عملکرد، نسبت به سایر روشهای بودجهبندی داشته است برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با نحوه استفاد ه از ضوابط ناظر بر تهیه بودجه واستفاده از نقطه نظرات معاونتهای تخصصی، سعی در بهبود و توسعه این روند داشته است.
اولین مجموعه از پژوهشها درباره بودجهریزی عملیاتی را ماتیو آندریوس همراه با همکارش هرب هیل در دانشگاه ویرجینیا با عنوان، تأثیر سیستم بودجهریزی سنتی بر اثر بخشی سیستم بودجهریزی عملیاتی، نگاهی متفاوت به یافته های جدید، انجام دادند. در سال 2004 نیز آندریوس در پژوهشی با عنوان، توانایی، اختیار، مقبولیت در اتخاذ بودجهریزی عملیاتی، سه عامل مؤثر بر بودجهریزی، به بررسی چگونگی اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در ایالتهای کشور آمریکا و کشف عوامل مؤثر در اجرای نظام مذکور پرداخته اند(گیلمور، 2006).
کلاس و دوگرتی نیز در پژوهشی با عنوان، تأثیر بودجهریزی عملیاتی بر درآمدهای ایالت ها، چگونگی اجرای بودجهریزی عملیاتی و آثار مثبت و منفی آن در ایالتها را مورد بررسی قرار دادند (کلاس و دوگرتی، 2008 ). مارک رابینسون و دونکانلست در پژوهشی با عنوان، یک مدل پایهای برای بودجهریزی عملیاتی، مدل چندجانبه ای را برای اجرای اثربخش بودجهریزی عملیاتی تدوین کردند. (رابینسون و لست، 2009.(
گان به نقل از هانتر و مارکس (2002) در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای بودجهریزی با مشکل مواجه میشود، ده دلیل را بیان کرده است: 1 -شرایط خارجی 2- نبود زمان و منابع کافی -3عدم دسترسی به ترکیب لازم از منابع 4 – عدم پشتیبانی نظریه علت و معلولی معتبر از خط مشى – 5 نبود ارتباط علت و معلولی روشن6 – روابط همبستگی چندگانه -7 درک ضعیف از اهداف و عدم توافق درباره آن 8- مشخص نکردن وظایف با توالی صحیح 9- ارتباطات و هماهنگی ناکافی – 10صاحبان قدرت نمى توانند مورد پذیرش کامل همه افراد قرار بگیرند.
به اعتقاد ادواردز ( 1980 ) به نقل از کویی 2007 ))، عوامل مهم و مؤثر بر اجراى خط مشى، )ارتباطات، منابع، تمایل مجریان، و ساختار دیوان سالارانه هستند. همچنین به اعتقاد اسمیت(73(19 یک خط مشى ایدهآل، یک مؤسسه مجری، گروه هدف، و عوامل محیطی، چهار عامل مهم در اجرای خط مشى هستند. به اعتقاد ون متر و ون هورن (1975) متغیرهاى ذیل، خط مشى و عملکرد مؤسسات مجری را پیوند مىدهند:1 –ویژگیهاى مربوط به خود خط مشى که اهداف و استانداردها و منابع خطمشى را شامل مىشوند 2 – ارتباطات بین سازمانی و فعالیتهاى اجبارکننده -3 ویژگىهاى مؤسسات مجری 4 – گرایش مجریان به خط مشى 5 – شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر خط مشى. با گذشت چندین سال از اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در کشورهای پیشرو در این زمینه، به ویژه ایالت متحده آمریکا، پژوهشها و تجربههای متعدد نشان داده است که این کشور و ایالتها و سازمانهای آن و سایر کشورها به همه نتایج مورد انتظار از اجرای بودجهریزی عملیاتی دست نیافتهاند و اجرای بودجهریزی عملیاتی در کشورهای مذکور، اثربخش نبوده است.
در ادامه، نتایج برخی از پژوهشها در این زمینه بیان میشود. اولین مجموعه از پژوهشها درباره بودجهریزی عملیاتی را ماتیو آندریوس همراه با همکارش هرب هیل در دانشگاه ویرجینیا با عنوان، تأثیر سیستم بودجهریزی سنتی بر اثربخشی سیستم بودجهریزی عملیاتی، نگاهی متفاوت به یافتههای جدید، انجام دادند. در سال 2004 نیز آندریوس در پژوهشی با عنوان، توانایی، اختیار، مقبولیت در اتخاذ بودجهریزی عملیاتی، سه عامل مؤثر در بررسی چگونگی اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در ایالتهای کشور آمریکا و کشف عوامل مؤثر در اجرای نظام مذکور پرداختهاند (گیلمور، 2006). کلاس و دوگرتی نیز در پژوهشی با عنوان، تأثیر بودجهریزی عملیاتی بر درآمدهای ایالتها چگونگی اجرای بودجهریزی عملیاتی و آثار مثبت و منفی آن در ایالتها را مورد بررسی قرار دادند (کلاس و دوگرتی، 2008 ). مارک رابینسون و دونکان لست در پژوهشی با عنوان، یک مدل پایهای برای بودجهریزی عملیاتی، مدل چند جانبهای را برای اجرای اثربخش بودجهریزی عملیاتی تدوین کردند (رابینسون و لست، 2009.(
خلاصه فصل :
سازمانها به سه دلیل به بودجهریزی نیاز دارند :1- نشان دادن مفهوم مالی برنامهها 2- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامهها 3- کسب معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجهها در مقایسه با برنامهها
 فرآیند بودجهریزی در دولت، موسسات غیردولتی وخصوصی در ظاهر به یک شکل است ولی در داخل این مراحل تفاوتهای وجود دارد. بخشنامه بودجه از طرف سازمان و برنامهریزی کشور تهیه میشود و پس از تایید  وتدوین شورای اقتصاد و بررسی و تصویب در دولت به بخشنامه بودجه منتهی میشود و از طریق رئیس جمهور به دستگاه اجرای ابلاغ میشود. ولی در این سازمان هر ساله ستادی به نام ستاد برنامه و بودجه در سازمان تشکیل میشود, این ستاد علاوه بر آنکه اهداف, سیاستها و برنامههای اجرائی سازمان را بر حسب بخشهای مختلف بررسی, ‌تصحیح و تلفـیق مینماید, بودجه پیشنهادی واحدهای اجرائی را نیز مورد رسیدگی قرار میدهد. بودجه پس از تائید توسط هیات مدیره برای تصویب نهائی به شورای عالی سازمان فرستاده میشود.
 نظام فعلی بودجهریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستیها ناکارآمدیهاست که  برخی از آنها را میتوان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرآیند انجام کار، نسبت داد. برای اصلاح نظام بودجه نویسی، سازمان نیازمند است تا در بالاترین سطح تصمیمگیری سازمان ، اشتراک ن
ظ
ری در خصوص کارآمد کردن نظام بودجهای به وجود آورد که البته به معنی شفاف کردن فرآیند هزینهها، رعایت اکید انظباط مالی، تاکید بر رعایت اولویتهای راهبردی در تخصیص منابع و بهبود شیوههای مدیریت اجرائی منابع مالی بخش عمومی است. بدون اصلاحات فوق، تاکید صرف بر تغییر شیوههای نگارشی و گزارشدهی سند بودجه و مکانیسم تنظیم فرایند بودجه، به حل مسائل بنیادی بودجهریزی نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، پس از شناسایی الگوهای رایج بودجهریزی (جدول 2-1) ، که برای رسیدن به یک بودجه کارآمد، نیازمند لحاظ کردن عواملی مانند: 1- تخصیص بهینه منابع 2- سازگاری با وظایف سازمان 3- کارآیی 4- عقلاییتربودن بودجه 5- تامینکننده اهداف سازمان 6- امکان مقایسه پروژهها و برنامهها 7- سادگی اجرا 8- سهولت کنترل عملیات 9- پاسخگوبودن 10- شفاف بودن بودجه 11- انعطافپذیری 12- مشارکت گروهی 13- سهولت کنترل بودجه، میباشد تا بتوان یک الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی بهوجود آورد. (جدول 2-2).

جدول 2-1 الگوهای بودجهریزی
الگوهای بودجهریزی
منابع
سنتی
فخاریان (1384) و (فرج وند، اسفندیار،1380) و (فرزیب،1380).
افزایشی
( فرزیب، 1381) و (فخاریان،1384) و (پناهی، 1385،ص7).
متمرکز
( مهدوی،1386) و (فرزیب ،1380).
برمبنای هدف
(عباسی، 1387، ص45) و (الماسی، 1387، ص179و180).
برنامهای
(فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390) .
عملیاتی
(فرزیب،1381و هاتری،1989( و )آندریوس،2004( و )توگن و همکاران2008( و (یوسف نژاد، 1386(.
طرح و برنامه
(فرج وند، 1381 .(و (فخاریان،1384).
برمبنای صفر
(مکی،2003( و (فرجوند، 1381 ). و )فرجوند، اسفندیار. 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390).
مولفههای ارزیابی الگوهای بودجهریزی
منابع
تخصیص بهینه منابع
(مکی، 2003) و (فرجوند، 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390) و (پناهی ،1384)
تامین کننده اهداف سازمان
(میلر، 2002) و (فرجوند، 1381)
سازگاری با وظایف سازمان
(انصاری، شاهرخ، 1384) و (پناهی، 1384 )
کارایی
(هاتری،1989) و (پناهی، 1385،ص7).
عقلاییتربودن بودجه
(صفری، سعید و غلامرضایی، داوود، 1385)
امکان مقایسه پروژهها و برنامهها
فرج وند.) 1381) و (فخاریان، 1384)
مشارکت گروهی
مهدوی، داود (1386) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
انعطافپذیری
مهدوی، داود (1386) و فرزیب، 1380)
شفاف بودن بودجه
(حسنآبادی، نجارصراف،) و (میلر، 2002) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
پاسخگوبودن
میلر.(2002) و (پناهی ،1384)
سهولت کنترل بودجه
فرزیب، علیرضا.(1380) و (فرجوند، اسفندیار،1380)
سهولت کنترل عملیات
(طالع، هوشمند،1392) و (فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
سادگی اجرا
(مکی، 2003) و (پناهی، 1385) و (فرزیب، 1381)
جدول 2-2 مولفههای ارزیابی در الگوهای بودجهریزی

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
در هر پژوهشی پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و واقعیت را کشف کرده و آن روشی است که دقیقتر از سایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. در واقع روشهای پژوهشی ابزارهای دستیابی به واقعیتها به حساب میآیند.
بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب یک روش پژوهشی مناسب میباشد. در واقع اثربخشی یک کار پژوهشی مستلزم انتخاب روش درست پژوهشی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد. در این بخش کلیاتی راجع به روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزارهای گردآوری دادهها، پرسشنامه و غیره ارایه میگردد.

3-1- روش تحقیق:
پژوهشهای توصیفی عموما از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده میشود. به طورکلی پژوهشهای توصیفی به سه روش، پیمایشی یا زمینه یاب، یا ژرفانگر وتحلیل محتوا تقسیم میشود. پژوهش توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگیها و صفات افراد میپردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میدهد.(حافظ نیا، 1384)
از آنجایی که این تحقیق قصد دارد به منظور انتخاب الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی، به توصیف و تشریح میپردازد و دادهها بدون دستکاری گردآوری میشوند و جمع آوری اطلاعات برای بررسی متغیرها از اطلاعات خبرگان و متخصصین اقدام شده است و در یک مقطع زمانی خاص انجام میگیرد، بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش در زمره روش تحقیق توصیفی- پیمایشی طبقهبندی میگردد.
بنابراین پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است، که بر اساس نظرات کارشناسان مالی مدیریت درمان استان یزد، جهت انتخاب مناسبترین الگوی بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات و دادهها
از آنجایی که برای جمعآوری اطلاعات ابزارهای گونگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل:
الف) مطالعات کتابخانهای: که در این تحقیق، برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است. این مطالعات شامل، بررسی برخی از کتب، مقالات فارسی و لاتین مرتبط، پایاننامهها و همچنین با استفاده پایگاههای اینترنتی بوده است.
ب) یکی از روشهای بسیار متداول گردآوری دادهها، روش پرسشنامهای است که با استفاده
از آن میتوان اطلاعات زیادی در سطح وسیعی گردآوری نمود، از نکات بارز این روش، جمعآوری اطلاعات در سطح زیاد و با هزینه بسیار پایین میباشد.(حافظ نیا، 1384) بنابراین ابزار اصلی گردآوری دادههای این پژوهش، پرسشنامه میباشد.
این پژوهش شامل دو پرسشنامه میباشد:
اولین پرسشنامه مربوط به تعیین شاخصهای ارزیابی بودجهریزی میباشد که با استفاده از مبحث ادبیات موضوع، این مؤلفهها شناسایی شدند. سپس این عوامل، توسط 5 تن از خبرگان (کارشناسان بودجه و اساتید دانشگاه ) درقالب یک پرسشنامه و با استفاده از مقیاس5 درجه لیکرت، مورد نظرخواهی قرار گرفت، و در پایان با بکارگیری نرم افزار تکنیک تاپسیس فازی، این عوامل رتبه بندی شدند.
دومین پرسشنامه، پرسشنامه تعیین الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی میباشد. با شناسایی روشها و الگوهای بودجهریزی رایج در سازمانها، در فصل ادبیات موضوع و به با توجه به مؤلفههای ارزیابی رتبهبندی شده در پرسشنامه اول، 8 الگوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *