پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع قبلی، فازی، اجرای، پیمانکاران

دانلود پایان نامه

هزینه مسافر و کالا بوده و استان یزد را به قطب ترانزیتی کشور تبدیل مینماید.
3-17- جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمت‌ها‌ی مهم یک کار تحقیقاتی می باشد در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع آوری دادهها بیان شده است. همانگونه که بیان شد جامعه خبرگان این پژوهش شامل 11 نفر میباشد. درفصل آتی به تجزیه و تحلیل در مورد پرسشنامه‌ها‌ و دادههای بدست آمده خواهیم پرداخت.

فصل 4: تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه
داده‌ها‌ و اطلاعات جمع آوری شده منبع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند در فصل سوم در مورد چگونگی استخراج معیارها و شیو ه‌ها‌ی تجزیه وتحلیل داد ه‌ها‌ بحث گردید.
در این فصل با بررسی نتایج حاصل از کار میدانی و با استفاده از تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی رتبهبندی از پیمانکاران پروژههای عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد بهدست آورده و همچنین این نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار داده تا مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند.
4-2- انتخاب خبرگان:
برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است: با مسأله مورد بحث در گیر باشند، دارای انگیزه کافی برای شرکت در فرایند دلفی باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند است (اصغرپور، محمدجواد).
در پژوهش حاضر خبرگان را کارشناسان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان یزد که سابقه کار در اداره پیمان و رسیدگی دارند تشکیل میدهند.
4-3- مراحل اجرا
تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش در سه مرحله انجام میشود که عبارتند از:
نهایی‌سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی
وزن‌دهی به معیارهای انتخابشده به کمک تکنیک AHP
رتبهبندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی
4-3-1- نهاییسازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی
با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع بالغ بر 110 معیار مرتبط در ارزیابی پیمانکاران پروژههای عمرانی شناسایی شده است. سپس با نظر خواهی از خبرگان و با فرض اینکه پیمانکارانی در مناقصه شرکت میکنند که حداقل شرایط لازم را داشته و بر اساس ابعاد و انداره پروژه مورد نظر، رتبهبندی متناسب پروژه را نیز کسب نموده اند تعدادی از شاخص‌ها حذف گردید که در نهایت 33 شاخص طبق ‏جدول 4-1 به دست آمد.
جدول 4-1 معیارها
ردیف
بعد
شاخص
1
فنی
داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
2

نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
3

چگونگی اجرای پروژه های قبلی از نظر کیفیت، هزینه و برنامه زمانی پیش بینی شده
4

رعایت قوانین جاری مربوطه از قبیل قوانین زیست محیطی، کار و تامین اجتماعی
5

رعایت دستورالعمل ایمنی و حفاظتی کارگاه
6

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
7

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
8
تجربی
سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
9

بومی بودن پیمانکار یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
10

خلاقیت و نوآوری در پروژه های قبلی
11

کاربرد روشها وسازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
12

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده قبلی
13

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
14

مقیاس پروژههای انجام شده
15

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
16

استفاده از تکنولوژیهای جدید
17
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
18

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
19

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی

20

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانسها و مجلات تخصصی
21

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی

22

آموزش مستمر کارکنان
23

اندازه سازمان
24

رفتار سازمانی پیمانکار
25
حسن سابقه و اعتبار
احراز صلاحیت های مختلف از سازمانها و ارگان های رسمی و معتبر

26

دریافت جوایز و تقدیر نامه های رسمی
27

حسن سابقه در کارهای قبلی
28

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
29
صلاحیت مالی
توان مالی و پشتیبانی
30

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
31

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
32

چگونگی آنالیز بها
33
قیمت
پیشنهادی
قیمت
جهت اجرای تکنیک دلفی فازی پرسشنامه نظرخواهی از خبرگان، طراحی و میان آنها توزیع شد. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد میزان اهمیت هریک از معیارها را مشخص نمایند. درجه اهمیت در پرسشنامه در طیفی پنج گزینهای منعکس شده است که عبارتند از:”خیلی کم”، “کم”، “متوسط”، “زیاد”و “خیلی زیاد”. امتیازبندی طیف مذکور طبق جدول ‏جدول 4-2 صورت گرفته است.
جدول 4-2 طیف و امتیازبندی پرسشنامه برای شناسایی معیارهای موثردر ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی
درجه اهمیت
امتیاز
خیلی کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
خیلیزیاد
5
در ادامه، امتیاز قطعی که
توسط خبرگان ارائه شد. طبق جدول به اعداد فازی تبدیل شد. در این مرحله برای حساسیت موضوع مورد نظر از اعداد فازی ذوزنقهای استفاده شده است. دلیل استفاده از اعداد ذوزنقهای، دقیقتر بودن آن نسبت به اعداد مثلثی است.
جدول 4-3 تبدیل امتیازهای قطعی معیارهای به مقادیر فازی
طیف درجه اهمیت
امتیاز
عدد فازی ذوزنقهای متناظر

اول
دوم
سوم
چهارم
خیلیکم
1


1
3
کم
2
1
3
4
5
متوسط
3
4
5
6
7
زیاد
4
6
7
8
9
خیلیزیاد
5
8
9
10
10

در نهایت، دادههای فازی با استفاده از رابطه‏(3-13) به اعداد قطعی تبدیل شدند. امتیاز فازی زدایی شده هر یک از طیفها به صورت جدول ‏جدول 4-4 است.
جدول 4-4 طیف، امتیاز، عدد فازی و مقدارفازی زدایی شده پرسشنامه
طیف درجه
اهمیت
امتیاز
عدد فازی ذوزنقهای متناظر
اعداد فازی
زداییشده

اول
دوم
سوم

خیلیکم
1


1
3
1
کم
2
1
3
4
5
25/3
متوسط
3
4
5
6
7
50/5
زیاد
4
6
7
8
9
50/7
خیلیزیاد
5
8
9
10
10
25/9

* مرحلهی اول توزیع پرسشنامه
در این مرحله برای اولین بار، پرسشنامه برای اتفاق نظر درباره معیارهای موثردر ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی توزیع شد. محتویات این پرسشنامه در سه بخش کلی ارائه گردید که در بخش نخست، اطلاعاتی کافی درباره پرسشنامه به خبره منقل میشد، در بخش دوم پرسشنامه، اطلاعات جمعیتشناختی خبره مورد کاوش قرار میگیرد و در بخش آخر معیارهایی که از ادبیات مربوطه استخراج شده بودند، به صورت چیدمان درجداول، آورده شدند. این معیارها در 6 بعد “فنی”، “تجربی”، “سازمان و مدیریت”، “حسن سابقه و اعتبار”، “صلاحیت مالی”و قیمت پیشنهادی”جانمایی شدند. همچنین در انتهای پرسشنامه جاهای خالی تعبیه شد تا خبره بتواند معیارهایی که مد نظر اوست و در پرسشنامه آورده نشده است پیشنهاد بدهد. نتیجه نظر خبرگان در مرحله اول توزیع پرسشنامه در‏جدول 4-5 آورده شده است.

جدول 4-5 نتیجه مرحلهی نخست نظرخواهی از خبرگان
ردیف
بعد
معیار
میانگین گیری کلی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   DVB-T، پسیو، رادارهای

عدد قطعی

a1

a2

a3

a4

میانگین کل
1
فنی
داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
82/7
82/8
82/9
91/9
09/9
2

نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
45/5
45/6
45/7
45/8
95/6
3

چگونگی اجرای پروژه های قبلی از نظر کیفیت، هزینه و برنامه
زمانی پیش بینی شده
82/7
82/8
82/9
91/9
09/9
4

رعایت قوانین جاری از قبیل زیست محیطی، کار و تأمین
اجتماعی
09/5
09/6
09/7
8
57/6
5

رعایت دستور العمل ایمنی و حفاظتی کارگاه
09/4
18/5
18/6
18/7
66/5
6

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
91/6
91/7
91/8
45/9
30/8
7

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
09/4
09/5
09/6
18/7
61/5
8
تجربی

سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
91/6
91/7
91/8
45/9
30/8
9

بومی بودن پیمانکار و یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
36/6
36/7
36/8
18/9
82/7
10

خلاقیت و نوآوری
09/5
09/6
09/7
8
57/6
11

کاربرد روش ها و سازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
91/4
91/5
91/6
82/7
39/6
12

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده
قبلی
82/3
5
6
7
45/5
13

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
27/7
27/8
27/9
64/9
61/8
14

مقیاس پروژه های انجام شده
36/5
45/6
45/7
45/8
93/6
15

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
27/5
27/6
27/7
18/8
75/6
16

استفاده از تکنولوژیهای جدید
09/5
09/6
09/7
09/8
59/6
17
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
55/6
55/7
55/8
27/9
98/7
18

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
36/4
55/5
55/6
55/7
6
19

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی
27/7
27/8
27/9
64/9
61/8
20

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی
27/3
64/4
64/5
64/6
05/5
21

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
73/3
73/4
73/5
82/6
25/5
22

آموزش مستمر کارکنان
4
18/5
18/6
18/7
64/5
23

اندازه سازمان
36/3
55/4
55/5
64/6
02/5
24

رفتار سازمانی پیمانکار
09/5
09/6
09/7
8
57/6
25

احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
55/6
55/7
55/8
27/9
98/7
26
حسن سابقه و اعتبار
دریافت جوایز و تقدیر نامه های رسمی
09/4
18/5
18/6
18/7
66/5
27

حسن سابقه در کارهای قبلی
73/5
82/6
82/7
55/8
23/7
28

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
27/5
27/6
27/7
18/8
75/6
29
صلاحیت مالی
توان مالی و پشتیبانی
09/7
09/8
09/9
45/9
43/8
30

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
5
09/6
09/7
8
55/6
31

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
45/4
73/5
73/6
55/7
11/6
32

چگونگی آنالیز بها
27/4
55/5
55/6
55/7
98/5
33
قیمت پیشنهادی
قیمت
73/6
73/7
73/8
36/9
14/8

* مرحلهی دوم توزیع پرسشنامه
مرحله دوم پرسشنامه به منظور اتفاق نظر درباره معیارهای ارائه شده توسط پژوهش گر صورت پذیرفت، در مرحله دوم تا پنجم توزیع پرسشنامه، پرسشنامهای طراحی شد که درآن اختلاف نظر خبره با میانگین نظر تمامی خبرگان (که طبق رابطه ‏(3-8)‏(3-8) قابل محاسبه است ) نمایش داده شد و از خبره خواسته شد که نظر قبلی خود را تعدیل یا تأیید کند. اطلاعات جمعآوری شده در این مرحله طبق ‏جدول 4-6 است.
جدول 4-6 نتیجه مرحلهی دوم نظرخواهی از خبرگان
ردیف
بعد
معیار
میانگین گیری کلی

عدد قطعی

a1

a2

a3

a4

میانگین کل
1
فنی
داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه
8
9
10
10
25/9
2

نحوه رعایت استاندارد ها و مشخصات فنی در پروژه های قبلی
8
9
10
10
25/9
3

چگونگی اجرای پروژه های قبلی از نظر کیفیت، هزینه و برنامه زمانی پیش بینی شده
8
9
10
10
25/9
4

رعایت قوانین جاری از قبیل زیست محیطی، کار و تأمین اجتماعی
18/4
18/5
18/6
18/7
68/5
5

رعایت دستور العمل ایمنی و حفاظتی کارگاه
4
5
6
7
5/5
6

وضعیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ماشین آلات
8
9
10
10
25/9
7

تجهیز کامل و به موقع کارگاه
73/3
82/4
82/5
82/6
30/5
8
تجربی
سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری مورد نظر
82/7
82/8
82/9
91/9
09/9
9

بومی بودن پیمانکار و یا داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
8
9
10
10
25/9
10

خلاقیت و نوآوری
4
5
6
7
5/5
11

کاربرد روش ها و سازمان اجرایی مناسب و نظم و ترتیب در امور کارگاه
4
5
6
7
5/5
12

طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی کارهای انجام شده
قبلی
45/3
64/4
64/5
64/6
09/5
13

ارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و دستگاه نظارت
8
9
10
10
25/9
14

مقیاس پروژه های انجام شده
4
5
6
7
5/5
15

حجم و نوع کارهای ارجاعی به پیمانکار فرعی
18/4
18/5
18/6
18/7
68/5
16

استفاده از تکنولوژیهای جدید
4
5
6
7
5/5
17
سازمان و مدیریت
مدیریت کارآمد و سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار
8
9
10
10
25/9
18

ثبات اعضای هیأت مدیره و کادر تخصصی
73/3
82/4
82/5
82/6
30/5
19

میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و تجربه اجرایی کادر متخصص و عناصر کلیدی
82/7
82/8
82/9
91/9
09/9
20

ارائه مقاله در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی
91/2
27/4
27/5
27/6
68/4
21

آثار، تألیفات و تحقیقات علمی و فنی
36/2
91/3
91/4
91/5
27/4
22

آموزش مستمر کارکنان
36/2
91/3
91/4
91/5
27/4
23

اندازه سازمان
2
45/3
45/4
55/5
86/3
24

رفتار سازمانی پیمانکار
82/2
27/4
27/5
27/6
66/4
25

احراز صلاحیت های مختلف از سازمان ها و ارگانهای رسمی و معتبر
09/7
09/8
09/9
55/9
45/8
26
حسن سابقه و اعتبار
دریافت جوایز و تقدیر نامه های رسمی
91/3
5
6
7
48/5
27

حسن سابقه در کارهای قبلی
64/5
64/6
64/7
64/8
14/7
28

اعتبار و خوشنامی شرکت و پرسنل کلیدی
73/3
82/4
82/5
82/6
30/5
29
صلاحیت مالی
توان مالی و پشتیبانی
82/7
82/8
82/9
91/9
09/9
30

پرداخت به موقع دستمزد کارکنان، عوامل کارگاهی و پیمانکاران جزء
45/3
64/4
64/5
64/6
09/5
31

بیمه نمودن کلیه امکانات، تجهیزات و پرسنل در قبال حوادث احتمالی
18/3
45/4
45/5
45/6
89/4
32

چگونگی آنالیز بها
18/3
45/4
45/5
45/6
89/4
33
قیمت پیشنهادی
قیمت
45/7
45/8
45/9
73/9
77/8

با استفاده از رابطه ‏(3-12)، اختلاف نظر در دو مرحلهی اول و دوم مورد محاسبه قرارگرفت و نتایج در‏جدول 4-7 منعکس گردید. معیارهایی که مورد اتفاق نظر قرارگرفتند با علامت ? و معیارهایی که دارای اختلاف نظر هستند ( اتفاق نظر بر آنها صورت نگرفته است )ب

دیدگاهتان را بنویسید