شود:
رابطه (4-14)
گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها: بر اساس ترتیب نزولی می‌توان گزینه‌های موجود در مسأله را رتبهبندی نمود. هر گزینهای که CC بزرگتری داشته باشد بهتر است. نتایج در جدول (4-10) آورده شده است.
جدول4-13 رتبه‌بندی گزینه‌ها
رتبه
C C
فاصله تا ایده‌آل منفی
فاصله تا ایده‌آل مثبت
گزینه ها
ردیف
3
0.152
0.76
4.257
تخصیص بهینه منابع
1
2
0.166
0.832
4.184
تامین کننده اهداف سازمان
2
6
0.137
0.69
4.33
سازگاری با وظایف سازمان
3
11
0.13
0.654
4.366
کارایی
4
13
0.109
0.548
4.475
عقلایتر بودن بودجه
5
12
0.123
0.618
4.403
امکان مقایسه پروژهها و برنامهها
6
10
0.137
0.689
4.33
امکان مشارکت گروهی
7
5
0.144
0.725
4.293
انعطاف پذیری
8
2
0.166
0.832
4.184
شفاف بودن بودجه
9
10
0.137
0.689
4.33
پاسخگو بودن
10
4
0.144
0.725
4.293
سهولت کنترل بودجه
11
10
0.137
0.689
4.33
سهولت کنترل عملیات
12
10
0.137
0.689
4.33
سادگی اجرا
13

نمودار 4-2 رتبه بندی گزینهها

نتایج حاصل از این رتبه‌بندی نشان دهنده آن است که به ترتیب گزینههای: 1- تأمینکننده اهداف سازمان 2- شفاف بودن بودجه 3- تخصیص بهینه منابع 4- انعطافپذیری 5- سهولت کنترل بودجه 6- سازگاری با وظایف سازمان 7- پاسخگو بودن 8- امکان مشارکت گروهی 9- سادگی اجرا 10- سهولت کنترل عملیات، به ترتیب از اولویت بالاتری نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار میباشند.

4-2-2- آزمون سوال دوم
الگوی مناسب بودجهریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟
رتبهبندی گزینه‌ها با استفاده از تکنیک ویکور فازی صورت گرفته است. برای انجام ارزیابی گزینه ها در این تحقیق از عبارات کلامی استفاده گردیده است. عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آن ها در جدول(4-15) نشان داده شده است
جدول4-15 اعداد فازی و عبارت کلامی
عدد فازی
عبارت کلامی
(0,0.05,0.15)
خیلی کم
(0.1,0.2,0.3)
کم
(0.2,0.35,0.5)
نسبتا کم
(0.3,0.5,0.7)
متوسط
(0.5,0.65,0.8)
نسبتا زیاد
(0.7,0.8,0.9)
زیاد
(0.85,0.95,1)
خیلی زیاد

ارزیابی گزینه‌ها براساس معیارها طبق اعداد فازی و عبارات جدول فوق، در جدول(4-17) نشان داده شده است. اعداد مندرج در این جدول میانگین فازی نظرات خبرگان می‌باشد.

جدول 4-16 عناوین معیارها
عنوان
شماره
شفاف بودن بودجه
C1
سادگی اجرا
C2
سهولت کنترل عملیات
C3
سهولت کنترل بودجه
C4
پاسخگوبودن
C5
امکان مشارکت گروهی
C6
سازگاری با وظایف سازمان
C7
انعطاف پذیری
C8
تخصیص بهینه منابع
C9
تامین کننده اهداف سازمان
C10
جدول4-17 امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری(

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
نوع معیار
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
A1
(0.2,0.3,0.414)
(0.338,0.464,0.598)
(0.224,0.343,0.474)
(0.138,0.236,0.36)
(0.181,0.279,0.395)
(0.152,0.257,0.381)
(0.19,0.3,0.429)
(0.21,0.329,0.462)
(0.164,0.257,0.374)
(0.119,0.221,0.345)
A2
(0.086,0.179,0.293)
(0.324,0.479,0.633)
(0.167,0.286,0.414)
(0.162,0.286,0.417)
(0.152,0.271,0.398)
(0.095,0.193,0.312)
(0.138,0.25,0.369)
(0.086,0.179,0.29)
(0.124,0.229,0.35)
(0.062,0.143,0.245)
A3
(0.229,0.35,0.483)
(0.312,0.457,0.602)
(0.267,0.407,0.55)
(0.248,0.379,0.512)
(0.195,0.336,0.481)
(0.167,0.293,0.426)
(0.152,0.279,0.419)
(0.257,0.4,0.545)
(0.238,0.379,0.519)
(0.214,0.357,0.5)
A4
(0.1,0.2,0.314)
(0.371,0.543,0.714)
(0.129,0.243,0.369)
(0.133,0.243,0.36)
(0.133,0.243,0.367)
(0.071,0.157,0.269)
(0.133,0.25,0.376)
(0.105,0.207,0.324)
(0.129,0.236,0.357)
(0.067,0.15,0.26)
A5
(0.419,0.564,0.705)
(0.329,0.486,0.643)
(0.417,0.579,0.738)
(0.407,0.571,0.733)
(0.39,0.543,0.695)
(0.348,0.507,0.667)
(0.333,0.486,0.638)
(0.31,0.457,0.605)
(0.379,0.543,0.705)
(0.376,0.536,0.695)
A6
(0.695,0.807,0.895)
(0.624,0.743,0.852)
(0.64,0.757,0.862)
(0.657,0.771,0.871)
(0.643,0.757,0.862)
(0.595,0.729,0.852)
(0.552,0.693,0.824)
(0.526,0.657,0.771)
(0.621,0.736,0.833)
(0.664,0.771,0.871)
A7
(0.417,0.557,0.698)
(0.381,0.536,0.69)
(0.398,0.543,0.686)
(0.419,0.571,0.724)
(0.481,0.629,0.776)
(0.307,0.457,0.607)
(0.44,0.586,0.729)
(0.407,0.557,0.705)
(0.379,0.536,0.69)
(0.431,0.586,0.738)
A8
(0.2,0.314,0.443)
(0.24,0.364,0.493)
(0.176,0.279,0.395)
(0.202,0.314,0.44)
(0.169,0.279,0.405)
(0.181,0.293,0.424)
(0.148,0.25,0.369)
(0.143,0.264,0.402)
(0.198,0.293,0.405)
(0.174,0.286,0.412)
وزن معیار
(0.147,0.147,0
(0.16,0.16,0.16)
(0.078,0.078,0.078)
(0.065,0.065,0.065)
(0.052,0.052,0.052)
(0.217,0.217,0.217)
(0.045,0.045,0.045)
(0.11,0.11,0.11)
(0.082,0.082,0.082)
(0.044,0.044,0.044)
در ادامه به یافته‌های مراحل تکنیک ویکور فازی جهت رتبه‌بندی گزینه‌های مورد مطالعه می‌پردازیم.
گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری ارزیابی گزینه‌ها: این ماتریس در جدول(4-17) نشان داده شده است.
گام دوم: بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری: در این گام بایستی ماتریس تصمیمگیری فازی را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی تبدیل نمائیم. برای به دست آوردن ماتریس، بایستی مراحل زیر طی شود:
تعیین بهترین و بدترین مقدار برای هر معیار:
بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده و به ترتیب و نامیده میشود.
در صورتی که معیار jام، معرف سود باشد و از روابط زیر بدست میآید:
i=1,2,….,n for (سود باشند) رابطه( 4-15)
i=1,2,…., for (سود باشند) ر
ا
بطه (4-16)
ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد و از روابط زیر بهدست میآید:
i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-17) i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-18)
به دست آوردن مقادیر نرمالیزه شده:
باشد، مقادیر نرمالیزه شده بدین صورت به دست میآید:اگر
برای معیارهای معرف سود: رابطه(4-19)
برای معیارهای معرف هزینه: رابطه(4-20 )

جدول (4-18) مقادیر نرمالیزه شده ماتریس ارزیابی را نشان میدهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *