پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع گزینه، جریان، معیار، بهسازی

دانلود پایان نامه

مختلف را مورد آزمایش قرار دهد.
روش های PROMETHEE و ماژول تعاملی بصری مرتبط با گایا همه این شروط را در نظر میگیرند. از سوی دیگر برخی خصوصیات ریاضی که مسائل چند معیاره امکان دارد از آن برخوردار باشند نیز میتواند در نظر گرفته شود. روش های PROMETHEE طراحی شده است تا مسائل چند معیاره و هم چنین جداول ارزیابی مربوط را مورد بحث قرار دهد. اطلاعات اضافی مورد لزوم برای اجرای PROMETHEE، هم برای تحلیلگران و هم برای تصمیمگیران شفاف و قابل فهم هستند، این اطلاعات شامل اطلاعات بین معیارها و اطلاعات درون هر معیار است:
با توجه به فهمی که از مجموعه {wj , j =1,2,…,k} وجود دارد وزن های اهمیت نسبی معیارهای متفاوت ‏جدول 3-2 می بایست تکمیل گردد. این وزن ها اعداد غیر منفی بوده و از واحد اندازهگیری هر معیار مستقل هستند.
جدول 3-2 وز ن های اهمیت نسبی

بالاترین وزن، معیاری با بیشترین اهمیت است.
هیچ ایرادی ندارد که اوزان را نرمال در نظر بگیریم چون:
(3-29)

در نرم افزار PROMETHEE، پرامکلک115 و دسیژن لب، کاربر می تواند اعداد اختیاری برای اوزان انتخاب کند که این امر نشان دادن اهمیت نسبی معیارها را آسان تر می کند. این اعداد بر مجموعشان تقسیم شده و خودکار نرمال می شوند.
تخصیص اوزان برای معیارها ساده نیست زیرا در برگیرنده اولویت ها و ادارک تصمیم گیرنده است. انتخاب اوزان فضای آزاد ذهنی116 خود را دارد. پرامکلک و دسیژن لب، شامل ابزارهای حساسیت سنجی (تحلیل حساسیت) مختلفی هستند تا مجموعه های مختلفی از اوزان را به منظور کمک به تصحیح آن ها مورد آزمایش قرار دهد.
روش PROMETHEE به هیج وجه مطلوبیت مطلق ذاتی را به یک گزینه تخصیص نمیدهد. ساختار ترجیحی PROMETHEE، مبتنی بر مقیاسات زوجی است. در این روش انحراف (اختلاف) بین ارزیابیهای هر دو گزینه از نظر یک معیار خاص لحاظ شده است. در مورد انحرافات کم و کوچک، تصمیم گیرنده، یک ارجحیت کوچک را به بهترین گزینه تخصیص میدهد و حتی امکان دارد در صورتی که انحراف (اختلاف) مربوطه ناچیز باشد هیچ ترجیحی از دید تصمیم گیرنده مورد نظر نباشد. هر چه اختلاف بزرگتر با شد ارجحیت بزرگتری نیز داده می شود. ایرادی ندارد که این ترجیحات را اعداد حقیقی متغیر بین صفر و یک در نظر بگیریم. این بدان معناست که در مورد هر معیاری، تصمیم گیرنده، تابعی به صورت زیر در ذهن خود دارد:
(3-30)

در مورد ملاک و معیاری که می بایست ماکزیمم (بیشینه) شود، تابع ترجیح a بر b را مبتنی بر انحرافات مشاهده شده بین ارزیابی های آن ها روی هر معیار gj(.) ارائه می دهد که این تابع از ‏شکل 3-3 تبعیت میکند. ترجیحات برای مقادیر منفی انحرافات (اختلافات) مقدار صفر را میگیرند. یعنی:

شکل 3-3 تابع ارجحیت
در مورد ملاک یا معیاری که می بایست مینیمم (کمینه) شود، تابع ارجحیت می بایست معکوس شود یا به وسیله رابطه زیر جایگزین شود.
(3-31)

زوج را معیار عمومی شده مربوط به معیار gj(.) مینامیم. چنین ملاک کلی (تعمیم یافته ای) برای هر معیار تعریف شده است. به منظور تسهیل شناسایی، شش نوع از توابع ترجیحی خاص در ‏شکل 3-4 پیشنهاد شده است.

شکل 3-4 توابع ارجحیت معمول
در هر مورد صفر و یک یا دو پارامتر میبایست تعریف شوند که اهمیت آن ها کاملا واضح است:
: q حد آستانه بی تفاوتی؛
P : حد آستانه ترجیح محکم یا اکید؛
: S ارزش بینابینی p و q ؛
آستانه بیتفاوتی q بزرگترین انحرافی است که توسط تصمیم گیرنده بیاهمیت محسوب میشود. در حالی که آستانه ترجیحی p کمترین انحرافی است که برای ایجاد یک ترجیح کامل کافی است. تعریف و شناسایی یک ملاک تعمیم یافته کاملاً متاثر از انتخاب پارامترهای مناسب است.
نرم افزار پرامکلک و دسیژن لب فقط توابع ششگانه ‏شکل 3-4 را ارائه میکنند. تا آنجا که میدانیم این دو نرم افزار به طور رضایت بخشی در بیشترین کاربردهای جهان به کار گرفته شدهاند. به هر حال ایرادی ندارد که معیار تعمیم یافته اضافی را نیز در نظر بگیریم.
در مورد نوع 5 (Type 5) حد آستانه بی تفاوتی q و حد آستانه ارجحیت اکید P میبایست انتخاب شود. در مورد معیار گوسین نوع 6 (Type 6) تابع ترجیحی برای همه انحرافات افزایشی باقی میماند و هیچ شکستی درشکل و مشتقاتش ندارد. پارامتر S باید انتخاب شود که نقطعه عطف تابع ترجیحی را تعریف می کند. توصیه ما این است که ابتدا یک p و qرا شناسایی کرده و سپس پارامتر S را بین آ ن دو تثبیت کنید اگر s نزدیک q باشد ترجیحات برای انحراف کوچک تقویت میشوند و اگر نزدیک p باشد از ترجیحات کاسته میشود. به محض آنکه جدول ارزیابی {gi(.)}داده شد و اوزان WJ و معیار عمومی برای i=1,2,…,n و j=1,2,…,k تعریف شد رویه PROMETHEE میتواند به کار گرفته شود.
دستورالعمل PROMETHEE مبتنی بر مقایسات زوجی است. نخست تعریفی از شاخص های ترجیحی تجمعی117 ارائه می شود.
فرض کنید برای
(3-32)

? (a, b) بیان کننده امتیاز ترجیحی a نسبت به bدر مورد تمام معیارهاست و ? (b, a) یعنی چطور b بر a ترجیح داده می شود. در بیشتر موارد، معیاری برای بهتر بودن a نسبت به b و معیاری برای ترجیح b بر a وجود دارد، در نتیجه ? (b, a) و ? (a,b) معمولاً مثبت اند.
(3-33)

کاملاً واضح است که،~0 ? (a,b) نشان دهندهی ارجحیت عمومی ضعیف a بر b است.
? (a,b) ~1 نشان دهنده ارجحیت عمومی قوی a بر b است.
در زمانی که ? (b, a) و ? (a,b) برای هر جفت گزینه A محاسبه شد یک گراف خارج رتبهای کاملاً ارزشگذاری شده به شکل دو کمان بین جفت گره به صورت ‏
شکل 3-5 دست میآید.

شکل 3-5 گراف خارج رتبه ای ارز ش گذاری شده
فرض کنید هر گزینه a با ( 1-n ) گزینه دیگر در A مواجه است ، در زیر تعریفی از دو جریان خارج رتبهای ارائه شده است:
جریان های خارج رتبهای مثبت
(3-34)

جریان های خارج رتبهای منفی
(3-35)

شکل 3-6 جریان خارج رتبه ای، PROMETHEE
جریان خارج رتبهای مثبت بیانگر این است که چگونه یک گزینه a دیگر گزینه ها را از رتبه خارج میکند. این قدرت a و به عبارتی ویژگی از رتبه خارج کردن گزینه a است. هر چه بالاتر باشد گزینه a بهتر است ( شکل (a) ملاحظه شود ).
جریان خارج رتبهای منفی بیانگر این است که چطور یک گزینه a به وسیله دیگر گزینه ها از رتبه خارج میشود. این ضعف از رتبه خارج شدن a است. هر چه کمتر باشد ، گزینه a بهتر است ( شکل (b) ملاحظه شود ).
3-15-1- رتبه بندی جزئی در PROMETHEE
رتبه بندی جزئی در (PI ,II ,RI ) PROMETHEE از جریان های خارج رتبهای مثبت و منفی به دست می آید. هر دو جریان معمولاً شامل رتبه بندی های هم شکل نیستند، PROMETHEE اشتراک آن ها است.
(3-36)

به طوری که (PI ,II ,RI ) به ترتیب بیانگر ترجیح، بی تفاوتی و غیرقابل قیاس بودن می باشد. زمانی که aPIb توان بالا و پایینa با توجه به b به هم مرتبط میشوند. اطلاعات هر دو جریان خارج رتبهای سازگار بوده و ممکن است با اطمینان (قطعی ) در نظر گرفته شوند. زمانی که aI Ib وجود دارد هر دو جریان مثبت و منفی با هم مساوی هستند.
زمانی که aRIb توان بالای یک گزینه با توان پایین گزینه دیگر مرتبط می شوند و اغلب مواقعی اتفاق می افتد که گزینه a روی مجموعه ای از معیار ها نسبت به b خوب بوده و b در آن ها ضعیف است و به عکس b در یک سری معیار خوب بوده که a در آن ها ضعیف است. در چنین هنگامی اطلاعات ارائه شده به وسیله هر دو جریان همسان (سازگار ) نیستند ، عقلائی به نظر می رسد که دقیق باشیم و در این حالت هر دو گزینه را غیر قابل مقایسه بایکدیگر در نظر بگیریم.
رتبه بندی PROMETHEE محتاطانه است و این که کدام عمل در چنین مواقعی بهترین است را تصمیم گیری نمی کند، بلکه تنها مسئولیت پذیری تصمیم گیرنده را بالا می برد.
3-15-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2
روش PROMETHEE-2 رتبه بندی کاملی را شامل (PII , I II ) است. در اغلب مواقع که تصمیم گیرنده احتیاج به رتبه بندی کاملی دارد جریان خارج رتبه ای خالص 118 می تواند مورد توجه قرار گیرد.
(3-37)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درموردنهادهای قانونی

که تعادلی (تعاملی) بین جریان های خارج رتبه ای مثبت و منفی است. هر چه جریان خالص، بیشتر باشد گزینه بهتر است، به طوری که:
(3-38)

وقتی رتبه بندی کامل PROMETHEE-2 مورد عمل قرار میگیرد، همه گزینه ها قابل مقایسهاند و گزینههای غیر قابل مقایسهای باقی نمی مانند. اما نتایج اطلاعات بیشتر میتواند مورد بحث قرار گیرند. زیرا بیشتر اطلاعات متأثر از توجه به تفاوتها استخراج می شوند.
در مورد جریان خارج رتبهای خالص خواص زیر برقرار است:
(3-39)

زمانی که ، a بیشتر دارای خاصیت از رتبه خارج کردن نسبت به همه گزینه ها در همه معیار ها می باشد و وقتی ? (a)0 ، a بیشتر از رتبه خارج شده است.
بر طبق تعریف جریان های خارج رتبه ای مثبت و منفی و شاخص های تجمعی داریم:
(3-40)

بنابر این
(3-41)

اگر
(3-42)

3-16- قلمرو مکانی پژوهش
پژوهش حاضر دربهار و تابستان 1393 در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام شده است. ساختار و چارچوب اداره کل راه و شهرسازی استانی یزد برگرفته از ساختار نهاد بالادستی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. لیکن ساختار و چارچوب وزارت راه و شهرسازی در طول مدتی که از فعالیت آن می‌گذرد به دلیل ضرورت‌های ملی به دفعات دچار تغییر و تحول گردیده است. روند این تحول را می‌توان به دوره‌های زیر تقسیم‌بندی نمود:
– در سال ???? هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار وزارت فوائد عامه تأسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری بر عهده وزارت‌خانه مذکور گذاشته شد. این وزارتخانه تدریجاً در سال‌های پس از تأسیس به وظائف دیگری مانند تجارت و فلاحت پرداخته که به همین دلیل بعدها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغییر نام یافت. هزینه‌های راه‌سازی در این دوران با اخذ “باج‌راه” که در راهدار‌خانه‌ها گرفته می‌شد تأمین می‌گردید و این مبلغ سالیانه از سه میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد.
– از سال ???? اداره‌ای به نام “اداره کل طرق و شوارع” در وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به منظور اقدام موثر برای ساختمان راه‌ها، نگهداری و بهره‌برداری تشکیل گردید. اداره کل طرق و شوارع، راه‌های کشور را به نواحی مختلف تقسیم و مسئولیتی برای اداره امور تعمیر و نگهداری آن‌ها معین کرد.
-در سال ???? به موجب قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب شد، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد. با تأسیس وزارت مذکور راه‌سازی در ایران گسترش یافت و با امکاناتی که تدریجاً فراهم شد برنامه‌ها و پروژه‌های راه‌سازی ادامه پیدا کرد.
-در سال ???? وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.
-در تاریخ ??/?/???? به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگاه‌داری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط، نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
-در تاریخ ??/?/???? به منظورهم پوشانی وظایف باوزارت مسکن وشهرسازی نام وزارت راه و ترابری به وزارت را
ه وشهرسازی تغییر یافت.
3-16-1- پروژههای عمرانی
مهمترین پروژههای عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد طبق جدول 3-3، 3-4 ،3-5 و 3-6 میباشد.
جدول 3-3 پروژههای راهسازی ملی در دست اقدام (تفویض شده به استان)
عنوان پروژه
طول (کیلومتر)
برآورد تقریبی (میلیارد ریال)
اعتبار هزینه شده تاکنون
(میلیارد ریال)
اعتبار سال جاری
(میلیارد ریال)
پیشرفت فیزیکی (درصد)
احداث بزرگراه یزد- بافق
100
340
132
58
38
احداث کمربندی زارچ و اشکذر
30
270
96
42
19
احداث راه بهاباد- دربند- نایبند
105
320
97
36
15
احداث راه ابرکوه- مروست
68
200
35
13
27
احداث راه ابرکوه- جرقوییه
54
135
14
20
50
احداث راه ندوشن- ورزنه
70
180
20
5/7
18
احداث راه ابرکوه- صفاشهر
65
160
22
5
10
احداث راه دیهوک-امامزاده علی- بشروییه
29
75
3
17.5
64
احداث راه پیرحاجات- عشق آباد
50
200
12
5
10

جدول 3-4 مهم ترین پروژههای احداث و بهسازی راههای اصلی و فرعی در دست اقدام از محل اعتبارات استانی
عنوان پروژه
طول (کیلومتر)
برآورد تقریبی (میلیارد ریال)
اعتبار مصوب سال جاری (میلیارد ریال)
پیشرفت فیزیکی (درصد)
احداث راه علی آباد چهل گزی- مروست
20
27
4.5
52
احداث راه اردکان- هامانه
17
226/21
1.5
80
احداث راه اسفیج- کوهبنان
18
13
4.5
75
بهسازی راه تفت- ده بالا- طزرجان
21
60
1
17
بهسازی راه فیض آباد- سانیج- سخوید
32
60
1
15
بهسازی محور هرات- چاهک
30
3/11
1.4
52

جدول 3-5 مهم ترین پروژههای احداث و بهسازی راه روستایی در دست اقدام (از منابع استانی و ملی استانی شده)
عنوان پروژه
طول (کیلومتر)
برآورد تقریبی (میلیارد ریال)
اعتبار هزینه شده تاکنون
(میلیون ریال)
اعتبار سال جاری
(میلیون ریال)
پیشرفت فیزیکی (درصد)
احداث راه روستایی پده بید
40
40
14713
6500
45
احداث راه روستایی سرند و ماودر
32
24
22345
1500
97
احداث راه روستایی کنجکوه
19
10
7500
900
90
احداث راه دربید
14
8
5500
1650
85
بهسازی راه میبد- ندوشن
15
14
18000
4000
40
بهسازی راه شواز (تفت)
30
23
1500
300
15
بهسازی راه کوشک- ده علی (بافق)
45
40
2
4
14
بهسازی راه عشق آباد چاه مسافر
60
40
8295
2850
42
جدول 3-6 مهمترین پروژههای راهداری در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
عنوان پروژه
طول (کیلومتر)
برآورد تقریبی (میلیارد ریال)
اعتبار مصوب سال جاری (میلیارد ریال)
پیشرفت فیزیکی (درصد)
بهسازی محور دیهوک- راور
50
125
27
45
بهسازی محور علی آباد چهل گزی- مروست
36
60
10
45
روکش آسفالت ورودی شمال یزد

28

50
روکش آسفالت راههای شریانی


66
مستمر
اصلاح شیب شیروانی راهها


3
مستمر
خرید ماشین آلات راهداری ملی و استانی


13
مستمر
3-16-2- چشم انداز
چشم انداز ترسیم شده برای راههای ارتباطی استان یزد عبارتست از:
راه های ارتباطی استان یزد؛ در سطح بالایی از کیفیت، همراه با سرویس دهی و پوشش مناسب و برخوردار از استانداردهای لازم به منظور انتقال ایمن، سریع و کم

دیدگاهتان را بنویسید