین علت مصرف بیش از حد یکی از این مواد مغذی احتیاج به دیگری را از بین نمیبرد [۱۳۲].
۲-۱۴- بیماریهای متابولیک
تقریبا ۷۵ درصد بیماریها در گاوهای شیری در اولین ماه پس از زایش اتفاق میافتد و حدود ۵۰ درصد از گاوهای شیری به بیماریهای متابولیک و عفونی در دوره انتقال مبتلا میشوند [۱۲۶]. بنابراین، ناهنجاریهای متابولیکی بیشترین اهمیت را در گاوهای شیرده دارد. انتقال از آبستنی به وضعیت شیردهی، گاو را دچار تغییرات شدید فیزیولوژیکی میکند. اکثر ناهنجاریهای متابولیکی مثل تب شیر، کتوز،جفت ماندگی و جابجایی شیردان در دو هفته اول شیردهی اتفاق میافتد که دلیل آن نیاز بالای انرژی، پروتئین و مواد معدنی برای تولید آغوز و همچنین نیاز جنین برای رشد و تکامل نهایی است که نمیتواند از راه جیره تامین شود و باید از ذخایر بدنی فراهم گردد. بنابراین کمبود شدید انرژی که با کاهش شدید نمره وضعیت بدنی سنجیده میشود موجب گسترش ناهنجاریهای متابولیکی میشود [۳].
۲-۱۵- تب شیر
یک بیماری متابولیکی است که قبل از زایمان یا به هنگام زایمان اتفاق میافتد و با کاهش سریع کلسیم پلاسما به دلیل تشکیل آغوز ایجاد میشود. در نتیجه گاوها متعاقب نیاز ناگهانی به کلسیم در هنگام زایمان، تا زمانی که روده و استخوان به تقاضای کلسیم مورد نیاز برای شیردهی عادت کنند، علائمی از هیپوکلسیمی را نشان میدهند. عمده ترین علایم تب شیر شامل کاهش اشتها، تیرگی و فرورفتگی بیش از حدچشمها، سردی بیش از حد نوک گوشها و ضعف عضلات میباشد. با پیشرفت بیماری گاو قادر به ایستادن نبوده و روی جناغ سینه اش دراز میکشد و به دلیل ضعف ماهیچهای قادر به برخواستن نیست [۳].
۲-۱۵-۱- عوامل موثر در ابتلا به تب شیر
الف) نژاد:تحقیقات نشان داده که نژاد جرسی با احتمال وقوع ۳۳ درصد نسبت به نژادهای دیگر با احتمال وقوع ۶/۹ درصد در ابتلا به تب شیر حساستر هستند [۷۵]. محققان نشان دادند که گیرندههای رودهای ۱و۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسی فرول در نژاد جرسی نسبت به هلشتاین کمتر است که موجب کاهش حساسیت بافت به این هورمون و افزایش بروز کمبود کلسیم خون میشود [۶۴ و۷۵].
ب) سن: با افزایش سن وقوع تب شیر نیز افزایش مییابد.چندین عامل با افزایش سن مرتبط هستند، اول اینکه افزایش سن باعث افزایش تولید شیر میشود و در نتیجه گاوها نیاز بیشتری به کلسیم دارند. دوم اینکه افزایش سن باعث کاهش قدرت برداشت کلسیم از استخوان و کاهش انتقال فعال کلسیم از روده میشود و سوم اینکه با افزایش سن تولید ۱ و ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسی فرول کاهش مییابد. این عوامل باعث عدم توانایی گاو در واکنش به نیاز شدید کلسیم در هنگام زایمان میشوند [۷۵].
ج) جیره:میزان کلسیم و فسفر جیره همچنین نسبت کلسیم به فسفر جیره بر وقوع تب شیر موثر است. تغذیه با جیره کلسیم پایین یا نسبت کلسیم به فسفر کمتر از ۲ به ۱ اجتمال بروز تب شیر را افزایش میدهد [۷۵].
د) نمره وضعیت بدنی: روچ و بری یک همبستگی غیر خطی بین بروز تب شیر و نمره وضعیت بدنی در گاوهای شیرده گزارش کردند. درصدگاوهای زمین گیر بر اثر تب شیر با نمره بدنی کمتر از ۵/۲ و بیشتر از ۵/۳ در مقایسه با نمره بدنی ۳ در زمان زایش به ترتیب ۱۳ و ۳۰ درصد بیشتر بود [۱۰۷]. رابطه بین گاوهای چاقتر در زمان زایش و تب شیر، افزایش نیاز به کلسیم برای تامین افزایش تولید شیر توسط کاتابولیسم بافتی وکاهش مصرف کلسیم در اثر کاهش ماده خشک مصرفی پس از زایش در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا (بیش از ۵/۳) میباشد [۱۱۰]. همچنین احتمال بروز تب شیر برای گاوهای چاق(نمره بدنی بیش از ۴) ۳/۳ برابر بیشتر از گاوهای نرمال یا لاغر محاسبه شد. اما دایک در سال ۱۹۹۵ ارتباطی بین نمره وضعیت بدنی در دو هفته آخر آبستنی و تب شیر پیدا نکرد [۴۸].
۲-۱۶- کتوز
کتوز ناهنجاری متابولیکی است که در اثر تجمع اجسام کتونی در خون، کاهش گلوگز خون و گلیکوژن کبد ایجاد میشود. این بیماری در ۶ هفته اول زایمان بیشترین احتمال بروز را دارد. عوامل متعددی در بروز آن موثر میباشند، اما به نظر میرسد نیاز زیاد به گلوکز برای تداوم و تولید لاکتوز و عدم مصرف خوراک کافی جهت تامین این نیاز، اولین عامل باشد که در اوایل شیردهی به دلیل تعادل منفی انرژی و کمبود انرژی بروز میکند [۳].
کران فلد چهار نوع کتوز را در گاوهای شیرده مشخص کرده است.کتوز اولیه، کتوز ثانویه، کتوز گوارشی و کتوز خودبه خودی. کتوز اولیه ناشی از تغذیه ناکافی است که خوراک کافی در اختیار گاو قرار داده نمیشود. علت کتوز ثانویه بیماریهای دیگر است که باعث تغذیه ناکافی و کاهش مصرف خوراک در گاو میشود. کتوز گوارشی در اثر مصرف غذاهای تخمیری ایجاد میشود که حاوی مقادیر زیادی از پیش سازهای کتوژنیک میباشند. کتوز خودبه خودی (ناگهانی) به شرایطی اطلاق میشود که در آن اجسام کتونی خون گاو افزایش یافته، اگرچه جیره غذایی از لحاظ مقدار مواد مغذی کافی باشد [۸۲]. اسمیت و همکاران گزارش کردند که گاوهایی که نسبت تری آسیل گلیسرول به گلیگوژن کبدی آنها در زمان زایش کمتر از ۲ به ۱ باشد به کتوز مقاوم هستند در حالی که وقتی این نسبت بیشتر از ۲ به ۱ شد کتوز ایجاد شد، بنابراین توسعه کبد چرب به نظر میرسد قبل از شروع کتوز بوده و به معنی شروع کتوز خواهد بود [۱۲۰]. سوتار و همکاران در سال ۲۰۱۳ ، غلظت بتا هیدروکسی بوتیریک بیشتر از ۲/۱ تا ۴/۱ میلی مول بر لیتر را کتوز تحت بالینی تعریف کردند. و این وضعیتی است که برای ورود به دیگر بیماریهای متابولیک و عفونی مانند متریت، ورم پستان، کتوز بالینی و جابجایی شیردان در نظر گرفته میشود. نرخ شیوع کتوز تحت بالینی دامنهای از۹/۶ تا ۴۳% در گاوداریهای اروپا دارد [۱۲۶].
مشخص ترین علامت کتوز، بوی استون از هوای بازدم و شیر تازه گاو است. همچنین علایم دیگری مانند فقدان اشتها، یبوست و بی حالی دارد [۳].
۲-۱۶-۱- رابطه کتوز و نمره وضعیت بدنی
گاوهایی که در زمان زایش نمره وضعیت بدنی بیشتری دارند، به ابتلا به کتوز حساس تر میباشند.گیلوند و همکاران ثابت کردند گاوهایی که با نمره بدنی بیش از ۵/۳ زایش کردند، ۵/۲ برابر بیشتر از گاوهایی که با نمره بدنی کمتر از ۲۵/۳ زایش کردند، خطر بروز کتوز دارند. همچنین گاوهایی که دچار کتوز شدند مقدار بیشتری از نمره وضعیت بدنی خود را از دست دادند [۶۲]. مارکوس فلد نشان داد به ازای افزایش هر واحد نمره وضعیت بدنی در زمان زایش، احتمال ابتلا به کتوز ۲/۲ برابر برای گاوهای با شکم ۳ و بیشتر افزایش مییابد [۹۳]. بوساتو و همکاران پیشنهاد کردند، گاوهایی که نمره بدنی بیش از ۲۵/۳ در قبل مرحله از زایش داشتند و گاوهایی که بیش از ۷۵/۰ واحد از نمره بدنی خود را در طول ۸ هفته اول شیردهی از دست دادند، به طور معنی داری ابتلا به کتوز بیشتری را نشان دادند [۳۰]. همچنین گاوهایی که نمره وضعیت بدنی دوره خشکی ۷۵/۳ یا بیشتر داشتند، با احتمال ۳/۲ برابر بیشتر از گاوهای لاغرتر به کتوز مبتلا شدند [۲۱]. اسمیت و همکاران در سال ۱۹۹۷ گزارش کردند که وقوع کتوز برای گاوهای با نمره بدنی پایین(۷۵/۲ تا ۲۵/۳) ، گاوهای بانمره بدنی متوسط(۲۵/۳ تا ۴) و گاوهای با نمره بدنی بالا (بیش از ۴) به ترتیب ۹/۸، ۵/۱۱ و ۷/۱۵ درصد است [۱۲۰].
۲-۱۷- کبد چرب
کبد چرب یا سندروم گاو چاق بیماری متابولیکی است که به وسیله محتوای بالای لیپید و تری گلیسرید در کبد مشخص میشود. این بیماری معمولا به صورت تحت بالینی است اما دربعضی موارد متوسط و در موارد شدید کبد چرب علایم بالینی را نشان میدهد [۱۲۷]. کبد چرب در ارتباط با کاهش وضعیت سلامتی حیوان و عملکرد تولید مثلی، کاهش میانگین عمرگاوها، طولانی شدن فواصل زایمان و افزایش هزینه دامپزشکی همراه خواهد بود [۷۳]. بروز کبد چرب شدیدا در ارتباط با بیماریهای متابولیکی به ویژه کتوز و جابجایی شیردان میباشد، زیرا اختلالات متابولیکی در گاوها از بیماری رایج است و در بالانس منفی انرژی بیشتر رخ میدهد تجمع چربیها در کبد به افزایش مدت و شدت بیماریهای عفونی از جمله ورم پستان و عفونت رحم ( متریت) وابسته است [۷۶].کبد چرب معمولا در چهار هفته اول شیردهی اتفاق میافتد ودلیل آن کمبود خوراک مصرفی برای جبران انرژی مورد نیاز برای شیردهی است. بنابراین NEFA بیشتری آزاد شده و به کبد منتقل میشود، به ویژه در گاوهای چاق به دلیل کاهش مصرف خوراک این عمل بیشتر صورت میگیردکبد چرب با کاهش وضعیت سلامتی، عملکرد تولیدی و تولید مثلی مرتبط است. اسید چرب در کبد میتواند از چند عامل حاصل شود:۱- ناشی از جذب NEFA پلاسما ۲- هیدرولیز اسیدهای چرب استریفیه شده با منشاء داخلی و ۳- ساخت اسید چرب در کبد. در نشخوار کنندگان ساخت اسید چرب در کبد اهمیت چندانی ندارد. جذب NEFA از پلاسما به مقدار زیادی به به بالانس منفی انرژی و غلظت NEFA در خون بستگی دارد. سرنوشت متابولیکی NEFA در کبد شامل استریفیه شدن (عمدتا به تری گلیسرید) یا اکسید شدن میباشد. تری گلیسریدها میتوانند ذخیره شوند یا از کبد به صورتVLDL برای متابولیسم بافت های غیر کبدی نظیر غده پستان خارج شوند. اکسیداسیون میتواند کامل باشد و دی اکسید کربن تولید کند، یا ناقص باشد و تولید اجسام کتونی کند. کبد چرب زمانی رخ میدهد که میزان استریفیکاسیون اسیدهای چرب بیشتر از میزان مصرف تری گلیسریدها از طریق هیدرولیز و یا خروج به صورت VLDL باشد [۳ و۷۶].
شکل ‏۲-۲ متابولیسم گلوکز و NEFA در کبد [۷۶].
میزان تری آسیل گلیسرول کبد با استفاده از روش بیوپسی اندازه گیری میشود و بر اساس درصد تری آسیل گلیسرول به وزن مرطوب کبد به چهار نوع مختلف تقسیم میشود:۱- کبد نرمال (کمتر از ۱ درصد تری آسیل گلیسرول)، ۲- کبد چرب ضعیف (بین ۱ تا ۵ درصد تری آسیل گلیسرول)، ۳- کبد چرب متوسط (۵ تا۱۰ درصد تری آسیل گلیسرول) و ۴- کبد چرب شدید (بیش از درصد تری آسیل گلیسرول) .هرچه کبد چرب شدید تر باشد همبستگی منفی بیشتری با سلامتی، عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاو و کتون های ادراری دارد. بنابراین هرچه کبد چرب شدیدتر باشد احتمال ابتلا به کتوز نیز افزایش مییابد [۲۳].
۲-۱۷-۱- عوامل موثر در بروز کبد چرب
الف) عوامل تغذیه ای: این عوامل به دلیل افزایش لیپولیز در بافت چربی و تغییر در متابولیسم کبد باعث ایجاد این بیماری میشوند. از جمله این عوامل میتوان نمره بدنی را نام برد. گاوهای چاق (نمره بدنی ۴ و بیشتر) کاهش مصرف خوراک بیشتری دارند و بنابراین در بالانس منفی شدیدتر قرار میگیرند.(۷) از دیگر عوامل تغذیه ای میتوان محدودیت غذایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *