ست [۱۱۴]. دومک و همکاران در سال ۱۹۹۵ نواحی ابتدای دم، کمر و بالای استخوان ران را برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت بررسی کردند و مناسب ترین ناحیه را در در خط وسط بین هیپ و پین توصیه نمودند. آنها همبستگی بالایی(۸۶/۰) بین پهلوهای چپ و راست پیدا کردند، بنابراین پیشنهاد کردند که فقط یک سمت گاو برای ارزیابی ضخامت چربی پشت کافی است [۴۴].
جدول ‏۲-۱ ارتباط نمره وضعیت بدنی، ضخامت چربی پشت و کل محتوای چربی بدن با وضعیت حیوان [۱۱۴].
وضعیت حیوان
نمره وضعیت بدنی
ضخامت چربی پشت(میلی متر)
کل چربی بدن (کیلوگرم)
خیلی لاغر
۱
۵
۵۰
لاغر
۵/۱
۵
۵۰
نسبتا لاغر
۲
۱۰
۷۶
متوسط
۵/۲
۱۵
۹۸
خوب
۳
۲۰
۱۲۲
خیلی خوب
۵/۳
۲۵
۱۴۶
نسبتا چاق
۴
۳۰
۱۷۰
چاق
۵/۴
۳۵
۱۹۴
خیلی چاق
۵
۳۵
۱۹۴
اسکرودر و استافنبیل در سال ۲۰۰۶ گزارش کردند که هر میلی متر تغییر در ضخامت چربی پشت حدوداً ۵ کیلوگرم تغییر در کل چربی بدن است و هر نمره بدنی برابر با ۱۰ میلی متر ضخامت چربی پشت میباشد. همچنین با تغییر هر واحد نمره بدنی، وزن بدن حدود ۵۰ کیلوگرم تغییر میکند [۱۱۴].
۲-۳- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی
چربی داخل ماهیچه ای بیشترین مقدار چربی ذخیره ای در همه مراحل فیزیولوژیکی است و چربی زیرپوستی دومین منبع ذخیره ای چربی است. روش اولتراسوند تنها ذخیره چربی زیرپوستی را مشخص میکند و تنها نماینده ۲۵ درصد از کل چربی بدن است. بیشترین تغییرات ذخیره چربی در داخل ماهیچه اتفاق میافتد، اما بیشترین تغییر نسبی با تغییر کل چربی بدن در چربی زیرپوستی اتفاق می افتد. بنابراین چربی زیرپوستی بیشترین حساسیت را به کاهش ذخیره چربی دارد [۲۱]. چندین مطالعه همبستگی بین ضخامت چربی پشت لاشه و ضخامت چربی پشت اندازه گیری شده به وسیله اولتراسوند را بررسی کردند و ضرایب همبستگی در محدوده بین ۷۲/۰ تا ۹۲/۰ را محاسبه کردند. همچنین میانگین تفاوت کلی بین ضخامت چربی پشت اندازه گیری شده با اولتراسوند و ضخامت چربی لاشه در محدوده ۶/۱ تا ۹/۱ میلی متر بود. این اختلاف در صورتی که چربی پشت ضخیم تر می شد، بیشتر بود به گونه ای که گاو های لاغرتر ضخامت چربی پشت بیشتر و گاوهای چاق تر ضخامت چربی پشت کمتری به وسیله اولتراسونوگرافی از مقدار واقعی چربی پشت خود نشان دادند [۶۶]. از مزایای روش اولتراسونوگرافی می توان به سرعت انجام کار با آن، یادگیری آسان و دقت نتایج حاصله اشاره کرد [۱۱۴].
۲-۴- بالانس انرژی
میزان انرژی ورودی به بدن که از طریق خوراک تامین می شود، منهای انرژی خروجی از بدن که به وسیله تولید شیر، رشد و نگهداری مصرف می شود، را بالانس انرژی می نامند [۵۲]که عبارتست از:
MEi – (MEm +MEp) = بالانس انرژی
MEi : انرژی قابل متابولیسم بدست آمده از مصرف خوراک
MEm: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز برای نگهداری
MEp: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز برای تولید شیر [۴۰].
در اوایل شیردهی رقابت برای منابع محدود انرژی بین افزایش سریع تولید شیر و مصرف محدود ماده خشک در گاوهای پرتولید ایجاد می شود. حداکثر مصرف ماده خشک با تاخیر بعد از اوج تولید شیر اتفاق می افتد. بنابراین بسته به تولید شیر گاو شیری را به سمت بالانس منفی انرژی می برد. به دلیل اینکه اغلب گاوهای شیری قادر نیستند نیازهای خود برای تولید شیر، رشد و نگهداری را از خوراک تامین کنند، وارد یک مرحله از بالانس منفی انرژی میشوند. این دوره از زایش تا اوج تولید شیر طول می کشد [۱۲۸]. نمودار۲-۱مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات وزن بدن و بالانس انرژی در پس از زایش را نشان میدهد که به خوبی نشانگر تفاوت زمانی در اوج مصرف خوراک و اوج تولید شیر است بنابراین گاوها دچار بالانس منفی انرژی میشوند [۷۸].
نمودار ‏۲-۱ مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات وزن بدن و بالانس انرژی در پس از زایش گاوها [۷۸].
طول بالانس منفی انرژی از ۵ تا ۱۴ هفته با میانگین ۸ هفته متفاوت است و این تفاوت ممکن است مربوط به میزان مصرف انرژی، سطح تولید شیر و همچنین روش های ارزیابی بالانس انرژی باشد [۵۷]. به طور معمول ۸۰ درصد از گاوها بالانس منفی انرژی را تجربه میکنند اما مدت و شدت آن متفاوت است [۱۱۰]. میزان کاهش در نمره وضعیت بدنی در طول اوایل شیردهی انعکاسی از تغییرات بالانس انرژی است که مرتبط با بروز بیماریهای متابولیک و تولیدمثلی است [۸۱]. از دست دادن ذخایر انرژی بدن گاو را قادر میسازد تا فاصله بین کمبود انرژی مصرفی و انرژی مورد نیاز برای تولید شیر، را جبران کند [۱۱۴]. بررسیها نشان داده است که حدود ۳۰ درصد از انرژی تولید شیر در ماه اول شیردهی از ذخایر انرژی بدن تامین میشود [۱۴و۱۱۴]. زمانی که مکانیسمهای فیزیولوژبک به آداپته شدن با بالانس منفی انرژی در کبد اتفاق نمیافتد، بیماریهای کتوز و کبد چرب بروز میکند. شکست در گلوکونئوژنز کبدی برای تولید گلوگز کافی مورد نیاز برای تولید شیر و بافتهای بدن و کنترل خود تنظیمی ضعیف اسیدهای چرب آزاد۲ از بافت چربی از دلایل کبد چرب و کتوز میباشند [۷۳]. پیرس و همکاران در سال ۲۰۱۳ گزارش کردند هرچه نمره بدنی گاو در زمان زایش بیشتر باشد گاوها در معرض بالانس منفی انرژی شدیدتری قرار میگیرند [۱۰۵]، اما بین گاوهای بانمره بدنی متوسط و پایین اختلاف معنی داری وجود نداشت. وبر و همکاران در سال ۲۰۱۳ با استفاده از روش نمونه برداری بیوپسی از کبد گاوها ،کل غلظت چربی کبد را قبل و پس از زایش اندازه گرفتند و گاوها را به سه گروه دارای غلظت بالا، متوسط و پایین چربی کبد تقسیم کردند. بیشترین مصرف ماده خشک و کمترین بالانس منفی انرژی مربوط به گروه چربی کبد پایین بود. همچنین بیشترین کاهش وزن بدن مربوط به گروه بیشترین چربی کبد بود. بنابراین گاوهایی که نمره بدنی بیشتری از دست دادند، بالانس منفی شدیدتری را تجربه کرده، چربی کبد بیشتری داشتند و خطر بیشتری برای ابتلا به کبد چرب و دیگر بیماریهای متابولیک داشتند [۱۲۹].
جدول ‏۲-۲ سازگاری متابولیکی مرتبط با بالانس منفی انرژی در گاوهای شیری [۱۱۰].
اندام هدف
تغییرات متابولیکی
عملکرد فیزیولوژی
بافت پستانی
افزایش استفاده از مواد مغذی به ویژه گلوکز
تولید شیر
بافت چربی
افزایش تجزیه لیپید
متابولیسم لیپید
کاهش تشکیل لیپید
کبد
افزایش تشکیل گلوکز
متابولیسم گلوکز
بافتهای بدن
افزایش تجزیه گلیکوژن
کاهش اکسیداسیون گلوکز
افزایش بتا اکسیداسیون لیپید
ماهیچه و دیگر بافتهای بدن
از دست دادن ذخایر پروتئینی
متابولیسم پروتئین
اگر رابطه ای بین بالانس انرژی گاو وسلامتی وجود داشته باشد، به دو روش نشان داده میشود:
۱. گاوهای لاغر یا گاوهای با بالانس منفی شدید انرژی ممکن است به عفونت مستعد تر باشند
۲. حیوانات بیمار ممکن است ماده خشک مصرفی کمتری داشته باشند که به موبیلیزه شدن بیشتر
بافتهای بدن (بالانس منفی انرژی شدیدتر) برای تحریک تولید شیر منجر میشود [۱۷].
۲-۵- نمره وضعیت بدنی ایده آل در طول دوره شیردهی
گاوهای تازهزا در اوج تولید شیر در توازن منفی انرژی قرار داشته و بنابراین امتیاز بدنی آنها کاهش مییابد. از این رو از ذخایر بدنی برای تولید شیر استفاده میکنند، به طوری که به ازای کاهش یک کیلو گرم از وزن بدن انرژی لازم برای تولید هفت کیلوگرم شیر را تامین می کنند [۵].
گاوهایی که در اواخر شیردهی هستند در بالانس مثبت انرژی قرار دارند و ذخیره تازهای نسبت به ذخایر از دسترفته در اوایل شیردهی بدست میآورند. پس شرایط بدنی در تمام مراحل شیردهی متغییر است. بعبارت دیگر نمره وضعیت بدنی ایده آل بستگی به مرحله شیردهی دارد. و عبارت است از نمره بدنی که گاو در آن شرایط بیشترین تولید را داشته و کمترین بیماری را متحمل شود. چاگاس و همکاران در سال ۲۰۰۷ دامنه قابل قبول برای تغییرات نمره وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی که گاوها بیشترین تولید شیر، بازدهی تولید مثلی، سلامتی و رفاه را داشته باشند، به شکل نمودار زیر پیشنهاد کردند [۳۹].
نمودار ‏۲-۲ تغییرات نمره وضعیت بدنی ایده ال در مراحل مختلف شیردهی [۳۹]
بررسیها نشان میدهد که یک میلی متر تغییر در ضخامت چربی پشت برابر با تغییر حدود ۵ کیلوگرم از کل چربی بدن است و هر ۱۰ میلی متر برابر یک واحد نمره وضعیت بدنی است بنابراین طبق نتایج محققان در مقیاس ۵ واحدی تغییر وزن بدن به ازای یک واحد تغییر در نمره وضعیت بدنی ۵۶ کیلوگرم برای گاوهای هلشتاین [۱۰۲] و در مطالعهای دیگر۸۵ کیلوگرم برای گاوهای هلشتاین [۵۵]، ۶۸ کیلو گرم برای گاو های آنگوس [۳۱] محاسبه شد. نمره بدنی ایدهآل، بیشترین عملکرد تولیدی و تولید مثلی بدون ابتلا به بیماری است. روچ و همکاران در سال ۲۰۱۳ گزارش کردند که نمره بدنی پایین و بالا، هیچ یک مناسب نیست. گاوهای لاغر باعث کاهش عملکرد تولیدی و تولید مثلی میشوند و در مقابل درگاوهای چاق خطر ابتلا به بیماریهای متابولیک بیشتر استهمچنین گاوهایی که نمره بدنی زیادی در بعد از زایش از دست دادند، از وضعیت سلامتی ضعیفی برخوردار بودند [۱۰۸]. بیرز و همکاران در سال ۱۹۹۹ مناسب ترین نمره وضعیت بدنی را در طول مراحل مختلف شیردهی را گزارش کردند که در جدول زیر نشان داده شده است [۳۴].
جدول ‏۲-۳ دامنه مناسب نمره وضعیت بدنی در مراحل مختلف شیردهی
مرحله شیردهی
نمره وضعیت بدنی ایده آل
دامنه مناسب نمره وضعیت بدنی
خشکی
۵/۳
۷۵/۳ – ۲۵/۳
زایش
۵/۳
۷۵/۳ – ۲۵/۳
اوایل شیردهی
۳
۲۵/۳ – ۵/۲
اواسط شیردهی
۲۵/۳
۲۵/۳ – ۷۵/۲
اواخر شیردهی
۵/۳
۵/۳ – ۳
تلیسههای در حال رشد
۳
۲۵/۳ – ۷۵/۲
تلیسه در زمان زایش
۵/۳
۷۵/۳ – ۲۵/۳
۲-۶- تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر
ذخایر بدنی کافی در زمان زایش، احتیاجات انرژی برای تولید شیر در اوایل شیردهی که سرعت افزایش تولید شیر بیشتر از افزایش مصرف خوراک است را تامین میکند [۱۱۴]. اغلب مطالعات صورت گرفته در مورد گاوهای پرتولید که جیرههای بر پایه غلات مصرف میکنند، نشان میدهد در گاوهای با پتانسیل بالا برای تولید شیر، مقدار چربی بدن به صورت مثبت با تولید شیر در اوایل شیردهی ارتباط دارد [۲۴،۷۷ و۱۱۹]. مارکوس فلد و همکاران در مطالعهای که از ۲۱۶۲ گاو هلشتاین در ۸ گله استفاده شد، نشان دادند گاوهایی که در زمان زایمان نمره وضعیت بدنی بالایی داشتند، تولید تا روز ۹۰ شیردهی شیر بیشتری داشتند [۹۳]. بری و همکاران د

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *