ا علامت x نشان داده شده است .
جدول 4-7 محاسبهی اختلاف نظر در مراحل اول و دوم توزیع پرسشنامه
ردیف
بعد
معیار
اختلاف
میانگین
وضعیت
1
فنی
داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
16/0
?
2

نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
30/2
x
3

چگونگی اجرای پروژه های قبلی از نظر کیفیت، هزینه و برنامه زمانی پیش بینی شده
16/0
?
4

رعایت قوانین جاری از قبیل زیست محیطی، کار و تأمین اجتماعی
89/0
x
5

رعایت دستور العمل ایمنی و حفاظتی کارگاه
16/0
?
6

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
95/0
x
7

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
32/0
x
8
تجربی
سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
80/0
x
9

بومی بودن پیمانکار و یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
43/1
x
10

خلاقیت و نوآوری
07/1
x
11

کاربرد روش ها و سازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
89/0
x
12

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده
قبلی
36/0
x
13

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
64/0
x
14

مقیاس پروژه های انجام شده
43/1
x
15

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
07/1
x
16

استفاده از تکنولوژیهای جدید
09/1
x
17
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
27/1
x
18

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
70/0
x
19

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی
48/0
x
20

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی
36/0
x
21

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
98/0
x
22

آموزش مستمر کارکنان
36/1
x
23

اندازه سازمان
16/1
x
24

رفتار سازمانی پیمانکار
91/1
x
25

احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
48/0
x
26
حسن سابقه و اعتبار
دریافت جوایز و تقدیر نامه های رسمی
18/0
?
27

حسن سابقه در کارهای قبلی
09/0
?
28

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
45/1
x
29
صلاحیت مالی
توان مالی و پشتیبانی
66/0
x
30

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
45/1
x
31

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
23/1
x
32

چگونگی آنالیز بها
09/1
x
33
قیمت پیشنهادی
قیمت
64/0
x

با توجه به ‏جدول 4-7 ملاحظه میشود که در معیارهای شماره 1، 3، 5، 26 و 27 اختلاف معنیداری (بیش از 0.2) وجود ندارد. به همین منظور میتوان نتیجه گرفت که بر این 5 معیار اتفاق نظر صورت گرفته است. فرایند در اینجا متوقف نشد و برای اتفاق نظر درباره معیارهای دیگر (28 معیار باقیمانده) مرحله سوم توزیع پرسشنامه صورت گرفت.
* مرحلهی سوم توزیع پرسشنامه
در مرحله قبل از 33 معیار تنها 5 معیار مورد اتفاق نظر قرار گرفت و 28 معیار دیگر دارای اختلاف نظر بین خبرگان بوده است. به همین منظور مرحله سوم توزیع پرسشنامه شکل گرفت.
با استفاده از رابطه ‏(3-12)، اختلاف نظر در دو مرحلهی دوم و سوم مورد محاسبه قرارگرفت و نتایج در‏جدول 4-8 منعکس گردید. معیارهایی که مورد اتفاق نظر قرارگرفتند با علامت ? و معیارهایی که دارای اختلاف نظر هستند ( اتفاق نظر بر آنها صورت نگرفته است )با علامت x نشان داده شده است .
جدول 4-8 محاسبهی اختلاف نظر در مراحل دوم وسوم توزیع پرسشنامه
ردیف
بعد
معیار
اختلاف
میانگین
وضعیت
1
فنی
نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
0
?
2

رعایت قوانین جاری از قبیل زیست محیطی، کار و تأمین اجتماعی
18/0
?
3

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
0
?
4

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
20/0
x
5
تجربی
سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
16/0
?
6

بومی بودن پیمانکار و یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
0
?
7

خلاقیت و نوآوری
0
?
8

کاربرد روش ها و سازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
0
?
9

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده
قبلی
41/0
x
10

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
0
?
11

مقیاس پروژه های انجام شده
0
?
12

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
18/0
?
13

استفاده از تکنولوژیهای جدید
0
?
14
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
0
?
15

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
64/1
x
16

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی
16/0
?
17

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی
02/0
?
18

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
82/0
x
19

آموزش مستمر کارکنان
02/1
x
20

اندازه سازمان
23/1
x
21

رفتار سازمانی پیمانکار
41/1
x
22
حسن سابقه و اعتبار
احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
64/0
x
23

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
20/0
x
24
صلاحیت مالی
توان مالی و پشتیبانی
16/0
?
25

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
02/1
x
26

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
23/1
x
27

چگونگی آنالیز بها
82/0
x
28
قیمت پیشنهادی
قیمت
16/0
?

با توجه به ‏جدول 4-8 ‏جدول 4-8 ملاحظه میشود که در معیارهای شماره 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 24 و 28 اختلاف معنیداری (بیش از 0.2) وجود ندارد. به همین منظور میتوان نتیجه گرفت که بر این 16 معیار اتفاق نظر صورت گرفته است. فرایند در اینجا متوقف نشد و برای اتفاق نظر درباره معیارهای دیگر (12 معیار باقیمانده) مرحله چهارم توزیع پرسشنامه صورت گرفت.
* مرحله چهارم توزیع پرسشنامه
در مرحله قبل از 28 معیار تنها 16 معیار مورد اتفاق نظر قرار گرفت و 12 معیار دیگر دارای اختلاف نظر بین خبرگان بوده است. به همین منظور مرحله چهارم توزیع پرسشنامه شکل گرفت.
با استفاده از رابطه ‏(3-12)، اختلاف نظر در دو مرحلهی سوم و چهارم مورد محاسبه قرارگرفت و نتایج در‏جدول 4-9 منعکس گردید. معیارهایی که مورد اتفاق نظر قرارگرفتند با علامت ? و معیارهایی که دارای اختلاف نظر هستند ( اتفاق نظر بر آنها صورت نگرفته است) با علامت x نشان داده شده است.
جدول 4-9 محاسبهی اختلاف نظر در مراحل سوم وچهارم توزیع پرسشنامه
ردیف
بعد
معیار
اختلاف
میانگین
وضعیت
1
فنی
تجهیز کامل و به موقع کارگاه
0
?
2
تجربی
طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده قبلی
0
?
3
سازمان و مدیریت
ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
0
?
4

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
20/0
x
5

آموزش مستمر کارکنان
20/0
x
6

اندازه سازمان
41/0
x
7

رفتار سازمانی پیمانکار
0

8
حسن سابقه و اعتبار
احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
16/0
?
9

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
0
?
10
صلاحیت مالی
پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
82/0
x
11

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
41/0
x
12

چگونگی آنالیز بها
82/0
x
با توجه به ‏جدول 4-9 ‏جدول 4-9 ملاحظه میشود که در معیارهای شماره 1، 2، 3، 7، 8 و 9 اختلاف معنیداری (بیش از 0.2) وجود ندارد. به همین منظور میتوان نتیجه گرفت که بر این 6 معیار اتفاق نظر صورت گرفته است. فرایند در اینجا متوقف نشد و برای اتفاق نظر درباره معیارهای دیگر (6 معیار باقیمانده) مرحله پنجم توزیع پرسشنامه صورت گرفت.
* مرحله پنجم توزیع پرسشنامه
در مرحله قبل از 12 معیار تنها 6 معیار مورد اتفاق نظر قرار گرفت و 6 معیار دیگر دارای اختلاف نظر بین خبرگان بوده است. به همین منظور مرحله پنجم توزیع پرسشنامه شکل گرفت.
با استفاده از رابطه ‏(3-12)، اختلاف نظر در دو مرحلهی چهارم و پنجم مورد محاسبه قرارگرفت و نتایج در‏جدول 4-10 منعکس گردید. معیارهایی که مورد اتفاق نظر قرارگرفتند با علامت ? و معیارهایی که دارای اختلاف نظر هستند (اتفاق نظر بر آنها صورت نگرفته است) با علامت x نشان داده شده است.
جدول 4-10 محاسبهی اختلاف نظر در مراحل چهارم وپنجم توزیع پرسشنامه
ردیف
بعد
معیار
اختلاف
میانگین
وضعیت
1
سازمان و مدیریت
آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
0
?
2

آموزش مستمر کارکنان
0
?
3

اندازه سازمان
0
?
4
صلاحیت مالی
پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
0
?
5

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
0
?
6

چگونگی آنالیز بها
0
?

با توجه به ‏جدول 4-10 ‏جدول 4-10 ملاحظه میشود که در تمامی معیارها، اتفاق نظر صورت گرفته است بدین معنی که اختلاف نظری بیش از 2/0 وجود ندارد. پس فرایند دلفی فازی در همین مرحله متوقف میشود.
* انتخاب معیارهای موثر در ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی
تکنیک دلفی فازی که در قبل توضیح داده شد، اتفاق نظر بین خبرگان درباره 33 معیار پیشنهادی را ثابت کرد. حال در اینجا باید حدی تعریف شود که توسط آن معیارهای انتخاب بتواند به مراحل بعدی اجرای پایان نامه ارسال شود. بزرگان تکنیک دلفی، به طور کلی 67 درصد امتیاز داده شده توسط خبرگان به معیارهارا عاملی برای انتخاب معیارها معرفی می کنند (الکساندرو و همکاران، 1996، به نقل از رانیز و هاهن،2000). در این پایان نامه، عامل انتخاب معیارها و ارسال آنها به مراحل بعدی تحلیل، کسب حداقل 95 درصد امتیاز بوده است و دلیل انتخاب 95 درصد امتیاز توسط پژوهشگر، ناب سازی مدل خروجی از فرایند دلفی است.
جدول 4-11 تعریف حد قابل قبول برای انتخاب معیارها
امتیاز بیشترین مقدار معیار
امتیاز کمترین مقدار معیار
دامنه امتیازی هر معیار
عامل انتخاب معیار
سهم دامنه
تعیین حد امتیاز قابل قبول
25/9
1
25/8
95/0
83/7
83/8
سهم دامنه امتیاز 83/7 است که با جمع آن با کمترین مقدار (1) میزان قابل قبول 83/8 حاصل شده است. در ادامه، وضعیت انتخاب یا رد معیارها در ‏جدول 4-12 محاسبه شده است.
جدول 4-12 میانگین نهایی معیارها
ردیف
بعد
معیار (گزینه)
میانگین نهایی
وضعیت
1
فنی
داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
25/9
تأیید
2

نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
25/9
تأیید
3

چگونگی اجرای پروژه های قبلی از نظر کیفیت، هزینه و برنامه زمانی پیش بینی شده
25/9
تأیید
4

رعایت قوانین جاری از قبیل زیست محیطی، کار و تأمین اجتماعی
5/5
رد
5

رعایت دستور العمل ایمنی و حفاظتی کارگاه
5/5
رد
6

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
25/9
تأیید
7

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
5/5
رد
8
تجربی
سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
25/9
تأیید
9

بومی بودن پیمانکار و یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
25/9
تأیید
10

خلاقیت و نوآوری
5/5
رد
11

کاربرد روش ها و سازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
5/5
رد
12

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده قبلی
5/5
رد
13

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
25/9
تأیید
14

مقیاس پروژه های انجام شده
5/5
رد
15

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
5/5
رد
16

استفاده از تکنولوژیهای جدید
5/5
رد
17
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
25/9
تأیید
18

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
66/3
رد
19

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی
25/9
تأیید
20

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی
66/4
رد
21

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
25/3
رد
22

آموزش مستمر کارکنان
5/5
رد
23

اندازه سازمان
5/5
رد
24

رفتار سازمانی پیمانکار
25/3
رد
25
حسن سابقه و اعتبار
احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
25/9
تأیید
26

دریافت جوایز و تقدیر نامه های رسمی
48/5
رد
27

حسن سابقه در کارهای قبلی
14/7
رد
28

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
5/5
رد
29
صلاحیت ملی
توان مالی و پشتیبانی
25/9
تأیید
30

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
25/3
رد
31

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
25/3
رد
32

چگونگی آنالیز بها
25/3
رد
33
قیمت پیشنهادی
قیمت
93/8
تأیید

4-3-2- وزن دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
جهت اجرای بخش دوم، پرسشنامه ای تدوین گشت که در آن معیارها باهم مقایسهی زوجی شدند. برای امتیازدهی به مقایسات زوجی، طیفی از 1 تا 9 به پاسخ دهندگان ارائه شد که در آن امتیاز 1 نشان دهندهی اهمیت برابر و امتیاز 9 نشان دهندهی اهمیت نسبتاً شدید معیار اول نسبت به معیارد دوم است. طیف امتیاز دهی در ‏جدول 4-13 ‏جدول 4-13 نشان داده شده است.
جدول 4-13 طیف 9 گزینه ای ساعتی مورد استفاده در پژوهش- منبع: قدسیپور (1384)
تعریف
درجه اهمیت
تعریف
درجه اهمیت
اهمیت برابر
1
اهمیت قوی تا بسیار قوی
6
اهمیت برابر تا متوسط
2
اهمیت بسیار قوی
7
اهمیت متوسط
3
اهمیت بسیار قوی تا شدیداً قوی
8
اهمیت متوسط تا قوی
4
اهمیت شدیداً قوی
9
اهمیت قوی
5

معیارهای درج شده در این پرسشنامه، همان معیارهایی هستند که در‏جدول 4-12 با توجه به حد 95% مورد تأیید قرار گرفتند.
* جمع آوری پرسشنامهها
پرسشنامهها برای جمع آوری دادهها به همان خبرگانی توزیع شد که در مرحله قبل از آنها درباره اتفاق نظر در مورد معیارها، نظر خواهی شده بود. پس از پیگیریهای متعدد و هم چنین توجیه خبرگان جهت پاسخگویی، پرسشنامه جمع آوری شدند و با ورود دادهها به نرم افزار اکسل، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
برای دستیابی به ارزش و وزن هر معیار، مستقیماً وزن هر معیار محاسبه شد و توسط جمع آنها، وزن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *